a3.5. 2 Kor. 6.4. Kol. 1.25. Luka 1.2.
b9.17. Tit. 1.7. 1 Pet. 4.10. Luka 16.1.
cKol. 1.26,27.
d4.17. 7.25. 1 Tim. 1.12. Nani 12.7. Neh. 13.13. Zaga 13.17. Mat. 24.45; 25.21,23. Efe. 6.21. Kol. 1.7; 4.9. 2 Tim. 2.2. Isam. 2.10,13.
e2.15.
g3.13.
hSeb. 23.1.
iJobe 9.2. Zaga 21.2. 1 Joha. 3.20,21. Hlab. 143.2. Roma 3.20.
j2.15.
kMat. 7.1. Roma 2.1. Roma 2.16.
l3.13.
m3.8.
nRoma 2.29.
o1.12. 3.4.
p2 Kor. 11.13,14,15. Fil. 3.21.
qRoma 12.3.
r3.21.
s4.18,19. 5.2. 8.1. 13.4. Kol. 2.18.
tSeb. 15.9.
uJoha. 3.27. Jak. 1.17.
v1 Pet. 4.10.
wIsam. 3.17.
x2 Kor. 11.1. Gal. 5.12. Isam. 3.15.
y7.40.
z2 Kor. 4.10. Roma 8.36.
abHeb. 10.33. Isa. 20.3.
ac1.18. 2.14 .3.18. Seb. 17.18. 26.24. 2 Kho. 9.11.
ad2 Kor. 11.19.
ae2.3. 2 Kor. 13.9.
af2 Kor. 11.27. Fil. 4.12.
ag2 Kor. 11.27. Fil. 4.12.
ahRoma 8.35.
ai2 Kor. 11.27. Fil. 4.12.
ajSeb. 23.2. 2 Kor. 11.20. Mat. 26.67.
ak1 Tim. 4.10. Seb. 18.3.
alMat. 5.44.
am2 Kor. 4.9. Joha. 15.20.
anIsa. 30.22; 64.6.
aoLilo 3.45.
ap6.5; 15.34. 2 Thes. 3.14. Titus 2.8.
aq2 Kor. 6.13; 12.14. 1 Thes. 2.11.
arGal. 3.24,25.
as3.6. Gal. 4.19. 1 Tim. 1.2. Filim. 1.10.
at11.1. Fil. 3.17. 1 Thes. 1.6. Fil. 4.9. 2 Thes. 3.7.
auSeb. 19.22. Seb. 16.1.
av2 Tim. 1.2. 1 Tim. 1.2.
aw4.2.
ax11.2.
ay7.17. 11.16.
az2 Kor. 10.2.
ba4.6.
bb16.5,6. 11.34. Seb. 19.21; 20.2. 2 Kor. 1.15,16,23.
bcSeb. 18.21.
bd4.6.
be2.4.
bf2 Kor. 1.23; 2.1,3; 10.2; 12.20; 13.2,10.
bgHlab. 2.9.
bhGal. 6.1.

1 Corinthians 4

Abaphathi bemfihlo zikaNkulunkulu

Umuntu kanakane ngathi ngokunje, njengezisebenzi a  zikaKristu labaphathi b  bezimfihlo c  zikaNkulunkulu. Futhi-ke, kuyadingeka ebaphathini, ukuthi umuntu aficwe ethembekile d . Kodwa kimi kuyinto encinyane kakhulu ukuthi ngithonisiswe e  yini, kumbe ngokwahlulela
 ngokwahlulela: Gr.  ngosuku.
kwabantu; kodwa lami kangizithonisisi g .
Ngoba kanginanzeleli lutho kimi h , kanti kangilungisiswanga ngalokho i ; kodwa ongahlulelayo yiNkosi j . Ngakho lingahluleli lutho isikhathi singakafiki, ize ifike iNkosi k , ezaveza futhi ekukhanyeni izinto ezifihlakeleyo emnyameni, njalo iveze obala amacebo ezinhliziyo l ; njalo khona ngulowo lalowo m  ezakuba lokubongwa okuvela kuNkulunkulu n .

Ukuzikhukhumeza kwabeKorinte lokuhlupheka kwabaphostoli

Njalo lezizinto, bazalwane o , ngiziqondanise lami loApolosi ngenxa yenu p , ukuze lifunde kithi ukuthi lingakhumbuli phezu kokulotshiweyo q , ukuze lingakhukhunyezwa omunye r  ngomunye limelene lomunye s . Ngoba ngubani okwenza ukuthi wehluke t ? Njalo kuyini olakho u  ongakwemukelanga v ? Njalo uba lawe wemukele, uzincomelani ngokungathi kawemukelanga yini? Selisuthi, selinothile, libusile ngaphandle kwethu w ; yebo-ke kungathi ngabe liyabusa, ukuze lathi sibuse kanye lani x . Ngoba ngithi uNkulunkulu usimisile thina abaphostoli bokucina y , sibe njengabamiselwe ukufa z ; ngoba senziwe umbukiso
 umbukiso: Gr.  indawo yemidlalo.
emhlabeni, lakuzo ingilosi, lebantwini ab .
10 Thina siyizithutha ngenxa kaKristu ac , kodwa lina lihlakaniphile kuKristu ad ; thina sibuthakathaka, kodwa lina lilamandla; lina liyahlonitshwa, kodwa thina siyadelelwa ae . 11 Kuze kube lihola lakhathesi silambile af , somile ag , sinqunu ah, ai , siyatshaywa ngenqindi aj , siyimihambuma, 12 siyatshikatshika ak  sisebenza ngezethu izandla; sithi sithukwa al  sibusise; sithi sizingelwa am  sibekezele; 13 sithi sinyeywa sincenge; senziwa njengamanyala omhlaba an , imfucuza ao  yezinto zonke, kuze kube khathesi.

14 Kangilibhaleli lezizinto ukuthi ngilithele inhloni ap , kodwa ngileluleka njengabantwana bami abathandekayo aq . 15 Ngoba lanxa lilabeluleki ar  abayizinkulungwane ezilitshumi kuKristu, kodwa kungeyisibo obaba abanengi; ngoba mina ngalizala kuKristu Jesu as  ngevangeli. 16 Ngakho ngiyalincenga: Banini ngabalingisi bami at . 17 Ngalokho ngithume kini uTimothi au , ongumntanami othandekayo av  lothembekileyo eNkosini aw , ozalikhumbuza ax  ngenhambo zami ezikuKristu, njengoba ngifundisa endaweni zonke kulo lonke ibandla ay . 18 Kodwa abanye az  bazikhukhumezile ba  ngokungathi kangiyikuza kini. 19 Kanti ngizakuza kini masinyane bb , uba iNkosi ivuma bc , njalo ngizakwazi, kangitsho ilizwi lalabo abazikhukhumezayo bd , kodwa amandla. 20 Ngoba umbuso kaNkulunkulu kawungelizwi kodwa ngamandla be . 21 Lifunani? Ngize kini bf  ngenduku yini bg , kumbe ngothando lomoya bh  ochumileyo?

Copyright information for Ndebele