1 Chronicles 17

Isivumelwano sikaNkulunkulu loDavida

1 Kwasekusithi uDavida esehlezi endlini yakhe, uDavida wathi kuNathani umprofethi: Khangela, mina ngihlala endlini yemisedari, kodwa umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi ungaphansi kwamakhetheni. 2UNathani wasesithi kuDavida: Yenza konke okusenhliziyweni yakho, ngoba uNkulunkulu ulawe.

3Kodwa kwathi ngabona lobobusuku ilizwi likaNkulunkulu lafika kuNathani, lisithi: 4Hamba utshele uDavida inceku yami: Itsho njalo i Nkosi: Wena kawuyikungakhela indlu yokuhlala. 5Ngoba kangihlalanga endlini kusukela esukwini engenyusa ngalo uIsrayeli kuze kube lamuhla, kodwa ngasuka ethenteni ngaya ethenteni njalo ngasuka ethabhanekeleni ngaya kwelinye. 6Loba ngaphi engihambe khona loIsrayeli wonke ngake ngakhuluma ilizwi yini komunye wabahluleli bakoIsrayeli, engabalaya ukwelusa abantu bami ngisithi: Yini lingangakhelanga indlu yemisedari? 7Ngakho-ke uzakutsho njalo encekwini yami uDavida uthi: Itsho njalo i Nkosi yamabandla: Mina ngakuthatha esibayeni sezimvu ekulandeleni izimvu ukuze ube ngumbusi phezu kwabantu bami uIsrayeli. 8Njalo ngaba lawe loba ngaphi oya khona, ngaquma zonke izitha zakho zasuka phambi kwakho, ngakwenzela ibizo njengebizo labakhulu abasemhlabeni. 9Njalo ngizabamisela indawo abantu bami uIsrayeli, ngibagxumeke ukuze bahlale endaweni yabo, bangabe besanyikinywa; labantwana bobubi kabasayikubamotsha njengakuqala, 10njalo kusukela kulezonsuku engalaya abahluleli ukuthi babe phezu kwabantu bami uIsrayeli; ngazehlisela phansi zonke izitha zakho; njalo ngiyakutshela ukuthi iNKOSI izakwakhela indlu.

11Kuzakuthi-ke lapho insuku zakho sezigcwalisekile ukuthi uhambe laboyihlo, ngizavusa inzalo yakho emva kwakho, ezavela emadodaneni akho, ngiqinise umbuso wayo. 12Yena uzangakhela indlu, ngizaqinisa isihlalo sakhe sobukhosi kuze kube nininini. 13Mina ngizakuba nguyise, yena abe yindodana yami; njalo kangiyikususa uthandolomusa lwami kuye njengoba ngalususa kulowo owayengaphambi kwakho. 14Kodwa ngizamqinisa endlini yami lembusweni wami kuze kube nininini, lesihlalo sakhe sobukhosi sizaqiniswa kuze kube nininini. 15Njengawo wonke lamazwi lanjengawo wonke lumbono, ngokunjalo uNathani wakhuluma kuDavida.

16Inkosi uDavida yasingena yahlala phambi kwe Nkosi, yathi: Mina ngingubani,  Nkosi Nkulunkulu, lendlu yami iyini, ukuthi ungilethe kuze kube lapha? 17Lokhu bekukuncinyane emehlweni akho, Nkulunkulu; usukhulumile ngendlu yenceku yakho kusekhatshana, wangibona njengesimo somuntu ophakemeyo,  Nkosi Nkulunkulu. 18UDavida angengezani okunye kuwe ngodumo lwenceku yakho? Ngoba wena uyayazi inceku yakho. 19 Nkosi, ngenxa yenceku yakho langokwenhliziyo yakho wenzile zonke lezizinto ezinkulu ukwazisa zonke lezizinto ezinkulu. 20 Nkosi, kakho onjengawe, njalo kakho uNkulunkulu ngaphandle kwakho, njengakho konke esikuzwileyo ngendlebe zethu. 21Njalo ngubani onjengabantu bakho uIsrayeli, isizwe esisodwa emhlabeni, uNkulunkulu owayazihlengela sibe ngabantu, ukuzenzela ibizo lezinto ezinkulu lezesabekayo, ngokuxotsha elifeni izizwe ukuzisusa phambi kwabantu bakho owabahlenga eGibhithe? 22Ngoba wenza abantu bakho uIsrayeli ukuthi babe ngabantu bakho kuze kube nininini; lawe  Nkosi waba nguNkulunkulu wabo. 23Khathesi-ke,  Nkosi, ilizwi owalikhuluma ngenceku yakho langendlu yayo kaliqiniswe kuze kube nininini, wenze njengokukhuluma kwakho. 24Yebo kaliqiniswe, lebizo lakho kalibe likhulu kuze kube nininini, kuthiwa: I Nkosi yamabandla inguNkulunkulu kaIsrayeli, nguNkulunkulu koIsrayeli; lendlu kaDavida inceku yakho kayimiswe phambi kwakho. 25Ngoba wena, Nkulunkulu wami, wembule endlebeni yenceku yakho ukuthi uzayakhela indlu; ngenxa yalokho inceku yakho ithole okokukhuleka phambi kwakho. 26Khathesi-ke,  Nkosi, wena unguye uNkulunkulu, ukhulume lokhu okuhle ngenceku yakho. 27Khathesi-ke, kukuthokozisile ukubusisa indlu yenceku yakho ukuze ibe phambi kwakho kuze kube nininini; ngoba, wena  Nkosi, uyabusisa, njalo izabusiswa kuze kube nini lanini.

Copyright information for Ndebele