1 Chronicles 10

Ukufa kukaSawuli lamadodana akhe

1 AmaFilisti asesilwa emelene loIsrayeli; lamadoda akoIsrayeli abaleka phambi kwamaFilisti, awa abulawa entabeni yeGilibowa. 2AmaFilisti asenamathela ngemva kukaSawuli langemva kwamadodana akhe; amaFilisti atshaya uJonathani loAbinadaba loMaliki-Shuwa, amadodana kaSawuli. 3Impi yasisiba nzima imelene loSawuli; abatshoka ngamadandili basebemfica; wasekhathazeka ngabatshoki. 4USawuli wasesithi kumthwali wezikhali zakhe: Hwatsha inkemba yakho, ungigwaze ngayo, hlezi laba abangasokanga bafike, badlale kubi ngami. Kodwa umthwali wezikhali zakhe kavumanga, ngoba wesaba kakhulu. USawuli wasethatha inkemba, waziwisela phezu kwayo. 5Lapho umthwali wezikhali zakhe ebona ukuthi uSawuli usefile, laye waziwisela phezu kwenkemba, wafa. 6Wafa-ke uSawuli, lamadodana akhe amathathu, lendlu yakhe yonke; bafa ndawonye. 7Kwathi wonke amadoda akoIsrayeli ayesesigodini ebona ukuthi abalekile, lokuthi uSawuli lamadodana akhe bafile, atshiya imizi yawo, abaleka; amaFilisti asefika, ahlala kiyo.

8Kwasekusithi kusisa lapho amaFilisti efika ukuhlubula ababuleweyo, afica uSawuli lamadodana akhe bewile entabeni yeGilibowa. 9Amhlubula, athatha ikhanda lakhe lezikhali zakhe, athumela elizweni lamaFilisti inhlangothi zonke, ukumemezela imibiko ezithombeni zawo lebantwini. 10Asebeka izikhali zakhe endlini yabonkulunkulu bawo, abethela ukhakhayi lwakhe endlini kaDagoni.

11Kwathi iJabeshi-Gileyadi yonke isizwile konke amaFilisti akwenze kuSawuli, 12wonke amaqhawe asuka, athatha isidumbu sikaSawuli lezidumbu zamadodana akhe, aziletha eJabeshi, angcwaba amathambo abo ngaphansi kwesihlahla se-okhi* eJabeshi, azila ukudla insuku eziyisikhombisa.

13Ngakho uSawuli wafa ngenxa yesiphambeko sakhe aphambuka ngaso emelene le Nkosi, emelene lelizwi le Nkosi ayengaligcinanga, njalo langokubuza koledlozi ukudinga kuye, 14njalo kakudinganga e Nkosini. Ngakho yambulala, yaguqulela umbuso kuDavida indodana kaJese.

Copyright information for Ndebele