1 Chronicles 3

Amadodana kaDavida

Njalo la ayengamadodana kaDavida awazalelwa eHebroni: Izibulo nguAmnoni kuAhinowama umJizereyelikazi; eyesibili nguDaniyeli kuAbigayili umKharmelikazi; eyesithathu nguAbisalomu indodana kaMahaka indodakazi kaTalimayi inkosi yeGeshuri; eyesine nguAdonija indodana kaHagithi; eyesihlanu nguShefathiya kuAbithali; eyesithupha nguIthereyamu kuEgila umkakhe. Abayisithupha bazalelwa yena eHebroni, lapho abusa khona iminyaka eyisikhombisa lezinyanga eziyisithupha; leJerusalema wabusa iminyaka engamatshumi amathathu lantathu. Lalaba bazalelwa yena eJerusalema: OShimeya loShobabi loNathani loSolomoni, bobane, kuBathishuwa indodakazi kaAmiyeli; loIbihari loElishama loElifelethi loNoga loNefegi loJafiya loElishama loEliyada loElifelethi, abayisificamunwemunye. Bonke babengamadodana kaDavida, ngaphandle kwamadodana abafazi abancane, loTamari udadewabo.

Inzalo kaSolomoni

10 Lendodana kaSolomoni yayinguRehobowamu, uAbhiya indodana yakhe, uAsa indodana yakhe, uJehoshafathi indodana yakhe, 11 uJoramu indodana yakhe, uAhaziya indodana yakhe, uJowashi indodana yakhe, 12 uAmaziya indodana yakhe, uAzariya indodana yakhe, uJothamu indodana yakhe, 13 uAhazi indodana yakhe, uHezekhiya indodana yakhe, uManase indodana yakhe, 14 uAmoni indodana yakhe, uJosiya indodana yakhe. 15 Njalo amadodana kaJosiya: Izibulo uJohanani, eyesibili uJehoyakhimi, eyesithathu uZedekhiya, eyesine uShaluma. 16 Lamadodana kaJehoyakhimi: UJekoniya indodana yakhe, uZedekhiya indodana yakhe.

17 Njalo amadodana kaJekoniya: UAsiri, uSheyalitiyeli indodana yakhe, 18 loMalikiramu, loPedaya, loShenazari, uJekamiya, uHoshama, loNedabiya. 19 Njalo amadodana kaPedaya: OZerubhabheli loShimeyi. Lamadodana kaZerubhabheli: OMeshulamu, loHananiya, loShelomithi udadewabo; 20 loHashuba, loOheli, loBerekiya, loHasadiya, uJushabi-Hesedi, amahlanu. 21 Lamadodana kaHananiya: OPelatiya loJeshaya; amadodana kaRefaya, amadodana kaArinani, amadodana kaObadiya, amadodana kaShekaniya. 22 Lamadodana kaShekaniya: UShemaya. Lamadodana kaShemaya: OHathushi loIgali loBariya loNeyariya loShafati, ayisithupha. 23 Njalo amadodana kaNeyariya: OEliyohenayi loHizikiya loAzirikamu, amathathu. 24 Njalo amadodana kaEliyohenayi: OHodaviya loEliyashibi loPelaya loAkubi loJohanani loDelaya loAnani, ayisikhombisa.

Copyright information for Ndebele