1 Chronicles 26

Izigaba zabalindi bamasango lezabaphathi bemisebenzi

1 Ngezigaba zabalindi bamasango. KwabakoKora kwakunguMeshelemiya indodana kaKore wamadodana kaAsafi. 2LoMeshelemiya wayelamadodana, uZekariya izibulo, uJediyayeli owesibili, uZebhadiya owesithathu, uJathiniyeli owesine, 3uElamu owesihlanu, uJehohanani owesithupha, uEliyohenayi owesikhombisa. 4UObedi-Edoma laye wayelamadodana, uShemaya izibulo, uJehozabadi owesibili, uJowa owesithathu, uSakari owesine, loNethaneli owesihlanu, 5uAmiyeli owesithupha, uIsakari owesikhombisa, uPhewulethayi owesificaminwembili; ngoba uNkulunkulu wayembusisile. 6LakuShemaya indodana yakhe kwazalwa amadodana abusa jikelele endlini kayise, ngoba ayengamaqhawe alamandla. 7Amadodana kaShemaya: O-Othini, loRefayeli, loObedi, uElizabadi, abafowabo, amadodana alamandla, oElihu loSemakhiya. 8Bonke laba babengabamadodana kaObedi-Edoma, bona lamadodana abo labafowabo, amadoda alamandla emandleni omsebenzi, bengamatshumi ayisithupha lambili bakoObedi-Edoma. 9Njalo uMeshelemiya wayelamadodana labafowabo, amadodana alamandla, elitshumi lesificaminwembili. 10UHosha laye emadodaneni kaMerari wayelamadodana, uShimiri inhloko (lanxa wayengesilo izibulo, kodwa uyise wamenza waba yinhloko); 11uHilikhiya owesibili, uTebaliya owesithathu, uZekariya owesine; wonke amadodana labafowabo bakaHosa babelitshumi lantathu. 12Phakathi kwalabo kwakulezigaba zabalindi bamasango; izinhloko zamadoda zilemilandu njengabafowabo, ukukhonza endlini ye Nkosi.

13Basebesenza inkatho yokuphosa, omncinyane laye njengomkhulu, ngokwendlu yaboyise, besenzela isango lesango. 14Inkatho yempumalanga yawela-ke phezu kukaShelemiya; basebesenza inkatho yokuphosa ngoZekariya indodana yakhe, umeluleki ohlakaniphileyo; inkatho yakhe yasiphuma ngenyakatho. 15KuObedi-Edoma ngeningizimu; lakumadodana akhe, isiphala. 16KuShupimi lakuHosa ngentshonalanga, lesango iShalekethi elisemgwaqweni omkhulu oya phezulu, umlindi ngomlindi. 17Ngempumalanga kwakulamaLevi ayisithupha, ngenyakatho abane ngosuku, ngeningizimu abane ngosuku, leziphaleni ababili ngababili; 18eParibari ngentshonalanga, abane emgwaqweni omkhulu, ababili eParibari. 19Lezi yizigaba zabalindi bamasango bamadodana amaKora labamadodana kaMerari.

20LakumaLevi, uAhiya wayephethe izinto eziligugu zendlu kaNkulunkulu, njalo wayephethe izinto eziligugu zezinto ezingcwele. 21Amadodana kaLadani, abantwana bomGerishoni uLadani, kaLadani umGerishoni, inhloko zaboyise zazingoJehiyeli. 22Amadodana kaJehiyeli: UZethamu, loJoweli umfowabo, babephethe izinto eziligugu zendlu ye Nkosi 23kumaAmramu, kumaIzihari, kumaHebroni, kumaUziyeli. 24LoShebuweli indodana kaGereshoma indodana kaMozisi wayeyisiphathamandla phezu kwezinto eziligugu. 25Labafowabo abakaEliyezeri: ORehabhiya indodana yakhe, loJeshaya indodana yakhe, loJoramu indodana yakhe, loZikiri indodana yakhe, loShelomithi indodana yakhe. 26UShelomithi lo labafowabo babephethe zonke izinto eziligugu zezinto ezingcwele uDavida inkosi ayezingcwelisile, lenhloko zaboyise, lenduna zezinkulungwane lezamakhulu, labalawulimabutho. 27Kokwempi lokwempangweni bakungcwelisela ukulungisa indlu ye Nkosi. 28Lakho konke uSamuweli umboni ayekungcwelisile, loSawuli indodana kaKishi loAbineri indodana kaNeri loJowabi indodana kaZeruya; konke okwakungcwelisiwe kwakungaphansi kwesandla sikaShelomithi labafowabo.

29KumaIzihari uKenaniya lamadodana akhe babengabomsebenzi wangaphandle phezu kukaIsrayeli, beyizinduna bengabahluleli. 30KumaHebroni uHashabiya labafowabo, amadoda alamandla, ayinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa, babephethe iziphathamandla zakoIsrayeli nganeno kweJordani ngentshonalanga, emsebenzini wonke kaJehova lenkonzweni yenkosi. 31KumaHebroni uJeriya wayeyinhloko, kumaHebroni, ngokwezizukulwana zaboyise. Ngomnyaka wamatshumi amane wokubusa kukaDavida adingwa, kwasekutholwa phakathi kwawo amaqhawe alamandla eJazere yeGileyadi. 32Labafowabo amadoda alamandla ayezinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisikhombisa, inhloko zezindlu. UDavida inkosi wasebenza abaphathi phezu kwabakoRubeni labakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase ezintweni zonke zikaNkulunkulu lezinto zenkosi.

Copyright information for Ndebele