a12.1. Roma 1.13; 11.25. 1 Thes. 4.13. 2 Kor. 1.8. Kol. 2.1.
bEks. 13.21. Nani 9.18.
cMat. 28.19.
dMat. 28.19.
eEks. 16.15,35. & Joha. 6.31.
fEks. 17.6.
g1.21.
hNani 14.29,32,35; 26.64,65. Hlab. 106.26. Heb. 3.17. Juda 1.5.
i10.11. Fil. 3.17. 1 Thes. 1.7. 2 Thes. 3.9. 1 Tim. 4.12. Titus 2.7. 1 Pet. 5.3.
kNani 11.4.
l10.14.
mEks. 32.6.
n6.18. Seb. 15.20.
oNani 25.1,9. Hlab. 106.29.
pHlab. 78.18. Eks. 17.2,7. Nani 21.5.
qNani 21.6.
rNani 14.2.
sNani 14.37.
tEks. 12.13,23. 2 Sam. 24.16. 1 Lan. 21.15. Hlab. 78.49.
u10.11. Fil. 3.17. 1 Thes. 1.7. 2 Thes. 3.9. 1 Tim. 4.12. Titus 2.7. 1 Pet. 5.3.
wRoma 15.4.
xRoma 13.11.
yRoma 11.20.
z1.9.
aa2 Pet. 2.9. Hlab. 125.3. Dan. 3.17. Luka 22.32. Joha. 10.29.
abJer. 29.11.
ac10.7. 2 Kor. 6.17. Gal. 5.20. 1 Joha. 5.21.
ad8.1. Gal. 6.1.
ae11.25; 14.16. Mat. 26.27,28.
af10.20. Seb. 2.42.
agMat. 26.26. Seb. 20.7.
ah10.20. Seb. 2.42.
aiRoma 12.5.
aj12.27. 12.12,13. Gal. 3.28. Efe. 4.4,16. Kol. 3.15.
ak1.26.
alRom 1.3; 4.1; 9.3,5. 2 Kor. 11.18.
amLevi 3.3; 7.15.
an8.4.
aoDute. 32.17. Hlab. 106.37. Isam. 9.20.
ap10.20. Seb. 2.42.
aq2 Kor. 6.15,16.
arDute. 32.38.
asEks. 20.5. & Nani 25.11.
atTshu. 6.10.
au6.12. 8.9.
avSeb. 9.31.
aw9.19,23.10.33. 13.5. 2 Kor. 12.14. Fil. 2.4,21. Roma 15.1,2.
axSeb. 10.15.
ay2.15.
az8.7.
ba10.28. Hlab. 24.1.
bbLuka 10.8.
bc2.15.
bd8.7.
be10.28. Seb. 15.29.
bf8.10,12.
bg8.7.
bhHlab. 24.1.10.28.
bi8.7.
bj9.1,19.
bkRoma 14.6. 1 Tim. 4.3,4. Mat. 15.36.
blKol. 3.17. 1 Pet. 4.11.
bmKol. 3.17. 1 Pet. 4.11.
bnRoma 14.13. 2 Kor. 6.3.
boSeb. 24.16.
bp11.16. 11.22; 15.9. Gal. 1.13. 1 Tim. 3.5,15. .Seb. 20.28.
bqRoma 15.2.
br9.19,23. 10.33. 13.5. 2 Kor. 12.14. Fil. 2.4,21. Roma 15.1,2.
bsRoma 11.14.

1 Corinthians 10

Lingalwi loNkulunkulu njengabakoIsrayeli

Kangithandi-ke a  ukuthi lingazi, bazalwane, ukuthi bonke obaba bethu babengaphansi kweyezi b , njalo bonke badabula ulwandle c , futhi bonke babhabhathizwa kuMozisi d  eyezini lolwandle, labo bonke badla ukudla kunye komoya e , futhi bonke banatha okunathwayo kunye komoya f ; ngoba banatha edwaleni lomoya elabalandelayo; lalelodwala lalinguKristu. Kodwa ubunengi babo uNkulunkulu g  wayengathokozi ngabo; ngoba bachithwa enkangala h . Lalezizinto zaba yizibonelo i,
 izibonelo: kumbe,  izifanekiso.
kithi, ukuze singaloyisi okubi, njengalokhu labo baloyisa k .
Njalo lingabi ngabakhonza izithombe l , njengabanye babo; njengokulotshiweyo ukuthi: Abantu m  bahlala phansi ukudla lokunatha, basebesukuma ukudlala. Njalo kasingaphingi n , njengabanye babo abaphingayo, basebesiwa ngasuku lunye inkulungwane ezingamatshumi amabili lantathu o . Njalo asingamlingi uKristu, njengabanye babo futhi bamlinga p , basebebhujiswa zinyoka q . 10 Lingasoli-ke, njengabanye babo labo basola r , babhujiswa s  ngumbhubhisi t . 11 Lalezizinto zonke zabehlela labo kube yizibonelo u,
 izibonelo: kumbe,  izifanekiso.
, njalo zabhalelwa ukuba w  yisixwayiso sethu, osekufike ukucina kwezikhathi x .
12 Ngakho lowo ocabanga ukuthi umi y , kabone ukuthi kawi. 13 Kakulakulingwa okulibambileyo ngaphandle kokusebantwini; kodwa uNkulunkulu uthembekile z , ongayikuvuma aa  ukuthi lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kanti kanye lesilingo uzakwenza lendlela yokuphepha ab , ukuze libe lamandla okusithwala.

Lingakhonzi izithombe

14 Ngakho-ke, bathandiweyo bami, balekelani ukukhonza izithombe ac . 15 Ngikhuluma njengakwabahlakaniphileyo ad , lina yehlukanisani engikutshoyo. 16 Inkezo ae  yesibusiso esiyibusisayo, kayisiyo yini eyokuhlanganyela af  kwegazi likaKristu? Isinkwa ag  esisihlephunayo, kayisiso yini esokuhlanganyela ah  komzimba kaKristu? 17 Ngoba thina abanengi ai  siyisinkwa sinye, simzimba munye aj ; ngoba thina sonke sihlanganyela sinkwa sinye. 18 Khangelani ak  uIsrayeli ngokwenyama al ; abadlayo imihlatshelo kabasibo am  yini abahlanganyela lelathi? 19 Ngithini pho? Ukuthi isithombe siyilutho yini an ? Kumbe ukuthi okuhlatshelwe izithombe kuyilutho? 20 Kodwa ukuthi izinto abezizwe abazihlabayo, bazihlabela amadimoni ao , njalo kungeyisikho kuNkulunkulu; kodwa kangithandi ukuthi libe lenhlanganyelo ap  lamadimoni. 21 Lingenathe inkezo yeNkosi aq  lenkezo yamadimoni ar ; lingehlanganyele itafula leNkosi letafula lamadimoni. 22 Kumbe sizayivusela as  umona iNkosi? Kambe silamandla kulayo at ?

23 Zonke izinto au  zivunyelwe kimi, kodwa kayisizo zonke izinto ezisizayo. Zonke izinto zivunyelwe kimi, kodwa kayisizo zonke izinto ezakhayo av . 24 Kakungabi khona ozidingela okwakhe aw , kodwa ngulowo lalowo okomunye. 25 Konke okuthengiswa esilaheni ax  kudleni, lingabuzi lutho ay  ngenxa yesazela az ; 26 ngoba umhlaba ba  ungoweNkosi lokugcwala kwawo. 27 Njalo uba omunye kwabangakholwayo elinxusa, njalo lithanda ukuya, dlanini konke okubekwa phambi kwenu bb , lingabuzi lutho bc  ngenxa yesazela bd . 28 Kodwa uba umuntu esithi kini: Lokhu kuhlatshelwe isithombe be ; lingadli ngenxa yalowo olitshelileyo bf  lesazela bg ; ngoba umhlaba bh  ungoweNkosi lokugcwala kwawo. 29 Kodwa isazela bi  ngithi, esingeyisiso esakho, kodwa esomunye; ngoba kungani inkululeko yami bj  yahlulelwe yisazela somunye? 30 Njalo uba mina ngomusa ngihlanganyela, ngikhulunyelwani kubi ngalokho mina engikubongayo bk ? 31 Ngakho uba lisidla bl , loba linatha, loba lisenzani, konke kwenzeleni udumo bm  lukaNkulunkulu. 32 Lingabi bn  ngabakhubekisi bo  lakumaJuda lakumaGriki lebandleni likaNkulunkulu bp ; 33 njengami futhi ezintweni zonke ngithokozisa bonke bq , ngingadingi olwami usizo br , kodwa olwabanengi, ukuze basindiswe bs .

Copyright information for Ndebele