1 Chronicles 25

Izigaba zabatshayi bezinto zokuhlabelela

UDavida lenduna zebutho behlukanisela-ke inkonzo emadodaneni kaAsafi lakaHemani lakaJeduthuni, abaprofetha ngamachacho, ngezigubhu zezintambo, langensimbi ezincencethayo. Lenani lamadoda omsebenzi lalinjengokwenkonzo yawo: Emadodaneni kaAsafi: OZakuri loJosefa loNethaniya loAsarela, amadodana kaAsafi, esandleni sikaAsafi, owaprofetha ngokwesandla senkosi. NgoJeduthuni: Amadodana kaJeduthuni: OGedaliya, loZeri, loJeshaya, uHashabiya, loMathithiya, beyisithupha, ezandleni zikayise uJeduthuni, owayeprofetha ngechacho, ukubonga lokudumisa i Nkosi. NgoHemani: Amadodana kaHemani: OBukhiya, uMathaniya, uUziyeli, uShebuweli, loJerimothi, uHananiya, uHanani, uEliyatha, uGidaliti, loRomamiti-Ezeri, uJoshibekasha, uMaloti, uHothiri, uMahaziyothi. Bonke laba babengamadodana kaHemani umboni wenkosi emazwini kaNkulunkulu ukuphakamisa uphondo. Njalo uNkulunkulu wamnika uHemani amadodana alitshumi lane lamadodakazi amathathu. Bonke laba babesezandleni zikayise ekuhlabeleleni endlini ye Nkosi ngensimbi ezincencethayo, izigubhu zezintambo, lamachacho enkonzweni yendlu kaNkulunkulu, esandleni senkosi, oAsafi loJeduthuni loHemani. Lenani labo kanye labafowabo ababefundiswe ngezingoma ze Nkosi, bonke ababelolwazi, lalingamakhulu amabili lamatshumi ayisificaminwembili lesificaminwembili.

Basebesenza inkatho yokuphosa ngomlindo, omncinyane njengomkhulu, ofundisayo lofundayo. Inkatho yokuqala yasiphumela uAsafi kuJosefa; eyesibili kuGedaliya, yena labafowabo lamadodana akhe, belitshumi lambili; 10 eyesithathu uZakuri, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 11 eyesine kuIziri, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 12 eyesihlanu uNethaniya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 13 eyesithupha uBukhiya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 14 eyesikhombisa uAsarela, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 15 eyesificaminwembili uJeshaya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 16 eyesificamunwemunye uMathaniya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 17 eyetshumi uShimeyi, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 18 eyetshumi lanye uAzareli, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 19 eyetshumi lambili kuHashabiya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 20 eyetshumi lantathu uShebuweli, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 21 eyetshumi lane uMathithiya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 22 eyetshumi lanhlanu kuJeremothi, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 23 eyetshumi lesithupha kuHananiya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 24 eyetshumi lesikhombisa kuJoshibekasha, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 25 eyetshumi lesificaminwembili kuHanani, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 26 eyetshumi lesificamunwemunye kuMalothi, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 27 eyamatshumi amabili kuEliyatha, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 28 eyamatshumi amabili lanye kuHothiri, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 29 eyamatshumi amabili lambili kuGidaliti, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 30 eyamatshumi amabili lantathu kuMahaziyothi, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 31 eyamatshumi amabili lane kuRomamiti-Ezeri, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili.

Copyright information for Ndebele