a7.8,26.
bGen. 20.4.
c6.18.
dEks. 21.10. 1 Pet. 3.7.
e6.12.
f6.12.
gTshu. 3.5. Jow. 2.16. Zek. 7.3; 12.12,14. Eks. 19.15.
hMat. 17.21.
i5.5. 1 Thes. 3.5.
jGal. 6.1.
kMat. 23.25.
l7.25. 7.10,12,40. 2 Kor. 8.8.
mSeb. 26.29.
n7.8. 9.5.
o12.4. 1 Pet. 4.10.
pMat. 19.11.
q7.8,26.
r7.8. 9.5.
s1 Tim. 5.14.
t9.25.
u7.12,25.
vMal. 2.16. Mat. 5.32.
w7.28. Luka 20.6. Mat. 24.48.
x7.10,12,40. 7.25. 2 Kor. 8.8.
y7.25. 2 Kor. 11.17.
zRoma 1.32.
aa7.12. Mark. 10.12.
abRoma 1.32.
ac7.12. Mark. 10.12.
adMal. 2.15.
aeEzra 9.2.
afRoma 8.30; 14.19.
ag1 Pet. 3.1.
ahRoma 11.14.
ajRoma 11.14.
akRoma 12.3.
al11.34.
am4.17. 11.16. 14.33. 2 Kor. 11.28.
anGal. 5.6.
ao14.34. 1 Joha. 2.3; 3.24. Joha. 15.14.
ap7.24.
aqJoha. 8.36. Filim. 1.16.
ar9.21. Efe. 6.6. 1 Pet. 2.16. Roma 6.18. Gal. 5.13.
as6.20.
atLevi 25.42.
au7.24.
av7.6,10,12. 7.40. 2 Kor. 8.8,10; 11.17.
aw7.6,10,12. 7.40. 2 Kor. 8.8,10; 11.17. .
ax2 Kor. 4.1. 1 Tim. 1.13,16.
ay4.2.
azRoma 8.38.
baLuka 21.23. 1 Thes. 3.7.
bb7.1,8.
bc7.11.
bdJoha. 16.33.
be2 Kor. 1.23; 12.6 & 13.2.
bfRoma 13.11.
bg2 Kor. 6.10.
bh9.18.
biHlab. 39.6. Jak. 1.10; 4.14. 1 Pet. 1.24. 1 Joha. 2.17.
bjFil. 2.8.
bkLuka 10.41,42.
bl1 Tim. 5.5.
bmRoma 8.8. 1 Thes. 4.1.
bn1.13.
boLuka 10.41,42.
bpZaga 22.25.
bq13.5.
brDan. 1.8. Hagg. 2.18.
bs15.58. Kol. 1.23 .
btHeb. 13.4.
buRoma 7.2.
bvMat. 27.52.
bw11.11; 15.58. 2 Kor. 6.14.
bx7.25. 7.6.
by4.9.
bz1 Thes. 4.8.

1 Corinthians 7

Izeluleko lemithetho yokuthathana

Mayelana-ke lezinto elangibhalela ngazo, kuhle a  emuntwini ukuthi angamthinti b  owesifazana. Kodwa ngenxa yokuphinga c  ngulowo lalowo kumele abe lowakhe umfazi, njalo ngulowo lalowomfazi abe leyakhe indoda. Indoda d  kayenanise kumfazi isifiso esihle esimfaneleyo; langokunjalo lomfazi endodeni. Umfazi kalamandla e  phezu kowakhe umzimba, kodwa indoda; langokunjalo lendoda kayilamandla f  phezu kowayo umzimba, kodwa umfazi. Lingagodlelani g , ngaphandle kokuvumelana okwesikhathi, ukuthi lizinikele ekuzileni ukudla lekukhulekeni h , libuye lihlangane futhi, ukuze uSathane i  angalilingi j  ngokungazithibi k  kwenu. Kodwa lokhu ngikutsho ngemvumo, kungeyisikho ngomlayo l . Ngoba ngithanda m  ukuthi abantu bonke babe njengami labo n ; kodwa ngulowo lalowo o  ulesakhe isiphiwo esivela kuNkulunkulu, omunye ngokunjalo, lomunye ngokunjalo p .

Kodwa kwabangendanga labafelokazi ngithi: Kuhle kibo q  uba behlala njengami labo r . Kodwa uba bengelakuzithiba s, t  kabende; ngoba kungcono ukwenda kulokutsha. 10 Kodwa kwabendileyo ngiyabalaya, kungeyisimi u  kodwa yiNkosi, ukuthi umfazi kangehlukani lendoda v ; 11 kodwa uba laye esehlukana w , kahlale engendanga, kumbe abuyisane lendoda; lendoda kayingamlahli umfazi. 12 Kodwa kwabanye kutsho mina x , kungesiyo iNkosi y , ukuthi: Uba loba nguwuphi umzalwane elomfazi ongakholwayo, njalo yena evuma z  ukuhlala laye, angamlahli aa . 13 Lomfazi olendoda engakholwayo, njalo ivuma ab  ukuhlala laye, angayitshiyi ac . 14 Ngoba indoda engakholwayo yenziwa ibe ngcwele ngomfazi, lomfazi ongakholwayo wenziwa abe ngcwele ngendoda. Uba kungenjalo abantwana benu ngabangcolileyo ad , kodwa khathesi bangcwele ae . 15 Uba-ke ongakholwayo ezehlukanisa, kazehlukanise; kwezinjalo umzalwane kumbe umzalwanekazi kabotshwanga; kodwa uNkulunkulu af  usibizele ekuthuleni. 16 Ngoba wazi ngani ag , mfazi, ukuthi uzayisindisa ah  indoda? Kumbe wazi ngani
 wazi ngani: Gr.  wazini.
, ndoda, ukuthi uzamsindisa aj  umfazi?

17 Kuphela nje njengokuthi uNkulunkulu ak  ababele ngulowo lalowo, njengoba iNkosi ibizile ngulowo lalowo, akahambe ngokunjalo. Langokunjalo ngiyalaya al  emabandleni wonke am . 18 Ukhona yini owabizwa esokile? Kangabi ngongasokwanga. Ukhona yini owabizwa engasokanga? Kangasokwa. 19 Ukusoka an  kakusilutho, lokungasoki kakusilutho, kodwa ukulondolozwa ao  kwemilayo kaNkulunkulu. 20 Ngulowo lalowo ap  kahlale kubizo abizwe kulo. 21 Wabizwa uyisigqili yini? Ungakhathazeki ngakho. Kodwa uba lawe ungakhululeka, kungcono ukusebenzise. 22 Ngoba lo obizwa eNkosini eyisigqili ungokhululekileyo weNkosi aq ; ngokunjalo lalowo owabizwa ekhululekile, uyisigqili sikaKristu ar . 23 Lathengwa ngentengo as ; lingabi yizigqili zabantu at . 24 Ngulowo lalowo au  abizelwe kukho, bazalwane, kahlale kukho loNkulunkulu.

25 Kodwa mayelana lentombi kangilawo umlayo weNkosi av ; kodwa ngiyeluleka aw  njengowemukele isihawu ax  eNkosini ukuba athembeke ay . 26 Ngakho ngikhumbula ukuthi lokhu kuhle ngenxa yenkathazo ezikhona az, ba , ukuthi kuhle bb  emuntwini ukubanje. 27 Ubotshelwe emfazini yini? Ungadingi ukukhululwa. Ukhululwe emfazini yini? Ungadingi umfazi. 28 Kodwa bc  uba lawe uthatha, kawoni; lentombi uba isenda, kayoni. Kanti abanjalo bazakuba lenkathazo enyameni bd ; mina-ke ngiyaliphephisa be . 29 Kodwa ngitsho lokhu, bazalwane, ukuthi isikhathi sifitshane bf ; kusukela khathesi labalabafazi kababe njengabangelabo; 30 labakhalayo, njengabangakhaliyo; labathokozayo, njengabangathokoziyo; labathengayo, njengabangelalutho bg ; 31 labasebenzisa lumhlaba, njengabangawusebenzisisiyo bh ; ngoba isimo salumhlaba siyedlula bi, bj . 32 Kodwa ngithanda bk  ukuthi lingabi lakukhathazeka. Ongathathanga bl  ukhathalela izinto zeNkosi, ukuthi uzayithokozisa njani iNkosi bm ; 33 kodwa othetheyo ukhathalela izinto zomhlaba, ukuthi uzamthokozisa njani umfazi. 34 Wehlukene bn  umfazi lentombi. Ongathathwanga ukhathalela bo  okweNkosi, ukuze abe ngcwele emzimbeni kanye lemoyeni; kodwa othethweyo ukhathalela okomhlaba, ukuthi uzayithokozisa njani indoda. 35 Lalokhu ngikutsho ukuthi kube ngolwenu usizo; kungesikuthi ngiliphosele umchilo wokulikhina bp , kodwa ukuze lihambe ngokufaneleyo lokubambelela eNkosini kungelakuphazamiseka. 36 Kodwa uba umuntu ebona ukuthi uziphatha bq  ngokungafanele entombini yakhe, yona isikhulile, futhi kumele kwenzeke kanje, kenze akufunayo; koni; kabatshade. 37 Kodwa omiyo br  eqinile bs  enhliziyweni yakhe, engacindezelwa lutho, futhi elamandla ngesakhe isifiso, esekumisile lokhu enhliziyweni yakhe ukuthi uzagcina eyakhe intombi, wenza kuhle; 38 ngakho lowo owendisayo wenza kuhle bt ; kodwa ongendisiyo wenza ngcono. 39 Umfazi bu  ubotshiwe ngomthetho selokhu indoda yakhe iphila; kodwa uba indoda yakhe isifile bv , ukhululekile ukuthi endele kulowo amthandayo, kuphela eNkosini bw . 40 Kodwa uyathaba kakhulu uba ehlala enjalo, ngokubona kwami bx ; ngikhumbula-ke by  ukuthi lami ngiloMoya kaNkulunkulu bz .

Copyright information for Ndebele