1 Chronicles 22

1UDavida wasesithi: Le yindlu ye Nkosi uNkulunkulu, laleli lilathi lomnikelo wokutshiswa kaIsrayeli.

UDavida ulungiselela ukwakhiwa kwethempeli

2UDavida waselaya ukubuthanisa abezizweni ababeselizweni lakoIsrayeli; wamisa ababazi bamatshe ukuthi babaze amatshe alungisiweyo okwakha indlu kaNkulunkulu. 3UDavida waselungisa insimbi enengi kakhulu yezipikili zezivalo zamasango leyokuhlanganisa; lethusi elinengi kakhulu elalingelakulinganiswa ngesisindo; 4lezigodo zemisedari ezingelakubalwa; ngoba amaSidoni lamaTire amlethela uDavida izigodo zemisedari ezinengi kakhulu. 5UDavida wasesithi: USolomoni indodana yami usengumfana, uthambile, lendlu ezakwakhelwa i Nkosi kumele yenziwe ibe nkulu kakhulu, ibe lebizo ibe lodumo emazweni wonke. Ngakho ngizayilungiselela. UDavida waselungiselela kakhulu phambi kokufa kwakhe.

6Wasebiza uSolomoni indodana yakhe, wamlaya ukuthi akhele i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli indlu. 7UDavida wasesithi kuSolomoni: Ndodana yami, mina-ke, kwakusenhliziyweni yami ukwakhela ibizo le Nkosi uNkulunkulu wami indlu. 8Kodwa ilizwi le Nkosi lafika kimi lisithi: Uchithe igazi elinengi, walawula izimpi ezinkulu; kawuyikwakhela ibizo lami indlu, ngoba uchithe igazi elinengi emhlabeni phambi kwami. 9Khangela, uzazalelwa indodana ezakuba ngumuntu wokuphumula; njalo ngizayiphumuza ezitheni zayo zonke inhlangothi zonke: Ngoba ibizo layo lizakuba nguSolomoni, njalo ngizanika ukuthula lokuphumula phezu kukaIsrayeli ensukwini zakhe. 10Yena uzakwakhela ibizo lami indlu. Yena-ke uzakuba yindodana yami, lami ngibe nguyise; ngiqinise isihlalo sakhe sobukhosi phezu kukaIsrayeli kuze kube nininini. 11Khathesi, ndodana yami, i Nkosi ibe lawe, njalo uphumelele wakhe indlu ye Nkosi uNkulunkulu wakho, njengokutsho kwayo ngawe. 12Kuphela i Nkosi ikunike inhlakanipho lokuqedisisa, ikulaye ngoIsrayeli, ukuze ulondoloze umlayo we Nkosi uNkulunkulu wakho. 13Khona uzaphumelela, uba unanzelela ukwenza izimiso lezahlulelo i Nkosi eyakulaya uMozisi ngoIsrayeli; qina, ube lesibindi, ungesabi ungatshaywa luvalo. 14Khangela-ke, ekuhluphekeni kwami ngilungisele indlu ye Nkosi amathalenta* egolide ayizinkulungwane ezilikhulu, lamathalenta esiliva ayizinkulungwane eziyinkulungwane, lethusi lensimbi okungelakulinganiswa ngesisindo, ngoba kunengi kakhulu; ngilungise lezigodo lamatshe. Uzakwengezelela-ke kukho. 15Njalo ulezisebenzi ezinengi, ababazi bamatshe, lezingcitshi zamatshe lezezigodo, layo yonke indoda ehlakaniphileyo kuwo wonke umsebenzi. 16Kakulanani legolide, lelesiliva, lelethusi, lelensimbi. Sukuma usebenze; le Nkosi ibe lawe!

17UDavida waselaya zonke induna zakoIsrayeli ukusiza uSolomoni indodana yakhe, esithi: 18I Nkosi uNkulunkulu wenu kayilani yini? Kambe kayilinikanga yini ukuphumula inhlangothi zonke? Ngoba inikele abahlali belizwe esandleni sami, lelizwe lehliselwe phansi phambi kwe Nkosi laphambi kwabantu bayo. 19Khathesi misani inhliziyo yenu lomphefumulo wenu ukudinga i Nkosi uNkulunkulu wenu. Sukumani-ke lakhe indawo engcwele ye Nkosi uNkulunkulu, ukungenisa umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi lezitsha ezingcwele zikaNkulunkulu endlini eyakhelwe ibizo le Nkosi.

Copyright information for Ndebele