aJosh. 19.18.
b1.11. 2 Sam. 3.4.
c2 Sam. 15.1.
d2 Sam. 3.3,4. 1 Lan. 3.2.
e2 Sam. 20.25.
f2.22,28.
g2 Sam. 20.25.
h2 Sam. 8.18.
i2 Sam. 12.1.
j4.18. Zek. 12.13.
k2 Sam. 23.8-39.
l2 Sam. 12.24.
m1 Lan. 22.9.
n1.3,4.
o1.13,30.
p1.7-10,25.
q2 Sam. 7.12.
r1.9,19.
s1.8,10,32.
t2 Sam. 4.9. Ruthe 3.13.
u1.13,17.
vNeh. 2.3. Dan. 2.4. 3.9. 5.10. 6.6,21.
w1.26.
x2 Sam. 11.11. 20.6.
y1.38,45. 2 Lan. 32.30. 33.14.
z1 Sam. 10.1.
aa1.39. 2 Kho. 9.13. 11.14. 2 Sam. 15.10.
ab1 Sam. 20.13.
ac1.47.
ad1.44. 1 Sam. 30.14.
ae2 Sam. 8.18.
afEks. 30.23-32. Hlab. 89.20.
ag1 Lan. 29.22. 1 Lan. 23.1.
ah1.25. 1 Sam. 10.24.
aj2 Sam. 15.27,36. 17.17.
ak2 Sam. 18.27.
al1.38.
am1.40. 1 Sam. 4.5.
an1 Lan. 29.23.
ao1.37.
apGen. 47.31.
aq3.6.
ar2.28. Eks. 27.2.
as1 Sam. 14.45.

1 Kings 1

Ukuzibeka kukaAdonija ukuthi abe yinkosi

1 Inkosi uDavida yayisindala ilensuku ezinengi; basebeyembesa ngezembatho, kodwa kayikhudumalanga. 2Inceku zayo zasezisithi kuyo: Inkosi yami, inkosi, kayidingelwe intombazana emsulwa, ukuthi ime phambi kwenkosi, iyonge, ilale esifubeni sakho, ukuze inkosi yami, inkosi, ikhudumale. 3Zasezidinga intombazana enhle emingceleni yonke yakoIsrayeli, zathola uAbishagi umShunami, zamletha enkosini a  . 4Intombazana yayiyinhle kakhulu sibili, yaba ngumongi wenkosi, yayisebenzela; kodwa inkosi kayiyazanga.

5UAdonija indodana kaHagithi b  waseziphakamisa esithi: Mina ngizakuba yinkosi. Wasezilungisela inqola labagadi bamabhiza, lamadoda angamatshumi amahlanu ukugijima phambi kwakhe c  . 6Uyise wayengazanga amdanise lakanye esithi: Wenzeleni kanje? Laye futhi wayelesimo esihle kakhulu, lonina wamzala emva kukaAbisalomu d  . 7Lamazwi akhe ayeloJowabi indodana kaZeruya njalo loAbhiyatha umpristi e  , basebencedisa, bamlandela uAdonija f  . 8Kodwa uZadoki umpristi g  , loBhenaya indodana kaJehoyada h  , loNathani umprofethi i  , loShimeyi j  , loReyi, lamaqhawe uDavida ayelawo, babengekho kuAdonija k  . 9UAdonija wahlaba izimvu lezinkabi lokunonisiweyo elitsheni leZohelethi eliseceleni kweEni-Rogeli, wanxusa bonke abafowabo, amadodana enkosi, lawo wonke amadoda akoJuda, inceku zenkosi; 10kodwa oNathani umprofethi loBhenaya lamaqhawe loSolomoni umfowabo kabanxusanga l  .

11Ngakho uNathani wakhuluma kuBathisheba unina kaSolomoni esithi: Kawuzwanga yini ukuthi uAdonija indodana kaHagithi uyabusa, lenkosi yethu uDavida kayikwazi? 12Ngakho-ke woza, ake ngikuphe iseluleko, ukuze usindise impilo yakho lempilo yendodana yakho uSolomoni. 13Hamba ungene enkosini uDavida uthi kuyo: Wena nkosi yami, nkosi, kawufunganga yini kuncekukazi yakho usithi: Qotho, uSolomoni indodana yami uzabusa emva kwami, njalo yena uzahlala esihlalweni sami sobukhosi? Pho, kungani kubusa uAdonija m  ? 14Khangela, ulokhu usakhuluma lapho lenkosi, ngingene lami emva kwakho, ngiqinise amazwi akho.

15UBathisheba wasengena enkosini ekamelweni. Inkosi yayisindala kakhulu, loAbishagi umShunami wayeyisebenzela inkosi n  . 16UBathisheba waseguqa wakhothamela inkosi; inkosi yasisithi: Ulani? 17Wasesithi kuyo: Nkosi yami, wena wafunga ngoJehova uNkulunkulu wakho kuncekukazi yakho usithi: Qotho uSolomoni indodana yakho uzabusa emva kwami, njalo yena uzahlala esihlalweni sami sobukhosi. 18Kodwa khathesi khangela, uAdonija uyabusa, khathesi-ke, nkosi yami, nkosi, kawukwazi o  . 19Usehlabe izinkabi lokunonisiweyo lezimvu ezinengi, wanxusa wonke amadodana enkosi loAbhiyatha umpristi loJowabi induna yebutho; kodwa uSolomoni inceku yakho kamnxusanga p  . 20Wena-ke, nkosi yami, nkosi, amehlo kaIsrayeli wonke aphezu kwakho ukuthi ubatshele ukuthi ngubani ozahlala esihlalweni sobukhosi senkosi yami, inkosi, emva kwayo, 21hlezi kuzakuthi lapho inkosi yami, inkosi, izalala laboyise, mina lendodana yami uSolomoni sizakuba yizoni q  .

22Khangela-ke, elokhu esakhuluma lenkosi, loNathani umprofethi wangena. 23Basebeyibikela inkosi besithi: Khangela uNathani umprofethi. Esengene phambi kwenkosi wakhothama phambi kwenkosi ngobuso bakhe emhlabathini. 24UNathani wasesithi: Nkosi yami, nkosi, wena utshilo yini ukuthi: UAdonija uzabusa emva kwami, njalo yena uzahlala esihlalweni sami sobukhosi? 25Ngoba wehlile lamuhla, uhlabile izinkabi lokunonisiweyo lezimvu ezinengi, wanxusa wonke amadodana enkosi, lenduna zebutho, loAbhiyatha umpristi; khangela-ke, bayadla bayanatha phambi kwakhe, njalo bathi: Kayiphile inkosi uAdonija r  ! 26Kodwa mina, mina inceku yakho loZadoki umpristi loBhenaya indodana kaJehoyada loSolomoni inceku yakho, kasinxusanga s  . 27Lindaba yenziwe yinkosi yami, inkosi, yini? Njalo kawazisanga inceku yakho ukuthi ngubani ozahlala esihlalweni sobukhosi senkosi yami, inkosi, emva kwayo?

28Inkosi uDavida yasiphendula yathi: Ngibizelani uBathisheba. Wasengena phambi kobuso benkosi, wema phambi kwenkosi. 29Inkosi yasifunga yathi: Kuphila kukaJehova ohlenge umphefumulo wami kuzo zonke inhlupheko t  , 30ngitsho, njengoba ngafunga kuwe nge Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngisithi: Qotho, uSolomoni indodana yakho uzabusa emva kwami, njalo yena uzahlala esihlalweni sami sobukhosi esikhundleni sami; qotho ngizakwenza njalo lamuhla u  . 31UBathisheba wasekhothama ngobuso emhlabathini, waguqela inkosi wathi: Kayiphile inkosi yami, inkosi uDavida kuze kube nininini v  !

Ukubekwa kukaSolomoni abe yinkosi

32Inkosi uDavida yasisithi: Ngibizelani uZadoki umpristi, loNathani umprofethi, loBhenaya indodana kaJehoyada. Basebengena phambi kwenkosi w  . 33Inkosi yasisithi kibo: Thathani kanye lani inceku zenkosi yenu, ligadise uSolomoni indodana yami imbongolo engeyami x  , limehlisele eGihoni y  . 34Kakuthi-ke uZadoki umpristi loNathani umprofethi bamgcobe khona abe yinkosi phezu kukaIsrayeli z  ; beselivuthela uphondo lithi: Kayiphile inkosi uSolomoni! 35Beselisenyuka emva kwakhe, njalo uzakuza ahlale esihlalweni sami sobukhosi, ngoba uzakuba yinkosi esikhundleni sami, njalo yena ngimlayile ukuthi abe ngumbusi phezu kukaIsrayeli laphezu kukaJuda aa  . 36UBhenaya indodana kaJehoyada waseyiphendula inkosi wathi: Ameni. Kayitsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu wenkosi yami, inkosi! 37Njengoba uJehova ubelenkosi yami, inkosi, kabe njalo loSolomoni ab  , asenze isihlalo sakhe sobukhosi sibe sikhulu kulesihlalo sobukhosi senkosi yami, inkosi uDavida ac  . 38Ngakho uZadoki umpristi, loNathani umprofethi, loBhenaya indodana kaJehoyada, lamaKerethi ad  , lamaPelethi ae  behla bamgadisa uSolomoni imbongolo yenkosi uDavida, bamusa eGihoni. 39UZadoki umpristi wasethatha uphondo lwamafutha ethenteni af  , wamgcoba uSolomoni ag  . Basebevuthela uphondo, bonke abantu bathi: Kayiphile inkosi uSolomoni ah  ! 40Bonke abantu basebesenyuka emva kwakhe, bonke abantu basebevuthela imihlanga
 basebevuthela imihlanga: Heb. basebevuthela imihlanga ngemihlanga.
bethokoza ngentokozo enkulu, waze waqhekezeka umhlaba ngomdumo wabo.

41UAdonija labo bonke abanxusiweyo ababelaye basebewuzwa sebeqede ukudla. Lapho uJowabi esizwa ukukhala kophondo wathi: Ngowani umsindo womuzi oxokozelayo? 42Lapho esakhuluma, khangela, kwafika uJonathani indodana kaAbhiyatha umpristi aj  ; uAdonija wathi: Ngena, ngoba uliqhawe, uletha imibiko emihle ak  . 43UJonathani wasephendula wathi kuAdonija: Qotho, inkosi yethu, inkosi uDavida, imbekile uSolomoni waba yinkosi; 44njalo inkosi ithume kanye laye uZadoki umpristi, loNathani umprofethi, loBhenaya indodana kaJehoyada, lamaKerethi al  , lamaPelethi, bamgadisa imbongolo yenkosi. 45Njalo uZadoki umpristi loNathani umprofethi bamgcobile waba yinkosi eGihoni, benyuka khona bethokoza; yikho umuzi uxokozela. Yiwo lowomsindo eliwuzwileyo am  . 46Futhi uSolomoni usehlezi esihlalweni sobukhosi sombuso an  . 47Futhi lenceku zenkosi zifikile ukubusisa inkosi yethu, inkosi uDavida, zisithi: UNkulunkulu wakho kalenze ibizo likaSolomoni libe ngcono kulebizo lakho, enze isihlalo sakhe sobukhosi sibe sikhulu kulesihlalo sakho sobukhosi ao  . Inkosi yasikhothama embhedeni ap  . 48Futhi-ke yatsho njalo inkosi: Kayibusiswe i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, enike lamuhla ohlala esihlalweni sami sobukhosi, amehlo ami ekubona aq  . 49Bonke abanxusiweyo ababeloAdonija basebethuthumela, basukuma, bahamba ngulowo lalowo ngendlela yakhe.

50UAdonija wasesesaba ngenxa kaSolomoni, wasukuma wahamba, wabamba impondo zelathi ar  . 51Wasebikelwa uSolomoni ukuthi: Khangela, uAdonija uyayesaba inkosi uSolomoni; ngoba khangela, usebambe impondo zelathi esithi: Inkosi uSolomoni kayifunge kimi lamuhla ukuthi kayiyikuyibulala inceku yayo ngenkemba. 52USolomoni wasesithi: Uba eyindoda uqobo, kakuyikuwa okonwele lwakhe emhlabathini. Kodwa uba ububi butholakala kuye, uzakufa as  . 53Inkosi uSolomoni yasithuma, bamehlisa elathini. Wasesiza wakhothama enkosini uSolomoni; uSolomoni wasesithi kuye: Yana endlini yakho.

Copyright information for Ndebele