aSeb. 14.4,14. 2 Kor. 12.12. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11. Gal. 1.19. Seb. 26.17.
b9.19.
cSeb. 9.3,17. Seb. 18.9; 22.14.
d3.6.
e2 Kor. 3.2; 13.3. Joha. 6.27.
fSeb. 1.25.
g2 Kor. 7.11.
h2.15.
i8.14. 1 Thes. 2.6,9. 2 Thes. 3.8,9.
j7.7.
k7.15.
mMat. 12.46.
n1.12. Mat. 8.14.
oSeb. 4.36.
p9.14. 1 Thes. 2.6,9. 2 Thes. 3.8,9.
q2 Kor. 10.4.
rLuka 3.14.
s3.6,8. Dute. 20.6. Zaga 27.18.
tJoha. 21.16.
uJoha. 10.16.
vJoha. 10.16.
w15.32. Roma 3.5. .
xDute. 25.4. 1 Tim. 5.18.
y9.10.
zRoma 15.4.
aa2 Tim. 2.6.
ab9.10.
acRoma 15.27.
adMat. 10.1.
ae9.15,18. Seb. 20.33.
af13.7. 1 Thes. 3.1,5.
ag2 Kor. 6.3; 11.12; 12.13.
ahLevi 6.16,26; 7.6,31,32. Nani 5.9,10; 18.8,20. Dute. 10.9; 18.1.
ai9.11. Mat. 10.10. Luka 10.7. Gal. 6.6. 1 Tim. 5.17.
aj9.14. 1 Thes. 2.6,9. 2 Thes. 3.8,9.
ak9.12. Seb. 18.3.
al2 Kor. 1.14. 2 Kor. 11.10.
am2 Kor. 1.14. 2 Kor. 11.10.
anSeb. 9.6. Roma 1.14.
aoJobe 10.15.
ap3.8,14. Joha. 4.36.
aq4.1. Efe. 3.2. Kol. 1.25. Gal. 2.7. Fil. 1.17.
ar3.8,14. Joha. 4.36.
as2 Kor. 11.7.
at7.31.
au9.1. 10.29.
avGal. 5.13. Roma 15.2.
awMat. 18.15.
axSeb. 16.3; 18.18; 21.23,26.
ayMat. 18.15.
azSeb. 16.3; 18.18; 21.23,26.
baMat. 18.15.
bbGal. 2.3; 3.2. Roma 2.14.
bc7.22.
bdMat. 18.15.
beRoma 14.1. 2 Kor. 11.29.
bfMat. 18.15.
bgGal. 5.13. Roma 15.2.
bhRoma 11.14.
bi10.24.
bjFil. 3.14.
bkGal. 2.2; 5.7. Fil. 2.16. Heb. 12.1. 2 Tim. 4.7.
blFil. 3.13.
bmLuka 13.24. Efe. 6.12.
bn7.9.
bo2 Tim. 2.5; 4.8. Jak. 1.12. 1 Pet. 5.4. Isam. 2.10; 3.11.
bp1 Pet. 1.4. 1 Pet. 5.4.
bqGal. 2.2; 5.7. Fil. 2.16. Heb. 12.1. 2 Tim. 4.7.
br14.9.
bsLuka 18.5.
btRoma 6.19. 2 Kor. 4.5.
buRoma 1.28. 2 Kor. 13.5,6,7. 2 Tim. 3.8. Titus 1.16. Heb. 6.8. Jer. 6.30.

1 Corinthians 9

Inkululeko lelungelo likaPawuli

Kangisuye umphostoli yini a ? Kangikhululekanga yini b ? Angithi ngibone c  uJesu Kristu iNkosi yethu yini? Lina kalisiwo yini umsebenzi wami eNkosini d ? Uba ngingesuye umphostoli kwabanye, kodwa nginguye sibili kini; ngoba lina liluphawu e  lobuphostoli bami f  eNkosini. Ukuziphendulela g  kwami kwabangihlolayo h  yilokhu. Kasilamandla yini okudla i  lokunatha? Kasilamandla yini j  okuhambahamba lomzalwanekazi k  oyinkosikazi
 inkosikazi: kumbe,  owesifazana.
, njengabanye abaphostoli labo, labafowabo m  beNkosi, loKefasi n ?
Kumbe yimi ngedwa loBarnabasi o  yini esingelamandla okungasebenzi p ? Ngubani owake waphuma impi q  ngezakhe indleko r ? Ngubani ohlanyela s  isivini, angadli okwesithelo saso? Kumbe ngubani owelusa t  umhlambi u , angadli okochago lomhlambi v ? Kambe lezizinto ngizitsho ngokomuntu w ? Kumbe lomlayo kawutsho lezizinto yini? Ngoba kulotshiwe emlayweni kaMozisi ukuthi: Ungayifaki isayeke inkabi x  nxa ibhula y  amabele. Kambe uNkulunkulu ukhathalela inkabi? 10 Kumbe utsho ngenxa yethu isibili? Ngoba kubhalwe ngenxa yethu z , ukuze kuthi olimayo aa  kufanele alime ethembeni, lobhulayo ab  esethembeni uhlanganyela ethembeni lakhe. 11 Uba thina sahlanyela ac  kini okomoya, kuyinto enkulu yini uba sivuna okwenu okwenyama? 12 Uba abanye behlanganyela lamandla phezu kwenu ad , kakhulu kangakanani thina? Kodwa kasiwasebenzisanga ae  lawomandla, kodwa sibekezelela konke af , ukuze singabeki isikhubekiso ag  lakanye evangelini likaKristu. 13 Kalazi yini ukuthi labo abasebenza ezintweni ezingcwele ah  badla okwethempeli, labo abalinda ilathi bahlanganyela lelathi? 14 Ngokunjalo iNkosi layo ilayile ai  ukuthi labo abatshumayela ivangeli baphile aj  ngevangeli. 15 Kodwa mina angisebenzisanga lalunye lwalezizinto ak ; futhi kangibhalanga lezizinto ukuze kwenziwe njalo kimi, ngoba kungaba ngcono kimi ukuthi ngife, kulokuthi umuntu akwenze ize ukuzincoma kwami al . 16 Ngoba loba ngitshumayela ivangeli, kangilakuzincoma am ; ngoba imfanelo yetheswe mina an ; kodwa maye kimi ao , uba ngingatshumayeli ivangeli! 17 Ngoba uba ngisenza lokhu ngokuzithandela, ngilomvuzo ap ; kodwa nxa kungeyisikho ngokuzithandela, ubuphathi aq  bunikelwe kimi. 18 Pho umvuzo wami uyini ar ? Uyikuthi nxa ngitshumayela ivangeli ngenze as  ukuthi ivangeli likaKristu lingabizi lutho, ukuze ngingasebenzisi kakhulu at  amandla ami evangelini.

UPawuli uyisigqili sabo bonke

19 Ngoba ngikhululekile au  kibo bonke, ngizenze av  isigqili sabo bonke, ukuze ngizuze abanengi kakhulu aw . 20 LakumaJuda ax  ngaba njengomJuda, ukuze ngizuze amaJuda ay ; kwabangaphansi komlayo az  njengongaphansi komlayo, ukuze ngizuze ba  abangaphansi komlayo; 21 kwabangelamlayo bb  njengongelamlayo, ngingesuye ongelamlayo kuNkulunkulu kodwa ngiphakathi komlayo kuKristu bc , ukuze ngizuze abangelamlayo bd ; 22 kwababuthakathaka be  ngaba njengobuthakathaka, ukuze ngizuze ababuthakathaka bf ; ngaba yikho konke bg  kubo bonke, ukuze ngakho konke ngisindise abanye bh . 23 Lalokho ngikwenza ngenxa yevangeli bi , ukuze lami ngibe ngohlanganyela kulo.

Umfanekiso wesigijimi

24 Kalazi yini ukuthi abagijima emjahweni bagijima bonke, kodwa munye owemukela umvuzo bj ; gijimani bk  ngokunjalo, ukuze liwuphuthume bl . 25 Labo bonke abancintisanayo bm  bayazithiba bn  ezintweni zonke; labo-ke ukuze bemukele umqhele bo  ophelayo, kodwa thina ongapheliyo bp . 26 Mina-ke ngigijima bq  ngokunjalo njengongaqondanga lutho; ngilwa ngokunjalo kungenjengodabula umoya br ; 27 kodwa ngiyawudinda umzimba wami bs  ngiwenze isigqili bt , hlezi kuthi, sengitshumayeze abanye ngilahlwe bu  mina uqobo.

Copyright information for Ndebele