1 Chronicles 2

Amadodana kaIsrayeli

1 La ngamadodana kaIsrayeli: ORubeni, uSimeyoni, uLevi, loJuda, uIsakari, loZebuluni, 2uDani, uJosefa, loBhenjamini, uNafithali, uGadi, loAsheri.

Inzalo kaJuda

3Amadodana kaJuda: OEri loOnani loShela; amathathu wawazalelwa yindodakazi kaShuwa umKhananikazi. Kodwa uEri izibulo likaJuda wayemubi emehlweni e Nkosi; yasimbulala. 4UTamari, umalokozana wakhe, wasemzalela uPerezi loZera. Wonke amadodana kaJuda ayemahlanu. 5Amadodana kaPerezi: OHezironi loHamuli. 6Njalo amadodana kaZera: OZimri loEthani loHemani loKalikoli loDara; wonke ayemahlanu. 7Njalo amadodana kaKarimi: UAkari, umhluphi kaIsrayeli, owenza isiphambeko ngokuqalekisiweyo. 8Njalo amadodana kaEthani: UAzariya. 9Njalo amadodana kaHezironi awazalelwayo: OJerameli loRamu loKalebi. 10URamu wasezala uAminadaba; uAminadaba wasezala uNahishoni induna yabantwana bakoJuda. 11UNahishoni wasezala uSalima; uSalima wasezala uBhowazi; 12uBhowazi wasezala uObedi; uObedi wasezala uJese.

13UJese wasezala izibulo lakhe uEliyabi, loAbinadaba owesibili, loShimeya owesithathu, 14uNethaneli owesine, uRadayi owesihlanu, 15uOzema owesithupha, uDavida owesikhombisa. 16Odadewabo babengoZeruya loAbigayili. Lamadodana kaZeruya: OAbishayi loJowabi loAsaheli; abathathu. 17UAbigayili wasezala uAmasa; loyise kaAmasa wayenguJetheri umIshmayeli.

18UKalebi indodana kaHezironi wasezala kuAzuba umkakhe lakuJeriyothi; lala ngamadodana akhe: OJesheri loShobabi loAridoni. 19UAzuba esefile uKalebi wazithathela uEfrathi owamzalela uHuri. 20UHuri wasezala uUri; uUri wasezala uBhezaleli.

21Emva kwalokho uHezironi wasengena kundodakazi kaMakiri uyise kaGileyadi; wayithatha eseleminyaka engamatshumi ayisithupha. Yasimzalela uSegubi. 22USegubi wasezala uJayiri owayelemizi engamatshumi amabili lantathu elizweni leGileyadi. 23Wasethatha kibo iGeshuri leAramu kanye lemizana yeJayiri, kanye leKenathi lemizana yayo; imizi engamatshumi ayisithupha. Bonke labo babengamadodana kaMakiri uyise kaGileyadi. 24Lemva kokufa kukaHezironi eKalebi-Efratha, uAbhiya umkaHezironi wamzalela uAshuri uyise kaThekhowa.

25Njalo amadodana kaJerameli izibulo likaHezironi ayengoRamu izibulo, loBuna, loOreni, loOzema, uAhiya. 26UJerameli laye wayelomunye umfazi obizo lakhe lalinguAthara; wayengunina kaOnama. 27Njalo amadodana kaRamu izibulo likaJerameli ayengoMahazi loJamini loEkeri. 28Lamadodana kaOnama ayengoShamayi loJada. Lamadodana kaShamayi: ONadabi loAbhishuri. 29Lebizo lomkaAbhishuri lalinguAbihayili, owamzalela oAhibani loMolidi. 30Njalo amadodana kaNadabi: OSeledi loAphayimi; kodwa uSeledi wafa engelabantwana. 31Njalo amadodana kaAphayimi: UIshi. Lamadodana kaIshi: USheshani. Lamadodana kaSheshani: UAhilayi. 32Njalo amadodana kaJada umfowabo kaShamayi: OJetheri loJonathani; kodwa uJetheri wafa engelabantwana. 33Njalo amadodana kaJonathani: OPelethi loZaza. Laba babengabantwana bakaJerameli.

34Njalo uSheshani wayengelamadodana, kodwa amadodakazi; njalo uSheshani wayelenceku, umGibhithe, obizo layo lalinguJariha. 35USheshani wasenika uJariha inceku yakhe indodakazi yakhe yaba ngumkakhe; yasimzalela uAthayi. 36UAthayi wasezala uNathani, uNathani wasezala uZabadi, 37uZabadi wasezala uEfilali, uEfilali wasezala uObedi, 38uObedi wasezala uJehu, uJehu wasezala uAzariya, 39uAzariya wasezala uHelezi, uHelezi wasezala uEleyasa, 40uEleyasa wasezala uSisimayi, uSisimayi wasezala uShaluma, 41uShaluma wasezala uJekamiya, uJekamiya wasezala uElishama.

42Njalo amadodana kaKalebi umfowabo kaJerameli: OMesha, izibulo lakhe, onguyise kaZifi, lamadodana kaMaresha uyise kaHebroni. 43Njalo amadodana kaHebroni: OKora loTapuwa loRekemi loShema. 44UShema wasezala uRahama uyise kaJorikeyamu; uRekemi wasezala uShamayi. 45Lendodana kaShamayi: UMawoni; loMawoni wayenguyise kaBeti-Zuri. 46UEfa umfazi omncinyane kaKalebi wasezala oHarani loMoza loGazezi; uHarani wasezala uGazezi. 47Njalo amadodana kaJahidayi: ORegema loJothamu loGeshani loPeleti loEfa loShahafi. 48UMahaka umfazi omncinyane kaKalebi wazala oSheberi loTirihana. 49Wasezala uShahafi uyise kaMadimana, uSheva uyise kaMakibena, loyise kaGibeya. Lendodakazi kaKalebi yayinguAkisa.

50Laba babengabantwana bakaKalebi, indodana kaHuri, izibulo likaEfratha: OShobhali, uyise kaKiriyathi-Jeyarimi, 51uSalima uyise kaBhethelehema, uHarefi uyise kaBeti-Gaderi. 52UShobhali uyise kaKiriyathi-Jeyarimi wayelamadodana: UHarowe, ingxenye eyodwa kwezimbili yamaMenuhothi. 53Njalo insendo zikaKiriyathi-Jeyarimi: AmaIthiri lamaPuti lamaShumathi lamaMishrayi; kwaphuma kuwo amaZorathi lamaEshitawoli. 54Amadodana kaSalima: OBhethelehema, lamaNetofa, uAtarothi, uBeti-Jowabi, lengxenye eyodwa kwezimbili yamaManahethi, amaZori. 55Lensendo zababhali ababehlala eJabezi, amaTirathi, amaShimeyathi, amaSukathi. Labo babengamaKeni avela kuHamathi uyise wendlu kaRekabi.

Copyright information for Ndebele