1 Chronicles 8

Inzalo kaBhenjamini

1 UBhenjamini wasezala uBhela izibulo lakhe, uAshibeli owesibili, loAhara owesithathu, 2uNoha owesine, loRafa owesihlanu. 3Njalo uBhela wayelamadodana: OAdari loGera loAbhihudi 4loAbishuwa loNamani loAhowa 5loGera loShefufani loHuramu. 6Lala ngamadodana kaEhudi; lezi zinhloko zaboyise zabahlali beGeba; wasebathumbela eManahathi; 7loNamani, loAhiya, loGera; yena wabathumba; wasezala oUza loAhihudi. 8UShaharayimi wasezala abantwana elizweni lakoMowabi, esebaxotshile; oHushimi loBahara babengomkakhe. 9Wasezala kuHodeshi umkakhe oJobabi loZibiya loMesha loMalikamu 10loJewuzi loSakiya loMirima. Laba babengamadodana akhe, izinhloko zaboyise. 11KuHushimi wasezala oAbitubi loEliphahali. 12Amadodana kaEliphahali: OEberi, loMishamu, loShemedi owakha iOno leLodi lemizana yayo, 13loBeriya, loShema, ababezinhloko zaboyise zabahlali beAjaloni, ababexotshe abahlali beGathi, 14loAhiyo, uShashaki, loJeremothi, 15loZebhadiya, loAradi, loEderi, 16loMikayeli, loIshipa, loJoha, amadodana kaBeriya. 17LoZebhadiya, loMeshulamu, loHiziki, loHeberi, 18loIshmerayi, loIziliya, loJobabi, amadodana kaEliphahali. 19LoJakimi, loZikiri, loZabidi, 20loEliyenayi, loZilethayi, loEliyeli, 21loAdaya, loBeraya, loShimirathi, amadodana kaShimeyi. 22LoIshipani, loEberi, loEliyeli, 23loAbidoni, loZikiri, loHanani, 24loHananiya, loElamu, loAnithothiya, 25loIfideya, loPenuweli, amadodana kaShashaki. 26LoShamisherayi, loShekariya, loAthaliya, 27loJahareshiya, loEliya, loZikiri, amadodana kaJerohamu. 28Laba babezinhloko zaboyise, izinhloko ngezizukulwana zabo; laba bahlala eJerusalema.

Inzalo kaSawuli

29EGibeyoni kwasekuhlala uyise kaGibeyoni; lebizo lomkakhe lalinguMahaka. 30Lendodana yakhe, izibulo lakhe, nguAbhidoni, loZuri, loKishi, loBhali, loNadabi, 31loGedori, loAhiyo, loZekeri. 32UMikilothi wasezala uShimeya. Lalaba babehlala maqondana labafowabo eJerusalema, kanye labafowabo.

33UNeri wasezala uKishi; uKishi wasezala uSawuli; uSawuli wasezala oJonathani loMaliki-Shuwa loAbinadaba loEshibhali. 34Njalo indodana kaJonathani yayinguMeribi-Bhali; uMeribi-Bhali wasezala uMika. 35Njalo amadodana kaMika: OPithoni loMeleki loTareya loAhazi. 36UAhazi wasezala uJehoyada; uJehoyada wasezala oAlemethi loAzimavethi loZimri; uZimri wasezala uMoza; 37uMoza wasezala uBineya; uRafa wayeyindodana yakhe, uEleyasa indodana yakhe, uAzeli indodana yakhe. 38Njalo uAzeli wayelamadodana ayisithupha; lala ngamabizo awo: OAzirikamu, uBhokeru, loIshmayeli, loSheyariya, loObadiya, loHanani. Wonke la ngamadodana kaAzeli. 39Njalo amadodana kaEsheki umfowabo: OUlamu izibulo lakhe, uJewushi eyesibili, loElifeleti eyesithathu. 40Njalo amadodana kaUlamu ayengamadoda, amaqhawe alamandla, anyathela idandili, elamadodana amanengi lamadodana amadodana, ikhulu lamatshumi amahlanu. Bonke laba babengabantwana bakoBhenjamini.

Copyright information for Ndebele