1 Chronicles 15

Umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi ulethwa eJerusalema

1 Wasemenzela izindlu emzini kaDavida, walungisela umtshokotsho kaNkulunkulu indawo, wawumisela ithente. 2Ngalesosikhathi uDavida wathi: Kakho ongathwala umtshokotsho kaNkulunkulu ngaphandle kwamaLevi, ngoba yiwo i Nkosi eyawakhethela ukuthwala umtshokotsho kaNkulunkulu, lokuyikhonza kuze kube nininini. 3UDavida wasebuthanisa uIsrayeli wonke eJerusalema ukuze benyuse umtshokotsho we Nkosi endaweni yawo ayeyilungisele wona. 4UDavida wasebuthanisa amadodana kaAroni lamaLevi. 5Kumadodana kaKohathi, uUriyeli induna, labafowabo, ikhulu lamatshumi amabili. 6Kumadodana kaMerari, uAsaya induna, labafowabo, amakhulu amabili lamatshumi amabili. 7Kumadodana kaGerishoni, uJoweli induna, labafowabo, ikhulu lamatshumi amathathu. 8Kumadodana kaElizafani, uShemaya induna, labafowabo, amakhulu amabili. 9Kumadodana kaHebroni, uEliyeli induna, labafowabo, amatshumi ayisificaminwembili. 10Kumadodana kaUziyeli, uAminadaba induna, labafowabo, ikhulu letshumi lambili. 11UDavida wasebiza oZadoki loAbhiyatha abapristi, lamaLevi, oUriyeli, uAsaya, loJoweli, uShemaya, loEliyeli, loAminadaba. 12Wasesithi kubo: Lizinhloko zaboyise bamaLevi; zingcweliseni lina labafowenu ukuze lenyuse umtshokotsho we Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli endaweni engiyilungisele wona. 13Ngoba lina lalingekho kuqala, i Nkosi uNkulunkulu wethu yafohlela kithi, ngoba singayidinganga ngokwesimiso. 14Ngakho abapristi lamaLevi bazingcwelisa ukwenyusa umtshokotsho we Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli. 15Abantwana bamaLevi basebethwala umtshokotsho kaNkulunkulu, njengokulaya kukaMozisi ngokwelizwi le Nkosi, emahlombe abo ngemijabo phezu kwabo. 16UDavida wasesithi ezinduneni zamaLevi zimise abafowabo, abahlabeleli, lezinto zokuhlabelela lezigubhu zezintambo lamachacho lezinsimbi ezincencethayo, bazizwakalise, ngokuphakamisa ilizwi ngentokozo. 17AmaLevi asemisa uHemani indodana kaJoweli, lakubafowabo uAsafi indodana kaBerekiya, lemadodaneni kaMerari abafowabo uEthani indodana kaKushaya. 18Njalo kanye labo abafowabo besigaba sesibili: OZekariya, uBeni, loJahaziyeli, loShemiramothi, loJehiyeli, loUni, uEliyabi, loBhenaya, loMahaseya, loMathithiya, loElifelehu, loMikineya, loObedi-Edoma, loJeyiyeli, abalindi bamasango. 19Abahlabeleli oHemani, uAsafi, loEthani bazizwakalisa-ke ngensimbi ezincencethayo zethusi. 20LoZekariya loAziyeli loShemiramothi loJehiyeli loUni loEliyabi loMahaseya loBhenaya belezigubhu zezintambo ngeAlamothi. 21LoMathithiya loElifelehu loMikineya loObedi-Edoma loJeyiyeli loAzaziya belamachacho ngeSheminithi ukukhokhela. 22LoKenaniya induna yamaLevi emthwalweni, wafundisa ngomthwalo ngoba wayeqedisisa. 23LoBerekiya loElkana babengabagcini bamasango omtshokotsho. 24LoShebaniya loJoshafati loNethaneli loAmasayi loZekariya loBhenaya loEliyezeri abapristi bakhalisa izimpondo phambi komtshokotsho kaNkulunkulu. LoObedi-Edoma loJehiya babengabagcini bamasango omtshokotsho.

25Kwasekusithi uDavida labadala bakoIsrayeli lenduna zezinkulungwane bahamba ukwenyusa umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi uvela endlini kaObedi-Edoma ngentokozo. 26Kwasekusithi uNkulunkulu ewasiza amaLevi ayewuthwele umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi, banikela umhlatshelo wamajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa. 27UDavida wayegqoke-ke isembatho selembu elicolekileyo kakhulu, lawo wonke amaLevi ayewuthwele umtshokotsho labahlabeleli loKenaniya induna yomthwalo wabahlabeleli; uDavida wayegqoke-ke i-efodi* yelembu elicolekileyo. 28Ngakho uIsrayeli wonke wawenyusa umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi ngokumemeza langokukhala kophondo lwenqama, langezimpondo, langezinsimbi ezincencethayo, besenza umsindo ngezigubhu zezintambo lamachacho.

29Kwasekusithi lapho umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi ufika emzini kaDavida, uMikhali indodakazi kaSawuli walunguza ngewindi wabona inkosi uDavida esina edlala, wamdelela enhliziyweni yakhe.

Copyright information for Ndebele