1 Chronicles 6

Inzalo kaLevi

1 Amadodana kaLevi: OGerishoni, uKohathi, loMerari. 2Lamadodana kaKohathi: OAmramu, uIzihari, loHebroni, loUziyeli. 3Labantwana bakaAmramu: OAroni loMozisi loMiriyamu. Lamadodana kaAroni: ONadabi, loAbihu, uEleyazare, loIthamari.

4UEleyazare wazala uPhinehasi; uPhinehasi wazala uAbishuwa; 5uAbishuwa wasezala uBuki; uBuki wasezala uUzi; 6uUzi wasezala uZerahiya; uZerahiya wasezala uMerayothi; 7uMerayothi wazala uAmariya; uAmariya wasezala uAhitubi; 8uAhitubi wasezala uZadoki; uZadoki wasezala uAhimahazi; 9uAhimahazi wasezala uAzariya; uAzariya wasezala uJohanani; 10uJohanani wasezala uAzariya (nguye owasebenza njengompristi endlini uSolomoni ayakha eJerusalema); 11uAzariya wasezala uAmariya; uAmariya wasezala uAhitubi; 12uAhitubi wasezala uZadoki; uZadoki wasezala uShaluma; 13uShaluma wasezala uHilikhiya; uHilikhiya wasezala uAzariya; 14uAzariya wasezala uSeraya; uSeraya wasezala uJehozadaki. 15UJehozadaki laye wahamba lapho i Nkosi yathumba uJuda leJerusalema ngesandla sikaNebukadinezari.

16Amadodana kaLevi: OGerishoni, uKohathi, loMerari. 17Lala ngamabizo amadodana kaGerishoni: OLibini loShimeyi. 18Njalo amadodana kaKohathi: OAmramu loIzihari loHebroni loUziyeli. 19Amadodana kaMerari: OMahli loMushi. Lalezi zinsendo zamaLevi njengokwaboyise. 20KoGerishoni: ULibini indodana yakhe, uJahathi indodana yakhe, uZima indodana yakhe, 21uJowa indodana yakhe, uIdo indodana yakhe, uZera indodana yakhe, uJeyatherayi indodana yakhe. 22Amadodana kaKohathi: UAminadaba indodana yakhe, uKora indodana yakhe, uAsiri indodana yakhe, 23uElkana indodana yakhe, loEbiyasafi indodana yakhe, loAsiri indodana yakhe, 24uTahathi indodana yakhe, uUriyeli indodana yakhe, uUziya indodana yakhe, loShawuli indodana yakhe. 25Njalo amadodana kaElkana: OAmasayi loAhimothi. 26UElkana; amadodana kaElkana: UZofayi indodana yakhe, loNahathi indodana yakhe, 27uEliyabi indodana yakhe, uJerohamu indodana yakhe, uElkana indodana yakhe. 28Amadodana kaSamuweli: Izibulo uVashini, loAbhiya. 29Amadodana kaMerari: UMahli, uLibini indodana yakhe, uShimeyi indodana yakhe, uUza indodana yakhe, 30uShimeya indodana yakhe, uHagiya indodana yakhe, uAsaya indodana yakhe.

Abahlabeleli bethempeli abamiswa nguDavida

31Lalaba yibo uDavida abamisayo phezu kwenkonzo yengoma endlini ye Nkosi umtshokotsho usuphumule. 32Njalo babekhonza phambi kwethabhanekele lethente lenhlangano ngengoma, uSolomoni waze wakha indlu ye Nkosi eJerusalema. Bema ngokwesimiso sabo enkonzweni yabo. 33Lalaba yibo abema lamadodana abo: Kumadodana amaKohathi: UHemani umhlabeleli indodana kaJoweli indodana kaSamuweli 34indodana kaElkana indodana kaJerohamu indodana kaEliyeli indodana kaTowa 35indodana kaZufi indodana kaElkana indodana kaMahathi indodana kaAmasayi 36indodana kaElkana indodana kaJoweli indodana kaAzariya indodana kaZefaniya 37indodana kaTahathi indodana kaAsiri indodana kaEbhiyasafi indodana kaKora 38indodana kaIzihari indodana kaKohathi indodana kaLevi indodana kaIsrayeli. 39Lomfowabo uAsafi owema ngakwesokunene sakhe: UAsafi indodana kaBerekiya indodana kaShimeya 40indodana kaMikayeli indodana kaBahaseya indodana kaMalikiya 41indodana kaEthini indodana kaZera indodana kaAdaya 42indodana kaEthani indodana kaZima indodana kaShimeyi 43indodana kaJahathi indodana kaGerishoni indodana kaLevi. 44Lamadodana kaMerari, abafowabo, ema ngakwesokhohlo: UEthani indodana kaKishi indodana kaAbidi indodana kaMaluki 45indodana kaHashabiya indodana kaAmaziya indodana kaHilikhiya 46indodana kaAmizi indodana kaBani indodana kaShemeri 47indodana kaMahli indodana kaMushi indodana kaMerari indodana kaLevi. 48Labafowabo, amaLevi, bamiswa kuyo yonke inkonzo yethabhanekele lendlu kaNkulunkulu.

Inzalo kaAroni

49Kodwa uAroni lamadodana akhe banikela phezu kwelathi lomnikelo wokutshiswa laphezu kwelathi lempepha, kusenzelwa wonke umsebenzi wengcwele yezingcwele, lokwenzela uIsrayeli inhlawulo yokuthula, njengakho konke uMozisi inceku kaNkulunkulu eyakulayayo. 50Lala ngamadodana kaAroni: OEleyazare indodana yakhe, uPhinehasi indodana yakhe, uAbishuwa indodana yakhe, 51uBuki indodana yakhe, uUzi indodana yakhe, uZerahiya indodana yakhe, 52uMerayothi indodana yakhe, uAmariya indodana yakhe, uAhitubi indodana yakhe, 53uZadoki indodana yakhe, uAhimahazi indodana yakhe.

Imizi yamaLevi

54Lezi-ke zindawo zawo zokuhlala ezinqabeni zawo emingceleni yawo, zamadodana kaAroni, zezinsendo zamaKohathi; ngoba inkatho yayingeyawo. 55Basebewanika iHebroni elizweni lakoJuda, lamadlelo ayo ayizingelezeleyo. 56Kodwa insimu yomuzi lemizana yawo bakunika uKalebi indodana kaJefune. 57Basebenika amadodana kaAroni imizi yokuphephela iHebroni, leLibhina lamadlelo ayo, leJathiri, leEshithemowa lamadlelo ayo, 58leHileni lamadlelo ayo, iDebiri lamadlelo ayo, 59leAshani lamadlelo ayo, leBeti-Shemeshi lamadlelo ayo. 60Lesizweni sakoBhenjamini: IGeba lamadlelo ayo, leAlemethi lamadlelo ayo, leAnathothi lamadlelo ayo. Yonke imizi yawo, ngensendo zawo, yayiyimizi elitshumi lantathu.

61Lamadodana kaKohathi, aseleyo kusendo lwesizwe, avela kungxenye eyodwa kwezimbili yesizwe, ingxenye eyodwa kwezimbili yakoManase, aba lemizi elitshumi, ngenkatho. 62Njalo amadodana kaGerishoni, ngensendo zawo, esizweni sakoIsakari lesizweni sakoAsheri lesizweni sakoNafithali lesizweni sakoManase eBashani, aba lemizi elitshumi lantathu. 63Amadodana kaMerari, ngensendo zawo, esizweni sakoRubeni lesizweni sakoGadi lesizweni sakoZebuluni, aba lemizi elitshumi lambili, ngenkatho. 64Abantwana bakoIsrayeli basebenika amaLevi limizi kanye lamadlelo ayo. 65Basebenika le imizi ngenkatho esizweni sabantwana bakoJuda lesizweni sabantwana bakoSimeyoni lesizweni sabantwana bakoBhenjamini, abayibiza ngamabizo. 66Lezinye zensendo zamadodana kaKohathi zaba lemizi yemingcele yazo esizweni sakoEfrayimi. 67Basebewanika imizi yokuphephela, iShekema lamadlelo ayo entabeni yakoEfrayimi, leGezeri lamadlelo ayo, 68leJokimeyamu lamadlelo ayo, leBethi-Horoni lamadlelo ayo, 69leAjaloni lamadlelo ayo, leGathi-Rimoni lamadlelo ayo. 70Lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase: IAneri lamadlelo ayo, leBileyamu lamadlelo ayo, yosendo lwamadodana kaKohathi aseleyo.

71Amadodana kaGerishoni ensendweni zengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase aba leGolani eBashani lamadlelo ayo, leAshitarothi lamadlelo ayo. 72Lesizweni sakoIsakari: IKedeshi lamadlelo ayo, leDaberathi lamadlelo ayo, 73leRamothi lamadlelo ayo, leAnema lamadlelo ayo. 74Lesizweni sakoAsheri: IMashali lamadlelo ayo, leAbidoni lamadlelo ayo, 75leHukoki lamadlelo ayo, leRehobi lamadlelo ayo. 76Lesizweni sakoNafithali: IKedeshi eGalili lamadlelo ayo, leHamoni lamadlelo ayo, leKiriyathayimi lamadlelo ayo.

77Njalo amadodana kaMerari aseleyo, esizweni sakoZebuluni, aba leRimono lamadlelo ayo, leThabhori lamadlelo ayo; 78langaphetsheya kweJordani, eJeriko, ngempumalanga kweJordani, esizweni sakoRubeni: IBezeri enkangala lamadlelo ayo, leJahiza lamadlelo ayo, 79leKedemothi lamadlelo ayo, leMefahathi lamadlelo ayo; 80lesizweni sakoGadi: IRamothi eGileyadi lamadlelo ayo, leMahanayimi lamadlelo ayo, 81leHeshiboni lamadlelo ayo, leJazeri lamadlelo ayo.

Copyright information for Ndebele