1 Chronicles 11

UDavida uba yinkosi koIsrayeli

UIsrayeli wonke wasebuthana kuDavida eHebroni esithi: Khangela, thina silithambo lakho lenyama yakho. Ngitsho mandulo, ngitsho uSawuli eyinkosi, nguwe owakhupha lowangenisa uIsrayeli; i Nkosi uNkulunkulu wakho yasisithi kuwe: Wena uzakwelusa abantu bami uIsrayeli, njalo wena uzakuba ngumbusi phezu kwabantu bami uIsrayeli. Kwasekufika bonke abadala bakoIsrayeli enkosini eHebroni. UDavida wasesenza isivumelwano labo eHebroni phambi kwe Nkosi. Basebemgcoba uDavida ukuba yinkosi phezu kukaIsrayeli, njengelizwi le Nkosi ngesandla sikaSamuweli.

UDavida uthatha inqaba yeZiyoni

UDavida loIsrayeli wonke basebesiya eJerusalema, eyiJebusi, ngoba lapho kwakulamaJebusi, abahlali balelolizwe. Abahlali beJebusi basebesithi kuDavida: Kawuyikungena lapha. Kodwa uDavida wayithumba inqaba yeZiyoni, engumuzi kaDavida. UDavida wasesithi: Loba ngubani ozatshaya amaJebusi kuqala uzakuba yinhloko lenduna. Ngakho uJowabi indodana kaZeruya wenyuka kuqala, waba yinhloko. UDavida wasehlala enqabeni; ngalokho-ke bayibiza ngokuthi ngumuzi kaDavida. Wasewakha umuzi inhlangothi zonke, kusukela eMilo waze wawuhlanganisa. UJowabi wasevuselela okuseleyo komuzi. UDavida wasesiya eqhubeka esiba mkhulu, ngoba i Nkosi yamabandla yayilaye.

Amaqhawe kaDavida

10 Lalezi zinhloko zamaqhawe uDavida ayelazo, ezaziqinisa kanye laye embusweni wakhe, loIsrayeli wonke, ukumenza inkosi, njengelizwi le Nkosi mayelana loIsrayeli. 11 Laleli linani lamaqhawe uDavida ayelawo: UJashobeyamu indodana yomHakimoni inhloko yamatshumi amathathu; yena waphakamisa umkhonto wakhe emelene labangamakhulu amathathu, wababulala ngasikhathi sinye. 12 Lemva kwakhe kwakuloEleyazare indodana kaDodo umAhohi; wayephakathi kwamaqhawe amathathu. 13 Yena wayeloDavida ePasi-Damimi lapho amaFilisti ayebuthanele impi khona. Lesiqinti sensimu sasigcwele ibhali*; abantu basebebaleka phambi kwamaFilisti. 14 Bona bazimisa phakathi kwesiqinti, basikhulula, batshaya amaFilisti, i Nkosi yasisindisa ngokukhulula okukhulu.

15 Abathathu ezinduneni ezingamatshumi amathathu basebesehlela edwaleni kuDavida, ebhalwini lweAdulamu; lebutho lamaFilisti lalimise inkamba esihotsheni seRefayimi. 16 UDavida ngalesosikhathi wayesenqabeni, lebutho lenqaba lamaFilisti ngalesosikhathi laliseBhethelehema. 17 UDavida waselangatha wathi: Hawu, kungathi
 kungathi: Heb.  ngubani ubenganginathisa.
omunye ubenganginathisa amanzi omthombo weBhethelehema osesangweni!
18 Labo abathathu bafohlela enkambeni yamaFilisti, bakha amanzi emthonjeni weBhethelehema owawusesangweni, bawathwala bawaletha kuDavida; kodwa uDavida kafunanga ukuwanatha, kodwa wawathululela i Nkosi. 19 Wasesithi: Kakube khatshana lami, ngoNkulunkulu wami, ukwenza lokho. Nginganatha yini igazi lalamadoda abeke impilo yawo engozini? Ngoba ngokubeka impilo yawo engozini, awalethile. Ngakho kafunanga ukuwanatha. Lezizinto azenza lawomaqhawe amathathu.

20 UAbishayi umfowabo kaJowabi, yena-ke wayeyinhloko yabathathu. Yena ephakamisa umkhonto wakhe emelene labangamakhulu amathathu wababulala; wasesiba lebizo phakathi kwabathathu. 21 Kwabathathu wayehlonitshwa kulababili, wasesiba yinduna yabo; kodwa kafinyelelanga kwabathathu abokuqala. 22 UBhenaya indodana kaJehoyada, indodana yeqhawe leKabhiseyeli, wayemkhulu ngezenzo: Nguye owatshaya abakoMowabi ababili ababenjengezilwane; futhi yena wehla wabulala isilwane phakathi komgodi mhla weliqhwa elikhithikayo. 23 Yena wasetshaya indoda engumGibhithe, umuntu omude, ozingalo ezinhlanu. Lesandleni somGibhithe kwakulomkhonto onjengogodo lomeluki; kodwa wehlela kuye ngenduku, wahluthuna umkhonto esandleni somGibhithe, wambulala ngowakhe umkhonto. 24 Lezizinto wazenza uBhenaya indodana kaJehoyada, waba lebizo phakathi kwamaqhawe amathathu. 25 Khangela, wahlonitshwa phakathi kwabangamatshumi amathathu, kodwa kafinyelelanga kwabathathu. UDavida wasembeka phezu kwabalindi bakhe.

26 Lamaqhawe amabutho: OAsaheli umfowabo kaJowabi, uElihanani indodana kaDodo weBhethelehema, 27 uShamothi umHarodi, uHelezi umPheloni, 28 uIra indodana kaIkheshi umThekhowa, uAbiyezeri umAnathothi, 29 uSibekayi umHushathi, uIlayi umAhohi, 30 uMaharayi umNetofa, uHelebi indodana kaBahana umNetofa, 31 uIthayi indodana kaRibayi weGibeya yabantwana bakoBhenjamini, uBhenaya umPirathoni, 32 uHurayi wezifula zeGahashi, uAbiyeli umArba, 33 uAzimavethi umBaharumi, uEliyabha umShahaliboni, 34 amadodana kaHashema umGizoni, uJonathani indodana kaShage umHarari, 35 uAhiyamu indodana kaSakari umHarari, uElifali indodana kaUri, 36 uHeferi umMekera, uAhiya umPheloni, 37 uHeziro umKharmeli, uNaharayi indodana kaEzibayi, 38 uJoweli umfowabo kaNathani, uMibhari indodana kaHagiri, 39 uZeleki umAmoni, uNaharayi umBherothi, umthwali wezikhali zikaJowabi indodana kaZeruya, 40 uIra umIthiri, uGarebi umIthiri, 41 uUriya umHethi, uZabadi indodana kaAhilayi, 42 uAdina indodana kaShiza umRubeni, inhloko kwabakoRubeni, labangamatshumi amathathu belaye, 43 uHanani indodana kaMahaka, loJoshafati umMithini, 44 uUziya umAshiterathi, uShama loJehiyeli amadodana kaHothamu umAroweri, 45 uJediyayeli indodana kaShimri, loJoha umfowabo umTizi, 46 uEliyeli umMahavi, loJeribayi loJoshaviya amadodana kaElinahamu, loIthima umMowabi, 47 loEliyeli, loObedi, loJahasiyeli umMezobaya.

Copyright information for Ndebele