1 Chronicles 3

Amadodana kaDavida

1 Njalo la ayengamadodana kaDavida awazalelwa eHebroni: Izibulo nguAmnoni kuAhinowama umJizereyelikazi; eyesibili nguDaniyeli kuAbigayili umKharmelikazi; 2eyesithathu nguAbisalomu indodana kaMahaka indodakazi kaTalimayi inkosi yeGeshuri; eyesine nguAdonija indodana kaHagithi; 3eyesihlanu nguShefathiya kuAbithali; eyesithupha nguIthereyamu kuEgila umkakhe. 4Abayisithupha bazalelwa yena eHebroni, lapho abusa khona iminyaka eyisikhombisa lezinyanga eziyisithupha; leJerusalema wabusa iminyaka engamatshumi amathathu lantathu. 5Lalaba bazalelwa yena eJerusalema: OShimeya loShobabi loNathani loSolomoni, bobane, kuBathishuwa indodakazi kaAmiyeli; 6loIbihari loElishama loElifelethi 7loNoga loNefegi loJafiya 8loElishama loEliyada loElifelethi, abayisificamunwemunye. 9Bonke babengamadodana kaDavida, ngaphandle kwamadodana abafazi abancane, loTamari udadewabo.

Inzalo kaSolomoni

10Lendodana kaSolomoni yayinguRehobowamu, uAbhiya indodana yakhe, uAsa indodana yakhe, uJehoshafathi indodana yakhe, 11uJoramu indodana yakhe, uAhaziya indodana yakhe, uJowashi indodana yakhe, 12uAmaziya indodana yakhe, uAzariya indodana yakhe, uJothamu indodana yakhe, 13uAhazi indodana yakhe, uHezekhiya indodana yakhe, uManase indodana yakhe, 14uAmoni indodana yakhe, uJosiya indodana yakhe. 15Njalo amadodana kaJosiya: Izibulo uJohanani, eyesibili uJehoyakhimi, eyesithathu uZedekhiya, eyesine uShaluma. 16Lamadodana kaJehoyakhimi: UJekoniya indodana yakhe, uZedekhiya indodana yakhe.

17Njalo amadodana kaJekoniya: UAsiri, uSheyalitiyeli indodana yakhe, 18loMalikiramu, loPedaya, loShenazari, uJekamiya, uHoshama, loNedabiya. 19Njalo amadodana kaPedaya: OZerubhabheli loShimeyi. Lamadodana kaZerubhabheli: OMeshulamu, loHananiya, loShelomithi udadewabo; 20loHashuba, loOheli, loBerekiya, loHasadiya, uJushabi-Hesedi, amahlanu. 21Lamadodana kaHananiya: OPelatiya loJeshaya; amadodana kaRefaya, amadodana kaArinani, amadodana kaObadiya, amadodana kaShekaniya. 22Lamadodana kaShekaniya: UShemaya. Lamadodana kaShemaya: OHathushi loIgali loBariya loNeyariya loShafati, ayisithupha. 23Njalo amadodana kaNeyariya: OEliyohenayi loHizikiya loAzirikamu, amathathu. 24Njalo amadodana kaEliyohenayi: OHodaviya loEliyashibi loPelaya loAkubi loJohanani loDelaya loAnani, ayisikhombisa.

Copyright information for Ndebele