aMat. 24.4.
b1 Thes. 5.21.1 Kor. 2.15; 12.10; 14.29. 2 Kor. 11.13.
c2 Thes. 2.2.
d2.18.Isam. 2.2.
eMat. 7.15. Isam. 16.13.
f4.15. 5.1. 1 Kor. 12.3.
g1 Tim. 3.16. Joha. 1.14.
h2.22. 2 Joha. 1.7.
i1 Tim. 3.16. Joha. 1.14.
j2.18.
k2.18,22. 2 Thes. 2.3,7.
l5.4.
mRoma 8.31.
nJoha. 12.31. 1 Kor. 2.12.
oJoha. 8.23. Joha. 3.31.
pJoha. 15.19.
qJoha. 8.47; 10.27; 18.37. Isa. 8.20. 1 Kor. 14.37. 2 Kor. 10.7.
rJoha. 8.47; 10.27; 18.37. Isa. 8.20. 1 Kor. 14.37. 2 Kor. 10.7.
sJoha. 14.17.
t1 Tim. 4.1.
u3.11.
v3.10.
w3.6. 2.4.
x4.16. 4.7. 2 Kor. 13.11.
y4.16. 3.16.
zJoha. 3.16.
aa5.11.
ab4.19. Joha. 15.16. Roma 5.8,10.
ac3.1. 2 Thes. 2.16.
ad2.2.
aeJoha. 13.34. Mat. 18.33.
af4.20. Joha. 1.18.
ag2.24.
ah2.5. 4.18.
ai2.5.
aj3.24. Joha. 5.38.
ak2.24.
al3.24. Joha. 5.38.
am1.1.
an1.2.
aoJoha. 3.17. Mat. 18.11.
ap2.2. Joha. 4.42. 1 Tim. 4.10.
aq4.2. 2.23.
ar5.5. Mat. 14.33.
as2.24.
at4.9.
au4.8.
av2.24.
aw2.5. 4.18.
ax2.28. 3.21. Jak. 2.13.
ay3.3. 2.6.
azRoma 8.15.
ba2.5. 4.18.
bb4.10.
bc3.17. Joha. 13.35. Heb. 13.1.
bd2.4.
be4.20. Joha. 1.18.
bf1 Pet. 1.8.
bgGal. 6.2.
bh3.11.

1 John 4

Hlolani omoya

Bathandekayo, lingakholwa wonke umoya a , kodwa hlolani b  omoya c , ukuthi bavela kuNkulunkulu yini; ngoba banengi d  abaprofethi bamanga abaphumele emhlabeni e . Ngalokhu liyamazi uMoya kaNkulunkulu: Wonke umoya ovumayo f  ukuthi uJesu Kristu uzile enyameni, uvela kuNkulunkulu g ; futhi wonke umoya ongavumiyo h  ukuthi uJesu Kristu usezile enyameni, kaveli kuNkulunkulu i ; lalo ungowomphikuKristu j , eselizwile ukuthi uyeza, lakhathesi usekhona emhlabeni k .

Lina lingabakaNkulunkulu, bantwanyana, futhi libanqobile l ; ngoba mkhulu okini m  kulalowo osemhlabeni n . Bona bangabomhlaba o ; ngenxa yalokho bakhuluma okuvela emhlabeni, njalo umhlaba uyabezwa p . Thina singabakaNkulunkulu; omaziyo uNkulunkulu, uyasizwa q ; ongeyisuye kaNkulunkulu, kasizwa r . Ngalokhu siyamazi umoya weqiniso s  lomoya wokuduha t .

Ukuthanda uNkulunkulu lokuthanda abantu

Bathandekayo, asithandaneni u ; ngoba uthando luvela kuNkulunkulu, laye wonke othandayo, uzelwe nguNkulunkulu, futhi uyamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo v , kamazi uNkulunkulu w ; ngoba uNkulunkulu uluthando x . Ngalokhu uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi y , ukuthi uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe ezelwe yodwa emhlabeni z , ukuze siphile ngayo aa . 10 Uthando lukulokhu, kungesikuthi thina samthanda uNkulunkulu ab , kodwa ukuthi yena wasithanda ac , wasethuma iNdodana yakhe ukuthi ibe yinhlawulo yokuthula ngezono zethu ad . 11 Bathandekayo, uba uNkulunkulu wasithanda ngokunje, lathi sifanele ukuthandana ae . 12 Kakulamuntu owake wabona uNkulunkulu af ; uba sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi ag , lothando lwakhe luphelelisiwe kithi ah . 13 Ngalokhu siyazi ukuthi ai  sihlala kuye, laye kithi aj, ak , ngoba usinikile okukaMoya wakhe al . 14 Thina sesibonile am  siyafakaza an  ukuthi uYise uyithumile iNdodana ao  ibe nguMsindisi womhlaba ap . 15 Loba ngubani ovumayo aq  ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu ar , uNkulunkulu uhlala kuye, laye kuNkulunkulu as . 16 Thina sesisazi sakholwa uthando uNkulunkulu alalo kithi at . UNkulunkulu uluthando au , njalo ohlala ethandweni uhlala kuNkulunkulu, loNkulunkulu kuye av . 17 Ngalokhu uthando luphelelisiwe lathi aw , ukuze sibe lesibindi ax  esukwini lokwahlulelwa, ngoba njengalokhu enjalo yena, sinjalo lathi kulumhlaba ay . 18 Kakukho ukwesaba ethandweni, kodwa uthando olupheleleyo luyaxotsha ukwesaba az , ngoba ukwesaba kulobuhlungu; lowesabayo kapheleliswanga ethandweni ba . 19 Thina siyamthanda, ngoba yena wasithanda kuqala bb . 20 Uba umuntu esithi: Ngiyamthanda uNkulunkulu, njalo ezonda umzalwane wakhe bc , ungumqambimanga bd ; ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo, angamthanda njani uNkulunkulu angambonanga? be, bf  21 Njalo silalumlayo ovela kuye bg , ukuthi othanda uNkulunkulu, kamthande lomzalwane wakhe bh .

Copyright information for Ndebele