aRoma 2.16.
b3.6.
c11.23.
d16.13. Roma 5.2. 2 Kor. 1.24. 1 Pet. 5.12.
e1.18. Roma 1.16.
fGal. 3.4.
g11.23.
h11.23.
iHeb. 5.1,3. Joha. 1.29.
jMat. 26.24. & Mark. 9.12. & Seb. 3.18.
kHos. 6.2. Mat. 12.40.
lHlab. 2.7; 16.10. Isa. 53.10. Joha. 2.22. Seb. 2.25,31; 13.33,35; 26.22,23. 1 Pet. 1.11.
mLuka 24.34.
n1.12.
oMark. 16.14. Luka 24.36. Joha. 20.19,26. Seb. 10.41.
pMat. 28.17.
qJoha. 21.22.
r15.18,20,51. Mat. 27.52.
sSeb. 12.17.
tLuka 24.50. Seb. 1.3,4.
uMat. 20.6.
v9.1. Seb. 9.3,17.
wEfe. 3.8.
xGal. 1.13. Seb. 8.3.
yRoma 1.5.
z2 Kor. 11.23; 12.11. Kol. 1.29.
aa3.6. 2 Kor. 3.5. Efe. 3.7. Fil. 2.13. Seb. 9.15. Mat. 10.20.
ab2 Tim. 2.18.
ac1 Thes. 4.14.
adSeb. 2.24.
aeRoma 4.25.
af15.6.
ag2 Tim. 3.12.
ah1 Pet. 1.3.
aiSeb. 26.23. Joha. 14.19.
aj15.6.
akJoha. 11.25.
alRoma 5.14,18.
amRoma 5.14,18.
anSeb. 26.23. Joha. 14.19.
ao1 Thes. 4.16.
ap11.26. 1 Thes. 2.19.
aqDan. 7.14,27.
arEfe. 5.20. Jak. 1.27.
as13.8.
atRoma 8.38.
auRoma 8.38.
avHlab. 110.1.
aw13.8.
ax2 Tim. 1.10. Isam. 20.14; 21.4.
ayHlab. 8.6. Efe. 1.22. Mat. 28.18.
azHeb. 2.6.
baFil. 3.21.
bb11.3.
bcRoma 6.3.
bd5.1. Mat. 5.34.
be2 Kor. 11.26. Luka 8.23.
bf2 Kor. 4.10. Roma 8.36.
bgLuka 9.23.
bh2 Kor. 1.8.
biSeb. 18.19.
bjTshu. 2.24. & Luka 12.19. Isa. 22.13.
bk6.9.
bl5.6. Gal. 5.9. 2 Tim. 2.17. Seb. 17.28. Titus 1.12.
bmRoma 13.11.
bn1 Thes. 4.5.
bo6.5. 4.14.
bpHez. 37.3.
bqJak. 2.20.
brJoha. 12.24.
bs14.10. 16.6.
bt12.11.
buDan. 12.3. Mat. 13.43.
bv15.50. Roma 8.21. Gal. 6.8. Kol. 2.22. 2 Pet. 1.4; 2.12,19.
bw15.50,53,54. Roma 2.7. 2 Tim. 1.10. Efe. 6.24.
bxFil. 3.21. Kol. 3.4.
byDan. 12.3. Mat. 13.43.
bz2.14.
caGen. 2.7.
cbRoma 5.14.
cc2.14.
cdJoha. 3.31.
ce15.48,49. Gen. 2.7 & 3.19.
cfJoha. 3.31.
cgJoha. 3.13.
ch15.48,49. Gen. 2.7; 3.19.
ci15.48,49. Gen. 2.7; 3.19.
cjRoma 8.29.
ckMat. 16.17. Joha. 3.3,5.
cl6.9.
cm15.42.
cn15.42.
co1 Thes. 4.15,17.
cp15.6.
cqFil. 3.21.
crMat. 24.31. 1 Thes. 4.16. Joha. 5.25. Zek. 9.14.
cs15.42.
ct2 Kor. 5.4.
cu15.42.
cv2 Kor. 5.4.
cwIsa. 25.8. Heb. 2.14,15. Isam. 20.14; 21.4.
cx2 Kor. 5.4.
cyMat. 12.20.
czHos. 13.14.
dbRoma 4.15.
dcRoma 7.25.
dd1 Joha. 5.4,5. Roma 8.37.
deGal. 6.9. 2 Pet. 3.14.
df7.37.
dg16.10. Joha. 6.28,29. Jer. 48.10.
dh3.8.
di7.39.

1 Corinthians 15

Ukuvuka kwabafileyo

Ngakho, bazalwane, ngilazisa ivangeli a  engalitshumayeza lona b , lani elalemukelayo c , njalo elimi kulo d , njalo elisindiswa ngalo e ; uba libambelela emazwini lawo awevangeli engalitshumayela kini, ngaphandle kokuthi lakholwa ize f . Ngoba okokuqala ngalinika g  lokho engakwemukelayo h  lami, ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu i , njengokwemibhalo j ; lokuthi wangcwatshwa; lokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu k , njengokwemibhalo l ; lokuthi wabonakala m  kuKefasi n , emva kwalokho kwabalitshumi lambili o ; emva kwalokho wabonakala ngesikhathi sinye kubazalwane abedlula amakhulu amahlanu p , ubunengi babo basekhona kuze kube lamuhla q , kodwa labanye sebalala r ; emva kwalokho wabonakala kuJakobe s , emva kwalokho wabonakala kubaphostoli bonke t ; lekucineni u  kwabo bonke wabonakala lakimi v  njengongazalwanga ngesikhathi esiqondileyo. Ngoba mina ngingomncinyane w  kubaphostoli, engingafanele ukuthiwa ngumphostoli, ngoba ngazingela x  ibandla likaNkulunkulu. 10 Kodwa ngomusa y  kaNkulunkulu ngiyikho lokho engiyikho khona, lomusa wakhe okimi kawubanga yize; kodwa ngisebenze z  okwengezelelwe kulabo bonke, kanti kungesimi aa , kodwa ngumusa kaNkulunkulu olami. 11 Ngakho loba kuyimi, loba kuyibo, ngokunjalo sitshumayela langokunjalo lakholwa.

12 Kodwa uba uKristu etshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, batsho njani abanye phakathi kwenu ukuthi kakukho ukuvuka kwabafileyo ab ? 13 Kodwa uba kungekho ukuvuka kwabafileyo, kavuswanga laye uKristu ac ; 14 uba-ke uKristu engavuswanga, ngakho ukutshumayela kwethu kuyize, lokholo lwenu lalo luyize, 15 lathi futhi sificwa singabafakazi bamanga bakaNkulunkulu, ngoba safakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa ad  uKristu, ongamvusanga, nxa sibili abafileyo bengavuswa. 16 Ngoba uba abafileyo bengavuswa, kavuswanga laye uKristu; 17 njalo uba uKristu engavuswanga, ukholo lwenu luyize; lisesezonweni zenu ae . 18 Ngakho lalabo abalele af  bekuKristu sebaphela. 19 Uba singabathembela kuKristu kule impilo kuphela, singabalosizi kulabo bonke abantu ag .

20 Kodwa khathesi-ke uKristu uvusiwe kwabafileyo ah , waba yisithelo sokuqala ai  sabaleleyo aj . 21 Ngoba lokhu ngomuntu ukufa kweza ak , langomuntu ukuvuka kwabafileyo kweza al . 22 Ngoba njengalokhu kuAdamu am  bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bazakwenziwa baphile. 23 Kodwa ngulowo lalowo ngesakhe isigaba; isithelo sokuqala uKristu an , besekusiba ngabakaKristu ao  ekufikeni kwakhe ap , 24 besekusiba ukuphela, lapho esenikela umbuso aq  kuNkulunkulu uBaba ar , lalapho esechithile konke as  ukubusa at  labo bonke ubukhosi lamandla au . 25 Ngoba umele yena ukubusa, aze abeke zonke izitha zakhe av  ngaphansi kwenyawo zakhe. 26 Isitha sokucina esizachithwa yikufa aw, ax . 27 Ngoba izinto zonke uzehlisele ngaphansi kwenyawo zakhe ay . Kodwa nxa esithi az  izinto zonke zehlisiwe, kusobala ukuthi ungaphandle kwazo ozehlisileyo izinto zonke ngaphansi kwakhe. 28 Nxa izinto zonke sezehlisiwe ngaphansi kwakhe ba , lapho-ke layo iNdodana bb  ngokwayo izazehlisa ngaphansi kwalowo owehlisela zonke izinto ngaphansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke.

29 Pho, bazakwenzani ababhabhathizelwa abafileyo bc  uba abafileyo bengavuki isibili bd ? Babhabhathizelwa labo abafileyo njani? 30 Kungani lathi sisengozini be  ihola ngehola? 31 Ngiyafa bf  usuku ngosuku bg , ngiyaqinisa ngokuzincoma ngani engilakho kuKristu Jesu iNkosi yethu. 32 Uba ngokwabantu ngalwa bh  lezilo eEfesu bi , nzuzo bani kimi, uba abafileyo bengavuki? Asidle sinathe bj , ngoba kusasa siyafa. 33 Lingakhohliswa bk ; ukwejwayelana lababi bl  kuyonakalisa izimilo ezinhle. 34 Vusani ingqondo ngokulunga bm  njalo lingoni; ngoba abanye balokungamazi uNkulunkulu bn ; ngikhulumela ukuthi libe lenhloni bo .

35 Kodwa omunye uzakuthi: Abafileyo bp  bavuswa njani? Njalo beza lomzimba onjani? 36 Siphukuphuku bq , lokho okuhlanyelayo br  wena, kakwenziwa kuphile ngaphandle kokuthi kufe; 37 lalokho okuhlanyelayo, kawuhlanyeli umzimba ozakuba khona, kodwa uhlamvu oluze, mhlawumbe, olwebele kumbe olokunye nje bs ; 38 kodwa uNkulunkulu uyinika umzimba njengokuthanda kwakhe bt , lakuleyo laleyo yenhlanyelo owayo umzimba. 39 Inyama yonke kayisinyamanye; kodwa enye yinyama yabantu, lenye yinyama yenyamazana, lenye eyenhlanzi, lenye eyezinyoni. 40 Ikhona lemizimba yezulwini, lemizimba yemhlabeni; kodwa yehlukene inkazimulo yezulu, njalo yehlukene leyemhlabeni. 41 Enye yinkazimulo yelanga, lenye yinkazimulo yenyanga, lenye yinkazimulo yezinkanyezi; ngoba inkanyezi yehlukile kwenye inkanyezi enkazimulweni. 42 Kunjalo-ke ukuvuka kwabafileyo bu . Kuhlanyelwa ekuboleni bv , kuyavuswa kungekho ekuboleni bw ; 43 kuhlanyelwa ekudelweni bx , kuvuswe enkazimulweni by ; kuhlanyelwa ebuthakathakeni, kuvuswe emandleni; 44 kuhlanyelwa umzimba wemvelo bz , kuvuswe umzimba womoya. Kukhona umzimba wemvelo, njalo kukhona umzimba womoya. 45 Langokunjalo kulotshiwe ukuthi: Umuntu wokuqala uAdamu waba ngumphefumulo ophilayo ca ; uAdamu wokucina ngumoya ophilisayo cb . 46 Kodwa okokuqala kakusikho okomoya, kodwa okwemvelo cc , besekusiza okomoya. 47 Umuntu wokuqala cd  wavela emhlabeni, ungowomhlabathi ce ; umuntu wesibili uyiNkosi evela ezulwini cf, cg . 48 Njengoba enjalo owomhlabathi ch , banjalo labo abomhlabathi ci ; lanjengoba enjalo owezulwini, banjalo labo abezulwini; 49 futhi njengoba silesimo sowomhlabathi, lathi sizakuba lesimo sowezulwini cj .

50 Kodwa ngitsho lokhu, bazalwane, ukuthi inyama legazi ck  kungelidle ilifa lombuso kaNkulunkulu cl ; lokubola cm  kakulidli ilifa lokungaboli cn . 51 Khangelani, ngilitshela imfihlo: Kasiyikulala sonke co, cp , kodwa sizaphendulwa sonke cq , 52 ngesikhatshana, ngokucwayiza kwelihlo, ekukhaleni kophondo lokucina; ngoba uphondo cr  luzakhala, labafileyo bazavuswa bengelakubola, lathi sizaphendulwa. 53 Ngoba lokhu okubolayo kumele ukwembatha ukungaboli cs , lalokho okufayo ct  kwembathe ukungafi. 54 Nxa-ke lokho okubolayo sekwembethe ukungaboli cu , lalokho okufayo cv  sekwembethe ukungafi, kuzakwenzeka ngalesosikhathi ilizwi elilotshiweyo lokuthi: Ukufa cw  kuginyiwe cx  ekunqobeni cy . 55 Lungaphi, kufa cz , udonsi lwakho? Kungaphi, ngcwaba
 ngcwaba: kumbe,  sihogo.
, ukunqoba kwakho?
56 Lodonsi lokufa yisono; lamandla esono ngumlayo db . 57 Kodwa kabongwe dc  uNkulunkulu osinika ukunqoba dd  ngeNkosi yethu uJesu Kristu. 58 Ngakho de , bazalwane bami abathandekayo, manini, linganyikinyeki df , lengezelelwe emsebenzini weNkosi dg  kokuphela, lazi ukuthi ukutshikatshika kwenu dh  kakusilo ize eNkosini di .

Copyright information for Ndebele