aRoma 1.1.
b2 Kor. 1.1; 8.5. Efe. 1.1. Kol. 1.1. 2 Tim. 1.1.
cSeb. 18.17.
dSeb. 18.1.
eJuda 1.1. Joha. 17.19. Seb. 15.9.
fRoma 1.7. 2 Tim. 1.9.
gSeb. 9.13.
hSeb. 9.14.
i8.6.
jRoma 3.22.
kRoma 1.7.
lRoma 1.8.
m12.8. 2 Kor. 8.7.
n12.8. 2 Kor. 8.7.
oRoma 15.14.
p2.1. 1 Tim. 2.6. 2 Tim. 1.8. Isam. 1.2.
qRoma 8.19. Fil. 3.20. Heb. 9.28. 1 Thes. 1.10. Tit. 2.13. 2 Pet. 3.12.
r1 Thes. 3.13.
sKol. 1.22. 1 Thes. 5.23.
t2 Kor. 1.14.
u10.13. Heb. 10.23. Dute. 7.9.
vRoma 8.30.
w1 Joha. 1.3. Joha. 15.4; 17.21.
xRoma 12.1.
yRoma 12.16.
zLuka 6.40.
aaRoma 16.10.
ab3.3.
ac3.4.
adSeb. 18.24.
ae3.22; 9.5; 15.5. Gal. 2.9. Joha. 1.42.
af7.34. Efe. 4.5.
agMat. 28.19.
ahJoha. 4.2. Seb. 10.48.
aiSeb. 18.8.
ajRoma 16.23.
akMat. 28.19.
al16.15,17.
am2.1,4,13. 2 Kor. 10.10; 11.6. 2 Pet. 1.16. Eks. 4.10.
anRoma 4.14.
ao2 Kor. 2.15; 4.3. 2 Thes. 2.10.
ap1.21,23. 2.14. 4.10. Seb. 26.24.
aq15.2. Luka 13.23.
ar1.24. Roma 1.16.
asIsa. 29.14. Jobe 5.12,14. Jer. 8.9. Mat. 11.25.
atMark. 7.9.
auIsa. 33.18.
av2.6.
aw3.19. Jobe 12.17,20,24.
axIsa. 44.25. Roma 1.22.
ay5.10.
azRoma 1.20,21,28.
baIsa. 29.14. Jobe 5.12,14. Jer. 8.9. Mat. 11.25.
bb10.5. Gal. 1.15.
bc1.21,23. 2.14. 4.10. Seb. 26.24.
bdMat. 12.38.
beRoma 14.13.
bf2 Kor. 4.5. Gal. 5.11.
bgLuka 2.34.
bh1.21,23. 2.14. 4.10. Seb. 26.24.
bi1.24. Roma 1.16.
bj1.30. Luka 11.49.
bk8.9; 10.18; 16.10.
blEfe. 4.1. 2 Tim. 1.9. Heb. 3.1.
bmJoha. 7.48.
bnSeb. 25.5.
boLuka 19.12.
bpJak. 2.5. Hlab. 8.2.
bqRoma 4.17.
br2.6. Jobe 34.19,24.
bsRoma 3.27. Efe. 2.9. Hlu. 7.2.
bt1.30. Luka 11.49.
buJer. 23.5,6; 33.16. 2 Kor. 5.21. Fil. 3.9. Roma 4.25.
bv6.11. Joha. 17.19.
bwEfe. 1.7. Kol. 1.14.
bxJer. 9.23,24. 2 Kor. 10.17. Roma 4.2.

1 Corinthians 1

Isibingelelo

UPawuli obizelwe ukuba ngumphostoli kaJesu Kristu a  ngentando kaNkulunkulu b , loSostenesi c  umzalwane, kubandla likaNkulunkulu eliseKorinte d , kubo abangcwelisiweyo e  kuKristu Jesu, ababizelwe f  ukuba ngabangcwele g , kanye labo bonke ababiza h  ibizo leNkosi yethu i  uJesu Kristu kuyo yonke indawo, eyabo kanye leyethu j : Umusa k  kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu wami l  ngesikhathi sonke ngani, ngenxa yomusa kaNkulunkulu eliwuphiweyo kuKristu Jesu; ukuthi kuyo yonke into linothisiwe kuye, ekukhulumeni konke m  lelwazini lonke n, o , njengalokhu ubufakazi p  bukaKristu buqinisiwe kini; ngakho kalisileli lasinye isipho, lilindele q  ukwembulwa kweNkosi yethu uJesu Kristu, ozaliqinisa r  futhi kuze kube sekupheleni, lingelacala s  ngosuku lweNkosi yethu uJesu Kristu t . UNkulunkulu uthembekile u , elabizelwa ngaye v  ekuhlanganyeleni w  kweNdodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu.

Ukuphikisana ebandleni leKorinte

10 Kodwa ngiyalincenga x , bazalwane, ngebizo leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi lonke likhulume into ibenye y , njalo kungabi khona ukwehlukana phakathi kwenu, kodwa lipheleliswe z  emqondweni munye lekuboneni kunye. 11 Ngoba ngitsheliwe ngani, bazalwane bami, ngabakoKlowe aa , ukuthi kukhona izingxabano ab  phakathi kwenu. 12 Njalo ngitsho lokhu, kokuthi ngulowo lalowo wenu ac  uthi: Mina ngingokaPawuli, kodwa mina okaApolosi ad , kodwa mina okaKefasi ae , kodwa mina okaKristu. 13 UKristu wehlukanisiwe yini af ? Kanti uPawuli wabethelelwa lina, kumbe labhabhathizwa ag  yini ebizweni likaPawuli? 14 Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kangibhabhathizanga ah  lamunye wenu, ngaphandle kukaKrispusi ai  loGayusi aj ; 15 ukuze kungabi khona othi ngabhabhathiza ebizweni lami uqobo ak . 16 Futhi ngabhabhathiza lendlu kaStefana al ; ngaphandle kwalokho kangazi ukuthi ngabhabhathiza omunye umuntu. 17 Ngoba uKristu kangithumanga ukuthi ngibhabhathize, kodwa ukuthi ngitshumayele ivangeli; kungeyisikho ngenhlakanipho yelizwi am , hlezi isiphambano sikaKristu senziwe ize an .

Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu lokomhlaba

18 Ngoba ilizwi lesiphambano liyibuthutha kulabo ababhubhayo ao, ap , kodwa kithi abasindiswayo aq  lingamandla kaNkulunkulu ar . 19 Ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizachitha as  inhlakanipho yabahlakaniphileyo, lokuqedisisa kwabaqedisisayo ngizakwenza ize at . 20 Singaphi isihlakaniphi? Ungaphi au  umbhali? Ungaphi umphikisi walumhlaba av ? Angithi uNkulunkulu aw  wayenza yaba yibuthutha ax  inhlakanipho yalumhlaba yini ay ? 21 Ngoba kuthe az  enhlakaniphweni kaNkulunkulu ba  umhlaba kawumazanga uNkulunkulu ngenhlakanipho, kwaba kuhle kuNkulunkulu bb  ukusindisa abakholwayo ngobuthutha bc  bentshumayelo. 22 Ngoba lamaJuda acela isibonakaliso bd , lamaGriki adinga inhlakanipho; 23 kodwa thina be  sitshumayela bf  uKristu obethelweyo, isikhubekiso kumaJuda bg , lobuthutha bh  kumaGriki; 24 kodwa kulabo ababiziweyo, kumaJuda kanye lakumaGriki, uKristu amandla bi  kaNkulunkulu lenhlakanipho bj  kaNkulunkulu; 25 ngoba ubuthutha bukaNkulunkulu buhlakaniphile kulabantu, lobuthakathaka bukaNkulunkulu bulamandla kulabantu.

26 Ngoba khangelani bk  ubizo bl  lwenu, bazalwane, ukuthi kababanengi abahlakaniphileyo ngokwenyama, kababanengi bm  abalamandla bn , kababanengi abayizikhulu bo ; 27 kodwa uNkulunkulu bp  ukhethile izinto zobuthutha zomhlaba, ukuze ayangise abahlakaniphileyo; njalo uNkulunkulu ukhethile okubuthakathaka komhlaba, ukuze ayangise okulamandla; 28 lezinto eziphansi zomhlaba lezinto ezidelelekayo uNkulunkulu uzikhethile, lezinto ezingekho bq , ukuze enze zibe yize izinto ezikhona br ; 29 ukuze kungabikho inyama bs  ezincomayo phambi kwakhe. 30 Kodwa kuye lina likuKristu Jesu, owenzelwa thina inhlakanipho bt  evela kuNkulunkulu, lokulunga bu , lokungcweliswa bv , lohlengo bw , 31 ukuze, njengokulotshiweyo ukuthi: Ozincomayo bx , kazincome eNkosini.

Copyright information for Ndebele