1 Chronicles 23

1UDavida esemdala esanele ngensuku wamisa uSolomoni indodana yakhe ukuthi abe yinkosi phezu kukaIsrayeli.

Izigaba zabapristi lezamaLevi lemisebenzi yazo

2Wasebuthanisa zonke induna zakoIsrayeli labapristi lamaLevi. 3AmaLevi asebalwa kusukela koleminyaka engamatshumi amathathu kusiya phezulu; lenani lawo, ngamakhanda awo, ngamadoda, laba zinkulungwane ezingamatshumi amathathu lesificaminwembili. 4Kula kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane okuqondisa umsebenzi wendlu ye Nkosi; lezinduna labahluleli abayizinkulungwane eziyisithupha; 5labagcini bamasango abayizinkulungwane ezine; labadumisi be Nkosi abayizinkulungwane ezine ngezinto engizenzele ukudumisa, watsho uDavida. 6UDavida wasewehlukanisa ngezigaba, ngokwamadodana kaLevi, oGerishoni, uKohathi, loMerari.

7KumaGerishoni kwakungoLadani loShimeyi. 8Amadodana kaLadani: OJehiyeli inhloko, loZethamu, loJoweli, emathathu. 9Amadodana kaShimeyi: OShelomithi loHaziyeli loHarani, emathathu. La ayezinhloko zaboyise koLadani. 10Lamadodana kaShimeyi: OJahathi, uZiza, loJewushi, loBeriya. La ayengamadodana kaShimeyi, emane. 11LoJahathi wayeyinhloko, loZiza engowesibili; kodwa uJewushi loBeriya babengelabantwana abanengi, ngakho babesendlini yaboyise ngokubalwa kanye.

12Amadodana kaKohathi: OAmramu, uIzihari, uHebroni, loUziyeli, emane. 13Amadodana kaAmramu: OAroni loMozisi. UAroni wehlukaniselwa-ke ukungcwelisa izinto ezingcwelengcwele, yena lamadodana akhe kuze kube nininini, ukutshisa impepha phambi kwe Nkosi, ukuyikhonza, lokubusisa ngebizo layo kuze kube nininini. 14NgoMozisi umuntu kaNkulunkulu, amadodana akhe abizwa ngaphansi kwesizwe sakoLevi. 15Amadodana kaMozisi: OGereshoma loEliyezeri. 16Amadodana kaGereshoma: UShebuweli inhloko. 17Lamadodana kaEliyezeri ayenguRehabhiya inhloko; uEliyezeri wayengelawo-ke amanye amadodana, kodwa amadodana kaRehabhiya ayemanengi okwedlulisayo. 18Amadodana kaIzihari: UShelomithi inhloko. 19Amadodana kaHebroni: OJeriya inhloko, uAmariya owesibili, uJahaziyeli owesithathu, uJekameyamu owesine. 20Amadodana kaUziyeli: OMika inhloko, loIshiya owesibili.

21Amadodana kaMerari: OMahli loMushi. Amadodana kaMahli: OEleyazare loKishi. 22UEleyazare wasesifa, wayengelamadodana kodwa amadodakazi; amadodana kaKishi, abafowabo, asewathatha. 23Amadodana kaMushi: OMahli loEderi loJeremothi, emathathu.

24La ngamadodana kaLevi ngendlu yaboyise, inhloko zaboyise, ngokubalwa kwawo, ngenani lamabizo, ngamakhanda awo, esenza umsebenzi wenkonzo yendlu ye Nkosi, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili kusiya phezulu. 25Ngoba uDavida wathi: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ibanikile abantu bayo ukuphumula, izahlala eJerusalema kuze kube sephakadeni. 26Ngokunjalo-ke kumaLevi; kakulamuntu ozathwala ithabhanekele laloba yiziphi izitsha zalo zenkonzo yalo. 27Ngoba ngamazwi kaDavida okucina amadodana kaLevi abhalwa kusukela kwaleminyaka engamatshumi amabili kusiya phezulu. 28Ngoba indawo yawo yayingasesandleni samadodana kaAroni enkonzweni yendlu ye Nkosi, phezu kwamaguma, laphezu kwamakamelo, laphezu kokuhlambulula zonke izinto ezingcwele, lomsebenzi wenkonzo yendlu kaNkulunkulu, 29lowezinkwa zokubukiswa, lowempuphu ecolekileyo yomnikelo wokudla, lowezinkwana eziyizipatalala ezingelamvubelo, lowokubhakwe ngepani, lowokukhanzingiweyo, lowesilinganiso sonke lobukhulu; 30lokuma ukusa ngokusa ukubonga lokudumisa i Nkosi, kanjalo lantambama, 31lokunikela konke kweminikelo yokutshiswa e Nkosini ngamasabatha, ngokuthwasa kwenyanga, langemikhosi emisiweyo, ngenani, ngokwesimiso kukho, njalonjalo phambi kwe Nkosi. 32Njalo azagcina umlindo wethente lenhlangano, lomlindo wendlu engcwele, lomlindo wamadodana kaAroni, abafowabo, enkonzweni yendlu ye Nkosi.

Copyright information for Ndebele