1 Chronicles 14

1UHiramu inkosi yeTire wasethuma izithunywa kuDavida, lezigodo zemisedari lababazi bamatshe lababazi bezigodo ukumakhela indlu. 2UDavida wasesazi ukuthi i Nkosi yayimmisile ukuthi abe yinkosi phezu kukaIsrayeli, ngoba umbuso wakhe wawuphakanyiselwe phezulu ngenxa yabantu bayo uIsrayeli.

Abantwana bakaDavida abazalelwa eJerusalema

3UDavida wasethatha abanye abafazi eJerusalema; uDavida wasezala amanye amadodana lamadodakazi. 4Lala ngamabizo abantwana aba labo eJerusalema: OShamuwa, loShobabi, uNathani, loSolomoni, 5loIbihari, loElishuwa, loEliphaleti, 6loNoga, loNefegi, loJafiya, 7loElishama, loBeyeliyada, loElifaleti.

UDavida unqoba amaFilisti

8AmaFilisti esezwile ukuthi uDavida ugcotshiwe ukuthi abe yinkosi phezu kukaIsrayeli wonke, wonke amaFilisti enyuka ukudinga uDavida; uDavida ekuzwa waphuma ukuyamelana lawo. 9AmaFilisti asefika azisabalalisa esihotsheni seRefayimi. 10UDavida wasebuza kuNkulunkulu esithi: Ngenyukele yini kumaFilisti? Uzawanikela esandleni sami yini? I Nkosi yasisithi kuye: Yenyuka, ngoba ngizawanikela esandleni sakho. 11Basebesenyukela eBhali-Perazimi, uDavida wawatshaya lapho; uDavida wasesithi: UNkulunkulu ufohlele ezitheni zami ngesandla sami njengokufohla kwamanzi. Ngenxa yalokhu babiza leyondawo ngokuthi yiBhali-Perazimi. 12Asetshiya onkulunkulu bawo lapho, uDavida wasesithi kabatshiswe ngomlilo. 13AmaFilisti asebuya ezisabalalisa esihotsheni futhi. 14Lapho uDavida ebuza futhi kuNkulunkulu, uNkulunkulu wathi kuye: Ungenyukeli ngemva kwawo, agombolozele usuka kiwo, uze kuwo maqondana lezihlahla zebhalisamu. 15Kuzakuthi-ke lapho usizwa umsindo wokuhamba ezihlokweni zezihlahla zebhalisamu, ubusuphumela empini, ngoba uNkulunkulu uzabe esephume phambi kwakho ukutshaya ibutho lamaFilisti. 16Ngakho uDavida wenza njengoba uNkulunkulu emlayile; basebetshaya ibutho lamaFilisti kusukela eGibeyoni kwaze kwaba seGezeri. 17Njalo ibizo likaDavida laphumela kuwo wonke amazwe; i Nkosi yasibeka ukwesabeka kwakhe phezu kwazo zonke izizwe.

Copyright information for Ndebele