a5.12. Mat. 18.17.
bDan. 7.22. Mat. 19.28.
c2 Pet. 2.4. Juda 1.6.
dLuka 21.34.
eLuka 21.34.
f15.34. 4.14.
g11.31; 14.29. 4.7.
h5.1.
iRoma 11.12.
jZaga 20.22. Mat. 5.39.
k1 Thes. 4.6.
l5.10,11.15.50. Gal. 5.19,21. Efe. 5.5.
m15.33. Gal. 6.7. Jak. 1.16.
n5.10,11. 15.50. Gal. 5.19,21. Efe. 5.5.
o1 Tim. 1.10.
pHeb. 12.14,16; 13.4.
qIsam. 21.8; 22.15.
rIsam. 21.8; 22.15.
sHeb. 12.14,16; 13.4.
t1 Tim. 1.10.
uLevi 18.22.
v5.10,11. 15.50. Gal. 5.19,21. Efe. 5.5.
w12.2. Efe. 2.2,3.
xSeb. 22.16. Heb. 10.22.
y1.30.
zRoma 8.30.
aaJoha. 20.31.
ab10.23.
ac10.23.
ad10.23.
ae7.4. Luka 22.25.
afMat. 15.17.
ag6.15,19,20.
ahEfe. 5.23.
aiSeb. 2.24.
ajMat. 22.29. Efe. 1.19,20.
akEfe. 5.30. Roma 12.5.
alEfe. 5.23.
amLuka 20.16.
anGen. 2.24. Mat. 19.5.
aoJoha. 17.21,23. Efe. 4.4.
apRoma 6.12,13. Heb. 13.4.
aq6.13. 5.1; 7.2. Mat. 15.19. Mark. 7.21. Seb. 15.20,29. Roma 1.29. 2 Kor. 12.21. Gal. 5.19. Efe. 5.3. Kol. 3.5. 1 Thes. 4.3.
arRoma 1.24.
as3.16. Joha. 2.21. 2 Kor. 6.16.
atEfe. 5.23.
auRoma 14.7,8.
av7.23. 2 Pet. 2.1. Isam. 5.9. Seb. 20.28. Gal. 3.13. Heb. 9.12. 1 Pet. 1.18,19.
awEfe. 5.23.

1 Corinthians 6

Ukukhuzwa kwabeKorinte abamangalelanayo

Kukhona yini umuntu wakini, othi elecala lomunye, abe lesibindi sokuyakwahlulelwa phambi kwabangalunganga, kungabi phambi kwabangcwele a ? Kalazi yini ukuthi abangcwele b  bazakwahlulela umhlaba? Uba-ke umhlaba uzakwahlulelwa yini, kalifanele yini amacala amancinyane? Kalazi yini ukuthi sizazahlulela ingilosi c ? Kangakanani indaba zalokhukuphila d ? Ngakho uba lilamacala alokhukuphila e , babekeni phezu kwawo labo abadelelekayo ebandleni. Ngikhuluma f  kini ukuthi libe lenhloni. Ngokunjalo kakho ohlakaniphileyo phakathi kwenu yini, ngitsho loyedwa, ongahlulela g  phakathi kwabazalwane bakhe? Kodwa umzalwane umangalela umzalwane, lalokho phambi kwabangakholwayo. Ngakho kusekhona isibili h  ukwehluleka i  phakathi kwenu, ukuthi lilokumangalelana. Kungani kulalokhu lingavumi ukoniwa j ? Kungani kulalokhu lingavumi ukuqilibezelwa? Kodwa lina liyona liqilibezele k , lalokhu kubazalwane. Kumbe alazi yini ukuthi abangalunganga kabayikulidla ilifa l  lombuso kaNkulunkulu? Lingakhohliswa m ; kakulaziphingi n, o, p, q , loba abakhonza izithombe r , loba izifebe s , loba ababuthakathaka ekulalaneni kwabesilisa, loba abesilisa abalalanayo t, u , 10 loba amasela v , loba izihwaba, loba izidakwa, loba izithuki, loba abaphangi, abayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. 11 Abanye benu w  babeyilezizinto; kodwa ligezisiwe x , kodwa langcweliswa y , kodwa lalungisiswa z  ebizweni aa  leNkosi uJesu Kristu, langoMoya kaNkulunkulu wethu.

Umzimba wethu ulithempeli likaNkulunkulu

12 Zonke izinto ab  zivumelekile kimi, kodwa kayisizo zonke izinto ezisizayo ac ; zonke izinto zivumelekile kimi ad , kodwa mina kangiyikubuswa lutho ae . 13 Ukudla ngokwesisu af , lesisu ngesokudla; kanti uNkulunkulu uzakuchitha laso lakho. Kodwa umzimba kayisiwo wokuphinga, kodwa ungoweNkosi ag , njalo iNkosi ingeyomzimba ah ; 14 njalo uNkulunkulu ai  owavusa iNkosi uzasivusa lathi ngamandla akhe aj . 15 Kalazi yini ukuthi imizimba yenu ak  iyizitho zikaKristu al ? Pho ngizathatha izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe yini? Phinde! am  16 Kumbe kalazi yini ukuthi onamathelana lesifebe ungumzimba munye laso? Ngoba labo ababili an , uthi, bazakuba nyamanye. 17 Kodwa onamathelene ao  leNkosi ungumoya munye layo. 18 Balekelani ap  ukuphinga aq . Sonke isono umuntu asenzayo singaphandle komzimba; kodwa ophingayo wona umzimba wakhe uqobo ar . 19 Kumbe kalazi yini ukuthi umzimba wenu as  ulithempeli likaMoya oNgcwele okini, elilawo uvela kuNkulunkulu? Njalo kalisibo abenu at, au , 20 ngoba lathengwa ngentengo av ; ngakho dumisani uNkulunkulu emzimbeni wenu, langomoya wenu, okungokukaNkulunkulu aw .

Copyright information for Ndebele