aRoma 8.34.
bJoha. 14.16.
cRoma 3.25. 1 Joha. 4.10. 2 Kor. 5.18,19. Kol. 1.20. 1 Joha. 1.7.
dJoha. 1.29; 4.42; 11.51,52. 1 Joha. 4.14. Heb. 2.9.
eJoha. 14.15; 15.10. 1 Joha. 2.4. 3.22,24; 5.2,3. Isam. 12.17; 14.12. Isam. 22.14. 1 Kor. 7.19.
f1.6.
g3.6; 4.8.
hJoha. 14.15; 15.10. 1 Joha. 2.4. 3.22,24; 5.2,3. Isam. 12.17; 14.12. Isam. 22.14. 1 Kor. 7.19.
i4.20.
jJoha. 8.44. 1 Joha. 1.8.
kJoha. 14.23.
l4.12,17. Joha. 17.23.
m4.13; 5.3.
nJoha. 15.4,5,7.
o4.17. Mat. 11.29.
p2 Joha. 1.5.
q2 Joha. 1.5.
r3.11.
sLevi 19.18.
t3.11.
uJoha. 13.34.
v3.23.
w1 Thes. 5.5,8.
x2.17.
yJoha. 1.9; 8.12.
z2 Pet.1.9.
aa3.14.
abZaga 4.19. 2 Pet. 1.10.
ac2 Pet.1.9.
ad1.6.
ae2 Pet.1.9.
afSeb. 13.38. 1 Joha. 1.7.
ag1.1.
ah5.18,19. Mat. 13.19.
ai1 Joha. 2.18. Joha. 21.5. 1 Joha. 2.1,12,28. 3.7,18; 4.4; 5.21.
aj1.1.
akEfe. 6.10.
al5.18,19. Mat. 13.19.
am2 Tim. 4.10. Roma 12.2.
anJak. 4.4. Mat. 6.24.
ao2 Tim. 2.22. Tit. 2.12.
apTshu. 4.8; 5.11. 1 Kho. 20.6.
aqJak. 4.16.
ar1 Kor. 7.31.
as1 Thes. 4.3.
at1 Joha. 2.18. Joha. 21.5. 1 Joha. 2.1,12,28. 3.7,18; 4.4; 5.21.
au2 Tim. 3.1. Heb. 1.2. Roma 13.11; 1 Tim. 4.1.
av2.22. 4.3. 2 Joha.1.7. Mat. 24.24. 2 Thes. 2.3,4.
awMat. 24.5. 1 Joha. 4.1. 2 Joha. 1.7.
ax2 Tim. 3.1. Heb. 1.2. Roma 13.11; 1 Tim. 4.1.
ayDute. 13.13. Hlab. 41.9. Seb. 20.30. Joha.13.21.
azJoha. 6.37; 10.28,29; 17.12; 18.9.
ba1 Kor. 11.19.
bb2 Thes. 3.2.
bc1 Joha. 2.27. 2 Kor. 1.21. Hlab. 45.7. Heb. 1.9.
bdMark.1.24.
be2.27. Joha. 14.26. Zaga 28.5.
bf2 Pet. 1.12. Roma 15.14.
bg4.3. 2 Joha.1.7. 1 Joha. 5.1.
bh2.22. 4.3. 2 Joha.1.7. Mat. 24.24. 2 Thes. 2.3,4.
bi1 Tim.5.8.
bjJoha. 5.23; 15.23. Mat. 10.33.
bk1 Tim. 5.8.
bl5.12. 2 Joha.1.9.
bmJoha.14.7,9,10. Roma 10.9. 1 Joha. 4.15.
bn5.12. 2 Joha.1.9.
bo2 Joha. 1.6.
bp2 Joha. 1.6.
bq4.12,13,15,16. Joha. 14.23. 1 Joha. 1.3.
brJoha. 17.2,3. 1 Joha. 5.11. 5.20.
bs3.7. 2 Joha.1.7.
bt2.20.
buJer. 31.34. Heb. 8.11.
bv2.20.
bwMat. 13.11.
bxJoha. 14.17.
byl Joha.14.17.
bzKol. 3.4. 1 Joha. 3.2.
ca4.17. 3.21.
cbMark. 8.38.
cc1 Thes. 2.19.
cdJoha. 17.25.
ce3.7,10. 3 Joha. 1.11. Roma 2.13.

1 John 2

UJesu Kristu unguMmeli

Bantwanyana bami, ngilibhalela lezizinto, ukuze lingoni. Njalo uba umuntu esona, siloMmeli a  kuYise, uJesu Kristu olungileyo b ; njalo yena uyinhlawulo yokuthula yezono zethu c ; futhi kungeyisizo ezethu zodwa, kodwa lezomhlaba wonke d .

Langalokho siyakwazi ukuthi siyamazi, uba sigcina imilayo yakhe e . Lowo othi f : Ngiyamazi g , futhi engagcini imilayo yakhe h , ungumqambimanga i , leqiniso kalikho kuye j ; kodwa lowo ogcina ilizwi lakhe k , ngeqiniso uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye l . Ngalokho siyazi ukuthi sikuye m . Lowo othi uhlala kuye n  ufanele laye uqobo ahambe kanje, njengoba laye wahamba o .

Umlayo omutsha

Bazalwane, kangilibhaleli umlayo omutsha, kodwa umlayo omdala p , elalilawo kusukela ekuqaleni q, r ; umlayo omdala uyilizwi s  elalizwayo kusukela ekuqaleni t . Ngiphinda ngilibhalele umlayo omutsha u , into eliqiniso kuye, lakini v ; ngoba ubumnyama w  buyadlula x , lokukhanya kweqiniso sekukhanya y . Lowo othi usekukhanyeni, futhi ezonda umzalwane wakhe, usemnyameni kuze kube lakhathesi z . 10 Othanda umzalwane wakhe, uhlala ekukhanyeni aa , njalo kakulasikhubo kuye ab . 11 Kodwa ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni ac , njalo uhamba ebumnyameni ad , futhi kakwazi lapho aya khona, ngoba ubumnyama buwaphumphuthekisile amehlo akhe ae . 12 Ngiyalibhalela, bantwanyana, ngoba izono zenu lizithethelelwe ngenxa yebizo lakhe af . 13 Ngiyalibhalela, bobaba, ngoba limazile yena okhona kusukela ekuqaleni ag . Ngiyalibhalela lina, majaha, ngoba limnqobile omubi ah . Ngiyalibhalela lina, bantwanyana ai , ngoba limazile uYise. 14 Ngilibhalele, bobaba, ngoba limazile okhona kusukela ekuqaleni aj . Ngilibhalele, majaha, ngoba lilamandla ak  lelizwi likaNkulunkulu lihlala kini njalo limnqobile omubi al .

15 Lingawuthandi umhlaba loba izinto ezisemhlabeni am . Uba umuntu ethanda umhlaba, uthando lukaYise kalukho kuye an ; 16 ngoba konke okusemhlabeni, inkanuko yenyama ao , lenkanuko yamehlo ap , lokuzigqaja kwempilo aq , kakuveli kuYise kodwa kuvela emhlabeni. 17 Lomhlaba uyedlula, lenkanuko zawo ar ; kodwa owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube nininini as .

Ukufika komphikuKristu

18 Bantwanyana at , kuyisikhathi sokucina au ; njalo njengalokhu lezwa ukuthi umphikuKristu uyeza av , lakhathesi abanengi sebengabaphikuKristu aw ; ngalokhu siyazi ukuthi kuyisikhathi sokucina ax . 19 Baphuma kithi ay , kodwa babengesibo abakithi; ngoba uba babengabakithi, ngabe bahlala lathi az ; kodwa baphuma ukuze babonakalise ba  ukuthi kabasibo bonke abakithi bb . 20 Kodwa lina lilokugcotshwa bc  okuvela koNgcwele bd , njalo liyazi izinto zonke be . 21 Kangilibhalelanga ngoba lingalazi iqiniso, kodwa ngoba liyalazi, njalo ngoba kakulamanga lakanye avela eqinisweni bf .

22 Ngubani ongumqambimanga ngaphandle kwalowo ophikayo ukuthi uJesu unguKristu bg ? Yena ungumphikuKristu bh , ophika uYise leNdodana bi . 23 Wonke bj  ophika iNdodana bk  laye kalaye uYise bl ; ovuma iNdodana bm  uloYise laye bn . 24 Lina-ke elakuzwayo kusukela ekuqaleni kakuhlale kini bo . Uba kuhlala kini elakuzwayo kusukela ekuqaleni bp , lani lizahlala eNdodaneni lakuBaba bq . 25 Njalo yilesi isithembiso yena asithembisa sona, impilo elaphakade br .

26 Lezizinto ngalibhalela ngalabo abalikhohlisayo bs . 27 Lina-ke ukugcotshwa bt  elakwemukela kuye kuhlala kini, njalo kalisweli ukuthi umuntu alifundise bu ; kodwa njengoba ukugcotshwa okufananayo kuyalifundisa ngakho konke bv, bw , futhi kuqinisile bx , njalo kayisiwomanga, futhi njengoba kwalifundisa, lizahlala by  kuye.

28 Khathesi-ke, bantwanyana, hlalani kuye; ukuze kuthi lapho ebonakala bz  sibe lesibindi ca , singabi lenhloni cb  phambi kwakhe ekufikeni kwakhe cc . 29 Uba lisazi ukuthi ulungile cd , liyazi ukuthi wonke owenza ukulunga uzelwe nguye ce .

Copyright information for Ndebele