a16.14.
b12.31.
c12.1.
d11.4.
eSeb. 2.4.
fGen. 11.7; 42.23.
g11.4.
hRoma 14.19.
i14.31. Seb. 13.15.
j11.4.
k14.17. Seb. 9.31.
lSeb. 2.4.
mNani 11.29.
n11.4.
o14.13.
p14.26. Efe. 1.17. Fil. 3.15.
q12.8.
r11.4.
s14.26. Seb. 2.42. Roma 6.17. Heb. 13.9.
tRoma 10.18.
uNani 10.1,9. Isa. 58.1. Jow. 2.1.
vIsam. 9.9; 20.8.
w9.26.
x15.37.
yLuka 15.29. Joha. 12.37.
z12.28.
aaSeb. 28.2.
abRoma 14.19.
acSeb. 2.4.
ad14.13.
aeEfe. 5.19. Kol. 3.16.
afHlab. 47.7.
ag10.16.
ah14.23,24. Seb. 4.13.
aiNeh. 5.13. & Isam. 5.14.
aj11.24.
ak11.24.
alNeh. 5.13. & Isam. 5.14.
amLuka 1.4.
anEfe. 4.14. Heb. 5.12,13.
ao3.1. Mat. 11.25. Roma 16.19. Mat. 18.3.
apRoma 3.19. Joha. 10.34.
aqIsa. 28.11,12. Dute. 28.49.
ar11.4.
as14.23,24. Seb. 4.13.
atSeb. 2.13.
au11.4.
av14.23,24. Seb. 4.13.
awJoha. 16.8.
axLuka 17.16. Mat. 17.6. Luka 5.12.
ayMat. 5.16.
azIsa. 45.14. Zek. 8.23.
baEfe. 5.19.
bb14.6.
bc12.10.
bd14.6.
be12.10.
bf12.7. 2 Kor. 12.19; 13.10. Efe. 4.12. Roma 14.19.
bg12.10.
bh14.32,37. 14.1,16,31. Seb. 11.27.
bi6.5; 11.31. 12.10.
bj1 Thes. 5.19,20.
bk11.4.
bl14.3.
bm14.32,37. 14.1,16,31. Seb. 11.27.
bn7.17.
bo1 Tim. 2.11,12.
bp1 Tim. 2.11,12.
bq7.19. 1 Tim. 4.3. Dute. 4.12.
brGen. 3.16.
bs11.16.
bt2 Kor. 10.7. 1 Joha. 4.6.
bu12.31.
bv13.8.
bw13.8.
bx14.33.
byRoma 13.13.

1 Corinthians 14

Isipho sokuprofetha sidlula esokukhuluma ngendimi

Landelani uthando a ; lifise b  kakhulu izipho zomoya c , kodwa ikakhulu ukuthi liprofethe d . Ngoba okhuluma ngendimi e  kakhulumi ebantwini, kodwa kuNkulunkulu; ngoba kakho ozwayo f , kanti ukhuluma izimfihlo ngomoya. Kodwa oprofethayo g  ukhuluma ebantwini ukwakha h  lenkuthazo i  lenduduzo. Okhuluma ngendimi uyazakha yena, kodwa oprofethayo j  wakha ibandla k . Njalo ngiyathanda ukuthi lonke likhulume ngendimi l , kodwa m  kakhulu ukuthi liprofethe n ; ngoba oprofethayo mkhulu kulokhuluma ngendimi, ngaphandle kokuthi atolike o , ukuze ibandla lemukele ukwakhiwa.

Khathesi-ke, bazalwane, uba ngifika kini ngikhuluma ngendimi, ngizalisiza ngani, nxa ngingakhulumi kini kumbe ekwembulelweni p , loba ekwazini q , loba kusiprofetho r , kumbe ekufundiseni s ? Ngokunjalo izinto ezingelampilo ezikhalayo, loba umhlanga, loba ichacho, uba zinganiki umehluko ngokukhala t , kuzakwaziwa njani okuvuthelwayo ngomhlanga kumbe okutshaywayo ngomqangala? Ngoba-ke nxa uphondo u lunika ukukhala okungaqondakaliyo, ngubani ozazilungisela impi v ? Kunjalo lani, uba linganiki inkulumo ecacileyo ngolimi, kuzakwaziwa njani okukhulunywayo? Ngoba lizakuba likhuluma emoyeni w . 10 Kukhona, nxa kungenzakala x , imihlobo eminengi kangaka yemisindo y, z  emhlabeni kodwa kawukho ongatsho lutho; 11 ngakho uba ngingawazi umqondo welizwi, ngizakuba ngowezizweni aa  kulowo okhulumayo, lalowo okhulumayo uzakuba ngowezizweni kimi. 12 Kunjalo lani, lokhu litshisekela izipho zomoya, dingani ukuthi livame ekwakhiweni ab  kwebandla.

13 Ngakho-ke okhulumayo ngendimi ac  kakhuleke ukuthi atolike ad . 14 Ngoba uba ngikhuleka ngendimi, umoya wami uyakhuleka, kodwa ingqondo yami kayilasithelo. 15 Ngakho kuyini? Ngizakhuleka ngomoya, njalo ngizakhuleka langengqondo; ngizahlabelela indumiso ae  ngomoya, njalo ngizahlabelela indumiso langengqondo af . 16 Uba kungenjalo, nxa ubonga ngomoya ag , lowo ogcwalisa indawo yongafundanga ah  uzamutsho njani uAmeni ai  ekubongeni kwakho aj , lokhu engakwazi okutshoyo? 17 Ngoba isibili wena ubonga kuhle ak , kodwa omunye kakhiwa. 18 Ngiyambonga uNkulunkulu wami ukuthi ngikhuluma ngendimi al  kakhulu kulani lonke; 19 kodwa ebandleni ngithanda ukukhuluma amazwi amahlanu ngengqondo yami, ukuze ngifundise labanye am , kulokuthi amazwi ayizinkulungwane ezilitshumi ngendimi.

20 Bazalwane, lingabi ngabantwana engqondweni an ; kodwa ebubini banini zingane ao , lekunakaneni libe ngabakhulileyo. 21 Emlayweni ap  kulotshiwe ukuthi: Ngezinye indimi aq  langezinye indebe ngizakhuluma lalesisizwe, langokunjalo labo kabayikungizwa, itsho iNkosi. 22 Ngakho indimi zingezesibonakaliso, kungeyisikho kwabakholwayo, kodwa kwabangakholwayo; kanti isiprofetho ar , kungayisiso sabangakholwayo, kodwa sabakholwayo. 23 Ngakho uba ibandla lonke libuthene ndawonye, labo bonke bakhulume ngendimi, besekungena abangafundanga as  loba abangakholwayo, kabazukuthi liyahlanya yini at ? 24 Kodwa uba bonke beprofetha au , njalo kungene othile ongakholwayo loba ongafundanga av , uyakhuzwa aw  yibo bonke, ahlolwe yibo bonke, 25 langokunjalo izinto ezifihliweyo zenhliziyo yakhe ziyadalulwa; ngokunjalo uzakuwa ngobuso ax  akhonze uNkulunkulu ay , ebika ukuthi uNkulunkulu ngoqotho uphakathi kwenu az .

Indlela yokukhonza kwebandla

26 Ngakho kuyini, bazalwane? Loba nini libuthana, ngulowo lalowo wenu elesihlabelelo ba , elemfundiso bb , elolimi bc , elesambulelo bd , elokutolika be . Konke kakwenzelwe ekwakheni bf . 27 Uba umuntu ekhuluma ngendimi bg , kakube ngababili kumbe ebunengini abathathu, njalo badedelane, lomunye kumele atolike; 28 kodwa uba kungekho umtoliki, kumele athule ebandleni; akhulume kuye ngokwakhe lakuNkulunkulu. 29 Abaprofethi-ke bh  ababili loba abathathu kabakhulume, labanye kabahlolisise bi . 30 Kodwa uba kusembulwa komunye ohleziyo, kathule owokuqala bj . 31 Ngoba lonke lingaprofetha bk  munye ngamunye, ukuze bonke bafunde, njalo bonke bakhuthazwe bl ; 32 lemimoya yabaprofethi bm  iyathotshiselwa abaprofethi. 33 Ngoba uNkulunkulu kayisuye owesiphithiphithi, kodwa ngowokuthula, njengemabandleni bn  wonke abangcwele. 34 Abesifazana bo  benu kabathule emabandleni; ngoba kabavunyelwa bp  ukukhuluma, kodwa ukuzithoba bq , njengoba lawo umlayo br  usitsho. 35 Uba-ke bethanda ukufunda ulutho, kababuze kubomkabo ekhaya; ngoba kulihlazo kowesifazana ukukhuluma ebandleni. 36 Kumbe ilizwi likaNkulunkulu laphuma kini? Kumbe lafika kini lodwa yini?

37 Uba umuntu ecabanga bs  ukuthi ungumprofethi loba ungowomoya, umele ukwemukela bt  izinto engilibhalela zona, ukuthi ziyimilayo yeNkosi; 38 uba umuntu engazi, kumele engazi. 39 Ngakho, bazalwane, tshisekelani bu  ukuprofetha bv , njalo lingakuvimbeli ukukhuluma ngendimi bw ; 40 konke bx  kakwenziwe ngemfanelo langokulandelana by .

Copyright information for Ndebele