a2 Sam. 21:20.

1 Chronicles 20

UDavida unqoba iRaba

1 Kwasekusithi ngesikhathi sokuthwasa komnyaka ngesikhathi amakhosi aphuma ngaso, uJowabi wakhokhela amaqhawe ebutho, wachitha ilizwe labantwana bakoAmoni, weza wavimbezela iRaba. Kodwa uDavida wasala eJerusalema. UJowabi waseyitshaya iRaba, wayichitha. 2UDavida wathatha umqhele wenkosi yabo wawususa ekhanda layo, wawuthola ulesisindo sethalenta legolide, laphakathi kwawo kulelitshe eliligugu, wasubekwa ekhanda likaDavida. Wasekhupha impango enengi kakhulu emzini. 3Wakhupha abantu ababephakathi kwawo, wabasaha ngesaha langamapiki ensimbi langamahloka. Wenza njalo-ke uDavida kuyo yonke imizi yabantwana bakoAmoni; uDavida wasebuyela eJerusalema labo bonke abantu.

Abantu bakaDavida babulala iziqhwaga

4Kwasekusithi emva kwalokho kwavuka impi lamaFilisti eGezeri; ngalesosikhathi uSibekayi umHushathi watshaya uSiphayi owabantwana besiqhwaga; asesehliselwa phansi. 5Kwasekusiba khona impi futhi lamaFilisti; uElihanani indodana kaJayiri wasetshaya uLahimi umfowabo kaGoliyathi umGithi, oluthi lomkhonto wakhe lwalungangogodo lwabeluki. 6Kwabuye kwaba khona futhi impi eGathi lapho okwakukhona umuntu omude owayeleminwe eyisithupha lesithupha, amatshumi amabili lane a  ; laye futhi wazalwa yisiqhwaga. 7Eseyisa uIsrayeli, uJonathani indodana kaShimeya, umfowabo kaDavida, wamtshaya. 8Laba bazalelwa isiqhwaga eGathi; basebesiwa ngesandla sikaDavida langesandla sezinceku zakhe.

Copyright information for Ndebele