1 Chronicles 24

Njalo izigaba zamadodana kaAroni. Amadodana kaAroni: ONadabi, loAbihu, uEleyazare, loIthamari. Kodwa oNadabi loAbihu bafa mandulo kuloyise, njalo bengelabantwana; ngakho oEleyazare loIthamari basebenza njengabapristi. UDavida wasebehlukanisa, loZadoki emadodaneni kaEleyazare, loAhimeleki emadodaneni kaIthamari, ngokwesikhundla sabo enkonzweni yabo. Kwatholakala emadodaneni kaEleyazare inhloko zamaqhawe amanengi okwedlula emadodaneni kaIthamari mhla bewehlukanisa; emadodaneni kaEleyazare kwakulenhloko ezilitshumi lesithupha zendlu yaboyise, lemadodaneni kaIthamari ngokwendlu yaboyise, eziyisificaminwembili. Basebezehlukanisa ngezinkatho, lezi laleziyana, ngoba izinduna zendlu engcwele lezinduna zikaNkulunkulu zazivela emadodaneni kaEleyazare lemadodaneni kaIthamari. UShemaya indodana kaNethaneli umbhali, ovela kumaLevi, wasezibhala phambi kwenkosi leziphathamandla loZadoki umpristi loAhimeleki indodana kaAbhiyatha, lenhloko zaboyise zabapristi lezamaLevi; indlu kayise eyodwa yathathelwa uEleyazare, leyodwa yathathelwa uIthamari. Inkatho yokuqala yasiphumela uJehoyaribi, eyesibili uJedaya, eyesithathu uHarimi, eyesine uSeworimi, eyesihlanu uMalikiya, eyesithupha uMijamini, 10 eyesikhombisa uHakhozi, eyesificaminwembili uAbhiya, 11 eyesificamunwemunye uJeshuwa, eyetshumi uShekaniya, 12 eyetshumi lanye uEliyashibi, eyetshumi lambili uJakimi, 13 eyetshumi lantathu uHupha, eyetshumi lane uJeshebeyabi, 14 eyetshumi lanhlanu uBiliga, eyetshumi lesithupha uImeri, 15 eyetshumi lesikhombisa uHeziri, eyetshumi lesificaminwembili uHaphizezi, 16 eyetshumi lesificamunwemunye uPhethahiya, eyamatshumi amabili uJehezekeli 17 eyamatshumi amabili lanye uJakini, eyamatshumi amabili lambili uGamuli, 18 eyamatshumi amabili lantathu uDelaya, eyamatshumi amabili lane uMahaziya. 19 Isikhundla salaba enkonzweni yabo sasiyikungena endlini ye Nkosi ngokwesimiso sabo ngesandla sikaAroni uyise, njengalokho i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli yayimlayile.

20 Labaseleyo emadodaneni kaLevi: Emadodaneni kaAmramu: NguShubayeli; emadodaneni kaShubayeli: NguJehideya. 21 NgoRehabhiya: Emadodaneni kaRehabhiya, inhloko kwakunguIshiya; 22 kwabakoIzihari, uShelomothi; emadodaneni kaShelomothi, uJahathi. 23 Lamadodana kaHebroni, uJeriya owokuqala, uAmariya owesibili, uJahaziyeli owesithathu, uJekameyamu owesine. 24 Amadodana kaUziyeli, uMika; emadodaneni kaMika, uShamiri. 25 Umfowabo kaMika nguIshiya; emadodaneni kaIshiya, uZekariya. 26 Amadodana kaMerari: OMahli loMushi; amadodana kaJahaziya: UBheno. 27 Amadodana kaMerari: KuJahaziya: OBheno loShohama loZakuri loIbiri. 28 KuMahli: UEleyazare, owayengelamadodana. 29 NgoKishi: Amadodana kaKishi: UJerameli. 30 Lamadodana kaMushi: OMahli loEderi loJerimothi. La ngamadodana amaLevi ngokwendlu yaboyise. 31 Lalaba labo benza inkatho yokuphosa njengabafowabo, amadodana kaAroni, phambi kukaDavida inkosi loZadoki loAhimeleki lenhloko zaboyise babapristi labamaLevi, inhloko yaboyise njengomfowabo omnciyane.

Copyright information for Ndebele