aSeb. 24.17.
bRoma 12.13.
c11.34.
d11.16.
eSeb. 16.6.
fSeb. 20.7. Isam. 1.10.
g2 Kor. 8.3,11.
h3 Joha. 1.2.
i2 Kor. 9.3.
j2 Kor. 8.18,19.
kRoma 2.18.
l4.19. Seb. 19.21.
mSeb. 16.12.
n15.8. Luka 14.19.
o15.37.
p2 Kor. 1.15,16.
qSeb. 18.21.
rSeb. 18.19.
sSeb. 20.16.
tSeb. 14.27.
uSeb. 19.9.
v4.17. 2 Kor. 1.1.
wSeb. 16.1.
xRoma 16.21. 1 Thes. 3.2. Fil. 2.20,22.
y15.58.
z1 Tim. 4.12.
aaSeb. 15.3.
abSeb. 15.33.
ac1.12; 3.5. Seb. 18.24.
ad15.1. Gal. 5.1. Fil. 1.27; 4.1. 1 Thes. 3.8. 2 Thes. 2.15.
ae1 Sam. 4.9. 2 Sam. 10.12.
af1 Sam. 4.9. 2 Sam. 10.12. .
agEfe. 3.16. Efe. 6.10. Kol. 1.11.
ah14.1.
ai1.16.
ajRoma 16.5.
akSeb. 18.12.
al2 Kor. 8.4.
amHeb. 6.10.
an1 Thes. 5.12. Fil. 2.29. Heb. 13.7,17.
aoHeb. 6.10.
ap1.16.
aq2 Kor. 11.9. Fil. 2.30. Filim. 1.13.
ar1 Thes. 5.12. Fil. 2.29. Heb. 13.7,17.
asSeb. 2.9.
atSeb. 18.2.
auRoma 16.5.
avRoma 16.16.
awKol. 4.18. 2 Thes. 3.17. Gal. 6.11. Filim. 1.19. Roma 16.22.
axEfe. 6.24.
ay12.3. Roma 9.3.
azJuda 1.14. Fil. 4.5.
baRoma 16.20.

1 Corinthians 16

Ukunikelelwa kwamakholwa

Mayelana-ke lokuqoqelwa a  okwabangcwele b , njengoba ngalaya c  amabandla d  eGalathiya e , yenzani ngokunjalo lani. Ngalo lonke usuku lokuqala lweviki f  kakube ngulowo lalowo wenu azibekele aqogelele loba yini aphumelela ngayo g, h , ukuze kungabi ng’khona kuzaqoqwa i  nxa ngifikayo. Njalo loba nini ekufikeni kwami, loba ngobani j  elibakhethileyo, ngezincwadi k , laba ngizabathuma ukuze base isipho senu somusa eJerusalema; njalo uba kufanele ukuthi lami ngihambe, bazahamba lami.

Uhambo lukaPawuli

Kodwa ngizakuza kini, nxa sengidabule l  eMakedoniya m ; ngoba ngizadabula eMakedoniya n ; futhi ngingahle ngihlale lani o , loba ngiqede lobusika, ukuze lina lingidlulisele loba ngaphi lapho engiya khona. Ngoba kangifisi ukulibona khathesinje ekwedluleni p ; kodwa ngithemba ukuhlala lani isikhathi esithile, uba iNkosi ivuma q . Kodwa ngizahlala eEfesu r  kuze kufike iPentekoste* s ; ngoba ngivulelwe umnyango omkhulu lolamandla t , labaphikisayo banengi u .

10 Nxa-ke v  uTimothi w  engafika, bonani ukuthi ulani engelakwesaba; ngoba usebenza x  umsebenzi weNkosi y  njengami futhi. 11 Ngakho kakungabi khona omdelelayo z ; kodwa mdluliseni aa  ngokuthula ab , ukuze eze kimi; ngoba ngimlindele kanye labazalwane. 12 Njalo mayelana lomzalwane uApolosi ac , ngamkhuthaza kakhulu ukuze eze kini kanye labazalwane; kodwa kwakungesiyo intando yakhe lakanye ukuthi eze khathesi, kodwa uzakuza nxa eselethuba.

13 Lindani ad , lime ekholweni, liziphathe njengamadoda ae , libe lamandla af, ag . 14 Izinto zenu zonke kazenziwe ngothando ah .

15 Futhi ngiyalincenga bazalwane, liyayazi indlu kaStefana ai , ukuthi yisithelo sokuqala aj  seAkaya ak , lokuthi bazimisele ukusebenzela abangcwele al, am ; 16 ukuze lani lehliselwe an  ngaphansi kwabanjalo, labo bonke abasebenza kanye lathi betshikatshika ao . 17 Sengithokoza ngokufika kukaStefana ap  loFortunatu loAkayiko, ngoba bona bagcwalisile ukusilela kwenu aq ; 18 ngoba bawuvuselele umoya wami lowenu. Ngakho bananzeleleni abanjalo ar .

Isicino

19 Amabandla eAsiya as  ayalibingelela; bayalibingelela kakhulu eNkosini oAkwila loPrisila at , kanye lebandla au  elisemzini wabo. 20 Bonke abazalwane bayalibingelela. Bingelelanani ngokwanga okungcwele av .

21 Isibingelelo ngesami isandla esikaPawuli aw . 22 Uba umuntu engayithandi iNkosi uJesu Kristu ax , kabe yisithuko ay . Woza Nkosi! az  23 Umusa ba  weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani. 24 Uthando lwami kalube lani lonke kuKristu Jesu. Ameni.

Copyright information for Ndebele