a8.4,7,10. Seb. 15.29.
b10.15. 8.7,10. Roma 15.14. Roma 14.14,22.
c8.7,10. 10.15. Roma 15.14. Roma 14.14,22.
dRoma 14.3,10.
e4.6.
fSeb. 9.31.
g3.18; 13.8,9,12. Gal. 6.3. 1 Tim. 6.4.
h13.12. Gal. 4.9. Eks. 33.12,17. Nahum 1.7.
i8.4,7,10. Seb. 15.29.
j10.19. Isa. 41.24.
kDute. 4.35,39. Seb. 14.15. Hlab. 86.10.
lJoha. 10.34.
mDute. 4.35,39. Seb. 14.15. Hlab. 86.10.
nMal. 2.10. Efe. 4.6.
o11.12. Roma 11.36. Seb. 17.28.
p1.2. Efe. 4.5. Seb. 2.36. Joha. 13.13.
qJoha. 1.3.
r10.15. 8.7,10. Roma 15.14. Roma 14.14,22.
s10.25,27,29.
t8.4,7,10. Seb. 15.29.
uRoma 14.14,23.
vRoma 14.17.
w1.26.
x10.23. Gal. 5.13.
yRoma 14.13.
z8.11. Roma 14.1.
aa10.28.
ab10.15. 8.7,10. Roma 15.14. Roma 14.14,22.
ac10.25,27,29.
ae10.28.
af8.11. Roma 14.1.
agRoma 14.15.
ahMat. 25.40,45.
aiRoma 14.21.
ajMat. 5.29.
akRoma 14.13.
alMat. 5.29.

1 Corinthians 8

Ingcazelo ngenyama ehlatshelwe izithombe

Mayelana-ke lezinto ezihlatshelwe a  izithombe, siyazi ukuthi sonke silolwazi b . Ulwazi c, d  luyakhukhumeza e , kodwa uthando luyakha f . Uba-ke umuntu g  esithi uyazi ulutho, kakazi lutho njengoba kufanele ukuthi azi; kodwa uba umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye h . Ngakho mayelana lokudla izinto i  ezihlatshelwe izithombe, siyazi ukuthi isithombe j  kasilutho emhlabeni, lokuthi kakho k  omunye unkulunkulu ngaphandle koyedwa; ngoba lanxa kukhona okuthiwa ngonkulunkulu l , loba kusezulwini loba kusemhlabeni (njengoba kukhona onkulunkulu abanengi, lamakhosi amanengi), kanti kithi kuloNkulunkulu munye m , uBaba n , okuvela kuye izinto zonke o , lathi sikuye; leNkosi inye, uJesu Kristu p , okwavela ngaye konke q , lathi sikhona ngaye.

Kodwa ulwazi r  kalukho kubo bonke; kanti abanye belesazela s  sesithombe kuze kube khathesi bayadla njengokuhlatshelwe isithombe t , lesazela sabo esibuthakathaka siyangcola u . Kodwa ukudla v  kakusisondezi kuNkulunkulu; ngoba kungesikuthi nxa sisidla, silenzuzo; njalo kungesikuthi nxa singadli, silokulahlekelwa. Qaphelani-ke w , hlezi x  amandla enu la abe yisikhubekiso y  kwababuthakathaka z . 10 Ngoba uba umuntu aa  ekubona wena ololwazi ab  uhlezi ekudleni ethempelini lesithombe, isazela ac  salowo obuthakathaka kasiyikuqiniswa
 ukuqiniswa: kumbe,  ukwakhiwa.
yini ukuthi adle izinto ezihlatshelwe izithombe?
11 Ngenxa yolwazi lwakho ae  lomzalwane obuthakathaka af  uzabhubha yini, amfelayo uKristu ag ? 12 Kodwa uba lisona ah  ngokunjalo kubazalwane, lilimaza isazela sabo esibuthakathaka, liyona kuKristu. 13 Ngakho-ke uba ukudla ai  kumkhubekisa umzalwane wami aj , kangisoze ngidle inyama ak  loba nininini, ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami al .

Copyright information for Ndebele