1 Chronicles 9

Ababehlala eJerusalema

1 UIsrayeli wonke wasebalwa ngezizukulwana; khangela-ke, zibhaliwe egwalweni lwamakhosi akoIsrayeli; kodwa abakoJuda bathunjelwa eBhabhiloni ngenxa yeziphambeko zabo.

2Njalo abahlali bokuqala ababeselizweni labo emizini yabo kwakunguIsrayeli, abapristi, amaLevi, lamaNethini. 3Njalo eJerusalema kwahlala ababantwana bakoJuda lababantwana bakoBhenjamini lababantwana bakoEfrayimi loManase: 4U-Uthayi indodana kaAmihudi indodana kaOmri indodana kaImri indodana kaBani, wabantwana bakaPerezi indodana kaJuda. 5LakumaShiloni: UAsaya izibulo, lamadodana akhe. 6Lakumadodana kaZera: UJeyuweli labafowabo, amakhulu ayisithupha lamatshumi ayisificamunwemunye. 7Lakumadodana akoBhenjamini: USalu indodana kaMeshulamu indodana kaHodaviya indodana kaHasenuwa; 8loIbineya indodana kaJerohamu, loEla indodana kaUzi indodana kaMikiri, loMeshulamu indodana kaShefathiya indodana kaRehuweli indodana kaIbiniya; 9labafowabo ngezizukulwana zabo, amakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi amahlanu lesithupha. Wonke lamadoda ayeyizinhloko zaboyise endlini yaboyise.

10Lakubapristi: OJedaya, loJehoyaribi, loJakini, 11loAzariya indodana kaHilikhiya indodana kaMeshulamu indodana kaZadoki indodana kaMerayothi indodana kaAhitubi, umphathi wendlu kaNkulunkulu, 12loAdaya indodana kaJerohamu indodana kaPashuri indodana kaMalikiya, loMahasayi indodana kaAdiyeli indodana kaJahizera indodana kaMeshulamu indodana kaMeshilemithi indodana kaImeri, 13labafowabo, izinhloko zendlu yaboyise, inkulungwane lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi ayisithupha, amaqhawe alamandla omsebenzi wenkonzo yendlu kaNkulunkulu.

14LakumaLevi: UShemaya indodana kaHashubi indodana kaAzirikamu indodana kaHashabiya, owamadodana kaMerari, 15loBakibakari, uHereshi, loGalali, loMathaniya indodana kaMika indodana kaZikiri indodana kaAsafi, 16loObadiya indodana kaShemaya indodana kaGalali indodana kaJeduthuni, loBerekiya indodana kaAsa indodana kaElkana owahlala emizini yamaNetofa. 17Labagcini bamasango: OShaluma loAkubi loTalimoni loAhimani labafowabo; uShaluma wayeyinhloko; 18njalo kuze kube lesisikhathi, esangweni lenkosi ngempumalanga, laba babengabagcini bamasango enkambeni yabantwana bakoLevi. 19UShaluma indodana kaKore indodana kaEbiyasafi indodana kaKora, labafowabo, abendlu kayise, amaKora, basebephatha umsebenzi wenkonzo, abalindi beminyango yethente; laboyise baphatha ibandla le Nkosi, abalindi bentuba. 20UPhinehasi indodana kaEleyazare wayengumbusi phezu kwabo ngaphambili; i Nkosi yayilaye. 21UZekariya indodana kaMeshelemiya wayengumgcinisango emnyango wethente lenhlangano. 22Bonke labo abakhethwayo babangabagcinimasango emibundwini, babengamakhulu amabili letshumi lambili; babhalwa ngezizukulwana zabo emizini yabo; oDavida loSamuweli umboni ababamisa esikhundleni sabo. 23Ngakho bona lamadodana abo baphatha amasango endlini ye Nkosi, indlu yethente, ngemilindo. 24Abalindi bamasango babekhona emimoyeni yomine, empumalanga, entshonalanga, enyakatho, leningizimu. 25Labafowabo ababesemizini yabo babefanele beze okwensuku eziyisikhombisa izikhathi ngezikhathi kanye labo. 26Ngoba amaLevi la, abagcini bamasango abakhulu bobane, babesesikhundleni, babephethe amakamelo bephezu kwezindlu zenotho zendlu kaNkulunkulu.

27Njalo babehlala ebusuku bezingelezele indlu kaNkulunkulu, ngoba umlindo wawuphezu kwabo, njalo babephethe isihluthulelo sokuvula, ngitsho ikuseni ngekuseni. 28Njalo abanye babo babephethe izitsha zenkonzo, ngoba ngenani bazingenisa, langenani bazikhupha. 29Labanye babo babemiswe phezu kwezitsha, laphezu kwazo zonke izitsha ezingcwele, laphezu kwempuphu ecolekileyo lewayini lamafutha lempepha lamakha. 30Abanye emadodaneni abapristi babehlanganisa-ke amafutha amakha. 31LoMathithiya kumaLevi, owayelizibulo likaShaluma umKora, wayesesikhundleni somsebenzi wamaqebelengwana abhakwe emapanini. 32Labanye babantwana bamaKohathi kubafowabo babephethe isinkwa sokubukiswa ukusilungisa isabatha ngesabatha. 33Lalaba ngabahlabeleli, izinhloko zaboyise bamaLevi, emakamelweni, bekhululekile, ngoba emini lebusuku kwakuphezu kwabo ukuba semsebenzini. 34Laba bazinhloko zaboyise bamaLevi, izinhloko ngezizukulwana zabo; laba bahlala eJerusalema.

Izizukulwana zikaSawuli

35EGibeyoni kwakuhlala-ke uyise kaGibeyoni, uJehiyeli; lebizo lomkakhe lalinguMahaka. 36Lendodana yakhe elizibulo uAbidoni, loZuri loKishi loBhali loNeri loNadabi 37loGedori loAhiyo loZekariya loMikilothi. 38UMikilothi wasezala uShimeyamu; laba labo bahlala eJerusalema maqondana labafowabo kanye labafowabo. 39UNeri wasezala uKishi; uKishi wasezala uSawuli; uSawuli wasezala oJonathani loMaliki-Shuwa loAbinadaba loEshibhali. 40Njalo indodana kaJonathani yayinguMeribi-Bhali; uMeribi-Bhali wasezala uMika. 41Njalo amadodana kaMika: OPithoni loMeleki loTareya. 42UAhazi wasezala uJara; uJara wasezala oAlemethi loAzimavethi loZimri. UZimri wasezala uMoza. 43UMoza wasezala uBineya, loRefaya indodana yakhe, uEleyasa indodana yakhe, uAzeli indodana yakhe. 44Njalo uAzeli wayelamadodana ayisithupha; lala ngamabizo awo: OAzirikamu, uBhokeru, loIshmayeli, loSheyariya, loObadiya, loHanani. La ayengamadodana kaAzeli.

Copyright information for Ndebele