1 Chronicles 24

1Njalo izigaba zamadodana kaAroni. Amadodana kaAroni: ONadabi, loAbihu, uEleyazare, loIthamari. 2Kodwa oNadabi loAbihu bafa mandulo kuloyise, njalo bengelabantwana; ngakho oEleyazare loIthamari basebenza njengabapristi. 3UDavida wasebehlukanisa, loZadoki emadodaneni kaEleyazare, loAhimeleki emadodaneni kaIthamari, ngokwesikhundla sabo enkonzweni yabo. 4Kwatholakala emadodaneni kaEleyazare inhloko zamaqhawe amanengi okwedlula emadodaneni kaIthamari mhla bewehlukanisa; emadodaneni kaEleyazare kwakulenhloko ezilitshumi lesithupha zendlu yaboyise, lemadodaneni kaIthamari ngokwendlu yaboyise, eziyisificaminwembili. 5Basebezehlukanisa ngezinkatho, lezi laleziyana, ngoba izinduna zendlu engcwele lezinduna zikaNkulunkulu zazivela emadodaneni kaEleyazare lemadodaneni kaIthamari. 6UShemaya indodana kaNethaneli umbhali, ovela kumaLevi, wasezibhala phambi kwenkosi leziphathamandla loZadoki umpristi loAhimeleki indodana kaAbhiyatha, lenhloko zaboyise zabapristi lezamaLevi; indlu kayise eyodwa yathathelwa uEleyazare, leyodwa yathathelwa uIthamari. 7Inkatho yokuqala yasiphumela uJehoyaribi, eyesibili uJedaya, 8eyesithathu uHarimi, eyesine uSeworimi, 9eyesihlanu uMalikiya, eyesithupha uMijamini, 10eyesikhombisa uHakhozi, eyesificaminwembili uAbhiya, 11eyesificamunwemunye uJeshuwa, eyetshumi uShekaniya, 12eyetshumi lanye uEliyashibi, eyetshumi lambili uJakimi, 13eyetshumi lantathu uHupha, eyetshumi lane uJeshebeyabi, 14eyetshumi lanhlanu uBiliga, eyetshumi lesithupha uImeri, 15eyetshumi lesikhombisa uHeziri, eyetshumi lesificaminwembili uHaphizezi, 16eyetshumi lesificamunwemunye uPhethahiya, eyamatshumi amabili uJehezekeli 17eyamatshumi amabili lanye uJakini, eyamatshumi amabili lambili uGamuli, 18eyamatshumi amabili lantathu uDelaya, eyamatshumi amabili lane uMahaziya. 19Isikhundla salaba enkonzweni yabo sasiyikungena endlini ye Nkosi ngokwesimiso sabo ngesandla sikaAroni uyise, njengalokho i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli yayimlayile.

20Labaseleyo emadodaneni kaLevi: Emadodaneni kaAmramu: NguShubayeli; emadodaneni kaShubayeli: NguJehideya. 21NgoRehabhiya: Emadodaneni kaRehabhiya, inhloko kwakunguIshiya; 22kwabakoIzihari, uShelomothi; emadodaneni kaShelomothi, uJahathi. 23Lamadodana kaHebroni, uJeriya owokuqala, uAmariya owesibili, uJahaziyeli owesithathu, uJekameyamu owesine. 24Amadodana kaUziyeli, uMika; emadodaneni kaMika, uShamiri. 25Umfowabo kaMika nguIshiya; emadodaneni kaIshiya, uZekariya. 26Amadodana kaMerari: OMahli loMushi; amadodana kaJahaziya: UBheno. 27Amadodana kaMerari: KuJahaziya: OBheno loShohama loZakuri loIbiri. 28KuMahli: UEleyazare, owayengelamadodana. 29NgoKishi: Amadodana kaKishi: UJerameli. 30Lamadodana kaMushi: OMahli loEderi loJerimothi. La ngamadodana amaLevi ngokwendlu yaboyise. 31Lalaba labo benza inkatho yokuphosa njengabafowabo, amadodana kaAroni, phambi kukaDavida inkosi loZadoki loAhimeleki lenhloko zaboyise babapristi labamaLevi, inhloko yaboyise njengomfowabo omnciyane.

Copyright information for Ndebele