1 Chronicles 29

UDavida inkosi wasesithi ebandleni lonke: USolomoni indodana yami, oyedwa uNkulunkulu amkhethileyo, usengumfana uthambile, lomsebenzi mkhulu; ngoba isigodlo kayisiso somuntu, kodwa ngese Nkosi uNkulunkulu. Ngakho ngiyilungisele indlu kaNkulunkulu wami ngamandla ami wonke, igolide lokwegolide, lesiliva lokwesiliva, lethusi lokwethusi, insimbi lokwensimbi, lezigodo lokwezigodo, amatshe e-onikse* lawokubekwa, amatshe okucecisa lalemibala, lenhlobo zonke zamatshe aligugu, lamatshe e-alibasta* ngobunengi. Laphezu kwakho, ngenxa yokuthanda kwami indlu kaNkulunkulu wami, nganikela indlu kaNkulunkulu wami inotho yegolide leyesiliva engilayo, phezu kwakho konke engikulungisele indlu yendawo engcwele, amathalenta* egolide azinkulungwane ezintathu egolideni leOfiri, lamathalenta* esiliva elicwengekileyo azinkulungwane eziyisikhombisa, ukuhuqa imiduli yezindlu. Igolide kusenzelwa okwegolide, lesiliva kusenzelwa okwesiliva, langawo wonke umsebenzi ngesandla sezingcitshi. Ngubani-ke ovumayo ukuzehlukanisela i Nkosi lamuhla? Inhloko zaboyise zasezinikela ngesihle, lezinduna zezizwe zakoIsrayeli, labaphathi bezinkulungwane labamakhulu, labaphathi bomsebenzi wenkosi. Basebenikela emsebenzini wendlu kaNkulunkulu amathalenta* azinkulungwane ezinhlanu egolide, lenhlamvu ezizinkulungwane ezilitshumi, lamathalenta* esiliva azinkulungwane ezilitshumi, lamathalenta* ethusi azinkulungwane ezilitshumi lesificaminwembili, lamathalenta* ensimbi azinkulungwane ezilikhulu. Lalabo okwatholwa kibo amatshe aligugu bawanika indlu yokuligugu yendlu ye Nkosi ngaphansi kwesandla sikaJehiyeli umGerishoni. Basebethokoza abantu ngokunikela kwabo ngesihle, ngoba ngenhliziyo epheleleyo babenikele ngothando kuNkulunkulu; loDavida inkosi laye wathokoza ngentokozo enkulu.

UDavida ubonga i Nkosi

10 UDavida waseyibusisa i Nkosi phambi kwamehlo ebandla lonke; uDavida wathi: Kawubusiswe wena  Nkosi Nkulunkulu kaIsrayeli ubaba, kusukela ephakadeni kuze kube sephakadeni. 11 Kungokwakho,  Nkosi, ubukhulu lamandla lodumo lokunqoba lobukhosi; ngoba konke okusemazulwini lokusemhlabeni kungokwakho; umbuso ungowakho,  Nkosi; wena uziphakamisile waba yinhloko phezu kwakho konke. 12 Lenotho lodumo kuvela phambi kwakho, wena-ke ubusa phezu kwakho konke; lesandleni sakho kukhona ukuqina lamandla, lesandleni sakho kukhona ukukhulisa lokupha amandla kubo bonke. 13 Ngakho-ke Nkulunkulu wethu, siyakubonga, silidumise ibizo lakho elilodumo. 14 Ngoba mina-ke ngingubani, labantu bami bangobani, ukuthi sithole amandla okunika ngothando ngokunje? Ngoba konke kuvela kuwe, sinikele kuwe okuvela esandleni sakho. 15 Ngoba singabemzini phambi kwakho labahlala njengabezizwe njengabo bonke obaba; insuku zethu emhlabeni zinjengesithunzi, kalikho ithemba. 16  Nkosi Nkulunkulu wethu, konke lokhu okunengi, esikulungisele ukwakhela wena indlu, kusenzelwa ibizo lakho elingcwele, kuvela esandleni sakho, njalo konke kungokwakho. 17 Ngiyazi-ke, Nkulunkulu wami, ukuthi wena uhlola inhliziyo, uyabuthanda ubuqotho. Mina, ebuqothweni benhliziyo yami nginikele ngesihle zonke lezizinto; khathesi sengibonile ngentokozo abantu bakho abatholakala lapha ukuthi banikela kuwe ngesihle. 18  Nkosi, Nkulunkulu kaAbrahama, uIsaka, loIsrayeli, obaba, gcina lokho laphakade ekuzindleni kweminakano yenhliziyo yabantu bakho, ulungise inhliziyo yabo kuwe. 19 Njalo unike uSolomoni indodana yami inhliziyo epheleleyo ukugcina imilayo yakho, ubufakazi bakho, lezimiso zakho, lokwenza konke, lokwakha isigodlo engisilungiseleleyo.

Abantu babeka uSolomoni ukuba yinkosi

20 UDavida wasesithi kulo lonke ibandla: Khathesi busisani i Nkosi uNkulunkulu wenu. Ibandla lonke laselibusisa i Nkosi, uNkulunkulu waboyise; bakhothama bamkhonza uJehova, lenkosi. 21 Basebehlabela imihlatshelo e Nkosini, banikela iminikelo yokutshiswa e Nkosini, ngokusa kwalolosuku, amajongosi azinkulungwane, izinqama eziyinkulungwane, amawundlu ayinkulungwane, kanye leminikelo yabo yokunathwayo, lemihlatshelo ngobunengi ngoIsrayeli wonke. 22 Basebesidla banatha phambi kwe Nkosi ngalolosuku ngentokozo enkulu. Basebembeka okwesibili uSolomoni indodana kaDavida ukuthi abe yinkosi, bamgcobela i Nkosi waba ngumkhokheli, loZadoki waba ngumpristi. 23 USolomoni wasehlala esihlalweni sobukhosi sikaJehova njengenkosi esikhundleni sikaDavida uyise, waphumelela; loIsrayeli wonke wamlalela. 24 Lazo zonke izinduna lamaqhawe kanye lawo wonke amadodana enkosi uDavida bazehlisela
 bazehlisela: Heb.  banika isandla ngaphansi kukaSolomoni.
ngaphansi kukaSolomoni inkosi.
25 I Nkosi yasimphakamisa uSolomoni kakhulu phambi kwamehlo kaIsrayeli wonke, yamnika ubukhosi bombuso obungazanga bube khona lakuyiphi inkosi ngaphambi kwakhe koIsrayeli.

26 Ngokunjalo uDavida indodana kaJese wayebuse phezu kukaIsrayeli wonke. 27 Lensuku abusa ngazo phezu kukaIsrayeli zaziyiminyaka engamatshumi amane; eHebroni wabusa iminyaka eyisikhombisa, leJerusalema wabusa iminyaka engamatshumi amathathu lantathu. 28 Wasesifa eseluphele kuhle, enele ngezinsuku, inotho lodumo; uSolomoni indodana yakhe wasebusa esikhundleni sakhe. 29 Lezindaba zikaDavida inkosi, ezokuqala lezokucina, khangela, zibhaliwe egwalweni lwezindaba zikaSamuweli umboni legwalweni lwezindaba zikaNathani umprofethi legwalweni lwezindaba zikaGadi umboni, 30 kanye lakho konke ukubusa kwakhe lamandla akhe, lezikhathi ezedlula phezu kwakhe laphezu kukaIsrayeli laphezu kwayo yonke imibuso yamazwe.

Copyright information for Ndebele