1 Chronicles 21

UDavida ubala abantu

1 USathane wasesukuma emelana loIsrayeli, wavusa uDavida ukuthi abale uIsrayeli. 2Ngakho uDavida wathi kuJowabi lakubabusi babantu: Hambani libale uIsrayeli kusukela eBherishebha kuze kufike koDani, lilethe kimi ukuze ngazi inani labo. 3UJowabi wasesithi: I Nkosi kayandise ebantwini bayo njengoba benjalo ngokulikhulu. Nkosi yami, nkosi, abasizo izinceku zenkosi yami bonke yini? Inkosi yami ikufunelani lokhu? Izakuba licala ngani kuIsrayeli? 4Kodwa ilizwi lenkosi laba lamandla phezu kukaJowabi. Ngakho uJowabi waphuma, wahambahamba phakathi kukaIsrayeli wonke; wafika eJerusalema.

5UJowabi wasenika uDavida inani lokubalwa kwabantu. Njalo wonke uIsrayeli wayengamadoda azinkulungwane ezizinkulungwane lezinkulungwane ezilikhulu ahwatsha inkemba; loJuda wayengamadoda azinkulungwane ezingamatshumi amane lamatshumi ayisikhombisa ahwatsha inkemba. 6Kodwa uLevi loBhenjamini kababalanga phakathi kwabo, ngoba ilizwi lenkosi lalinengeka kuJowabi. 7Njalo kwaba kubi emehlweni kaNkulunkulu mayelana lalindaba; ngakho wamtshaya uIsrayeli. 8UDavida wasesithi kuNkulunkulu: Ngonile kakhulu ngoba ngenze linto. Kodwa khathesi, ake wedlulise ububi benceku yakho, ngoba ngenze ngobuthutha obukhulu.

9I Nkosi yasikhuluma kuGadi umboni kaDavida isithi: 10Hamba ukhulume kuDavida uthi: Itsho njalo i Nkosi: Mina ngikubekela okuthathu; zikhethele okunye kukho engizakwenza kuwe. 11UGadi wasefika kuDavida wathi kuye: Itsho njalo i Nkosi: Zikhethele: 12Kumbe iminyaka emithathu yendlala; loba inyanga ezintathu uqedwa ebusweni bezitha zakho lenkemba yezitha zakho ikufice; kumbe insuku ezintathu inkemba ye Nkosi, ngitsho umatshayabhuqe wesifo, elizweni, lengilosi ye Nkosi ichitha kuwo wonke umngcele wakoIsrayeli. Ngakho-ke bona ukuthi yimpendulo bani engizayibuyisela kongithumileyo. 13UDavida wasesithi kuGadi: Ngicindezelwe kakhulu; ake ngiwele esandleni se Nkosi, ngoba izisa zayo zinengi kakhulu; kodwa kangingaweli esandleni somuntu.

14Ngakho i Nkosi yathuma umatshayabhuqe wesifo koIsrayeli; kwasekusiwa abantu abazinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa. 15UNkulunkulu wasethuma ingilosi eJerusalema ukuyibhubhisa; njalo isayibhubhisa, i Nkosi yabona yazisola ngalobobubi, yasisithi kuyo ingilosi ebhubhisayo: Kwanele, khathesi thoba isandla sakho. Ingilosi ye Nkosi yayimi-ke ebaleni lokubhulela likaOrnani umJebusi. 16UDavida wasephakamisa amehlo akhe, wabona ingilosi ye Nkosi imi phakathi komhlaba lamazulu lenkemba yayo ehwatshiweyo esandleni sayo iyelulele phezu kweJerusalema. UDavida labadala begqoke-ke amalembu amasaka bathi mbo ngobuso babo. 17UDavida wasesithi kuNkulunkulu: Kakusimi yini othe kababale abantu? Yebo yimi owonileyo owenze lokwenza okubi. Kodwa lezizimvu zenzeni?  Nkosi Nkulunkulu wami, isandla sakho ake sibe phezu kwami laphezu kwendlu kababa, kodwa hatshi phezu kwabantu bakho ukuthi bahlutshwe.

18Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuGadi katshele uDavida ukuthi uDavida kenyuke ayekwakhela i Nkosi ilathi ebaleni lokubhulela likaOrnani umJebusi. 19UDavida wasesenyuka ngelizwi likaGadi alikhuluma ngebizo le Nkosi. 20UOrnani enyemukula wabona ingilosi; lamadodana akhe amane ayelaye acatsha. UOrnani wayebhula-ke ingqoloyi. 21UDavida esefika kuOrnani, uOrnani wakhangela wambona uDavida, waphuma ebaleni lokubhulela, wamkhothamela uDavida ngobuso emhlabathini. 22UDavida wasesithi kuOrnani: Nginika indawo yebala lokubhulela ukuze ngakhele i Nkosi ilathi kuyo; nginike yona ngemali egcweleyo, ukuze inhlupheko imiswe ebantwini. 23UOrnani wasesithi kuDavida: Zithathele, inkosi yami inkosi kayenze okuhle emehlweni ayo; khangela, ngiyanika inkabi zibe yiminikelo yokutshiswa, lezimbulo zibe zinkuni, lengqoloyi ibe ngumnikelo wokudla. Ngiyanika konke. 24Kodwa inkosi uDavida yathi kuOrnani: Hatshi, kodwa ngizathenga lokuthenga ngemali egcweleyo; ngoba kangiyikuthathela i Nkosi okwakho, loba nginikele iminikelo yokutshiswa ngaphandle kwentengo. 25UDavida wasemnika uOrnani ngaleyondawo amashekeli* angamakhulu ayisithupha egolide ngesisindo. 26UDavida waseyakhela khona i Nkosi ilathi, wanikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula, wayibiza i Nkosi; yasimphendula ngomlilo ovela emazulwini phezu kwelathi lomnikelo wokutshiswa. 27I Nkosi yasisithi engilosini kayibuyisele inkemba yayo esikhwameni sayo.

Ukukhethwa kwendawo yethempeli

28Ngalesosikhathi uDavida esebonile ukuthi i Nkosi imphendule ebaleni lokubhulela likaOrnani umJebusi, wanikela khona imihlatshelo. 29Ngoba ithabhanekele le Nkosi uMozisi ayelenze enkangala lelathi lomnikelo wokutshiswa ngalesosikhathi kwakusendaweni ephakemeyo eGibeyoni. 30Kodwa uDavida wayengelakho ukuhamba phambi kwalo ukudinga uNkulunkulu, ngoba wethuswa yinkemba yengilosi ye Nkosi.

Copyright information for Ndebele