aSeb. 2.4.
bHlab. 150.5.
cSeb. 2.18. Mat. 7.22.
d12.8.
e12.9.
fMat. 17.20.
gMat. 6.1,2.
hZaga 10.12.
i2 Kor. 6.6. Gal. 5.22. Kol. 3.12.
j2 Kor. 6.6. Gal. 5.22. Kol. 3.12.
kSeb. 7.9; 17.5.
l4.6.
m7.36 .
n10.24.
oSeb. 15.39.
p13.11 2 Kor. 5.19.
qRoma 1.32.
r2 Thes. 2.10,12.
s2 Thes. 2.10,12.
t2 Joha.1.2,4.
u9.12.
vZaga 10.12.
wSeb. 19.6.
x14.39.
y2.6; 15.24,26. 1.10,11. Roma 3.31. 2 Kor. 3.7,11,13,14. Gal. 3.17; 5.4,11. 2 Tim. 1.10.
zRoma 1.32.
aa14.39.
ab12.8.
ac2.6; 15.24,26. 13.10,11. Roma 3.31. 2 Kor. 3.7,11,13,14. Gal. 3.17; 5.4,11. 2 Tim. 1.10.
ad8.2.
ae13.10,12. 12.27.
afSeb. 19.6.
agJoha. 15.15.
ah13.10,12. 12.27.
ai2.6; 15.24,26. 13.10,11. Roma 3.31. 2 Kor. 3.7,11,13,14. Gal. 3.17; 5.4,11. 2 Tim. 1.10.
aj2.6; 15.24,26. 13.10,11. Roma 3.31. 2 Kor. 3.7,11,13,14. Gal. 3.17; 5.4,11. 2 Tim. 1.10.
akJobe 36.26. 2 Kor. 3.18; 4.18; 5.7. Fil. 3.12.
alJak. 1.23.
anMat. 5.8. 1 Joha. 3.2. Isam. 22.4.
ao13.10,12. 12.27.
apMat. 11.27.
aq8.3.

1 Corinthians 13

Isipho esikhulu kulazo zonke siluthando

Nxa ngingakhuluma ngendimi a  zabantu lezezingilosi, kodwa ngingelathando, ngizakuba lithusi elikhalayo kumbe insimbi encencethayo b . Njalo loba ngingaba lesiprofetho c , ngisazi imfihlo zonke lokwazi d  konke, njalo uba ngilokholo e  lonke, ukuze ngisuse izintaba f , kodwa ngingelathando, angisilutho. Njalo loba ngingabela g  abayanga konke engilakho, njalo uba nginganikela umzimba wami ukuthi ngitshiswe, kodwa ngingelathando, kakungisizi ngalutho.

Uthando luyabekezela h, i , lulobubele j ; uthando kalulamona k ; uthando kaluzincomi, kalukhukhunyezwa l , kaluziphathi ngokungafanelanga m , kaluzidingeli okwalo n , kalucunuki o , kalunakani okubi p , kaluthokozi q  ngokungalunganga r , kodwa luthokoza eqinisweni s, t ; lusibekela izinto zonke u , lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lubekezelela izinto zonke v .

Uthando kalungeke lwehluleke. Kumbe-ke iziprofetho w, x , zizakwenziwa ziphele y ; kumbe indimi z, aa , zizakhawula; kumbe ulwazi ab , luzakwenziwa luphele ac . Ngoba sazi ad  nganxanye ae , siprofetha af  nganxanye; 10 kodwa lapho sekufikile okupheleleyo ag , khona okuyingxenye ah  kuzakwenziwa ize ai . 11 Lapho ngilusane, ngakhuluma njengosane, ngaqedisisa njengosane, nganakana njengosane; kodwa kuthe sengiyindoda, ngazenza ize izinto zosane aj . 12 Ngoba khathesi sibona ak  esibukweni al  kaluvivi
 kaluvivi: Gr.  elibheni.
, kodwa ngalesosikhathi ubuso ngobuso an ; khathesi ngazi nganxanye ao , kodwa ngalesosikhathi ngizakwazi ap  njengoba-ke ngangisaziwa aq .
13 Njalo khathesi-ke kumi ukholo, ithemba, uthando, lokhu kokuthathu; kodwa okukhulu kulokhu luthando.

Copyright information for Ndebele