1 Chronicles 21

UDavida ubala abantu

USathane wasesukuma emelana loIsrayeli, wavusa uDavida ukuthi abale uIsrayeli. Ngakho uDavida wathi kuJowabi lakubabusi babantu: Hambani libale uIsrayeli kusukela eBherishebha kuze kufike koDani, lilethe kimi ukuze ngazi inani labo. UJowabi wasesithi: I Nkosi kayandise ebantwini bayo njengoba benjalo ngokulikhulu. Nkosi yami, nkosi, abasizo izinceku zenkosi yami bonke yini? Inkosi yami ikufunelani lokhu? Izakuba licala ngani kuIsrayeli? Kodwa ilizwi lenkosi laba lamandla phezu kukaJowabi. Ngakho uJowabi waphuma, wahambahamba phakathi kukaIsrayeli wonke; wafika eJerusalema.

UJowabi wasenika uDavida inani lokubalwa kwabantu. Njalo wonke uIsrayeli wayengamadoda azinkulungwane ezizinkulungwane lezinkulungwane ezilikhulu ahwatsha inkemba; loJuda wayengamadoda azinkulungwane ezingamatshumi amane lamatshumi ayisikhombisa ahwatsha inkemba. Kodwa uLevi loBhenjamini kababalanga phakathi kwabo, ngoba ilizwi lenkosi lalinengeka kuJowabi. Njalo kwaba kubi emehlweni kaNkulunkulu mayelana lalindaba; ngakho wamtshaya uIsrayeli. UDavida wasesithi kuNkulunkulu: Ngonile kakhulu ngoba ngenze linto. Kodwa khathesi, ake wedlulise ububi benceku yakho, ngoba ngenze ngobuthutha obukhulu.

I Nkosi yasikhuluma kuGadi umboni kaDavida isithi: 10 Hamba ukhulume kuDavida uthi: Itsho njalo i Nkosi: Mina ngikubekela okuthathu; zikhethele okunye kukho engizakwenza kuwe. 11 UGadi wasefika kuDavida wathi kuye: Itsho njalo i Nkosi: Zikhethele: 12 Kumbe iminyaka emithathu yendlala; loba inyanga ezintathu uqedwa ebusweni bezitha zakho lenkemba yezitha zakho ikufice; kumbe insuku ezintathu inkemba ye Nkosi, ngitsho umatshayabhuqe wesifo, elizweni, lengilosi ye Nkosi ichitha kuwo wonke umngcele wakoIsrayeli. Ngakho-ke bona ukuthi yimpendulo bani engizayibuyisela kongithumileyo. 13 UDavida wasesithi kuGadi: Ngicindezelwe kakhulu; ake ngiwele esandleni se Nkosi, ngoba izisa zayo zinengi kakhulu; kodwa kangingaweli esandleni somuntu.

14 Ngakho i Nkosi yathuma umatshayabhuqe wesifo koIsrayeli; kwasekusiwa abantu abazinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa. 15 UNkulunkulu wasethuma ingilosi eJerusalema ukuyibhubhisa; njalo isayibhubhisa, i Nkosi yabona yazisola ngalobobubi, yasisithi kuyo ingilosi ebhubhisayo: Kwanele, khathesi thoba isandla sakho. Ingilosi ye Nkosi yayimi-ke ebaleni lokubhulela likaOrnani umJebusi. 16 UDavida wasephakamisa amehlo akhe, wabona ingilosi ye Nkosi imi phakathi komhlaba lamazulu lenkemba yayo ehwatshiweyo esandleni sayo iyelulele phezu kweJerusalema. UDavida labadala begqoke-ke amalembu amasaka bathi mbo ngobuso babo. 17 UDavida wasesithi kuNkulunkulu: Kakusimi yini othe kababale abantu? Yebo yimi owonileyo owenze lokwenza okubi. Kodwa lezizimvu zenzeni?  Nkosi Nkulunkulu wami, isandla sakho ake sibe phezu kwami laphezu kwendlu kababa, kodwa hatshi phezu kwabantu bakho ukuthi bahlutshwe.

18 Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuGadi katshele uDavida ukuthi uDavida kenyuke ayekwakhela i Nkosi ilathi ebaleni lokubhulela likaOrnani umJebusi. 19 UDavida wasesenyuka ngelizwi likaGadi alikhuluma ngebizo le Nkosi. 20 UOrnani enyemukula wabona ingilosi; lamadodana akhe amane ayelaye acatsha. UOrnani wayebhula-ke ingqoloyi. 21 UDavida esefika kuOrnani, uOrnani wakhangela wambona uDavida, waphuma ebaleni lokubhulela, wamkhothamela uDavida ngobuso emhlabathini. 22 UDavida wasesithi kuOrnani: Nginika indawo yebala lokubhulela ukuze ngakhele i Nkosi ilathi kuyo; nginike yona ngemali egcweleyo, ukuze inhlupheko imiswe ebantwini. 23 UOrnani wasesithi kuDavida: Zithathele, inkosi yami inkosi kayenze okuhle emehlweni ayo; khangela, ngiyanika inkabi zibe yiminikelo yokutshiswa, lezimbulo zibe zinkuni, lengqoloyi ibe ngumnikelo wokudla. Ngiyanika konke. 24 Kodwa inkosi uDavida yathi kuOrnani: Hatshi, kodwa ngizathenga lokuthenga ngemali egcweleyo; ngoba kangiyikuthathela i Nkosi okwakho, loba nginikele iminikelo yokutshiswa ngaphandle kwentengo. 25 UDavida wasemnika uOrnani ngaleyondawo amashekeli* angamakhulu ayisithupha egolide ngesisindo. 26 UDavida waseyakhela khona i Nkosi ilathi, wanikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula, wayibiza i Nkosi; yasimphendula ngomlilo ovela emazulwini phezu kwelathi lomnikelo wokutshiswa. 27 I Nkosi yasisithi engilosini kayibuyisele inkemba yayo esikhwameni sayo.

Ukukhethwa kwendawo yethempeli

28 Ngalesosikhathi uDavida esebonile ukuthi i Nkosi imphendule ebaleni lokubhulela likaOrnani umJebusi, wanikela khona imihlatshelo. 29 Ngoba ithabhanekele le Nkosi uMozisi ayelenze enkangala lelathi lomnikelo wokutshiswa ngalesosikhathi kwakusendaweni ephakemeyo eGibeyoni. 30 Kodwa uDavida wayengelakho ukuhamba phambi kwalo ukudinga uNkulunkulu, ngoba wethuswa yinkemba yengilosi ye Nkosi.

Copyright information for Ndebele