aJoha. 1.12.
b2.22. 4.2.
cJoha. 1.13.
dJoha. 8.42.
e3.1.
f5.3. 2.3.
g2.5. 2 Joha. 1.6. Joha. 14.15.
h4.3. 2.3.
iMat. 11.30.
j4.4. Joha. 16.33. Efe. 6.16.
k1 Kor. 15.57.
l4.4. Joha. 16.33. Efe. 6.16.
m1 Kor. 15.57.
n4.15.
oJoha. 19.34. 5.8.
pJoha. 19.34. 5.8.
qEfe. 5.26.
rJoha. 15.26. 1 Tim. 3.16.
s5.6.
tJoha. 19.34. 5.8.
uJoha. 19.34. 5.8.
vJoha. 5.34,36; 8.17.
wJoha. 5.37; 8.18.
xMat. 3.17.
yIsam. 12.17; 19.10. Roma 8.16. Gal. 4.6.
z1.10. Joha. 3.33; 5.38.
aa2.25.
ab4.9. Joha. 1.4. Seb. 3.15.
acJoha. 3.15,36; 5.24; 6.40,47.
ad2.23.
aeJoha. 20.31.
af2.25.
agJoha. 9.35.
ah3.21.
aj3.22. Zaga 10.24.
akRoma 8.27. Jak. 4.3.
al5.18,19,20. Joha. 21.24.
am3.22. Zaga 10.24.
anJak. 5.15.
aoMat. 12.31,32. Nani 15.30. Jer. 15.1,2. Heb. 6.4,6; 10.26.
apJer. 7.16.
aq3.4.
ar3.9.
asJak. 1.27. Zaga 22.5.
at2.13. Mat. 13.19.
auGal. 1.4. 1 Kor. 5.10.
av2.13. Mat. 13.19.
awLuka 24.45.
axJoha. 17.3. 1 Thes. 1.9. Isam. 3.7,14; 6.10; 19.11. Roma 1.25.
ayJoha. 17.3. 1 Thes. 1.9. Isam. 3.7,14; 6.10; 19.11. Roma 1.25.
azIsa. 9.6. Isa. 44.6; 54.5. Joha. 20.28. Seb. 20.28. Roma 9.5. 1 Tim. 3.16. Tit. 2.13. Heb. 1.8.
baJoha. 17.3. 1 Thes. 1.9. Isam. 3.7,14; 6.10; 19.11. Roma 1.25.
bb1.2; 2.25. 5.11,13. Joha. 11.25.
bc1 Kor. 10.14. Isam. 9.20.

1 John 5

Ukholo lamandla alo okunqoba

Wonke okholwa a  ukuthi uJesu unguKristu b  uzelwe nguNkulunkulu c ; laye wonke othanda umzali uthanda lozelwe nguye d . Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu e , nxa sithanda uNkulunkulu, njalo sigcina imilayo yakhe f ; ngoba lolu luthando lukaNkulunkulu g , ukuthi sigcine imilayo yakhe h ; lemilayo yakhe kayinzima i . Ngoba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyawunqoba umhlaba j ; lalokho yikunqoba okunqoba umhlaba, ukholo lwethu k .

Ngubani onqoba umhlaba l , ngaphandle kokholwa m  ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu? n  Lo nguye oweza ngamanzi o  legazi, uJesu Kristu p ; kungeyisikho ngamanzi kuphela, kodwa ngamanzi legazi q . LoMoya nguye ofakazayo, ngoba uMoya uliqiniso r . Ngoba bathathu abafakazayo ezulwini, uYise, uLizwi, loMoya oNgcwele; laba abathathu banye. Njalo bathathu abafakazayo emhlabeni, uMoya s , lamanzi t , legazi u ; laba abathathu bahlanganyela intonye. Uba sisemukela ubufakazi babantu v , ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu w ; ngoba lobu yibufakazi bukaNkulunkulu, abufakazileyo ngeNdodana yakhe x . 10 Okholwa eNdodaneni kaNkulunkulu ulobufakazi phakathi kwakhe ngokwakhe y ; ongakholwa uNkulunkulu, umenze abe ngumqambimanga z , ngoba engakholwanga ubufakazi uNkulunkulu abufakazileyo ngeNdodana yakhe. 11 Yilobu-ke ubufakazi, ukuthi uNkulunkulu usinikile impilo elaphakade aa , lale impilo iseNdodaneni yakhe ab . 12 Olayo iNdodana ulempilo ac, ad ; ongelayo iNdodana kaNkulunkulu kalampilo.

Isicino

13 Lezizinto ngizibhalela lina elikholwa ebizweni leNdodana kaNkulunkulu ae , ukuze lazi ukuthi lilempilo elaphakade af , lokuze likholwe ebizweni leNdodana kaNkulunkulu ag . 14 Njalo yilesi isibindi esilaso kuye ah,
 kuye: kumbe,  ngaye.
, ukuthi uba sicela ulutho aj  ngokwentando yakhe, uyasizwa ak ;
15 uba-ke sisazi ukuthi uyasizwa, loba yini esiyicelayo, siyazi ukuthi al  sesilezicelo esizicela kuye am .

16 Uba umuntu ebona umzalwane wakhe esona isono esingasi ekufeni, uzacela, njalo uzamnika impilo labo abangonelanga ekufeni an . Sikhona isono esisa ekufeni ao ; kangitsho ukuthi ancenge ngaleso ap ; 17 konke ukungalungi kuyisono aq ; njalo kukhona isono esingasi ekufeni.

18 Siyazi ukuthi wonke ozelwe nguNkulunkulu koni ar ; kodwa ozelwe nguNkulunkulu uyazigcina as , lomubi kamthinti at . 19 Siyazi ukuthi singabakaNkulunkulu, lokuthi umhlaba wonke au  ulele ebubini av . 20 Njalo siyazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu isifikile, yasinika ukuqedisisa aw  ukuze simazi oweqiniso ax ; njalo sikuye oweqiniso, eNdodaneni yakhe uJesu Kristu ay . Yena az  unguNkulunkulu weqiniso ba , lempilo elaphakade bb .

21 Bantwanyana, zilondolozeni ezithombeni bc . Ameni.

Copyright information for Ndebele