a2.4,6,13. 1.17. 2 Kor. 1.12.
b1.6.
cGal. 6.14.
dSeb. 18.1,6,12.
e4.10. 2 Kor. 11.30; 12.5,9,10. Gal. 4.13. 2 Kor. 10.1,10.
f1.17. 1.4,6,13. 2 Kor. 1.12.
g4.20. Roma 15.19. 1 Thes. 1.5. 2 Pet. 1.16. Luka 4.32.
h2 Kor. 4.7; 6.7. 2 Kor. 10.4; 12.9.
i14.20. 3.1. Mat. 5.48.
j1.17. 2.4,6,13. 2 Kor. 1.12.
k1.20. 2.8; 3.18,19. 2 Kor. 4.4. Ephes. 1.21; 6.12. Jak. 3.15.
l2.6. Joha. 7.48 .
m1.28. 13.8. Hlab. 146.4.
nRoma 16.25.
oSeb. 4.28.
p2 Tim. 1.9.
qMat. 11.25.
r2.6. Joha. 7.48.
s1.20. 2.8; 3.18,19. 2 Kor. 4.4. Ephes. 1.21; 6.12. Jak. 3.15.
tSeb. 3.17. Luka 23.34.
uHlab. 24.7,10.
vIsa. 64.4.
wSeb. 7.23.
xMat. 25.34.
yMat. 13.11. Gal. 1.12,16. Efe. 3.3,5.
zJoha. 14.26.
aa2.16.
abZaga 20.27.
acRoma 8.9. Joha. 3.8.
adRoma 8.15.
aeRoma 8.15.
af1.17.
ag2 Kor. 10.12.
ahJoha. 14.17.
ai15.44,46. Jak. 3.15. Juda 1.19.
aj1.18,21,23.
akRoma 8.5,7.
alZaga 27.19 & 28.5. 1 Joha. 4.1.
am4.3,4. 9.3 & 10.25,27 & 14.24. Seb. 4.9 .
an4.3,4; 9.3 & 10.25,27 & 14.24. Seb. 4.9 .
aoIsa. 40.13. Roma 11.34.
apJoha. 15.15; 16.13.

1 Corinthians 2

Intshumayelo kaPawuli eKorinte

Lami, bazalwane, ekufikeni kwami kini, kangifikanga a  ngobugabazi belizwi kumbe benhlakanipho, ngitshumayela kini ubufakazi b  bukaNkulunkulu. Ngoba ngamisa ukuthi ngingazi lutho phakathi kwenu, ngaphandle kukaJesu Kristu c , laye ebethelwe. Njalo mina ngangilani d  ebuthakathakeni e  lekwesabeni lekuthuthumeleni okukhulu. Lokukhuluma kwami lokutshumayela kwami kakubanga f  ngamazwi enhlakanipho yabantu ahugayo, kodwa ngokubonakalisa kukaMoya lokwamandla g ; ukuze ukholo lwenu lungabi enhlakaniphweni yabantu, kodwa emandleni h  kaNkulunkulu.

Kodwa inhlakanipho siyikhuluma phakathi kwabapheleleyo i , kodwa inhlakanipho j  engayisiyo yalelilizwe k , kumbe eyababusi balelilizwe l , abazakwenziwa ize m ; kodwa sikhuluma inhlakanipho kaNkulunkulu eyimfihlo n , eyayifihliwe, uNkulunkulu ayimisa o  ngaphambili kungakabi lomhlaba kube yinkazimulo yethu p ; kungekho loyedwa q  wababusi r  balelilizwe owayekwazi s ; ngoba uba babekwazi t , babengayikuyibethela iNkosi yenkazimulo u . Kodwa njengokulotshiweyo ukuthi: Izinto ilihlo elingazibonanga v , lendlebe engazizwanga, lezingangenanga enhliziyweni yomuntu w , uNkulunkulu azilungisele x  abamthandayo. 10 UNkulunkulu-ke usembulele y  thina lokhu ngoMoya wakhe z ; ngoba uMoya uhlolisisa zonke izinto, ngitsho izinto ezijulileyo zikaNkulunkulu. 11 Ngoba ngubani ebantwini owazi okomuntu aa , ngaphandle komoya womuntu okuye ab ? Ngokunjalo okukaNkulunkulu kakwaziwa muntu, ngaphandle koMoya kaNkulunkulu ac . 12 Thina-ke kasemukelanga ad  umoya womhlaba, kodwa uMoya ovela kuNkulunkulu ae , ukuze sazi izinto esiziphiwa ngesihle nguNkulunkulu; 13 futhi esizitshoyo, kungeyisikho ngamazwi af  inhlakanipho yabantu ewafundisayo, kodwa ngamazwi afundiswa nguMoya oNgcwele, sichasisa ag  okomoya ngokomoya. 14 Kodwa ah  umuntu wemvelo ai  kazemukeli izinto zikaMoya kaNkulunkulu; ngoba ziyibuthutha kuye aj , njalo kalawo amandla okuqedisisa ak , ngoba zihlolisiswa ngokomoya; 15 kodwa owomoya al  uyahlola zonke izinto am , kodwa yena kahlolwa an  muntu. 16 Ngoba ngubani owazi ingqondo yeNkosi ao , ozayifundisa? Kodwa thina silengqondo kaKristu ap .

Copyright information for Ndebele