b1:1Kol 1:18; Sam 89:27
c1:1Sam 89:27; Rev 17:14; 19:16
d1:1Dan 7:13
e1:7Sek 12:10
g1:13Dan 7:13
h1:14Dan 7:9
i1:14Esik 1:28
k1:17Dan 8:17; 10:15; Mat 17:6
l1:18Sam 42:2

Revelation of John 1

Jon rɨmɨrikakun nəkwəkwə kafan

  • Nəkwəkwə e, in ramhajoun narɨmnar yamə mɨne Yesu Kristo rɨmnor əpu. Narɨmnar mɨnə e, Kughen rɨmɨvəh-sipən kɨmi Yesu, mɨmə In tukrhajoun kɨn kafan yorwok mɨnə e narɨmnar yame pəh nien mə tuktu ruə. Kristo rɨmnher-pə kɨn kafan kɨrik agelo ruə, kɨni mhajoun narɨmnar mɨnə e kɨn kafan yorwok Jon.
Jon ramərer-ərhav tuk narɨmnar m-fam yame rɨmnəm, kɨni mɨrai əriə ye nəkwəkwə e. Narɨmnar mɨnə a yame in rɨmnəm, in nəgkiarien kape Kughen mɨne nɨni-ərhavyen kape Yesu Kristo. Nɨpɨg kape narɨmnar mɨnə e ye nəkwəkwə e ramni-ərhav ruauə ipakə əgkəp. Ruauə ipakə, kɨni narmamə yamə mɨne kasəvhekɨn-ərhav nəgkiarien mɨne e, yame Kughen ravəhsi-pə, tuksarə əfrakɨs ye nɨhuvəyen. Kɨni narmamə yamə mɨne kɨsərɨg mamhavəh yerkiriə, masor, tuksarə əfrakɨs ye nɨhuvəyen.

Jon rɨmɨrai nəkwəkwə e ramvən kɨmi niməhuak seven

Yo Jon, yakamher-pən kɨn nəkwəkwə e ramvən kɨmi niməhuak mɨnə iriə m-fam seven apa provins a Tarki.

Pəh Kughen e yame rɨnamarə rerɨn, mamarə ai taktəkun, kɨni tukrɨpiarə rerɨn mɨn, In tukrautə-pre kɨn kafan nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen kɨmi əmiə. Kɨni pəh nanmɨn mɨnə e iriə seven
1:4 Sek japta 4 raməvsao kɨn nanmɨn kape Kughen iriə seven. Tukmə ror nanmɨn iriə seven, nɨpran e “Kughen e nanmɨn kafan rhuvə rhuvə pɨk.”
yamə mɨne kasəmɨr kupən ye jea kape King, iriə mɨn tuksor məkneikɨn irəmiə.
Kɨni Yesu Kristo mɨn, in tukrautə-pre mɨn məknakɨn kɨmi əmiə. Kristo in ramərer-ərhav tuk nəfrakɨsien, kɨni In ai In rɨmnarə rerɨn mokupən ye nɨmhəyen b , kɨni In ramarmaru ye king mɨnə kape tanɨmtanə. c 

Pəh kɨsəgnəgɨn Yesu Kristo e, In rɨmnorkeikei ətawə, kɨni nɨtawɨn rɨmnaiyu mɨrɨsɨn-ta narpɨnien kape təvhagə hah kapətawə.
In King kapətawə, kɨni rɨmnor ətawə kwənhauə ye narmaruyen kafan, kɨni mor ətawə kwənhauə pris mɨnə kape Rɨmni Kughen, kasor wok kafan. !Pəh kɨsəgnəgɨn Kughen meinai kafan neihuəyen mɨne nəsanɨnien ramvən tuk Yesu Kristo infamien rɨrkək! !Pəh Kughen tukramarmaru rerɨn! Amen.

!Səmru! In ramrerɨg-pə mɨn ye napuə. d  Kɨni narmamə m-fam tuksarha-pən mɨsəm atuatuk ye nɨmrɨriə. Kɨni narmamə mɨnə e kɨmɨshai nɨkao iran tuksəm mɨn, kɨni narmamə mɨnə e ye kwənərəus mɨnə fam ye tanɨmtanə, rɨkiriə tukrəmhə, mɨsasək apomh pɨk tuk nar yame kɨmɨsəm. e  Tukraməkeikei mor məknakɨn. Amen.
Yermaru Kughen rɨmɨni mɨmə, “Yo e leta ‘a’ mɨne ‘zed.’ Yo e yarə rerɨn, yakamarə ai taktəkun, kɨni jakpiarə rerɨn mɨn. Kɨni Yo e, Nagheek Rehuə Pɨk.”

Jon rɨmnəm Yesu ye rao ye neai

Yo Jon, yo piaumiə kɨrik meinai kɨtawə m-fam kwənhauə kɨrikianə kɨtawə Yesu. Kɨni nɨpɨg nəmhəyen ramuə tuk ətawə meinai Yesu ramarmaru irətawə, kɨtawə kamhavəh kwermɨtawə kɨrikianə, nərɨgien kapətawə rəpomh, kasərer skai.

Kɨmnərəhu-pən yo ye kwaji tanə e Patmos, meinai yakamni-ərhav nəgkiarien yame Kughen ravəhsi-pə, kɨni mamərer-ərhav tuk Yesu.
10 Nɨpɨg kɨrik, ye nɨpɨg kape Yermaru kapətawə
1:10 “Nɨpɨg kape Yermaru” e Sande, nɨpɨg Yesu rɨmɨmragh mɨn ye nəmhəyen kafan.
, Nanmɨn kape Kughen rɨmɨkuar irak, kɨni yɨmnərɨg yermamə kɨrik rokrən ehuə ye nɨmətak, rɨkin rəmhen kɨn naiyuk,
11 mamni mɨmə, “Rai-pən narɨmnar yamə mɨne nakaməm ye nəkwəkwə kɨni mher-pən kɨn ye niməhuak mɨnə e iriə m-fam seven. Pəh rɨvən apa Efesas, mɨne Smana, mɨne Pegamam, mɨne Tuatira, mɨne Sadis, mɨne Filadelfia, mɨne Laodisia.”

12 Kɨni, yɨmnarar mə jakəm-ru mə pa e raməgkiar kɨmi yo. Marar, məm nar kɨrik kərəhu-pən laet iran, iriə fam seven. Kɨmnor kɨn gol. 13 Kɨni ye kwerkwan ye nar mɨnə a kərəhu-pən laet iran, yɨmnəm yermamə kɨrik ramərer, rəmhen kɨn Ji Yermamə g . Ramarkaoh kɨn neipən kɨrik rəpomh meriaji təpaage nɨhun. Rɨmɨvitərəkɨn nɨməgen kɨn kətəut yame kɨmnor kɨn gol. 14 Kapən kapə mɨne nɨkwənen, kwhawən, rəmhen kɨn nɨmrɨ sipsip h . Kɨni nɨmrɨn mir kwəmhen kɨn nap raməwhao. i  15 Nɨhun mir kwəmhen kɨn bras yame kɨvaan ye nap mə nəmtəyen tukrəta, kɨni kwasɨg ikɨn, kəspir mə tukrərir mɨhuvə. Rɨkin rehuə rəmhen kɨn tahik ehuə kɨrik yame ramuh nəpəəg kwənharuəruə. 16 In ravəh kəmhau seven ye kwermɨn matuk. Kɨni nau yame resrə ye nɨkarɨn mir ramsɨ-pən ye nəkwan. j  Yermamə a rakhak maməsiə, rəmhen kɨn mɨrh yerkweiha.

17 Nɨpɨg yɨmnəm kwən a, yɨmneiwaiyu mowhan yo ye nɨhun ikɨn rəmhen kɨn mə yɨmamhə. k  Mərɨg In rərao-pə mɨrap yo kɨn kwermɨn matuk, mɨmə, “Pəh nɨgɨnien. Yo e, nɨrikakunien mɨne infamien. 18 Yo e yemə mragh. l  !Yɨmamhə mokupən mərɨg, əm-ru, yakamragh rerɨn! Kɨni yo yakamehuə ye nɨmhəyen; yakɨrkun nəhitəyen ye kwənmhaan kape nɨmhəyen. 19 Ror məkneikɨn mə takaməkeikei mɨrai naha nhagɨn yame naknəm ruətərhav-pə e taktəkun, mɨne yamə mɨne tukrɨpitərhav. 20 Mərɨg jakhoprai-pre nɨprai kəmhau mɨnə iriə seven yame naknəm yakavəh ye kwermɨk matuk, mɨne nar kərəhu-pən laet iran, iriə seven, yame kɨmnor kɨn gol. Kəmhau mɨnə e iriə seven, nɨpran e, agelo mɨnə kape niməhuak seven. Kɨni nar kərəhu-pən laet iran, iriə seven, yame kɨmnor kɨn gol, nɨpran e, niməhuak mɨnə iriə seven.”

Copyright information for `NWI