1 Chronicles 7

Inzalo kaIsakari

1 Lemadodaneni kaIsakari: OThola, loPhuwa, uJashubi, loShimroni; bebane. 2Njalo amadodana kaThola: OUzi, loRefaya, loJeriyeli, loJahimayi, loIbisamu, loShemuweli, izinhloko zendlu yaboyise, abakoThola, amaqhawe alamandla ezizukulwaneni zabo; inani labo ensukwini zikaDavida laliyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili lamakhulu ayisithupha. 3Lamadodana kaUzi: UIzrahiya. Lamadodana kaIzrahiya: OMikayeli, loObadiya, loJoweli, uIshiya, bebahlanu; beyizinhloko bonke. 4Kanye labo-ke, ngensendo zabo, ngendlu yaboyise, kwakukhona amaviyo ebutho lempi, izinkulungwane ezingamatshumi amathathu lesithupha, ngoba babelabafazi labantwana abanengi. 5Labafowabo, phakathi kwensendo zonke zakoIsakari, amaqhawe alamandla, izinkulungwane ezingamatshumi ayisificaminwembili lesikhombisa, bebhalwe bonke ngezizukulwana.

Inzalo kaBhenjamini

6Amadodana kaBhenjamini: OBhela, loBekeri loJediyayeli, bebathathu. 7Lamadodana kaBhela: OEziboni, loUzi, loUziyeli, loJerimothi, loIri, bebahlanu; izinhloko zendlu zaboyise, amaqhawe alamandla; bebhalwe ngezizukulwana, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili lamatshumi amathathu lane. 8Njalo amadodana kaBekeri: OZemira, loJowashi, loEliyezeri, loEliyohenayi, loOmri, loJeremothi, loAbhiya, loAnathothi, loAlemethi; bonke laba babengamadodana kaBekeri. 9Bebhalwe ngensendo ngezizukulwana zabo, izinhloko zezindlu zaboyise, amaqhawe alamandla, babezinkulungwane ezingamatshumi amabili lamakhulu amabili. 10Njalo amadodana kaJediyayeli: UBilihani. Lamadodana kaBilihani: OJewushi, loBhenjamini, loEhudi, loKenahana, loZethani, loTarshishi, loAhishahari. 11Bonke laba babengamadodana kaJediyayeli, ngezinhloko zaboyise, amaqhawe alamandla; babeyizinkulungwane ezilitshumi lesikhombisa lamakhulu amabili, angaphuma ebuthweni ukuya empini. 12LoShupimi loHupimi babengamadodana kaIri, loHushimi amadodana kaAheri.

Inzalo kaNafithali

13Amadodana kaNafithali: OJahaziyeli, loGuni, loJezeri, loShaluma, amadodana kuBiliha.

Inzalo kaManase

14Amadodana kaManase: UAsiriyeli umkakhe amzalayo. (Umfazi wakhe omncinyane umAramukazi wazala uMakiri uyise kaGileyadi. 15UMakiri wathatha udadewabo kaHupimi loShupimi, waba ngumkakhe, obizo lakhe nguMahaka.) Lebizo leyesibili lalinguZelofehadi; njalo uZelofehadi wayelamadodakazi. 16UMahaka umkaMakiri wasezala indodana, wayitha ibizo wathi nguPereshi; lebizo lomfowabo lalinguShereshi, lamadodana akhe ayengoUlamu loRakema. 17Njalo amadodana kaUlamu: UBedani. La ayengamadodana kaGileyadi indodana kaMakiri indodana kaManase. 18Udadewabo uHamolekethi wasezala oIshodi loAbiyezeri loMahla. 19Lamadodana kaShemida ayengoAhiyani loShekema loLikhi loAniyamu.

Inzalo kaEfrayimi

20Njalo amadodana kaEfrayimi: OShuthela, loBeredi indodana yakhe, loTahathi indodana yakhe, loEleyada indodana yakhe, loTahathi indodana yakhe, 21loZabadi indodana yakhe, loShuthela indodana yakhe, loEzeri loEleyadi, amadoda eGathi azalelwa kulelolizwe ababulalayo, ngoba behlela ukuthatha izifuyo zabo. 22UEfrayimi uyise walila insuku ezinengi; abafowabo basebesiza ukuzamduduza. 23Wasengena kumkakhe; wathatha isisu, wazala indodana; waseyitha ibizo wathi nguBeriya, ngoba wayesebubini endlini yakhe. 24Lendodakazi yakhe yayinguShera, owakha iBethi-Horoni elingaphansi lelingaphezulu, leUzeni-Shera. 25Njalo uRefa wayeyindodana yakhe, loReshefi, loTela indodana yakhe, loTahani indodana yakhe, 26uLadani indodana yakhe, uAmihudi indodana yakhe, uElishama indodana yakhe, 27uNoni indodana yakhe, uJoshuwa indodana yakhe.

28Lemfuyo yawo lendawo zawo zokuhlala kwakuyiBhetheli lemizana yayo, langempumalanga iNaharani, langentshonalanga iGezeri lemizana yayo, leShekema lemizana yayo, kwaze kwaba seAya lemizana yayo. 29Lasemingceleni yabantwana bakoManase, iBeti-Sheyani lemizana yayo, iThahanakhi lemizana yayo, iMegido lemizana yayo, iDori lemizana yayo. Kule kwahlala abantwana bakoJosefa indodana kaIsrayeli.

Inzalo kaAsheri

30Abantwana bakaAsheri: OImina, loIshiva, loIshivi, loBeriya, loSera udadewabo. 31Njalo amadodana kaBeriya: OHeberi, loMalikiyeli onguyise kaBirizayithi. 32UHeberi wasezala oJafilethi loShomeri loHothamu loShuwa udadewabo. 33Lamadodana kaJafilethi: OPasaki loBimihali loAshivathi; la ngamadodana kaJafilethi. 34Lamadodana kaShemeri: OAhi, loRohiga, uJehuba, loAramu. 35Njalo amadodana kaHelemu umfowabo: OZofa loImina loSheleshi loAmali. 36Njalo amadodana kaZofa: OSuwa, loHarineferi, loShuwali, loBeri, loImra, 37uBezeri, loHodi, loShama, loShilisha, loIthirani, loBehera. 38Njalo amadodana kaJetheri: OJefune loPisipa loAra. 39Njalo amadodana kaUla: OAra loHaniyeli loRiziya. 40Bonke laba babengabantwana bakaAsheri, izinhloko zendlu yaboyise, abakhethiweyo, amaqhawe alamandla, izinhloko zeziphathamandla. Basebebhalwa ngezizukulwana ebuthweni empini; inani labo lalingamadoda azinkulungwane ezingamatshumi amabili lesithupha.

Copyright information for Ndebele