1 Chronicles 11

UDavida uba yinkosi koIsrayeli

1 UIsrayeli wonke wasebuthana kuDavida eHebroni esithi: Khangela, thina silithambo lakho lenyama yakho. 2Ngitsho mandulo, ngitsho uSawuli eyinkosi, nguwe owakhupha lowangenisa uIsrayeli; i Nkosi uNkulunkulu wakho yasisithi kuwe: Wena uzakwelusa abantu bami uIsrayeli, njalo wena uzakuba ngumbusi phezu kwabantu bami uIsrayeli. 3Kwasekufika bonke abadala bakoIsrayeli enkosini eHebroni. UDavida wasesenza isivumelwano labo eHebroni phambi kwe Nkosi. Basebemgcoba uDavida ukuba yinkosi phezu kukaIsrayeli, njengelizwi le Nkosi ngesandla sikaSamuweli.

UDavida uthatha inqaba yeZiyoni

4UDavida loIsrayeli wonke basebesiya eJerusalema, eyiJebusi, ngoba lapho kwakulamaJebusi, abahlali balelolizwe. 5Abahlali beJebusi basebesithi kuDavida: Kawuyikungena lapha. Kodwa uDavida wayithumba inqaba yeZiyoni, engumuzi kaDavida. 6UDavida wasesithi: Loba ngubani ozatshaya amaJebusi kuqala uzakuba yinhloko lenduna. Ngakho uJowabi indodana kaZeruya wenyuka kuqala, waba yinhloko. 7UDavida wasehlala enqabeni; ngalokho-ke bayibiza ngokuthi ngumuzi kaDavida. 8Wasewakha umuzi inhlangothi zonke, kusukela eMilo waze wawuhlanganisa. UJowabi wasevuselela okuseleyo komuzi. 9UDavida wasesiya eqhubeka esiba mkhulu, ngoba i Nkosi yamabandla yayilaye.

Amaqhawe kaDavida

10Lalezi zinhloko zamaqhawe uDavida ayelazo, ezaziqinisa kanye laye embusweni wakhe, loIsrayeli wonke, ukumenza inkosi, njengelizwi le Nkosi mayelana loIsrayeli. 11Laleli linani lamaqhawe uDavida ayelawo: UJashobeyamu indodana yomHakimoni inhloko yamatshumi amathathu; yena waphakamisa umkhonto wakhe emelene labangamakhulu amathathu, wababulala ngasikhathi sinye. 12Lemva kwakhe kwakuloEleyazare indodana kaDodo umAhohi; wayephakathi kwamaqhawe amathathu. 13Yena wayeloDavida ePasi-Damimi lapho amaFilisti ayebuthanele impi khona. Lesiqinti sensimu sasigcwele ibhali*; abantu basebebaleka phambi kwamaFilisti. 14Bona bazimisa phakathi kwesiqinti, basikhulula, batshaya amaFilisti, i Nkosi yasisindisa ngokukhulula okukhulu.

15Abathathu ezinduneni ezingamatshumi amathathu basebesehlela edwaleni kuDavida, ebhalwini lweAdulamu; lebutho lamaFilisti lalimise inkamba esihotsheni seRefayimi. 16UDavida ngalesosikhathi wayesenqabeni, lebutho lenqaba lamaFilisti ngalesosikhathi laliseBhethelehema. 17UDavida waselangatha wathi: Hawu, kungathi
 kungathi: Heb.  ngubani ubenganginathisa.
omunye ubenganginathisa amanzi omthombo weBhethelehema osesangweni!
18Labo abathathu bafohlela enkambeni yamaFilisti, bakha amanzi emthonjeni weBhethelehema owawusesangweni, bawathwala bawaletha kuDavida; kodwa uDavida kafunanga ukuwanatha, kodwa wawathululela i Nkosi. 19Wasesithi: Kakube khatshana lami, ngoNkulunkulu wami, ukwenza lokho. Nginganatha yini igazi lalamadoda abeke impilo yawo engozini? Ngoba ngokubeka impilo yawo engozini, awalethile. Ngakho kafunanga ukuwanatha. Lezizinto azenza lawomaqhawe amathathu.

20UAbishayi umfowabo kaJowabi, yena-ke wayeyinhloko yabathathu. Yena ephakamisa umkhonto wakhe emelene labangamakhulu amathathu wababulala; wasesiba lebizo phakathi kwabathathu. 21Kwabathathu wayehlonitshwa kulababili, wasesiba yinduna yabo; kodwa kafinyelelanga kwabathathu abokuqala. 22UBhenaya indodana kaJehoyada, indodana yeqhawe leKabhiseyeli, wayemkhulu ngezenzo: Nguye owatshaya abakoMowabi ababili ababenjengezilwane; futhi yena wehla wabulala isilwane phakathi komgodi mhla weliqhwa elikhithikayo. 23Yena wasetshaya indoda engumGibhithe, umuntu omude, ozingalo ezinhlanu. Lesandleni somGibhithe kwakulomkhonto onjengogodo lomeluki; kodwa wehlela kuye ngenduku, wahluthuna umkhonto esandleni somGibhithe, wambulala ngowakhe umkhonto. 24Lezizinto wazenza uBhenaya indodana kaJehoyada, waba lebizo phakathi kwamaqhawe amathathu. 25Khangela, wahlonitshwa phakathi kwabangamatshumi amathathu, kodwa kafinyelelanga kwabathathu. UDavida wasembeka phezu kwabalindi bakhe.

26Lamaqhawe amabutho: OAsaheli umfowabo kaJowabi, uElihanani indodana kaDodo weBhethelehema, 27uShamothi umHarodi, uHelezi umPheloni, 28uIra indodana kaIkheshi umThekhowa, uAbiyezeri umAnathothi, 29uSibekayi umHushathi, uIlayi umAhohi, 30uMaharayi umNetofa, uHelebi indodana kaBahana umNetofa, 31uIthayi indodana kaRibayi weGibeya yabantwana bakoBhenjamini, uBhenaya umPirathoni, 32uHurayi wezifula zeGahashi, uAbiyeli umArba, 33uAzimavethi umBaharumi, uEliyabha umShahaliboni, 34amadodana kaHashema umGizoni, uJonathani indodana kaShage umHarari, 35uAhiyamu indodana kaSakari umHarari, uElifali indodana kaUri, 36uHeferi umMekera, uAhiya umPheloni, 37uHeziro umKharmeli, uNaharayi indodana kaEzibayi, 38uJoweli umfowabo kaNathani, uMibhari indodana kaHagiri, 39uZeleki umAmoni, uNaharayi umBherothi, umthwali wezikhali zikaJowabi indodana kaZeruya, 40uIra umIthiri, uGarebi umIthiri, 41uUriya umHethi, uZabadi indodana kaAhilayi, 42uAdina indodana kaShiza umRubeni, inhloko kwabakoRubeni, labangamatshumi amathathu belaye, 43uHanani indodana kaMahaka, loJoshafati umMithini, 44uUziya umAshiterathi, uShama loJehiyeli amadodana kaHothamu umAroweri, 45uJediyayeli indodana kaShimri, loJoha umfowabo umTizi, 46uEliyeli umMahavi, loJeribayi loJoshaviya amadodana kaElinahamu, loIthima umMowabi, 47loEliyeli, loObedi, loJahasiyeli umMezobaya.

Copyright information for Ndebele