1 Chronicles 7

Inzalo kaIsakari

Lemadodaneni kaIsakari: OThola, loPhuwa, uJashubi, loShimroni; bebane. Njalo amadodana kaThola: OUzi, loRefaya, loJeriyeli, loJahimayi, loIbisamu, loShemuweli, izinhloko zendlu yaboyise, abakoThola, amaqhawe alamandla ezizukulwaneni zabo; inani labo ensukwini zikaDavida laliyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili lamakhulu ayisithupha. Lamadodana kaUzi: UIzrahiya. Lamadodana kaIzrahiya: OMikayeli, loObadiya, loJoweli, uIshiya, bebahlanu; beyizinhloko bonke. Kanye labo-ke, ngensendo zabo, ngendlu yaboyise, kwakukhona amaviyo ebutho lempi, izinkulungwane ezingamatshumi amathathu lesithupha, ngoba babelabafazi labantwana abanengi. Labafowabo, phakathi kwensendo zonke zakoIsakari, amaqhawe alamandla, izinkulungwane ezingamatshumi ayisificaminwembili lesikhombisa, bebhalwe bonke ngezizukulwana.

Inzalo kaBhenjamini

Amadodana kaBhenjamini: OBhela, loBekeri loJediyayeli, bebathathu. Lamadodana kaBhela: OEziboni, loUzi, loUziyeli, loJerimothi, loIri, bebahlanu; izinhloko zendlu zaboyise, amaqhawe alamandla; bebhalwe ngezizukulwana, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili lamatshumi amathathu lane. Njalo amadodana kaBekeri: OZemira, loJowashi, loEliyezeri, loEliyohenayi, loOmri, loJeremothi, loAbhiya, loAnathothi, loAlemethi; bonke laba babengamadodana kaBekeri. Bebhalwe ngensendo ngezizukulwana zabo, izinhloko zezindlu zaboyise, amaqhawe alamandla, babezinkulungwane ezingamatshumi amabili lamakhulu amabili. 10 Njalo amadodana kaJediyayeli: UBilihani. Lamadodana kaBilihani: OJewushi, loBhenjamini, loEhudi, loKenahana, loZethani, loTarshishi, loAhishahari. 11 Bonke laba babengamadodana kaJediyayeli, ngezinhloko zaboyise, amaqhawe alamandla; babeyizinkulungwane ezilitshumi lesikhombisa lamakhulu amabili, angaphuma ebuthweni ukuya empini. 12 LoShupimi loHupimi babengamadodana kaIri, loHushimi amadodana kaAheri.

Inzalo kaNafithali

13 Amadodana kaNafithali: OJahaziyeli, loGuni, loJezeri, loShaluma, amadodana kuBiliha.

Inzalo kaManase

14 Amadodana kaManase: UAsiriyeli umkakhe amzalayo. (Umfazi wakhe omncinyane umAramukazi wazala uMakiri uyise kaGileyadi. 15 UMakiri wathatha udadewabo kaHupimi loShupimi, waba ngumkakhe, obizo lakhe nguMahaka.) Lebizo leyesibili lalinguZelofehadi; njalo uZelofehadi wayelamadodakazi. 16 UMahaka umkaMakiri wasezala indodana, wayitha ibizo wathi nguPereshi; lebizo lomfowabo lalinguShereshi, lamadodana akhe ayengoUlamu loRakema. 17 Njalo amadodana kaUlamu: UBedani. La ayengamadodana kaGileyadi indodana kaMakiri indodana kaManase. 18 Udadewabo uHamolekethi wasezala oIshodi loAbiyezeri loMahla. 19 Lamadodana kaShemida ayengoAhiyani loShekema loLikhi loAniyamu.

Inzalo kaEfrayimi

20 Njalo amadodana kaEfrayimi: OShuthela, loBeredi indodana yakhe, loTahathi indodana yakhe, loEleyada indodana yakhe, loTahathi indodana yakhe, 21 loZabadi indodana yakhe, loShuthela indodana yakhe, loEzeri loEleyadi, amadoda eGathi azalelwa kulelolizwe ababulalayo, ngoba behlela ukuthatha izifuyo zabo. 22 UEfrayimi uyise walila insuku ezinengi; abafowabo basebesiza ukuzamduduza. 23 Wasengena kumkakhe; wathatha isisu, wazala indodana; waseyitha ibizo wathi nguBeriya, ngoba wayesebubini endlini yakhe. 24 Lendodakazi yakhe yayinguShera, owakha iBethi-Horoni elingaphansi lelingaphezulu, leUzeni-Shera. 25 Njalo uRefa wayeyindodana yakhe, loReshefi, loTela indodana yakhe, loTahani indodana yakhe, 26 uLadani indodana yakhe, uAmihudi indodana yakhe, uElishama indodana yakhe, 27 uNoni indodana yakhe, uJoshuwa indodana yakhe.

28 Lemfuyo yawo lendawo zawo zokuhlala kwakuyiBhetheli lemizana yayo, langempumalanga iNaharani, langentshonalanga iGezeri lemizana yayo, leShekema lemizana yayo, kwaze kwaba seAya lemizana yayo. 29 Lasemingceleni yabantwana bakoManase, iBeti-Sheyani lemizana yayo, iThahanakhi lemizana yayo, iMegido lemizana yayo, iDori lemizana yayo. Kule kwahlala abantwana bakoJosefa indodana kaIsrayeli.

Inzalo kaAsheri

30 Abantwana bakaAsheri: OImina, loIshiva, loIshivi, loBeriya, loSera udadewabo. 31 Njalo amadodana kaBeriya: OHeberi, loMalikiyeli onguyise kaBirizayithi. 32 UHeberi wasezala oJafilethi loShomeri loHothamu loShuwa udadewabo. 33 Lamadodana kaJafilethi: OPasaki loBimihali loAshivathi; la ngamadodana kaJafilethi. 34 Lamadodana kaShemeri: OAhi, loRohiga, uJehuba, loAramu. 35 Njalo amadodana kaHelemu umfowabo: OZofa loImina loSheleshi loAmali. 36 Njalo amadodana kaZofa: OSuwa, loHarineferi, loShuwali, loBeri, loImra, 37 uBezeri, loHodi, loShama, loShilisha, loIthirani, loBehera. 38 Njalo amadodana kaJetheri: OJefune loPisipa loAra. 39 Njalo amadodana kaUla: OAra loHaniyeli loRiziya. 40 Bonke laba babengabantwana bakaAsheri, izinhloko zendlu yaboyise, abakhethiweyo, amaqhawe alamandla, izinhloko zeziphathamandla. Basebebhalwa ngezizukulwana ebuthweni empini; inani labo lalingamadoda azinkulungwane ezingamatshumi amabili lesithupha.

Copyright information for Ndebele