1 Chronicles 1

Inzalo kaAdamu

UAdamu, uSeti, uEnosi, uKenani, uMahalaleli, uJaredi, uEnoki, uMethusela, uLameki, uNowa, uShemu, uHamu, loJafethi.

Inzalo yamadodana kaNowa

Amadodana kaJafethi: OGomeri loMagogi loMadayi loJavani loTubali loMesheki loTirasi. Lamadodana kaGomeri: OAshikenazi loRifathi loTogarma. Lamadodana kaJavani: OElisha loTarshishi, amaKiti lamaDodani.

Amadodana kaHamu: OKushi loMizirayimi, uPuti loKhanani. Lamadodana kaKushi: OSeba loHavila loSabitha loRahama loSabitheka. Lamadodana kaRahama: OShebha loDedani. 10 UKushi wasezala uNimrodi; yena waqala ukuba liqhawe emhlabeni. 11 UMizirayimi wasezala amaLudi lamaAnami lamaLehabi lamaNafethuhi 12 lamaPatrusi lamaKaseluhi (okwaphuma kiwo amaFilisti), lamaKafitori. 13 UKhanani wasezala uSidoni izibulo lakhe, loHethi, 14 lomJebusi lomAmori lomGirigashi 15 lomHivi lomArki lomSini 16 lomArvadi lomZemari lomHamathi.

17 Amadodana kaShemu: OElamu loAshuri loArpakishadi loLudi loAramu loUzi loHuli loGetheri loMesheki. 18 UArpakishadi wasezala uShela; uShela wasezala uEberi. 19 UEberi wasezalelwa amadodana amabili. Ibizo lenye lalinguPelegi, ngoba ensukwini zayo umhlaba wadatshulwa; lebizo lomfowabo lalinguJokithani. 20 UJokithani wasezala oAlimodadi loShelefi loHazamavethi loJera 21 loHadoramu loUzali loDikila 22 loEbhali loAbhimayeli loShebha 23 loOfiri loHavila loJobabi. Bonke labo babengamadodana kaJokithani.

Inzalo kaShemu

24 UShemu, uArpakishadi, uShela, 25 uEberi, uPelegi, uRewu, 26 uSerugi, uNahori, uTera, 27 uAbrama; onguAbrahama. 28 Amadodana kaAbrahama: OIsaka loIshmayeli.

Inzalo kaIshmayeli

29 Laba yizizukulwana zabo: Izibulo likaIshmayeli, uNebayothi, loKedari, loAdibeli, loMibisama, 30 uMishima, loDuma, uMasa, uHadadi, loTema, 31 uJeturi, uNafishi, loKedema; la ngamadodana kaIshmayeli.

Inzalo kaAbrahama kuKetura

32 Njalo amadodana kaKetura, umfazi omncinyane kaAbrahama: Wazala oZimrani loJokishani loMedani loMidiyani loIshibaki loShuwa. Amadodana-ke kaJokishani: OShebha loDedani. 33 Lamadodana kaMidiyani: OEfa loEferi loHanoki loAbida loElidaha. Bonke laba ngamadodana kaKetura. 34 UAbrahama wasezala uIsaka. Amadodana kaIsaka: OEsawu loIsrayeli.

Inzalo kaEsawu

35 Amadodana kaEsawu: OElifazi, uRehuweli, loJewushi, loJalamu, loKora. 36 Amadodana kaElifazi: OThemani, loOmari, uZefi, loGatama, uKenazi, loTimina, loAmaleki. 37 Amadodana kaRehuweli: ONahathi, uZera, uShama, loMiza. 38 Lamadodana kaSeyiri: OLotani loShobhali loZibeyoni loAna loDishoni loEzeri loDishani. 39 Lamadodana kaLotani: OHori loHomama; lodadewabo kaLotani wayenguTimina. 40 Amadodana kaShobhali: OAliyani, loManahathi, loEbhali, uShefi, loOnama.

Lamadodana kaZibeyoni: OAya loAna.
41 Amadodana kaAna: UDishoni. Lamadodana kaDishoni: OHamrani loEshibhani loJitirani loKerani. 42 Amadodana kaEzeri: OBilihani loZahavana, uJahakhani. Amadodana kaDishani: OUzi loArani.

43 Njalo la ngamakhosi abusa elizweni leEdoma, kungakabusi inkosi phezu kwabantwana bakoIsrayeli: UBhela indodana kaBeyori; lebizo lomuzi wakhe laliyiDinihaba. 44 UBhela wasesifa, uJobabi indodana kaZera weBozira wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 45 UJobabi wasesifa, uHushama owelizweni lamaThemani wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 46 UHushama wasesifa, uHadadi indodana kaBedadi, owatshaya amaMidiyani emagcekeni akoMowabi, wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe; lebizo lomuzi wakhe laliyiAvithi. 47 UHadadi wasesifa, uSamila weMasireka wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 48 USamila wasesifa, uShawuli weRehobothi emfuleni wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 49 UShawuli wasesifa, uBhali-Hanani indodana kaAkhibhori wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 50 UBhali-Hanani wasesifa, uHadadi wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe; lebizo lomuzi wakhe laliyiPhayi; lebizo lomkakhe lalinguMehethabheli indodakazi kaMatiredi indodakazi kaMezahabhi. 51 UHadadi wasesifa.

Lezinduna zeEdoma zaziyilezi: Induna uTimina, induna uAliya, induna uJethethi,
52 induna uAholibama, induna uEla, induna uPinoni, 53 induna uKenazi, induna uThemani, induna uMibhizari, 54 induna uMagidiyeli, induna uIrama; lezi yizinduna zeEdoma.

Copyright information for Ndebele