1 Chronicles 27

Induna zabantu

1 Njalo abantwana bakoIsrayeli ngenani labo, inhloko zaboyise, lezinduna zezinkulungwane lezamakhulu, leziphathamandla zabo ezazisebenzela inkosi ezindabeni zonke zezigaba, ezazingena ziphuma inyanga ngenyanga enyangeni zonke zomnyaka; leso lalesosigaba sasilezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 2Phezu kwesigaba sokuqala ngenyanga yokuqala kwakunguJashobeyamu indodana kaZabidiyeli; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 3Wayengowamadodana kaPerezi, inhloko yabo bonke abaphathi bebutho ngenyanga yokuqala. 4Laphezu kwesigaba senyanga yesibili kwakunguDodayi umAhohi; lesigabeni sakhe uMikilothi laye wayeyinduna; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 5Induna yesithathu yebutho ngenyanga yesithathu yayinguBhenaya indodana kaJehoyada umpristi omkhulu; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 6UBhenaya lo wayeliqhawe labangamatshumi amathathu, laphezu kwabangamatshumi amathathu. Lakusigaba sakhe kwakuloAmizabadi indodana yakhe. 7Eyesine ngenyanga yesine yayinguAsaheli umfowabo kaJowabi, loZebhadiya indodana yakhe emva kwakhe; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 8Eyesihlanu ngenyanga yesihlanu yayingumphathi uShamihuthi umIzira; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 9Eyesithupha ngenyanga yesithupha yayinguIra indodana kaIkheshi umThekhowa; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 10Eyesikhombisa ngenyanga yesikhombisa yayinguHelezi umPheloni wamadodana akoEfrayimi; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 11Eyesificaminwembili ngenyanga yesificaminwembili yayinguSibekayi umHushathi wabakoZera; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 12Eyesificamunwemunye ngenyanga yesificamunwemunye yayinguAbiyezeri umAnathothi wabakoBhenjamini; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 13Eyetshumi ngenyanga yetshumi yayinguMaharayi umNetofa wabakoZera; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 14Eyetshumi lanye ngenyanga yetshumi lanye yayinguBhenaya umPirathoni wabantwana bakoEfrayimi; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane. 15Eyetshumi lambili ngenyanga yetshumi lambili yayinguHelidayi umNetofa wakoOthiniyeli; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.

16Laphezu kwezizwe zakoIsrayeli: Umbusi wabakoRubeni kwakunguEliyezeri indodana kaZikiri. KwabakoSimeyoni, uShefethiya indodana kaMahaka. 17KwabakoLevi, uHashabiya indodana kaKemuweli; kwabakoAroni, uZadoki. 18KoJuda, uElihu wabafowabo bakaDavida. KoIsakari, uOmri indodana kaMikayeli. 19KoZebuluni, uIshmaya indodana kaObadiya. KoNafithali, uJerimothi indodana kaAziriyeli. 20Ebantwaneni bakoEfrayimi, uHosheya indodana kaAzaziya. Engxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase, uJoweli indodana kaPedaya. 21Engxenyeni eyodwa kwezimbili yakoManase eGileyadi, uIdo indodana kaZekariya. KoBhenjamini, uJahasiyeli indodana kaAbineri. 22KoDani, uAzareli indodana kaJerohamu. Laba babeyiziphathamandla zezizwe zakoIsrayeli.

23Kodwa uDavida kathathanga inani lalabo abaleminyaka engamatshumi amabili langaphansi, ngoba i Nkosi yayithe izakwengeza uIsrayeli njengenkanyezi zamazulu. 24UJowabi indodana kaZeruya waqalisa ukubala, kodwa kaqedanga; ngoba kwaba khona ulaka phezu kukaIsrayeli ngenxa yalokho; ngakho inani kalifakwanga ekulandiseni kwemilando yenkosi uDavida.

25Laphezu kwezinto eziligugu zenkosi kwakuloAzimavethi indodana kaAdiyeli; laphezu kwezinto eziligugu ensimini, emizini, lemizaneni, lezinqabeni kwakuloJonathani indodana kaUziya. 26Laphezu kwabenza umsebenzi wensimu, wokulinywa komhlabathi, kwakuloEziri indodana kaKelubi. 27Laphezu kwezivini kwakuloShimeyi umRama. Laphezu kokwezivini eziphaleni zewayini kwakuloZabidi umShefama. 28Laphezu kwezihlahla zemihlwathi lemikhiwa yesikhamore ezisesihotsheni kwakuloBhali-Hanani umGederi. Laphezu kweziphala zamafutha kwakuloJowashi. 29Laphezu kwezinkomo ezazisidla eSharoni kwakuloShitirayi umSharoni. Laphezu kwezinkomo ezazisezigodini kwakuloShafati indodana kaAdilayi. 30Laphezu kwamakamela kwakuloObili umIshmayeli. Laphezu kwabobabhemikazi kwakuloJehideya umMeronothi. 31Laphezu kwemihlambi kwakuloJaziri umHagiri. Bonke labo babengabaphathi bempahla inkosi uDavida ayelayo. 32UJonathani, uyise omdala kaDavida, wayengumeluleki, indoda ehlakaniphileyo, njalo wayengumbhali; loJehiyeli indodana kaHakimoni wayelabantwana benkosi. 33Njalo uAhithofeli wayengumeluleki wenkosi, loHushayi umArki wayengumngane wenkosi. 34Lemva kukaAhithofeli kwakuloJehoyada indodana kaBhenaya loAbhiyatha. Lomphathi webutho lenkosi kwakunguJowabi.

Copyright information for Ndebele