1 Chronicles 26

Izigaba zabalindi bamasango lezabaphathi bemisebenzi

Ngezigaba zabalindi bamasango. KwabakoKora kwakunguMeshelemiya indodana kaKore wamadodana kaAsafi. LoMeshelemiya wayelamadodana, uZekariya izibulo, uJediyayeli owesibili, uZebhadiya owesithathu, uJathiniyeli owesine, uElamu owesihlanu, uJehohanani owesithupha, uEliyohenayi owesikhombisa. UObedi-Edoma laye wayelamadodana, uShemaya izibulo, uJehozabadi owesibili, uJowa owesithathu, uSakari owesine, loNethaneli owesihlanu, uAmiyeli owesithupha, uIsakari owesikhombisa, uPhewulethayi owesificaminwembili; ngoba uNkulunkulu wayembusisile. LakuShemaya indodana yakhe kwazalwa amadodana abusa jikelele endlini kayise, ngoba ayengamaqhawe alamandla. Amadodana kaShemaya: O-Othini, loRefayeli, loObedi, uElizabadi, abafowabo, amadodana alamandla, oElihu loSemakhiya. Bonke laba babengabamadodana kaObedi-Edoma, bona lamadodana abo labafowabo, amadoda alamandla emandleni omsebenzi, bengamatshumi ayisithupha lambili bakoObedi-Edoma. Njalo uMeshelemiya wayelamadodana labafowabo, amadodana alamandla, elitshumi lesificaminwembili. 10 UHosha laye emadodaneni kaMerari wayelamadodana, uShimiri inhloko (lanxa wayengesilo izibulo, kodwa uyise wamenza waba yinhloko); 11 uHilikhiya owesibili, uTebaliya owesithathu, uZekariya owesine; wonke amadodana labafowabo bakaHosa babelitshumi lantathu. 12 Phakathi kwalabo kwakulezigaba zabalindi bamasango; izinhloko zamadoda zilemilandu njengabafowabo, ukukhonza endlini ye Nkosi.

13 Basebesenza inkatho yokuphosa, omncinyane laye njengomkhulu, ngokwendlu yaboyise, besenzela isango lesango. 14 Inkatho yempumalanga yawela-ke phezu kukaShelemiya; basebesenza inkatho yokuphosa ngoZekariya indodana yakhe, umeluleki ohlakaniphileyo; inkatho yakhe yasiphuma ngenyakatho. 15 KuObedi-Edoma ngeningizimu; lakumadodana akhe, isiphala. 16 KuShupimi lakuHosa ngentshonalanga, lesango iShalekethi elisemgwaqweni omkhulu oya phezulu, umlindi ngomlindi. 17 Ngempumalanga kwakulamaLevi ayisithupha, ngenyakatho abane ngosuku, ngeningizimu abane ngosuku, leziphaleni ababili ngababili; 18 eParibari ngentshonalanga, abane emgwaqweni omkhulu, ababili eParibari. 19 Lezi yizigaba zabalindi bamasango bamadodana amaKora labamadodana kaMerari.

20 LakumaLevi, uAhiya wayephethe izinto eziligugu zendlu kaNkulunkulu, njalo wayephethe izinto eziligugu zezinto ezingcwele. 21 Amadodana kaLadani, abantwana bomGerishoni uLadani, kaLadani umGerishoni, inhloko zaboyise zazingoJehiyeli. 22 Amadodana kaJehiyeli: UZethamu, loJoweli umfowabo, babephethe izinto eziligugu zendlu ye Nkosi 23 kumaAmramu, kumaIzihari, kumaHebroni, kumaUziyeli. 24 LoShebuweli indodana kaGereshoma indodana kaMozisi wayeyisiphathamandla phezu kwezinto eziligugu. 25 Labafowabo abakaEliyezeri: ORehabhiya indodana yakhe, loJeshaya indodana yakhe, loJoramu indodana yakhe, loZikiri indodana yakhe, loShelomithi indodana yakhe. 26 UShelomithi lo labafowabo babephethe zonke izinto eziligugu zezinto ezingcwele uDavida inkosi ayezingcwelisile, lenhloko zaboyise, lenduna zezinkulungwane lezamakhulu, labalawulimabutho. 27 Kokwempi lokwempangweni bakungcwelisela ukulungisa indlu ye Nkosi. 28 Lakho konke uSamuweli umboni ayekungcwelisile, loSawuli indodana kaKishi loAbineri indodana kaNeri loJowabi indodana kaZeruya; konke okwakungcwelisiwe kwakungaphansi kwesandla sikaShelomithi labafowabo.

29 KumaIzihari uKenaniya lamadodana akhe babengabomsebenzi wangaphandle phezu kukaIsrayeli, beyizinduna bengabahluleli. 30 KumaHebroni uHashabiya labafowabo, amadoda alamandla, ayinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa, babephethe iziphathamandla zakoIsrayeli nganeno kweJordani ngentshonalanga, emsebenzini wonke kaJehova lenkonzweni yenkosi. 31 KumaHebroni uJeriya wayeyinhloko, kumaHebroni, ngokwezizukulwana zaboyise. Ngomnyaka wamatshumi amane wokubusa kukaDavida adingwa, kwasekutholwa phakathi kwawo amaqhawe alamandla eJazere yeGileyadi. 32 Labafowabo amadoda alamandla ayezinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisikhombisa, inhloko zezindlu. UDavida inkosi wasebenza abaphathi phezu kwabakoRubeni labakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase ezintweni zonke zikaNkulunkulu lezinto zenkosi.

Copyright information for Ndebele