a14.1.
b10.1.
c6.11. Efe. 2.11,12. 1 Pet. 4.3.
d1 Thes. 1.9.
eHlab. 115.5.
f1 Joha. 4.2,3. Mark. 9.39.
hMat. 16.17. Joha. 15.26; 16.8. Joha. 13.13.
i7.7. 12.11. Heb. 2.4. Roma 12.4,6. 1 Pet. 4.10.
jEfe. 4.4,6.
kRoma 12.7.
l12.4,6.
mEfe. 4.11.
n12.10.
oEfe. 4.4,6.
pEfe. 1.23. Kol. 3.11.
q14.26. Roma 12.6,8. 1 Pet. 4.10,11.
r2.6,7. Efe. 1.17. Kol. 1.9.
s13.2,8; 14.6. 2 Kor. 8.7; 11.6. 2 Pet. 1.5; 3.18. Efe. 1.18. Roma 15.14.
t13.2.
u2 Kor. 4.13.
v12.28,30. Seb. 28.8.
w12.10.
x12.28,29. Gal. 3.5.
ySeb. 2.18.
z14.29. 1 Joha. 4.1. Roma 14.1.
aa12.28,30. Seb. 2.4.
ab14.26. 12.30.
ac12.4. 2 Kor. 10.13. Mat. 25.15.
ad12.18. 15.38. Heb. 2.4. Joha. 3.8.
ae10.17. 12.20. Roma 12.4,5.
af10.17. 12.20. Roma 12.4,5.
ag12.27.
ahMat.11. Roma 6.5. Seb. 10.35.
aiGal. 3.28. Efe. 6.8. Kol. 3.11.
aj10.32. Joha. 7.35.
akJoha. 6.63; 7.39.
al12.4,11.
am12.28. Joha. 15.16.
an12.18. 15.38. Heb. 2.4. Joha. 3.8.
ao3.5. Roma 12.3.
ap10.17. 12.20. Roma 12.4,5. .
arIsam. 16.15.
asRoma 12.15.
at12.27.
au10.17. Efe. 1.23; 3.6; 4.12. Kol. 1.24. Roma 12.5.
avEfe. 5.30.
aw13.9,10,12. Roma 15.15.
ax12.28. Joha. 15.16.
ay12.29. Efe. 4.11.
azEfe. 2.20; 3.5.
ba12.29. Efe. 4.11.
bbEfe. 2.20; 3.5.
bcSeb. 11.27.
bd12.29. Efe. 4.11.
be12.10,29.
bf12.9.
bgSeb. 20.35.
bhRoma 12.8. 1 Tim. 5.17. Titus 1.5. Heb. 13.17,24. 1 Pet. 5.1,3.
bj12.9.
bk12.10.
bl12.10.
bm14.1,39. 2 Kor. 11.2. Gal. 4.17,18. Jak. 4.2. Isam. 3.19.

1 Corinthians 12

Izipho zikaMoya ezehlukeneyo

Mayelana-ke lezipho zomoya a , bazalwane, kangithandi b  ukuthi lingazi. Lazi ukuthi lalingabezizwe c  lakhokhelelwa d  ezithombeni eziyizimungulu e , njengabadonswayo. Ngakho ngiyalazisa, ukuthi kakho umuntu okhuluma ngoMoya kaNkulunkulu f  othi: UJesu uyisiqalekiso
 isiqalekiso: kumbe,  isithuko.
; futhi kakho umuntu ongathi: UJesu uyiNkosi h , ngaphandle ngoMoya oNgcwele.

Kukhona-ke izipho ezehlukeneyo i , kodwa uMoya munye j . Njalo kukhona k  inkonzo ezehlukeneyo l , kodwa iNkosi yinye m . Kukhona-ke imisebenzi n  eyehlukeneyo, kodwa nguNkulunkulu munye o , osebenza konke kibo bonke p . Kodwa ngulowo lalowo uphiwa ukubonakalisa q  kukaMoya kulokho okulusizo. Ngoba omunye uphiwa ngoMoya ilizwi lenhlakanipho r , lakomunye ilizwi lolwazi s , ngoMoya ofananayo; lakomunye ukholo t , ngoMoya ofananayo u ; lakomunye izipho zokusilisa v , ngoMoya ofananayo; 10 lakomunye imisebenzi w  yamandla x , lakomunye isiprofetho y , lakomunye ukwehlukanisa imimoya z , lakomunye inhlobo yendimi aa , lakomunye ukuchasisa indimi ab ; 11 kodwa konke lokho uMoya munye ofananayo uyakusebenza, ebabela ac  ngulowo lalowo ngamunye njengokuthanda kwakhe ad .

12 Ngoba njengoba umzimba umunye ae , njalo ulezitho ezinengi, kodwa zonke izitho zalowomzimba munye, zizinengi, zingumzimba munye af ; kunjalo-ke loKristu ag ; 13 ngoba ngoMoya munye ah  lathi sonke sabhabhathizelwa emzimbeni munye, loba amaJuda loba amaGriki ai , loba izigqili loba abakhululekileyo aj ; futhi thina sonke sanathiswa ak  kuMoya munye al . 14 Ngoba umzimba lawo kawusiso isitho sinye kodwa ezinengi. 15 Uba unyawo lungathi: Lokhu ngingesisandla, kangisikho okomzimba; kungeyisikho ngalokho kakusilo olomzimba; 16 uba-ke indlebe ingathi: Lokhu ngingesilo ilihlo, kangisikho okomzimba; kungeyisikho ngalokho kayisiyo yini eyomzimba? 17 Uba umzimba wonke ubuyilihlo, ngabe kungaphi ukuzwa? Uba wonke ubuyikuzwa, ngabe kungaphi ukunuka? 18 Kodwa khathesi-ke uNkulunkulu umisile am  izitho, yileso laleso sazo, emzimbeni, njengokuthanda kwakhe an, ao . 19 Kodwa uba zonke beziyisitho sinye, umzimba ngabe ungaphi? 20 Kodwa khathesi izitho zinengi ap , kodwa umzimba munye. 21 Ilihlo-ke lingeke latsho esandleni ukuthi: Kangikusweli. Kumbe futhi ikhanda ezinyaweni ukuthi: Kangilisweli; 22 kodwa kakhulukazi izitho zomzimba ezikhangeleka zibuthakathaka kakhulu, ziyadingeka; 23 lalezo ezomzimba esicabanga ukuthi zidelelekile kakhulu, yizo esizihlonipha
 esizazisa: kumbe,  esizembesa inhlonipho.
ngokwengezelelwe kakhulu; lalezo ezethu ezingezinhle ar  zilobuhle obengezelelwe kakhulu;
24 kanti ezinhle zethu kazikusweli; kodwa uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba, enika udumo olwengezelelwe kakhulu kwesikuswelayo, 25 ukuze kungabi khona ukwehlukana emzimbeni, kodwa izitho zinanzelelane ngokufananayo. 26 Uba-ke kuhlupheka isitho sinye, izitho zonke zihlupheka kanye laso; uba kudunyiswa isitho sinye, izitho zonke ziyajabula as  kanye laso. 27 Lina-ke lingumzimba kaKristu at, au , lezitho av  ngamunye ngamunye aw . 28 Njalo uNkulunkulu ax  umisile abathile ebandleni kuqala abaphostoli ay, az , okwesibili abaprofethi ba, bb, bc , okwesithathu abafundisi bd , besekusiba amandla be , besekusiba izipho zokusilisa bf , izenzo ezisizayo bg , ubukhokheli bh , indimi ezehlukeneyo
 indimi ezehlukeneyo: kumbe,  imihlobo yendimi.
.
29 Bonke bangabaphostoli yini? Bonke bangabaprofethi yini? Bonke bangabafundisi yini? Bonke benza amandla yini? 30 Bonke balezipho zokusilisa yini bj ? Bonke bakhuluma ngendimi yini bk ? Bonke bayachasisa yini bl ? 31 Kodwa fisani kakhulu bm  izipho ezingcono. Njalo ngisalitshengisa indlela engcono kakhulukazi.

Copyright information for Ndebele