1 Chronicles 6

Inzalo kaLevi

Amadodana kaLevi: OGerishoni, uKohathi, loMerari. Lamadodana kaKohathi: OAmramu, uIzihari, loHebroni, loUziyeli. Labantwana bakaAmramu: OAroni loMozisi loMiriyamu. Lamadodana kaAroni: ONadabi, loAbihu, uEleyazare, loIthamari.

UEleyazare wazala uPhinehasi; uPhinehasi wazala uAbishuwa; uAbishuwa wasezala uBuki; uBuki wasezala uUzi; uUzi wasezala uZerahiya; uZerahiya wasezala uMerayothi; uMerayothi wazala uAmariya; uAmariya wasezala uAhitubi; uAhitubi wasezala uZadoki; uZadoki wasezala uAhimahazi; uAhimahazi wasezala uAzariya; uAzariya wasezala uJohanani; 10 uJohanani wasezala uAzariya (nguye owasebenza njengompristi endlini uSolomoni ayakha eJerusalema); 11 uAzariya wasezala uAmariya; uAmariya wasezala uAhitubi; 12 uAhitubi wasezala uZadoki; uZadoki wasezala uShaluma; 13 uShaluma wasezala uHilikhiya; uHilikhiya wasezala uAzariya; 14 uAzariya wasezala uSeraya; uSeraya wasezala uJehozadaki. 15 UJehozadaki laye wahamba lapho i Nkosi yathumba uJuda leJerusalema ngesandla sikaNebukadinezari.

16 Amadodana kaLevi: OGerishoni, uKohathi, loMerari. 17 Lala ngamabizo amadodana kaGerishoni: OLibini loShimeyi. 18 Njalo amadodana kaKohathi: OAmramu loIzihari loHebroni loUziyeli. 19 Amadodana kaMerari: OMahli loMushi. Lalezi zinsendo zamaLevi njengokwaboyise. 20 KoGerishoni: ULibini indodana yakhe, uJahathi indodana yakhe, uZima indodana yakhe, 21 uJowa indodana yakhe, uIdo indodana yakhe, uZera indodana yakhe, uJeyatherayi indodana yakhe. 22 Amadodana kaKohathi: UAminadaba indodana yakhe, uKora indodana yakhe, uAsiri indodana yakhe, 23 uElkana indodana yakhe, loEbiyasafi indodana yakhe, loAsiri indodana yakhe, 24 uTahathi indodana yakhe, uUriyeli indodana yakhe, uUziya indodana yakhe, loShawuli indodana yakhe. 25 Njalo amadodana kaElkana: OAmasayi loAhimothi. 26 UElkana; amadodana kaElkana: UZofayi indodana yakhe, loNahathi indodana yakhe, 27 uEliyabi indodana yakhe, uJerohamu indodana yakhe, uElkana indodana yakhe. 28 Amadodana kaSamuweli: Izibulo uVashini, loAbhiya. 29 Amadodana kaMerari: UMahli, uLibini indodana yakhe, uShimeyi indodana yakhe, uUza indodana yakhe, 30 uShimeya indodana yakhe, uHagiya indodana yakhe, uAsaya indodana yakhe.

Abahlabeleli bethempeli abamiswa nguDavida

31 Lalaba yibo uDavida abamisayo phezu kwenkonzo yengoma endlini ye Nkosi umtshokotsho usuphumule. 32 Njalo babekhonza phambi kwethabhanekele lethente lenhlangano ngengoma, uSolomoni waze wakha indlu ye Nkosi eJerusalema. Bema ngokwesimiso sabo enkonzweni yabo. 33 Lalaba yibo abema lamadodana abo: Kumadodana amaKohathi: UHemani umhlabeleli indodana kaJoweli indodana kaSamuweli 34 indodana kaElkana indodana kaJerohamu indodana kaEliyeli indodana kaTowa 35 indodana kaZufi indodana kaElkana indodana kaMahathi indodana kaAmasayi 36 indodana kaElkana indodana kaJoweli indodana kaAzariya indodana kaZefaniya 37 indodana kaTahathi indodana kaAsiri indodana kaEbhiyasafi indodana kaKora 38 indodana kaIzihari indodana kaKohathi indodana kaLevi indodana kaIsrayeli. 39 Lomfowabo uAsafi owema ngakwesokunene sakhe: UAsafi indodana kaBerekiya indodana kaShimeya 40 indodana kaMikayeli indodana kaBahaseya indodana kaMalikiya 41 indodana kaEthini indodana kaZera indodana kaAdaya 42 indodana kaEthani indodana kaZima indodana kaShimeyi 43 indodana kaJahathi indodana kaGerishoni indodana kaLevi. 44 Lamadodana kaMerari, abafowabo, ema ngakwesokhohlo: UEthani indodana kaKishi indodana kaAbidi indodana kaMaluki 45 indodana kaHashabiya indodana kaAmaziya indodana kaHilikhiya 46 indodana kaAmizi indodana kaBani indodana kaShemeri 47 indodana kaMahli indodana kaMushi indodana kaMerari indodana kaLevi. 48 Labafowabo, amaLevi, bamiswa kuyo yonke inkonzo yethabhanekele lendlu kaNkulunkulu.

Inzalo kaAroni

49 Kodwa uAroni lamadodana akhe banikela phezu kwelathi lomnikelo wokutshiswa laphezu kwelathi lempepha, kusenzelwa wonke umsebenzi wengcwele yezingcwele, lokwenzela uIsrayeli inhlawulo yokuthula, njengakho konke uMozisi inceku kaNkulunkulu eyakulayayo. 50 Lala ngamadodana kaAroni: OEleyazare indodana yakhe, uPhinehasi indodana yakhe, uAbishuwa indodana yakhe, 51 uBuki indodana yakhe, uUzi indodana yakhe, uZerahiya indodana yakhe, 52 uMerayothi indodana yakhe, uAmariya indodana yakhe, uAhitubi indodana yakhe, 53 uZadoki indodana yakhe, uAhimahazi indodana yakhe.

Imizi yamaLevi

54 Lezi-ke zindawo zawo zokuhlala ezinqabeni zawo emingceleni yawo, zamadodana kaAroni, zezinsendo zamaKohathi; ngoba inkatho yayingeyawo. 55 Basebewanika iHebroni elizweni lakoJuda, lamadlelo ayo ayizingelezeleyo. 56 Kodwa insimu yomuzi lemizana yawo bakunika uKalebi indodana kaJefune. 57 Basebenika amadodana kaAroni imizi yokuphephela iHebroni, leLibhina lamadlelo ayo, leJathiri, leEshithemowa lamadlelo ayo, 58 leHileni lamadlelo ayo, iDebiri lamadlelo ayo, 59 leAshani lamadlelo ayo, leBeti-Shemeshi lamadlelo ayo. 60 Lesizweni sakoBhenjamini: IGeba lamadlelo ayo, leAlemethi lamadlelo ayo, leAnathothi lamadlelo ayo. Yonke imizi yawo, ngensendo zawo, yayiyimizi elitshumi lantathu.

61 Lamadodana kaKohathi, aseleyo kusendo lwesizwe, avela kungxenye eyodwa kwezimbili yesizwe, ingxenye eyodwa kwezimbili yakoManase, aba lemizi elitshumi, ngenkatho. 62 Njalo amadodana kaGerishoni, ngensendo zawo, esizweni sakoIsakari lesizweni sakoAsheri lesizweni sakoNafithali lesizweni sakoManase eBashani, aba lemizi elitshumi lantathu. 63 Amadodana kaMerari, ngensendo zawo, esizweni sakoRubeni lesizweni sakoGadi lesizweni sakoZebuluni, aba lemizi elitshumi lambili, ngenkatho. 64 Abantwana bakoIsrayeli basebenika amaLevi limizi kanye lamadlelo ayo. 65 Basebenika le imizi ngenkatho esizweni sabantwana bakoJuda lesizweni sabantwana bakoSimeyoni lesizweni sabantwana bakoBhenjamini, abayibiza ngamabizo. 66 Lezinye zensendo zamadodana kaKohathi zaba lemizi yemingcele yazo esizweni sakoEfrayimi. 67 Basebewanika imizi yokuphephela, iShekema lamadlelo ayo entabeni yakoEfrayimi, leGezeri lamadlelo ayo, 68 leJokimeyamu lamadlelo ayo, leBethi-Horoni lamadlelo ayo, 69 leAjaloni lamadlelo ayo, leGathi-Rimoni lamadlelo ayo. 70 Lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase: IAneri lamadlelo ayo, leBileyamu lamadlelo ayo, yosendo lwamadodana kaKohathi aseleyo.

71 Amadodana kaGerishoni ensendweni zengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase aba leGolani eBashani lamadlelo ayo, leAshitarothi lamadlelo ayo. 72 Lesizweni sakoIsakari: IKedeshi lamadlelo ayo, leDaberathi lamadlelo ayo, 73 leRamothi lamadlelo ayo, leAnema lamadlelo ayo. 74 Lesizweni sakoAsheri: IMashali lamadlelo ayo, leAbidoni lamadlelo ayo, 75 leHukoki lamadlelo ayo, leRehobi lamadlelo ayo. 76 Lesizweni sakoNafithali: IKedeshi eGalili lamadlelo ayo, leHamoni lamadlelo ayo, leKiriyathayimi lamadlelo ayo.

77 Njalo amadodana kaMerari aseleyo, esizweni sakoZebuluni, aba leRimono lamadlelo ayo, leThabhori lamadlelo ayo; 78 langaphetsheya kweJordani, eJeriko, ngempumalanga kweJordani, esizweni sakoRubeni: IBezeri enkangala lamadlelo ayo, leJahiza lamadlelo ayo, 79 leKedemothi lamadlelo ayo, leMefahathi lamadlelo ayo; 80 lesizweni sakoGadi: IRamothi eGileyadi lamadlelo ayo, leMahanayimi lamadlelo ayo, 81 leHeshiboni lamadlelo ayo, leJazeri lamadlelo ayo.

Copyright information for Ndebele