a4.16.
b11.17,22.
c4.17.
d15.2. 7.17. 1 Thes. 4.1,2.
fEfe. 5.23. Efe. 1.22; 4.15. Kol. 1.18.
gGen. 3.16.
h3.23; 15.27,28. Fil. 2.7,9. Joha. 14.28.
i12.10,28; 14.3,6,22,24,31,39. 1 Thes. 5.20. Seb. 19.6.
j14.34. Luka 2.36. Seb. 21.9. .
kNani 5.18.
lDute. 21.12.
mMicah 1.16.
nGen. 1.26.
o2 Kor. 3.7.
pZaga 12.4.
q2 Kor. 3.7.
rGen. 2.21,23.
sGen. 2.18.
tTshu. 5.6. Mat. 18.10.
uGal. 3.28.
v7.39.
wGen. 2.21,23.
x8.6.
yLuka 12.57. Joha. 7.24.
z1 Tim. 6.4.
aa14.37. Mark. 10.42.
ab4.17; 7.17; 14.33 & 16.1. 11.22. 11.32. Gal. 1.22. 1 Thes. 2.14.
ac3.3.
adMat. 18.7. Luka 17.1. Seb. 20.30. 1 Tim. 4.1,2. 2 Pet. 2.1,2.
aeGal. 5.20. 2 Pet. 2.1.
afLuka 2.35. 1 Joha. 2.19. Dute. 13.3. Zaga 28.12.
ag2 Kor. 13.7.
ahIsam. 1.10.
aiGen. 2.18.
aj2 Pet. 2.13. Juda 1.12.
ak10.32.
alZaga 17.5. Jak. 2.6.
am15.3. Gal. 1.12. Seb. 22.14.
an10.16; 14.16.11.25. Mat. 26.26,28. Mark. 14.22,24. Luka 22.19,20.
aoSeb. 20.7.
apSeb. 20.7.
aqHeb. 10.3.
arJoha. 15.9.
at11.21.
au4.5; 15.23. Mat. 16.27. Joha. 14.3; 21.22.
avNani 9.10,13.
awJoha. 13.27.
axMark. 3.29.
ayJoha. 6.51,53,56.
az2 Kor. 13.5. Gal. 6.4. 1 Joha. 3.20,21. Roma 2.18.
bb4.7.
bcJoha. 5.14.
bdMat. 27.52.
beHlab. 32.5.
bf6.5; 14.29.
bgZaga 3.11. Heb. 12.7,10.
bh11.21.
bi11.22.
bj11.17.
bl7.17. 16.1. Tit. 1.5.
bm4.19.

1 Corinthians 11

Banini ngabalandeli a  bami, njengoba lami okaKristu.

Isembatho sowesifazana enkonzweni

Ngiyalidumisa-ke b , bazalwane, ukuthi liyangikhumbula ezintweni zonke c , lokuthi libambelele ezimisweni d,
 izimiso: kumbe,  imikhuba.
njengoba ngalinika.
Kodwa ngithanda ukuthi lazi, ukuthi inhloko yawo wonke amadoda nguKristu f ; lenhloko yowesifazana yindoda g ; lenhloko kaKristu nguNkulunkulu h . Yonke indoda ekhulekayo loba eprofethayo i , ilolutho ekhanda ilithela ihlazo ikhanda layo. Kodwa wonke owesifazana okhuleka kumbe aprofethe j  ikhanda lingambombozwanga, ulithela ihlazo k  elakhe ikhanda; ngoba lokhu kufanana-ke lophuciweyo l . Ngoba uba owesifazana engagubuzeli, futhi kagele; kodwa uba kukubi m  kowesifazana ukugela kumbe ukuphucwa, kagutshuzelwe. Ngoba indoda kayifanele ukumbomboza ikhanda, ngoba ingumfanekiso n  lodumo lukaNkulunkulu o ; kodwa owesifazana p  uludumo lwendoda q . Ngoba indoda kayivelanga kowesifazana, kodwa owesifazana endodeni r ; ngoba futhi indoda kayidalelwanga owesifazana, kodwa owesifazana indoda s ; 10 ngenxa yalokhu owesifazana kufanele abe lamandla phezu kwekhanda ngenxa yezingilosi t . 11 Kodwa indoda u  kayingaphandle kowesifazana, lowesifazana kangaphandle kwendoda, eNkosini v . 12 Ngoba njengoba owesifazana w  evela endodeni, ngokunjalo lendoda ivela ngowesifazana, kodwa konke kuvela kuNkulunkulu x . 13 Ziboneleni lina y ; kufanele yini ukuthi owesifazana akhuleke kuNkulunkulu engambombozanga? 14 Imvelo uqobo lwayo kayilifundisi yini, ukuthi uba indoda ilenwele ezinde, kulihlazo kuyo? 15 Kodwa uba owesifazana elenwele ezinde, kuludumo kuye. Ngoba inwele uziphiwe ukuthi zibe yisimbombozo. 16 Kodwa uba umuntu z  ebonakala elenkani aa , thina kasilawo umkhuba onjalo, ngitsho lamabandla kaNkulunkulu ab .

17 Kodwa ngokulaya lokhu kangidumisi, ngoba libuthana ngokungekuhle kodwa ngokubi. 18 Okokuqala ngoba nxa libuthana ebandleni, ngizwa ukuthi kukhona ukwehlukana phakathi kwenu ac ; njalo nganxanye ngiyakukholwa. 19 Ngoba kufanele ad  ukuba lobubhazuka ae  futhi phakathi kwenu, ukuze labo af  abaqinisileyo babonakale ag  phakathi kwenu. 20 Ngakho nxa libuthana ndawonye, lokhu kakusikho ukudla isidlo seNkosi ah ; 21 ngoba ngulowo lalowo uthatha kuqala esakhe isidlo ekudleni ai , lomunye ulambile, lomunye udakiwe aj . 22 Kanti kalilazo izindlu zokudlela lezokunathela? Kumbe lidelela ibandla likaNkulunkulu ak , liyangise al  yini abangelalutho? Ngingathini kini? Ngingalidumisa kulokhu yini? Kangilidumisi.

Indlela yokuphatha isidlo seNkosi

23 Ngoba mina ngakwemukela am  eNkosini, lokho lami engalinika khona, ukuthi iNkosi uJesu an  ngobusuku eyanikelwa ngabo yathatha isinkwa, 24 isibongile yasihlephuna ao , yathi: Thathani, lidle, lokhu kungumzimba wami owahletshunelwa lina ap ; lokhu kwenzeni ukungikhumbula aq, ar,
 ukungikhumbula: Gr.  kube yisikhumbuzo sami.
.
25 Ngokunjalo lenkezo, sebedlile at , yathi: Inkezo le iyisivumelwano esitsha egazini lami; lokhu kwenzeni, loba nini liyinatha, ukungikhumbula. 26 Ngoba loba nini nxa lisidla lesisinkwa, linatha linkezo, litshumayela ukufa kweNkosi ize ifike au .

27 Ngakho loba ngubani av  odla lesisinkwa kumbe anathe inkezo yeNkosi ngokungafanelanga aw , uzakuba lecala ax  lomzimba legazi leNkosi ay . 28 Kodwa umuntu kumele azihlole az , ngokunjalo-ke adle okwesinkwa anathe okwenkezo; 29 ngoba odlayo anathe ngokungafanele, uzidlela azinathele isigwebo
 isigwebo: kumbe,  isahlulelo.
, engawehlukanisi bb  umzimba weNkosi.
30 Ngenxa yalokhu banengi kini ababuthakathaka labagulayo bc , lenengi lilele bd . 31 Kodwa uba be  besizihlolile bf  thina, besingayikwahlulelwa; 32 kodwa nxa sisahlulelwa, sikhuzwa yiNkosi bg , ukuze singalahlwa kanye lomhlaba. 33 Ngakho, bazalwane bami, nxa libuthana ukuthi lidle, kalibomelelana. 34 Njalo uba omunye elambile bh , kabokudla ekhaya bi ; ukuze lingabuthaneli ukugwetshwa bj,
 ukugwetshwa: kumbe,  ukwahlulelwa.
. Okuseleyo-ke, ngizakulungisa bl  mhla ngifikayo bm .

Copyright information for Ndebele