1 Chronicles 23

UDavida esemdala esanele ngensuku wamisa uSolomoni indodana yakhe ukuthi abe yinkosi phezu kukaIsrayeli.

Izigaba zabapristi lezamaLevi lemisebenzi yazo

Wasebuthanisa zonke induna zakoIsrayeli labapristi lamaLevi. AmaLevi asebalwa kusukela koleminyaka engamatshumi amathathu kusiya phezulu; lenani lawo, ngamakhanda awo, ngamadoda, laba zinkulungwane ezingamatshumi amathathu lesificaminwembili. Kula kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane okuqondisa umsebenzi wendlu ye Nkosi; lezinduna labahluleli abayizinkulungwane eziyisithupha; labagcini bamasango abayizinkulungwane ezine; labadumisi be Nkosi abayizinkulungwane ezine ngezinto engizenzele ukudumisa, watsho uDavida. UDavida wasewehlukanisa ngezigaba, ngokwamadodana kaLevi, oGerishoni, uKohathi, loMerari.

KumaGerishoni kwakungoLadani loShimeyi. Amadodana kaLadani: OJehiyeli inhloko, loZethamu, loJoweli, emathathu. Amadodana kaShimeyi: OShelomithi loHaziyeli loHarani, emathathu. La ayezinhloko zaboyise koLadani. 10 Lamadodana kaShimeyi: OJahathi, uZiza, loJewushi, loBeriya. La ayengamadodana kaShimeyi, emane. 11 LoJahathi wayeyinhloko, loZiza engowesibili; kodwa uJewushi loBeriya babengelabantwana abanengi, ngakho babesendlini yaboyise ngokubalwa kanye.

12 Amadodana kaKohathi: OAmramu, uIzihari, uHebroni, loUziyeli, emane. 13 Amadodana kaAmramu: OAroni loMozisi. UAroni wehlukaniselwa-ke ukungcwelisa izinto ezingcwelengcwele, yena lamadodana akhe kuze kube nininini, ukutshisa impepha phambi kwe Nkosi, ukuyikhonza, lokubusisa ngebizo layo kuze kube nininini. 14 NgoMozisi umuntu kaNkulunkulu, amadodana akhe abizwa ngaphansi kwesizwe sakoLevi. 15 Amadodana kaMozisi: OGereshoma loEliyezeri. 16 Amadodana kaGereshoma: UShebuweli inhloko. 17 Lamadodana kaEliyezeri ayenguRehabhiya inhloko; uEliyezeri wayengelawo-ke amanye amadodana, kodwa amadodana kaRehabhiya ayemanengi okwedlulisayo. 18 Amadodana kaIzihari: UShelomithi inhloko. 19 Amadodana kaHebroni: OJeriya inhloko, uAmariya owesibili, uJahaziyeli owesithathu, uJekameyamu owesine. 20 Amadodana kaUziyeli: OMika inhloko, loIshiya owesibili.

21 Amadodana kaMerari: OMahli loMushi. Amadodana kaMahli: OEleyazare loKishi. 22 UEleyazare wasesifa, wayengelamadodana kodwa amadodakazi; amadodana kaKishi, abafowabo, asewathatha. 23 Amadodana kaMushi: OMahli loEderi loJeremothi, emathathu.

24 La ngamadodana kaLevi ngendlu yaboyise, inhloko zaboyise, ngokubalwa kwawo, ngenani lamabizo, ngamakhanda awo, esenza umsebenzi wenkonzo yendlu ye Nkosi, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili kusiya phezulu. 25 Ngoba uDavida wathi: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ibanikile abantu bayo ukuphumula, izahlala eJerusalema kuze kube sephakadeni. 26 Ngokunjalo-ke kumaLevi; kakulamuntu ozathwala ithabhanekele laloba yiziphi izitsha zalo zenkonzo yalo. 27 Ngoba ngamazwi kaDavida okucina amadodana kaLevi abhalwa kusukela kwaleminyaka engamatshumi amabili kusiya phezulu. 28 Ngoba indawo yawo yayingasesandleni samadodana kaAroni enkonzweni yendlu ye Nkosi, phezu kwamaguma, laphezu kwamakamelo, laphezu kokuhlambulula zonke izinto ezingcwele, lomsebenzi wenkonzo yendlu kaNkulunkulu, 29 lowezinkwa zokubukiswa, lowempuphu ecolekileyo yomnikelo wokudla, lowezinkwana eziyizipatalala ezingelamvubelo, lowokubhakwe ngepani, lowokukhanzingiweyo, lowesilinganiso sonke lobukhulu; 30 lokuma ukusa ngokusa ukubonga lokudumisa i Nkosi, kanjalo lantambama, 31 lokunikela konke kweminikelo yokutshiswa e Nkosini ngamasabatha, ngokuthwasa kwenyanga, langemikhosi emisiweyo, ngenani, ngokwesimiso kukho, njalonjalo phambi kwe Nkosi. 32 Njalo azagcina umlindo wethente lenhlangano, lomlindo wendlu engcwele, lomlindo wamadodana kaAroni, abafowabo, enkonzweni yendlu ye Nkosi.

Copyright information for Ndebele