aRoma 7.14.
b2.15. Gal. 6.1.
cRoma 7.14.
d2.14.
e2.6; 14.20. Efe. 4.14. Heb. 5.13.
fHeb. 5.12,13. 1 Pet. 2.2.
gJoha. 16.12. Roma 6.19.
hGal. 5.20. Jak. 3.14,16. Roma 13.13. 2 Kor. 12.20.
iGal. 5.20. Jak. 3.14,16. Roma 13.13. 2 Kor. 12.20.
j1.11. 11.18.
k1.12.
lSeb. 18.24.
mSeb. 18.24.
n4.1. 2 Kor. 3.3.
oRoma 13.11.
p12.18. Roma 12.3.
q4.15; 9.1; 15.1. 2 Kor. 10.14,15. Seb. 18.4,11.
rSeb. 18.24.
sSeb. 18.27.
t15.10.
u2 Kor. 12.11. Gal. 2.6; 6.3.
v3.14. 4.5; 9.16,17; 15.58. Gal. 6.4,5. Hlab. 62.12.
w9.7. 2 Kor. 6.1.
xEfe. 2.20. Kol. 2.7. 1 Pet. 2.5. Heb. 3.3,4,6.
yRoma 1.5.
zRoma 15.20. Isam. 21.14.
aaIsa. 28.16.
abEfe. 2.20.
ac4.5.
ad1.8; 5.5. 4.3. Mal. 3.17. 2 Thes. 1.10. 2 Kor. 1.14. 2 Tim. 1.12,18; 4.8. Hlab. 37.13. & Luka 17.24.
ae2 Tim. 3.9.
afLuka 2.35.
ah2 Thes. 1.8. 1 Pet. 1.7; 4.12.
ai2 Thes. 1.8. 1 Pet. 1.7; 4.12.
ajRoma 2.18.
ak4.5.
alLuka 9.25.
am2 Thes. 1.8. 1 Pet. 1.7; 4.12.
anJuda 1.23.
ao6.19. 2 Kor. 6.16. Efe. 2.21.
apRoma 8.9. 2 Tim. 1.14.
aqZaga 3.7. Isa. 5.21. Gal. 6.3.
ar8.2.
as2.6.
at1.20; 2.6.
auJobe 5.13.
avLuka 20.23.
awHlab. 94.11.
ax4.6; 5.6.
ay1.12. 3.4,5,6.
azRoma 8.28. Isam. 21.7.
ba1.12.
bb1.12.
bcRoma 8.38.
bd2 Kor. 10.7. Gal. 3.29.
beJoha. 20.17.

1 Corinthians 3

Indlela yokulandela abafundisi

Lami-ke, bazalwane, bengingelakukhuluma lani njengabomoya a, b , kodwa njengakwabakwenyama c, d , njengakwabayizingane e  kuKristu. Ngalinathisa uchago f , kungeyisikho ukudla okuqinileyo; ngoba belingakenelisi g , kodwa lakhathesi kalikenelisi; ngoba lisengabenyama; ngoba lokhu kukhona phakathi kwenu umhawu h  lokuphikisana i, j  lokwehlukana, kalisibo abenyama, lihamba ngokwabantu yini? Ngoba nxa omunye esithi: Mina ngingokaPawuli k , lomunye athi: Mina okaApolosi l , kalisibo yini abenyama? Kanti uPawuli uyini, loApolosi m uyini, kodwa izisebenzi n  elakholwa ngazo o , lanjengoba iNkosi yanika kulowo lalowo p ? Mina ngahlanyela q , uApolosi wathelela r, s , kodwa uNkulunkulu wakhulisa t . Ngakho ohlanyelayo kasilutho u , loba othelelayo, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Ohlanyelayo kanye lothelelayo banye; kodwa ngulowo lalowo v  uzakwemukela owakhe umvuzo njengowakhe umsebenzi. Ngoba siyizisebenzi w  zikaNkulunkulu kanye laye; liyinsimu kaNkulunkulu, liyisakhiwo sikaNkulunkulu x .

Ukwakhela phezu kwesisekelo esiqotho

10 Ngokomusa kaNkulunkulu y  engiwuphiweyo, njengomakhi omkhulu ohlakaniphileyo ngabeka isisekelo z , lomunye wakha phezu kwaso. Kodwa kakube ngulowo lalowo abone ukuthi wakha njani phezu kwaso. 11 Ngoba akulamuntu ongabeka esinye isisekelo ngaphandle kwaleso esibekiweyo aa , esinguJesu Kristu ab . 12 Kodwa uba umuntu esakhela phezu kwalesisisekelo igolide, isiliva, amatshe aligugu, izigodo, utshani, inhlanga, 13 umsebenzi walowo lalowo uzavela obala ac ; ngoba usuku ad  luzawudalula ae , ngoba luzavezwa af,
 luzavezwa: Gr.  luvezwa.
emlilweni ah ; umlilo ai  uzahlola aj  umsebenzi walowo lalowo ukuthi unjani.
14 Uba umsebenzi womuntu awakhe phezulu usima, uzakwemukela umvuzo ak . 15 Uba umsebenzi womuntu uzatshiswa, uzalahlekelwa al ; kodwa yena uqobo ezasindiswa, kodwa ngokunjalo njengangomlilo am, an . 16 Kalazi yini ukuthi lina lilithempeli likaNkulunkulu ao , lokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini ap ? 17 Uba umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzamchitha yena; ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, eliyini.

18 Kakungabi khona ozikhohlisayo aq ; uba umuntu phakathi kwenu ar  ecabanga ukuthi uhlakaniphile kulumhlaba as , kumele abe yisithutha, ukuze ahlakaniphe. 19 Ngoba inhlakanipho at  yalumhlaba iyibuthutha kuNkulunkulu. Ngoba kulotshiwe ukuthi: Ubamba au  abahlakaniphileyo ebuqilini babo av ; 20 njalo lokuthi: INkosi iyayazi aw  imicabango yabahlakaniphileyo, ukuthi iyize. 21 Ngakho kakungabi khona ax  ozincoma ngabantu ay ; ngoba zonke izinto ngezenu az , 22 loba uPawuli, loba uApolosi ba , loba uKefasi bb , loba umhlaba, loba impilo, loba ukufa, loba izinto ezikhona bc , loba izinto ezizayo; konke ngokwenu, 23 lina-ke lingabakaKristu bd , loKristu ngokaNkulunkulu be .

Copyright information for Ndebele