1 Chronicles 1

Inzalo kaAdamu

1 UAdamu, uSeti, uEnosi, 2uKenani, uMahalaleli, uJaredi, 3uEnoki, uMethusela, uLameki, 4uNowa, uShemu, uHamu, loJafethi.

Inzalo yamadodana kaNowa

5Amadodana kaJafethi: OGomeri loMagogi loMadayi loJavani loTubali loMesheki loTirasi. 6Lamadodana kaGomeri: OAshikenazi loRifathi loTogarma. 7Lamadodana kaJavani: OElisha loTarshishi, amaKiti lamaDodani.

8Amadodana kaHamu: OKushi loMizirayimi, uPuti loKhanani. 9Lamadodana kaKushi: OSeba loHavila loSabitha loRahama loSabitheka. Lamadodana kaRahama: OShebha loDedani. 10UKushi wasezala uNimrodi; yena waqala ukuba liqhawe emhlabeni. 11UMizirayimi wasezala amaLudi lamaAnami lamaLehabi lamaNafethuhi 12lamaPatrusi lamaKaseluhi (okwaphuma kiwo amaFilisti), lamaKafitori. 13UKhanani wasezala uSidoni izibulo lakhe, loHethi, 14lomJebusi lomAmori lomGirigashi 15lomHivi lomArki lomSini 16lomArvadi lomZemari lomHamathi.

17Amadodana kaShemu: OElamu loAshuri loArpakishadi loLudi loAramu loUzi loHuli loGetheri loMesheki. 18UArpakishadi wasezala uShela; uShela wasezala uEberi. 19UEberi wasezalelwa amadodana amabili. Ibizo lenye lalinguPelegi, ngoba ensukwini zayo umhlaba wadatshulwa; lebizo lomfowabo lalinguJokithani. 20UJokithani wasezala oAlimodadi loShelefi loHazamavethi loJera 21loHadoramu loUzali loDikila 22loEbhali loAbhimayeli loShebha 23loOfiri loHavila loJobabi. Bonke labo babengamadodana kaJokithani.

Inzalo kaShemu

24UShemu, uArpakishadi, uShela, 25uEberi, uPelegi, uRewu, 26uSerugi, uNahori, uTera, 27uAbrama; onguAbrahama. 28Amadodana kaAbrahama: OIsaka loIshmayeli.

Inzalo kaIshmayeli

29Laba yizizukulwana zabo: Izibulo likaIshmayeli, uNebayothi, loKedari, loAdibeli, loMibisama, 30uMishima, loDuma, uMasa, uHadadi, loTema, 31uJeturi, uNafishi, loKedema; la ngamadodana kaIshmayeli.

Inzalo kaAbrahama kuKetura

32Njalo amadodana kaKetura, umfazi omncinyane kaAbrahama: Wazala oZimrani loJokishani loMedani loMidiyani loIshibaki loShuwa. Amadodana-ke kaJokishani: OShebha loDedani. 33Lamadodana kaMidiyani: OEfa loEferi loHanoki loAbida loElidaha. Bonke laba ngamadodana kaKetura. 34UAbrahama wasezala uIsaka. Amadodana kaIsaka: OEsawu loIsrayeli.

Inzalo kaEsawu

35Amadodana kaEsawu: OElifazi, uRehuweli, loJewushi, loJalamu, loKora. 36Amadodana kaElifazi: OThemani, loOmari, uZefi, loGatama, uKenazi, loTimina, loAmaleki. 37Amadodana kaRehuweli: ONahathi, uZera, uShama, loMiza. 38Lamadodana kaSeyiri: OLotani loShobhali loZibeyoni loAna loDishoni loEzeri loDishani. 39Lamadodana kaLotani: OHori loHomama; lodadewabo kaLotani wayenguTimina. 40Amadodana kaShobhali: OAliyani, loManahathi, loEbhali, uShefi, loOnama.

Lamadodana kaZibeyoni: OAya loAna.
41Amadodana kaAna: UDishoni. Lamadodana kaDishoni: OHamrani loEshibhani loJitirani loKerani. 42Amadodana kaEzeri: OBilihani loZahavana, uJahakhani. Amadodana kaDishani: OUzi loArani.

43Njalo la ngamakhosi abusa elizweni leEdoma, kungakabusi inkosi phezu kwabantwana bakoIsrayeli: UBhela indodana kaBeyori; lebizo lomuzi wakhe laliyiDinihaba. 44UBhela wasesifa, uJobabi indodana kaZera weBozira wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 45UJobabi wasesifa, uHushama owelizweni lamaThemani wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 46UHushama wasesifa, uHadadi indodana kaBedadi, owatshaya amaMidiyani emagcekeni akoMowabi, wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe; lebizo lomuzi wakhe laliyiAvithi. 47UHadadi wasesifa, uSamila weMasireka wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 48USamila wasesifa, uShawuli weRehobothi emfuleni wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 49UShawuli wasesifa, uBhali-Hanani indodana kaAkhibhori wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 50UBhali-Hanani wasesifa, uHadadi wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe; lebizo lomuzi wakhe laliyiPhayi; lebizo lomkakhe lalinguMehethabheli indodakazi kaMatiredi indodakazi kaMezahabhi. 51UHadadi wasesifa.

Lezinduna zeEdoma zaziyilezi: Induna uTimina, induna uAliya, induna uJethethi,
52induna uAholibama, induna uEla, induna uPinoni, 53induna uKenazi, induna uThemani, induna uMibhizari, 54induna uMagidiyeli, induna uIrama; lezi yizinduna zeEdoma.

Copyright information for Ndebele