1 Chronicles 25

Izigaba zabatshayi bezinto zokuhlabelela

1 UDavida lenduna zebutho behlukanisela-ke inkonzo emadodaneni kaAsafi lakaHemani lakaJeduthuni, abaprofetha ngamachacho, ngezigubhu zezintambo, langensimbi ezincencethayo. Lenani lamadoda omsebenzi lalinjengokwenkonzo yawo: 2Emadodaneni kaAsafi: OZakuri loJosefa loNethaniya loAsarela, amadodana kaAsafi, esandleni sikaAsafi, owaprofetha ngokwesandla senkosi. 3NgoJeduthuni: Amadodana kaJeduthuni: OGedaliya, loZeri, loJeshaya, uHashabiya, loMathithiya, beyisithupha, ezandleni zikayise uJeduthuni, owayeprofetha ngechacho, ukubonga lokudumisa i Nkosi. 4NgoHemani: Amadodana kaHemani: OBukhiya, uMathaniya, uUziyeli, uShebuweli, loJerimothi, uHananiya, uHanani, uEliyatha, uGidaliti, loRomamiti-Ezeri, uJoshibekasha, uMaloti, uHothiri, uMahaziyothi. 5Bonke laba babengamadodana kaHemani umboni wenkosi emazwini kaNkulunkulu ukuphakamisa uphondo. Njalo uNkulunkulu wamnika uHemani amadodana alitshumi lane lamadodakazi amathathu. 6Bonke laba babesezandleni zikayise ekuhlabeleleni endlini ye Nkosi ngensimbi ezincencethayo, izigubhu zezintambo, lamachacho enkonzweni yendlu kaNkulunkulu, esandleni senkosi, oAsafi loJeduthuni loHemani. 7Lenani labo kanye labafowabo ababefundiswe ngezingoma ze Nkosi, bonke ababelolwazi, lalingamakhulu amabili lamatshumi ayisificaminwembili lesificaminwembili.

8Basebesenza inkatho yokuphosa ngomlindo, omncinyane njengomkhulu, ofundisayo lofundayo. 9Inkatho yokuqala yasiphumela uAsafi kuJosefa; eyesibili kuGedaliya, yena labafowabo lamadodana akhe, belitshumi lambili; 10eyesithathu uZakuri, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 11eyesine kuIziri, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 12eyesihlanu uNethaniya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 13eyesithupha uBukhiya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 14eyesikhombisa uAsarela, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 15eyesificaminwembili uJeshaya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 16eyesificamunwemunye uMathaniya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 17eyetshumi uShimeyi, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 18eyetshumi lanye uAzareli, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 19eyetshumi lambili kuHashabiya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 20eyetshumi lantathu uShebuweli, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 21eyetshumi lane uMathithiya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 22eyetshumi lanhlanu kuJeremothi, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 23eyetshumi lesithupha kuHananiya, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 24eyetshumi lesikhombisa kuJoshibekasha, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 25eyetshumi lesificaminwembili kuHanani, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 26eyetshumi lesificamunwemunye kuMalothi, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 27eyamatshumi amabili kuEliyatha, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 28eyamatshumi amabili lanye kuHothiri, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 29eyamatshumi amabili lambili kuGidaliti, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 30eyamatshumi amabili lantathu kuMahaziyothi, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili; 31eyamatshumi amabili lane kuRomamiti-Ezeri, amadodana akhe labafowabo, belitshumi lambili.

Copyright information for Ndebele