1 Chronicles 2

Amadodana kaIsrayeli

La ngamadodana kaIsrayeli: ORubeni, uSimeyoni, uLevi, loJuda, uIsakari, loZebuluni, uDani, uJosefa, loBhenjamini, uNafithali, uGadi, loAsheri.

Inzalo kaJuda

Amadodana kaJuda: OEri loOnani loShela; amathathu wawazalelwa yindodakazi kaShuwa umKhananikazi. Kodwa uEri izibulo likaJuda wayemubi emehlweni e Nkosi; yasimbulala. UTamari, umalokozana wakhe, wasemzalela uPerezi loZera. Wonke amadodana kaJuda ayemahlanu. Amadodana kaPerezi: OHezironi loHamuli. Njalo amadodana kaZera: OZimri loEthani loHemani loKalikoli loDara; wonke ayemahlanu. Njalo amadodana kaKarimi: UAkari, umhluphi kaIsrayeli, owenza isiphambeko ngokuqalekisiweyo. Njalo amadodana kaEthani: UAzariya. Njalo amadodana kaHezironi awazalelwayo: OJerameli loRamu loKalebi. 10 URamu wasezala uAminadaba; uAminadaba wasezala uNahishoni induna yabantwana bakoJuda. 11 UNahishoni wasezala uSalima; uSalima wasezala uBhowazi; 12 uBhowazi wasezala uObedi; uObedi wasezala uJese.

13 UJese wasezala izibulo lakhe uEliyabi, loAbinadaba owesibili, loShimeya owesithathu, 14 uNethaneli owesine, uRadayi owesihlanu, 15 uOzema owesithupha, uDavida owesikhombisa. 16 Odadewabo babengoZeruya loAbigayili. Lamadodana kaZeruya: OAbishayi loJowabi loAsaheli; abathathu. 17 UAbigayili wasezala uAmasa; loyise kaAmasa wayenguJetheri umIshmayeli.

18 UKalebi indodana kaHezironi wasezala kuAzuba umkakhe lakuJeriyothi; lala ngamadodana akhe: OJesheri loShobabi loAridoni. 19 UAzuba esefile uKalebi wazithathela uEfrathi owamzalela uHuri. 20 UHuri wasezala uUri; uUri wasezala uBhezaleli.

21 Emva kwalokho uHezironi wasengena kundodakazi kaMakiri uyise kaGileyadi; wayithatha eseleminyaka engamatshumi ayisithupha. Yasimzalela uSegubi. 22 USegubi wasezala uJayiri owayelemizi engamatshumi amabili lantathu elizweni leGileyadi. 23 Wasethatha kibo iGeshuri leAramu kanye lemizana yeJayiri, kanye leKenathi lemizana yayo; imizi engamatshumi ayisithupha. Bonke labo babengamadodana kaMakiri uyise kaGileyadi. 24 Lemva kokufa kukaHezironi eKalebi-Efratha, uAbhiya umkaHezironi wamzalela uAshuri uyise kaThekhowa.

25 Njalo amadodana kaJerameli izibulo likaHezironi ayengoRamu izibulo, loBuna, loOreni, loOzema, uAhiya. 26 UJerameli laye wayelomunye umfazi obizo lakhe lalinguAthara; wayengunina kaOnama. 27 Njalo amadodana kaRamu izibulo likaJerameli ayengoMahazi loJamini loEkeri. 28 Lamadodana kaOnama ayengoShamayi loJada. Lamadodana kaShamayi: ONadabi loAbhishuri. 29 Lebizo lomkaAbhishuri lalinguAbihayili, owamzalela oAhibani loMolidi. 30 Njalo amadodana kaNadabi: OSeledi loAphayimi; kodwa uSeledi wafa engelabantwana. 31 Njalo amadodana kaAphayimi: UIshi. Lamadodana kaIshi: USheshani. Lamadodana kaSheshani: UAhilayi. 32 Njalo amadodana kaJada umfowabo kaShamayi: OJetheri loJonathani; kodwa uJetheri wafa engelabantwana. 33 Njalo amadodana kaJonathani: OPelethi loZaza. Laba babengabantwana bakaJerameli.

34 Njalo uSheshani wayengelamadodana, kodwa amadodakazi; njalo uSheshani wayelenceku, umGibhithe, obizo layo lalinguJariha. 35 USheshani wasenika uJariha inceku yakhe indodakazi yakhe yaba ngumkakhe; yasimzalela uAthayi. 36 UAthayi wasezala uNathani, uNathani wasezala uZabadi, 37 uZabadi wasezala uEfilali, uEfilali wasezala uObedi, 38 uObedi wasezala uJehu, uJehu wasezala uAzariya, 39 uAzariya wasezala uHelezi, uHelezi wasezala uEleyasa, 40 uEleyasa wasezala uSisimayi, uSisimayi wasezala uShaluma, 41 uShaluma wasezala uJekamiya, uJekamiya wasezala uElishama.

42 Njalo amadodana kaKalebi umfowabo kaJerameli: OMesha, izibulo lakhe, onguyise kaZifi, lamadodana kaMaresha uyise kaHebroni. 43 Njalo amadodana kaHebroni: OKora loTapuwa loRekemi loShema. 44 UShema wasezala uRahama uyise kaJorikeyamu; uRekemi wasezala uShamayi. 45 Lendodana kaShamayi: UMawoni; loMawoni wayenguyise kaBeti-Zuri. 46 UEfa umfazi omncinyane kaKalebi wasezala oHarani loMoza loGazezi; uHarani wasezala uGazezi. 47 Njalo amadodana kaJahidayi: ORegema loJothamu loGeshani loPeleti loEfa loShahafi. 48 UMahaka umfazi omncinyane kaKalebi wazala oSheberi loTirihana. 49 Wasezala uShahafi uyise kaMadimana, uSheva uyise kaMakibena, loyise kaGibeya. Lendodakazi kaKalebi yayinguAkisa.

50 Laba babengabantwana bakaKalebi, indodana kaHuri, izibulo likaEfratha: OShobhali, uyise kaKiriyathi-Jeyarimi, 51 uSalima uyise kaBhethelehema, uHarefi uyise kaBeti-Gaderi. 52 UShobhali uyise kaKiriyathi-Jeyarimi wayelamadodana: UHarowe, ingxenye eyodwa kwezimbili yamaMenuhothi. 53 Njalo insendo zikaKiriyathi-Jeyarimi: AmaIthiri lamaPuti lamaShumathi lamaMishrayi; kwaphuma kuwo amaZorathi lamaEshitawoli. 54 Amadodana kaSalima: OBhethelehema, lamaNetofa, uAtarothi, uBeti-Jowabi, lengxenye eyodwa kwezimbili yamaManahethi, amaZori. 55 Lensendo zababhali ababehlala eJabezi, amaTirathi, amaShimeyathi, amaSukathi. Labo babengamaKeni avela kuHamathi uyise wendlu kaRekabi.

Copyright information for Ndebele