a4.10.
bJoha. 1.12. Efe. 1.5.
cJoha. 11.52. 1 Joha. 2.10. 5.2.
dJoha. 16.3; 17.25.
eGal. 3.26. 2 Pet. 1.4.
fJoha. 11.52. 1 Joha. 3.2,10. 5.2.
gRoma 8.18. 2 Kor. 4.17.
h3.14. Joha. 21.24.
i2.28.
jRoma 8.29. Hlab.16.11. Mat. 22.30.
kJobe 19.26. Joha. 17.24.
lMat. 5.8. Isam. 22.4. 1 Kor. 13.12.
mRoma 15.12,13.
n2 Kor. 7.1. Jak. 4.8.
o4.17. 3.7. 1 Pet. 1.15.
pRoma 4.15. 1 Joha. 5.17.
q1.2.
rHeb. 9.26.
sHeb. 9.26.
tJoha. 1.29.
u2 Kor. 5.21. & Heb. 4.15.
v3 Joha. 1.11.
w4.8. 2.4.
x2.26. Mat. 24.4.
yHez. 18.5-9. 1 Joha. 3.10. 2.29.
z4.17. 3.7. 1 Pet. 1.15.
aaMat. 13.38.
ab2 Pet. 2.4.
acGen. 3.15. Luka 10.18. Joha. 12.31; 16.11. Heb. 2.14.
adJoha. 2.19.
aeHlab. 119.3. 1 Joha. 5.18.
af1 Pet. 1.23.
agJoha. 3.3.
ah3.1.
ai3.8.
aj3.7.
ak4.8. Heb. 13.1.
al1.5.
anLevi 19.18. 1 Joha. 2.7.
ao3.23. 4.7. 2 Joha.1.5.1 Joha. 4.21. Joha. 13.34.
apHlab. 38.20. Zaga 29.10.
aqMat. 13.19.
arHlab. 38.20. Zaga 29.10.
asJoha. 15.18,19; 17.14. 2 Tim. 3.12.
at3.2.
auJoha. 5.24. 1 Joha. 2.9-11.
avMat. 5.21,22.
awJoha. 8.44.
axGal. 5.21. Isam. 21.8.
ay4.9,11.
azJoha. 15.13.
baJoha. 15.13.
bbFil. 2.17.
bcJak. 2.15,16.
bdMark. 12.44.
beDute. 15.7. Luka 3.11. Roma 12.13.
bfKol. 3.12. 2 Kor. 6.12.
bg4.20.
bhHez. 33.31. Efe. 4.15. Roma 12.9.
bi2 Joha. 1.1. 3 Joha. 1.1.
bjJoha. 18.37.
bl2 Pet. 1.10.
bm1 Kor. 4.4; 11.28.
bnJobe 11.15; 22.26. Roma 14.22.
boHeb. 4.16. 1 Joha. 2.28; 4.17; 5.14. Heb. 10.22.
bp5.14.
bq5.14. Mat. 7.7. Jak. 5.16.
br3.24. 2.3.
bsJoha. 8.29. Joha. 9.31.
btJoha. 6.29.
bu3.11.
bv2.8.
bw3.24. 2.3.
bxJoha. 6.56. 1 Joha. 4.15,16. 4.12,13.
byJoha. 6.56. 1 Joha. 4.15,16. 4.12,13.
bzJoha. 14.20; 17.21-23. 1 Joha. 1.3.
ca4.13. 1 Thes. 4.8. Roma 8.9.

1 John 3

Uphawu lwabantwana bakaNkulunkulu

Khangelani uthando olungaka asinika lona uYise a  ukuthi sithiwe b  singabantwana bakaNkulunkulu c . Ngenxa yalokho umhlaba kawusazi, ngoba ungamazanga yena d . Bathandekayo, khathesi e  singabantwana bakaNkulunkulu f , njalo kakukabonakali esizakuba yikho g . Kodwa siyazi h  ukuthi uba ebonakala i , sizakuba njengaye j , ngoba sizambona njengoba enjalo k, l . Laye wonke olalelithemba kuye m  uyazihlambulula n , njengoba yena ehlambulukile o .

Wonke owenza isono weqa lomlayo; ngoba isono siyikweqa umlayo p . Njalo liyazi ukuthi yena wabonakaliswa q, r , ukuze asuse izono zethu s, t ; lesono kasikho kuye u . Wonke ohlala kuye koni; wonke owonayo kambonanga v , futhi kamazanga w .

Bantwanyana, kungabi khona olikhohlisayo x ; owenza ukulunga ulungile y , njengoba yena elungile z ; owenza isono uvela kuSathane aa , ngoba uSathane wona kusukela ekuqaleni ab . Ngalokhu iNdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa, ukuze ac  ichithe imisebenzi kaSathane ad . Wonke ozelwe nguNkulunkulu kenzi isono ae , ngoba inhlanyelo yakhe ihlala kuye af ; futhi angone, ngoba ezelwe nguNkulunkulu ag . 10 Ngalokhu kuyabonakala abantwana bakaNkulunkulu ah  labantwana bakaSathane ai ; wonke ongenzi okulungileyo kaveli kuNkulunkulu aj , laye ongamthandiyo umzalwane wakhe ak .

11 Ngoba yilo umbiko al,
 umbiko: kumbe,  umlayo.
elawuzwa kusukela ekuqaleni an , ukuthi asithandane ao ;
12 kungenjengoKhayini ap  owavela komubi aq , wasebulala umfowabo. Njalo kungani wambulala? Ngoba imisebenzi yakhe yayimibi, kodwa eyomfowabo yayilungile ar .

Uthando lwabazalwane

13 Lingamangali bazalwane bami, uba umhlaba ulizonda as . 14 Thina siyazi at  ukuthi sesidlule ekufeni saya empilweni au , ngoba siyabathanda abazalwane. Ongamthandiyo umzalwane uhlezi ekufeni. 15 Wonke ozonda umzalwane av  wakhe ungumbulali aw ; liyazi ukuthi kakho umbulali lakanye olempilo elaphakade ehlezi kuye ax . 16 Ngalokhu siyalwazi uthando lukaNkulunkulu ay, az , ngoba yena wasibekela phansi impilo yakhe ba ; lathi sifanele ukubabekela phansi impilo abazalwane bb . 17 Kodwa loba ngubani bc  olempahla yomhlaba bd , njalo ebona umzalwane wakhe eswele, abesemvalela be  imibili yakhe bf , uthando lukaNkulunkulu luhlala njani kuye? bg  18 Bantwanyana bami, kasingathandi ngelizwi kumbe ngolimi bh , kodwa ngezenzo langeqiniso bi .

19 Futhi ngalokho siyazi ukuthi singabeqiniso bj , njalo sizaqinisa
 sizaqinisa: Gr.,  sizavumisa.
inhliziyo zethu phambi kwakhe bl ,
20 ngoba uba inhliziyo zethu zisilahla, bm  uNkulunkulu mkhulu kulenhliziyo yethu, futhi uyazi zonke izinto. 21 Bathandekayo, uba inhliziyo zethu zingasilahli bn , silesibindi bo  kuNkulunkulu bp , 22 njalo loba yini esiyicelayo, siyayemukela ivela kuye bq , ngoba sigcina imilayo yakhe br , njalo senza izinto ezithandekayo phambi kwakhe bs .

23 Njalo yilo umlayo wakhe, ukuthi sikholwe ebizweni leNdodana yakhe uJesu Kristu bt , njalo sithandane bu , njengoba wasipha umlayo bv . 24 Logcina imilayo yakhe bw , uhlala kuye bx , laye kuye by, bz . Ngalokhu-ke siyazi ukuthi uhlala kithi, ngoMoya asiphe wona ca .

Copyright information for Ndebele