1 Chronicles 16

1Basebewuletha umtshokotsho kaNkulunkulu, bawumisa phakathi kwethente uDavida ayelimisele wona; basebenikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula phambi kukaNkulunkulu. 2UDavida eseqedile ukunikela umnikelo wokutshiswa leminikelo yokuthula wababusisa abantu ebizweni le Nkosi. 3Wasesabela wonke umuntu wakoIsrayeli kusukela kowesilisa kuze kube kowesifazana, kwaba ngulowo lalowo isinkwa esisodwa, leqatha lenyama, lesinkwa sezithelo zevini ezonyisiweyo. 4Wasemisa abathile kumaLevi phambi komtshokotsho we Nkosi, izikhonzi, ngitsho ukukhumbula lokubonga lokudumisa i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli. 5UAsafi inhloko, lowesibili kuye uZekariya, uJeyiyeli, loShemiramothi, loJehiyeli, loMathithiya, loEliyabi, loBhenaya, loObedi-Edoma, loJeyiyeli belezinto zezigubhu zezintambo njalo lamachacho; uAsafi wasezizwakalisa ngezinsimbi ezincencethayo; 6loBhenaya loJahaziyeli abapristi ngezimpondo njalonjalo phambi komtshokotsho wesivumelwano sikaNkulunkulu.

Ihubo likaDavida lokubonga

7Ngalesosikhathi ngalolosuku uDavida wanika kuqala lesisihlabelelo ukudumisa i Nkosi ngesandla sikaAsafi labafowabo:

8Bongani i Nkosi, libize ibizo layo, lazise phakathi kwabantu izenzo zayo. 9Hlabelani kuyo, liyihubele amahubo, lilandise ngezenzo zayo ezimangalisayo. 10Zincomeni ebizweni layo elingcwele, kayithokoze inhliziyo yabo abadinga i Nkosi. 11Dingani i Nkosi lamandla ayo, lidinge ubuso bayo njalonjalo. 12Khumbulani izimangaliso zayo eyazenzayo, izibonakaliso zayo, lezahlulelo zomlomo wayo, 13nzalo kaIsrayeli inceku yayo, bantwana bakaJakobe, abakhethiweyo bayo.

14Iyi Nkosi uNkulunkulu wethu; izahlulelo zayo zisemhlabeni wonke. 15Khumbulani isivumelwano sayo kuze kube nininini, ilizwi eyalilaya kuzinkulungwane zezizukulwana, 16eyasenza loAbrahama, lesifungo sakhe kuIsaka, 17eyasiqinisa lakuJakobe saba yisimiso, kuIsrayeli saba yisivumelwano esilaphakade, 18isithi: Ngizakunika ilizwe leKhanani, inkatho yelifa lakho.

19Lapho lalibalutshwana ngenani, yebo libalutshwana lezihambi kulo. 20Basebezula besuka esizweni besiya esizweni, besuka embusweni besiya kwabanye abantu. 21Kayivumelanga muntu ukubacindezela; yebo yakhuza amakhosi ngenxa yabo: 22Lingathinti abagcotshiweyo bami, lingoni abaprofethi bami.

23Hlabelelani e Nkosini, mhlaba wonke, litshumayele insuku ngensuku usindiso lwayo. 24Landisani udumo lwayo phakathi kwezizwe, izimangaliso zayo phakathi kwabantu bonke. 25Ngoba yinkulu i Nkosi, ifanele ukudunyiswa kakhulu, iyesabeka phezu kwabonkulunkulu bonke. 26Ngoba bonke onkulunkulu bezizwe bayizithombe; kodwa i Nkosi yenza amazulu. 27Udumo lenkazimulo kuphambi kwayo, amandla lentokozo kusendaweni yayo. 28Inikeni i Nkosi, zizukulwana zezizwe, inikeni i Nkosi udumo lamandla. 29Inikeni i Nkosi udumo lwebizo layo, lethani umnikelo lize phambi kwayo. Ikhonzeni i Nkosi ebuhleni bobungcwele. 30Lithuthumele phambi kwayo, mhlaba wonke; njalo umhlaba uzaqiniswa, kawuyikunyikinyeka.

31Kawathokoze amazulu, lomhlaba ujabule, kabatsho phakathi kwezizwe ukuthi: I Nkosi iyabusa. 32Kaluhlokome ulwandle lokugcwala kwalo, iganga kalithabe lakho konke okukulo. 33Khona zizahlabelela ngentokozo izihlahla zehlathi phambi kwe Nkosi, ngoba iyeza ukwahlulela umhlaba.

34Bongani i Nkosi ngoba ilungile, ngoba umusa wayo umi kuze kube phakade. 35Lithi futhi: Sisindise, Nkulunkulu wosindiso lwethu, usibuthe usikhulule ezizweni, ukuze sibonge ibizo lakho elingcwele, sizincome kudumo lwakho.

36Kayibusiswe i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, kusukela phakade kuze kube phakade.

Bonke abantu basebesithi: Ameni. Basebeyidumisa i Nkosi.

Labo abakhethelwa ukulondoloza umtshokotsho wesivumelwano

37Wasetshiya lapho phambi komtshokotsho wesivumelwano se Nkosi oAsafi labafowabo ukukhonza phambi komtshokotsho njalonjalo njengodaba losuku ngosuku lwalo. 38LoObedi-Edoma kanye labafowabo, abangamatshumi ayisithupha lesificaminwembili; uObedi-Edoma indodana kaJeduthuni loHosa babengabagcini bamasango. 39LoZadoki umpristi labafowabo abapristi phambi kwethabhanekele le Nkosi endaweni ephakemeyo eyayiseGibeyoni, 40ukuze banikele iminikelo yokutshiswa e Nkosini phezu kwelathi lomnikelo wokutshiswa njalonjalo ekuseni lakusihlwa, lanjengakho konke okubhaliweyo emlayweni we Nkosi, eyawulaya uIsrayeli. 41Njalo kanye labo oHemani loJeduthuni labanye ababekhethiwe abamiswa ngamabizo ukubonga i Nkosi, ngoba umusa wayo umi kuze kube phakade. 42Njalo kanye labo oHemani loJeduthuni babelezimpondo lezinsimbi ezincencethayo zalabo abazizwakalisayo, lezinto zokuhlabelela zikaNkulunkulu. Lamadodana kaJeduthuni ayesesangweni. 43Basebehamba bonke abantu, ngulowo lalowo waya endlini yakhe. UDavida wasebuyela ukubusisa indlu yakhe.

Copyright information for Ndebele