aJoha. 1.1. 1 Joha. 2.13,14.
b1.3. Seb. 4.20. 1 Joha.1.2. Seb. 22.15. Isam. 1.2.
c1.3. Seb. 4.20. 1 Joha.1.2. Seb. 22.15. Isam. 1.2.
dJoha. 1.14. Joha. 4.14. Luka 1.2. 2 Pet. 1.16.
eLuka 24.39.
fJoha. 14.6. Joha. 1.4.
gJoha. 14.6. Joha. 1.4.
hTim. 3.16. 1 Joha. 3.5. Roma 16.26.
i1.3. Seb. 4.20. 1 Joha. 1.2. Seb. 22.15. Isam. 1.2.
jJoha. 15.27; 19.35; 21.24. 1 Joha. 4.14. Luka 24.48.
k5.20.
lJoha. 1.1,2.
m1 Tim. 3.16. 1 Joha. 3.5. Roma 16.26.
n1.3. Seb. 4.20. 1 Joha.1.2. Seb. 22.15. Isam. 1.2.
o1.3. Seb. 4.20. 1 Joha.1.2. Seb. 22.15. Isam. 1.2.
p1 Kor. 1.9. Joha. 17.21. 1 Joha. 2.24.
q2 Joha. 12. Joha. 15.11.
r3.11.
s1 Tim. 6.16. Jak. 1.17. Joha. 1.4.
t2 Kor. 6.14. 1 Joha.2.4.
uJoha. 12.35. 1 Joha. 2.11.
vIsam. 7.14. Seb. 20.28.
w2.2.
x1.9. 1 Kor. 6.11. Hlab. 65.3. Roma 4.25. Tit. 2.14.
y1 Kho. 8.46. Jobe 15.14. Jobe 9.2. Jer. 2.35.
z2.4.
aaHlab. 32.5; 51.3.
abHlab. 143.1.
ac1.9. 1 Kor. 6.11. Hlab. 65.3. Roma 4.25. Tit. 2.14.
adZaga 28.13.
ae5.10.

1 John 1

Ilizwi lempilo labonakaliswa ngoKristu

Lokho okwakukhona kusukela ekuqaleni a , esakuzwayo b , esakubonayo ngamehlo ethu c , esakukhangelayo d , lezandla zethu zakuphatha e , mayelana leLizwi leMpilo f ; leMpilo g  yabonakaliswa h , sasesiyibona i , njalo siyafakaza j  silitshumayeza iMpilo elaphakade k , eyayiloYise l , yasibonakaliswa kithi m ; lokho esikubonileyo n  sasesikuzwa, silitshumayeza khona, ukuze lani libe lokuhlanganyela lathi o ; njalo ngeqiniso le inhlanganyelo eyethu ikanye loYise njalo kanye leNdodana yakhe uJesu Kristu p ; lalezizinto silibhalela zona, ukuze intokozo yenu igcwaliswe q .

Ukuhamba ekukhanyeni

Lokhu-ke ngumbiko r  esiwuzwe kuye sesiwutshumayela kini, ukuthi uNkulunkulu uyikukhanya s , njalo kabukho kuye ubumnyama lakanye. Uba sisithi silenhlanganyelo laye t , kube kanti sihamba ebumnyameni u , siqamba amanga, njalo kasenzi iqiniso; kodwa uba sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena esekukhanyeni, silenhlanganyelo omunye lomunye, legazi v  likaJesu Kristu iNdodana yakhe w  liyasihlambulula kuso sonke isono x . Uba sisithi kasilasono y , siyazikhohlisa, leqiniso kalikho kithi z . Uba sivuma izono zethu aa , uthembekile futhi ulungile ukuthi asithethelele izono zethu ab , njalo asihlambulule kukho konke ukungalungi ac . 10 Uba sisithi kasonanga ad , simenza umqambimanga ae , lelizwi lakhe kalikho kithi.

Copyright information for Ndebele