Titus 1

Pol rɨmə nəkwəkwə e ramvən kɨmi Taetas

  • Taetas, yo Pol. Yakamrai nəkwəkwə e kɨmik. Yo, yorwok kɨrik kape Kughen, kɨni yo aposol kɨrik kape Yesu Kristo. In rɨmɨrpen yo mə jakasitu ye narmamə yamə mɨne Kughen ruɨrpen-ta əriə mə kafan mɨnə, mɨvəhsi-haktə nhatətəyen kapəriə, masitu irəriə mə tukharkun nəgkiarien əfrakɨs, mhauə mɨsor nəkwai Kughen.
Kɨtawə kharkun nəfrakɨsien a, kɨni mɨshatətə iran. Kɨni mɨsərəhu-pən nərɨgien kapətawə mə tukhavəh nɨmraghien rerɨn, meinai in apa kupən kupən, nɨpɨg Kughen rɨmɨpəh nor-hanəyen nar kɨrik, mərɨg In ruɨrpen-ta nɨmraghien rerɨn a. Kɨni Kughen, In to rapəh neikuəyen. a  Kɨni ye nɨpɨg atuatuk kafan, nəgkiarien kafan ruauə ye nɨkhakien, meinai Kughen yame rɨmɨvəh mɨragh ətawə rɨmnərəhu-pə wok e ye kwermɨk, mɨwəhsi-pə nəgkiarien kɨrik mə jakni-ərhav Nəgkiarien Huvə kafan kɨmi narmamə.
  • Taetas, ik pɨkwarien əgkəp kafak meinai nhatətəyen kapərau rəm nəmhen. Pəh Kughen, Rɨmtawə, mɨne Yesu Kristo Yermaru kapətawə, iriu tukravəhsi-pre nɨhuvəyen mɨne nəmərinuyen kɨmik. b 

Norien yame Taetas rɨmnor apa Krit

Nɨpɨg yɨmatərhav ye tanə a Krit, mamapəh ik nakaməmɨr, mə takaməkeikei mor infamien ye wok yame ramswin hanə, mɨvəhsi-haktə elda mɨnə kape niməhuak yerkwanu mɨnə fam ye tanə Krit, rəmhen kɨn yame yɨmɨni-pre ta tuk ik. Mərɨg elda, to kɨpəh nəm-pənien nar hah kɨrik iran. In, kafan piraovɨn kɨrikianə əmə. Kafan kwajikovə mɨnə tukasəkeikei mɨshatətə ye Kughen, mhapəh nɨsor-apnapɨgien nar, mhapəh nɨsəsɨkien nəkwai rɨmriə mɨne nɨsɨnriə, tamə kɨni hah əriə tukun. Elda
1:7Uə pasta.
to kɨpəh nəm-pənien nar hah kɨrik iran meinai Kughen rɨmnərəhu-pən wok ehuə ye kwermɨn. Pəh nien mə in yermamə yame kapən kapə rɨskai pɨk. To niemha rɨpəh nhai-aihuayen. Pəh nien mə in yermamə kape napɨsien kɨn nɨnɨmien mɨne nəmhokien mɨne neikuəyen tuk nɨvəhyen mane.
Mərɨg kafan nɨmraghien tukraməkeikei mor məkneikɨn: In ramarha huvə tuk narmamə yamə mɨne kamhauə iman ikɨn, morkeikei mə tukramor norien yame rhuvə, mamor narɨmnar ye nɨrkunien. Norien kafan ratuatuk. Ramarha huvə tuk kafan nɨmraghien. Tukraməkeikei mamraptərəkɨn tɨm tɨm Nəgkiarien Huvə kape Kughen, yame kɨmnhajoun in kɨn, pəh in tukrəvhag kɨmi narmamə kɨn nəgkiarien atuatuk, kɨni mapita narmamə yamə mɨne kamhani hah nhajounien kafan. d 

10 Vəh-si haktə elda tɨksɨn meinai ikɨn aikɨn a, narmamə khapsaah kɨmɨshaktə mashorukun Nəgkiarien Huvə kape Kughen. Masəgkiar pɨk, nɨpran rɨrkək, mɨseikuə, masəvi kɨmi narmamə. Iriə khapsaah kwənərəus kape nəmə Isrel.
1:10 Uə, iriə khapsaah kape kwhen e kamni kɨmə “Sakomsaes” yame ramni mə tukaməkeikei kəsɨg pən Kristin mɨnə.
,
f 
11 Tukaməkeikei kətapɨg kɨn nəgkiarien kapəriə, meinai nhajounien kapəriə ramoriah narmamə tɨksɨn kamhamɨr iriə kapəriə narmamə mɨnə. Nhajounien kapəriə rapəh nəmhenien. Kashajoun məkna mɨseikuə tuk nɨwəhyen mane. 12 Rəmhen kɨn kwən Krit kɨrik kupən, in profet kɨrik kapəriə, rɨmɨni mə, “Nəmə Krit, iriə narmamə kape neikuəyen nɨpɨg m-fam. Kɨsəmhen kɨn kuri aparu mɨnə. Kɨni iriə kasarpah, nɨpɨg m-fam mɨsorkeikei əmə mə tuksəvɨgɨn.” 13 Mərɨg nəgkiarien kape profet e, in ror nəfrakɨsien kɨn. Kɨni ror məkneikɨn, mə takni-əhu nəməhuak mɨnə mə tukhapəh nɨsətərɨgien kɨn nhajounien kapəriə, pəh nhatətəyen kape nəməhuak mɨnə tukrɨskai. g  14 Ǝtapɨg kɨn əriə mə tukhapəh nhavəhyen kwanage eikuə mɨnə kape nəmə Isrel kupən, mhapəh mɨn nhakwasɨgien kɨn narmamə yamə mɨne kwəsəta ta ye nəgkiarien əfrakɨs. h  15 Meinai, narmamə yamə mɨne kɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen, nar rɨrkək yame tukror əriə kasəmkɨmɨk. Mərɨg narmamə yamə mɨne kasəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen, meinai iriə khapəh nɨshatətəyen ye Yesu, kɨni norien kɨrik rɨrkək yame tukror əriə kɨsatuatuk. Ror məkneikɨn mə nərɨgien kapəriə ramvən əmə tuk nahasien, kaseinein nəkirien norien mɨnə. 16 Iriə kamhani mə kharkun Kughen, mərɨg norien kapəriə ramhajoun mə kaseikuə, kwənhaukreikɨn-pən nɨmetairiə kɨmi Kughen. Iriə nəpnaihyen kapəriə rahas. Kasəsɨk nəkwai Kughen, kɨni mhapəh nɨsəmhenien mə to kɨsor nar huvə kɨrik. i 

Copyright information for `NWI