a6.7; 15.29. Mat. 5.34.
b6.18. 2 Kor. 12.21.
cEfe. 5.3.
dLevi 18.8. Dute. 22.30; 27.20.
e2 Kor. 7.12.
f4.6.
g2 Kor. 7.7,10.
hKol. 2.5. 1 Thes. 2.17.
iKol. 2.5. 1 Thes. 2.17.
jMat. 16.19. 2 Kor. 2.10; 13.3,10.
k1 Tim. 1.20. Jobe 2.6. Hlab. 109.6.
l7.5. Mat. 4.10; 12.26; 16.23. Mark. 1.13; 3.23,26; 4.15; 8.33. Luka 4.8; 10.18; 11.18; 13.16; 22.3,31. Joha. 13.27. Seb. 5.3; 26.18. Roma 16.20. 2 Kor. 2.11; 11.14; 12.7. 1 Thes. 2.18. 2 Thes. 2.9. 1 Tim. 1.20; 5.15. 1 Lan. 21.1. & Isam. 2.9.
mZaga 23.14.
n3.13; 2 Kor. 1.14.
o5.2. 3.21. Jak. 4.16.
p15.33. Mat. 16.6. Gal. 5.9.
qJoha. 1.29. Joha. 19.36.
rEks. 12.15. Dute. 16.3.
sEks. 12.15. Dute. 16.3.
t15.33. Mat. 16.6. Gal. 5.9.
uRoma 1.29 .
v2 Kor. 1.12; 2.17. Fil. 1.10. 2 Pet. 3.1.
w5.2,11. 2 Kor. 6.14. Efe. 5.11. 2 Thes. 3.14.
x10.27.
y1.20.
zHlab. 119.36.
aa5.11. 6.10,11.
ab5.11. 6.10,11.
acLuka 18.11.
ad5.11. 6.10,11.
aeJoha. 17.15. 1 Joha. 5.19.
af5.2,11. 2 Kor. 6.14. Efe. 5.11. 2 Thes. 3.14.
agMat. 18.15,17. 2 Thes. 3.6.
ah5.2,11. 2 Kor. 6.14. Efe. 5.11. 2 Thes. 3.14.
ai5.11. 6.10,11.
aj5.11. 6.10,11.
ak6.10. 1 Pet. 3.9.
al6.10. Roma 13.13.
am5.11. 6.10,11.
anMark. 4.11.
ao6.1,4.
apMark. 4.11.
aqDute. 13.5. Gal. 5.12.

1 Corinthians 5

Ukuphinga kwabeKorinte. Ukuphathwa kwezoni

Isibili kuzwakele ukuthi kukhona a  ukuphinga b  phakathi kwenu, futhi ukuphinga kohlobo olungaqanjwayo laphakathi kwabezizwe c , kuze kuthi omunye d  abe lomkayise e . Kodwa lina liyazikhukhumeza f , njalo endaweni yalokho alizange lilile g , ukuze owenze lesisenzo asuswe phakathi kwenu. Ngoba mina-ke, njengongekho ngomzimba h  kodwa okhona ngomoya, sengiqumile owenze kanje lokhu, ngokungathi ngikhona, ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu, selihlangene lomoya wami i  kanye lamandla j  eNkosi yethu uJesu Kristu, ukunikela k  onjalo kuSathane l  ekubhubheni kwenyama, ukuze umoya m  usindiswe esukwini n  lweNkosi uJesu. Kakukuhle ukuzincoma kwenu o . Kalazi yini ukuthi imvubelo encinyane p  ibilisa inhlama yonke? Ngakho khuphani imvubelo endala, ukuze libe yinhlama entsha, njengabangelamvubelo. Ngoba lephasika lethu lihlatshelwe thina, ngitsho uKristu q ; ngakho asigcine r  umkhosi, kungabi ngemvubelo endala s , njalo kungabi ngemvubelo t  yobubi lokona u , kodwa ngesinkwa esingelamvubelo sobuqotho leseqiniso v . Ngalibhalela encwadini w  ukuthi lingahlanganyeli leziphingi; 10 kodwa kungeyisikho ngokupheleleyo leziphingi x  zalumhlaba y  kumbe lezihwaba z, aa , kumbe labaphangi ab, ac , kumbe labakhonza izithombe ad ; ngoba phela ngokunjalo kungafanela ukuthi liphume emhlabeni ae . 11 Kodwa khathesi-ke ngalibhalela ukuthi lingahlanganyeli af , nxa umuntu ebizwa ngokuthi ungumzalwane ag  eyisiphingi ah , kumbe isihwaba ai , kumbe okhonza izithombe aj , kumbe isithuki ak , kumbe isidakwa al , kumbe umphangi am ; lingaze ladla lonje lakanye. 12 Ngoba ngilani lokwahlulela abangaphandle an ? Lina kalahluleli yini abangaphakathi ao ? 13 Kodwa uNkulunkulu wahlulela abangaphandle ap . Njalo lina mxotsheni aq  omubi phakathi kwenu.

Copyright information for Ndebele