1 Chronicles 15

Umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi ulethwa eJerusalema

Wasemenzela izindlu emzini kaDavida, walungisela umtshokotsho kaNkulunkulu indawo, wawumisela ithente. Ngalesosikhathi uDavida wathi: Kakho ongathwala umtshokotsho kaNkulunkulu ngaphandle kwamaLevi, ngoba yiwo i Nkosi eyawakhethela ukuthwala umtshokotsho kaNkulunkulu, lokuyikhonza kuze kube nininini. UDavida wasebuthanisa uIsrayeli wonke eJerusalema ukuze benyuse umtshokotsho we Nkosi endaweni yawo ayeyilungisele wona. UDavida wasebuthanisa amadodana kaAroni lamaLevi. Kumadodana kaKohathi, uUriyeli induna, labafowabo, ikhulu lamatshumi amabili. Kumadodana kaMerari, uAsaya induna, labafowabo, amakhulu amabili lamatshumi amabili. Kumadodana kaGerishoni, uJoweli induna, labafowabo, ikhulu lamatshumi amathathu. Kumadodana kaElizafani, uShemaya induna, labafowabo, amakhulu amabili. Kumadodana kaHebroni, uEliyeli induna, labafowabo, amatshumi ayisificaminwembili. 10 Kumadodana kaUziyeli, uAminadaba induna, labafowabo, ikhulu letshumi lambili. 11 UDavida wasebiza oZadoki loAbhiyatha abapristi, lamaLevi, oUriyeli, uAsaya, loJoweli, uShemaya, loEliyeli, loAminadaba. 12 Wasesithi kubo: Lizinhloko zaboyise bamaLevi; zingcweliseni lina labafowenu ukuze lenyuse umtshokotsho we Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli endaweni engiyilungisele wona. 13 Ngoba lina lalingekho kuqala, i Nkosi uNkulunkulu wethu yafohlela kithi, ngoba singayidinganga ngokwesimiso. 14 Ngakho abapristi lamaLevi bazingcwelisa ukwenyusa umtshokotsho we Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli. 15 Abantwana bamaLevi basebethwala umtshokotsho kaNkulunkulu, njengokulaya kukaMozisi ngokwelizwi le Nkosi, emahlombe abo ngemijabo phezu kwabo. 16 UDavida wasesithi ezinduneni zamaLevi zimise abafowabo, abahlabeleli, lezinto zokuhlabelela lezigubhu zezintambo lamachacho lezinsimbi ezincencethayo, bazizwakalise, ngokuphakamisa ilizwi ngentokozo. 17 AmaLevi asemisa uHemani indodana kaJoweli, lakubafowabo uAsafi indodana kaBerekiya, lemadodaneni kaMerari abafowabo uEthani indodana kaKushaya. 18 Njalo kanye labo abafowabo besigaba sesibili: OZekariya, uBeni, loJahaziyeli, loShemiramothi, loJehiyeli, loUni, uEliyabi, loBhenaya, loMahaseya, loMathithiya, loElifelehu, loMikineya, loObedi-Edoma, loJeyiyeli, abalindi bamasango. 19 Abahlabeleli oHemani, uAsafi, loEthani bazizwakalisa-ke ngensimbi ezincencethayo zethusi. 20 LoZekariya loAziyeli loShemiramothi loJehiyeli loUni loEliyabi loMahaseya loBhenaya belezigubhu zezintambo ngeAlamothi. 21 LoMathithiya loElifelehu loMikineya loObedi-Edoma loJeyiyeli loAzaziya belamachacho ngeSheminithi ukukhokhela. 22 LoKenaniya induna yamaLevi emthwalweni, wafundisa ngomthwalo ngoba wayeqedisisa. 23 LoBerekiya loElkana babengabagcini bamasango omtshokotsho. 24 LoShebaniya loJoshafati loNethaneli loAmasayi loZekariya loBhenaya loEliyezeri abapristi bakhalisa izimpondo phambi komtshokotsho kaNkulunkulu. LoObedi-Edoma loJehiya babengabagcini bamasango omtshokotsho.

25 Kwasekusithi uDavida labadala bakoIsrayeli lenduna zezinkulungwane bahamba ukwenyusa umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi uvela endlini kaObedi-Edoma ngentokozo. 26 Kwasekusithi uNkulunkulu ewasiza amaLevi ayewuthwele umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi, banikela umhlatshelo wamajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa. 27 UDavida wayegqoke-ke isembatho selembu elicolekileyo kakhulu, lawo wonke amaLevi ayewuthwele umtshokotsho labahlabeleli loKenaniya induna yomthwalo wabahlabeleli; uDavida wayegqoke-ke i-efodi* yelembu elicolekileyo. 28 Ngakho uIsrayeli wonke wawenyusa umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi ngokumemeza langokukhala kophondo lwenqama, langezimpondo, langezinsimbi ezincencethayo, besenza umsindo ngezigubhu zezintambo lamachacho.

29 Kwasekusithi lapho umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi ufika emzini kaDavida, uMikhali indodakazi kaSawuli walunguza ngewindi wabona inkosi uDavida esina edlala, wamdelela enhliziyweni yakhe.

Copyright information for Ndebele