1 Chronicles 16

Basebewuletha umtshokotsho kaNkulunkulu, bawumisa phakathi kwethente uDavida ayelimisele wona; basebenikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula phambi kukaNkulunkulu. UDavida eseqedile ukunikela umnikelo wokutshiswa leminikelo yokuthula wababusisa abantu ebizweni le Nkosi. Wasesabela wonke umuntu wakoIsrayeli kusukela kowesilisa kuze kube kowesifazana, kwaba ngulowo lalowo isinkwa esisodwa, leqatha lenyama, lesinkwa sezithelo zevini ezonyisiweyo. Wasemisa abathile kumaLevi phambi komtshokotsho we Nkosi, izikhonzi, ngitsho ukukhumbula lokubonga lokudumisa i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli. UAsafi inhloko, lowesibili kuye uZekariya, uJeyiyeli, loShemiramothi, loJehiyeli, loMathithiya, loEliyabi, loBhenaya, loObedi-Edoma, loJeyiyeli belezinto zezigubhu zezintambo njalo lamachacho; uAsafi wasezizwakalisa ngezinsimbi ezincencethayo; loBhenaya loJahaziyeli abapristi ngezimpondo njalonjalo phambi komtshokotsho wesivumelwano sikaNkulunkulu.

Ihubo likaDavida lokubonga

Ngalesosikhathi ngalolosuku uDavida wanika kuqala lesisihlabelelo ukudumisa i Nkosi ngesandla sikaAsafi labafowabo:

Bongani i Nkosi, libize ibizo layo, lazise phakathi kwabantu izenzo zayo. Hlabelani kuyo, liyihubele amahubo, lilandise ngezenzo zayo ezimangalisayo. 10 Zincomeni ebizweni layo elingcwele, kayithokoze inhliziyo yabo abadinga i Nkosi. 11 Dingani i Nkosi lamandla ayo, lidinge ubuso bayo njalonjalo. 12 Khumbulani izimangaliso zayo eyazenzayo, izibonakaliso zayo, lezahlulelo zomlomo wayo, 13 nzalo kaIsrayeli inceku yayo, bantwana bakaJakobe, abakhethiweyo bayo.

14 Iyi Nkosi uNkulunkulu wethu; izahlulelo zayo zisemhlabeni wonke. 15 Khumbulani isivumelwano sayo kuze kube nininini, ilizwi eyalilaya kuzinkulungwane zezizukulwana, 16 eyasenza loAbrahama, lesifungo sakhe kuIsaka, 17 eyasiqinisa lakuJakobe saba yisimiso, kuIsrayeli saba yisivumelwano esilaphakade, 18 isithi: Ngizakunika ilizwe leKhanani, inkatho yelifa lakho.

19 Lapho lalibalutshwana ngenani, yebo libalutshwana lezihambi kulo. 20 Basebezula besuka esizweni besiya esizweni, besuka embusweni besiya kwabanye abantu. 21 Kayivumelanga muntu ukubacindezela; yebo yakhuza amakhosi ngenxa yabo: 22 Lingathinti abagcotshiweyo bami, lingoni abaprofethi bami.

23 Hlabelelani e Nkosini, mhlaba wonke, litshumayele insuku ngensuku usindiso lwayo. 24 Landisani udumo lwayo phakathi kwezizwe, izimangaliso zayo phakathi kwabantu bonke. 25 Ngoba yinkulu i Nkosi, ifanele ukudunyiswa kakhulu, iyesabeka phezu kwabonkulunkulu bonke. 26 Ngoba bonke onkulunkulu bezizwe bayizithombe; kodwa i Nkosi yenza amazulu. 27 Udumo lenkazimulo kuphambi kwayo, amandla lentokozo kusendaweni yayo. 28 Inikeni i Nkosi, zizukulwana zezizwe, inikeni i Nkosi udumo lamandla. 29 Inikeni i Nkosi udumo lwebizo layo, lethani umnikelo lize phambi kwayo. Ikhonzeni i Nkosi ebuhleni bobungcwele. 30 Lithuthumele phambi kwayo, mhlaba wonke; njalo umhlaba uzaqiniswa, kawuyikunyikinyeka.

31 Kawathokoze amazulu, lomhlaba ujabule, kabatsho phakathi kwezizwe ukuthi: I Nkosi iyabusa. 32 Kaluhlokome ulwandle lokugcwala kwalo, iganga kalithabe lakho konke okukulo. 33 Khona zizahlabelela ngentokozo izihlahla zehlathi phambi kwe Nkosi, ngoba iyeza ukwahlulela umhlaba.

34 Bongani i Nkosi ngoba ilungile, ngoba umusa wayo umi kuze kube phakade. 35 Lithi futhi: Sisindise, Nkulunkulu wosindiso lwethu, usibuthe usikhulule ezizweni, ukuze sibonge ibizo lakho elingcwele, sizincome kudumo lwakho.

36 Kayibusiswe i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, kusukela phakade kuze kube phakade.

Bonke abantu basebesithi: Ameni. Basebeyidumisa i Nkosi.

Labo abakhethelwa ukulondoloza umtshokotsho wesivumelwano

37 Wasetshiya lapho phambi komtshokotsho wesivumelwano se Nkosi oAsafi labafowabo ukukhonza phambi komtshokotsho njalonjalo njengodaba losuku ngosuku lwalo. 38 LoObedi-Edoma kanye labafowabo, abangamatshumi ayisithupha lesificaminwembili; uObedi-Edoma indodana kaJeduthuni loHosa babengabagcini bamasango. 39 LoZadoki umpristi labafowabo abapristi phambi kwethabhanekele le Nkosi endaweni ephakemeyo eyayiseGibeyoni, 40 ukuze banikele iminikelo yokutshiswa e Nkosini phezu kwelathi lomnikelo wokutshiswa njalonjalo ekuseni lakusihlwa, lanjengakho konke okubhaliweyo emlayweni we Nkosi, eyawulaya uIsrayeli. 41 Njalo kanye labo oHemani loJeduthuni labanye ababekhethiwe abamiswa ngamabizo ukubonga i Nkosi, ngoba umusa wayo umi kuze kube phakade. 42 Njalo kanye labo oHemani loJeduthuni babelezimpondo lezinsimbi ezincencethayo zalabo abazizwakalisayo, lezinto zokuhlabelela zikaNkulunkulu. Lamadodana kaJeduthuni ayesesangweni. 43 Basebehamba bonke abantu, ngulowo lalowo waya endlini yakhe. UDavida wasebuyela ukubusisa indlu yakhe.

Copyright information for Ndebele