a2 Lan. 9.1-12. Mat. 12.42. Luka 11.31.
bGen. 10.28. 25.3. 1 Lan. 1.32. Jobe 1.15. 6.19. Hlab. 72.10,15. Isa. 60.6. Jer. 6.20. Hez. 27.22,23. 38.13. Jow. 3.8.
cHlu. 14.12.
d1 Lan. 26.16. 2 Lan. 9.4. Hez. 40.26.
eJosh. 5.1.
fZaga 8.34.
g5.7.
h2 Lan. 2.11.
i2 Sam. 8.15. Hlab. 72.2.
j10.2. Hlab. 72.10,15.
k9.27.
l9.28.
m1 Lan. 9.13-28.
nNeh. 3.31,32. 13.20. Hez. 17.4. 27.3. Nah. 3.16.
o14.26.
p2 Lan. 9.16.
q10.21. 7.2.
r2 Lan. 9.17.
s10.17.
t22.48. Gen. 10.4. 1 Lan. 1.7. 2 Lan. 20.36,37. Hlab. 48.7. 72.10. Isa. 2.16. 23.1,6,10,14. 60.9. 66.19. Jer. 10.9. Hez. 27.12,25. 38.13. Jona 1.3. 4.2.
u3.12,13. 4.30. 2 Lan. 1.12.
v1 Sam. 10.27.
w2 Lan. 1.14-17.
x4.26. 2 Lan. 1.14. 9.25.
y2 Lan. 9.27. Jobe 22.24.
z1 Lan. 27.28.
aa2 Lan. 9.28. Dute. 17.16.
ab11.1. Hlu. 1.26.

1 Kings 10

Indlovukazi yeShebha

1 Kwathi indlovukazi a  yeShebha b  isizwile umbiko ngoSolomoni ngebizo le Nkosi yeza ukumhlola ngemibuzo enzima c  . 2Yasifika eJerusalema lodwendwe olunzima kakhulu, lamakamela ethwele amakha legolide elinengi kakhulu lamatshe aligugu; isifikile kuSolomoni yamtshela konke okwakusenhliziyweni yayo. 3USolomoni waseyichasisela zonke indaba zayo; kwakungelalutho olwayicatshelayo inkosi engayichasiselanga lona. 4Indlovukazi yeShebha isibonile yonke inhlakanipho kaSolomoni, lendlu ayeyakhile, 5lokudla kwetafula lakhe, lokuhlala kwenceku zakhe, lokuma kwezisebenzi zakhe, lezigqoko zazo, labaphathinkezo bakhe, lokwenyuka kwakhe enyuka ngakho endlini ye Nkosi d  , kakusabanga lamoya kuyo e  . 6Yasisithi enkosini: Umbiko wawuliqiniso engawuzwa elizweni lami ngendaba zakho langenhlakanipho yakho. 7Kodwa kangiyikholwanga leyomibiko ngaze ngafika lamehlo ami abona. Khangela, bengingatshelwanga ingxenye eyodwa kwezimbili; wengezelele inhlakanipho lokulunga embikweni engiwuzwileyo. 8Bayathokoza abantu bakho, ziyathokoza lezizinceku zakho ezimi njalo phambi kwakho zisizwa inhlakanipho yakho f  ! 9Kayibusiswe i Nkosi uNkulunkulu wakho eyathokoza ngawe, ukukubeka phezu kwesihlalo sobukhosi sikaIsrayeli g  . Ngoba i Nkosi yamthanda uIsrayeli kuze kube phakade h  , ngakho ikubekile waba yinkosi ukuze wenze isahlulelo lokulunga i  . 10Yasinika inkosi amathalenta* alikhulu lamatshumi amabili egolide, lamakha amanengi kakhulu, lamatshe aligugu. Kakuzange kusabuya amakha ngobunengi njengalawo indlovukazi yeShebha eyawanika inkosi uSolomoni j  . 11Futhi lemikhumbi kaHiramu k  eyayithwala igolide livela eOfiri l  yaletha izigodo ezinengi kakhulu zomkampa, lamatshe aligugu, kuvela eOfiri. 12Ngezigodo zomkampa inkosi yasisenza insika zendlu kaJehova lezendlu yenkosi, lamachacho lezigubhu zezintambo abahlabeleli; kakuzanga kulethwe kumbe kubonwe ngokunjalo izigodo zomkampa kuze kube lamuhla. 13Inkosi uSolomoni yasinika indlovukazi yeShebha sonke isiloyiso sayo, eyakucelayo, ngaphandle kwalokho eyayinika khona njengokwamandla enkosi uSolomoni. Yasiphenduka yaya elizweni layo, yona lenceku zayo.

Inotho kaSolomoni lodumo lwakhe

14Njalo isisindo segolide elalifika kuSolomoni ngomnyaka owodwa sasingamathalenta* angamakhulu ayisithupha lamatshumi ayisithupha lesithupha m  , 15ngaphandle kokuvela kubathengisi, lempahleni zabathengisi, lemakhosini wonke eArabhiya, lakubabusi belizwe n  .

16Inkosi uSolomoni yasisenza izihlangu ezinkulu ezingamakhulu amabili ngegolide elikhandiweyo, ngamashekeli angamakhulu ayisithupha egolide kusiya phezulu ngesihlangu esisodwa esikhulu. 17Lamahawu angamakhulu amathathu egolide elikhandiweyo o  ; amamane* amathathu egolide aya ehawini elilodwa p  . Inkosi yasiwafaka endlini yegusu leLebhanoni q  .

18Inkosi yenza lesihlalo sobukhosi esikhulu ngempondo zendlovu, yasihuqa ngegolide elicwengekileyo r  . 19Isihlalo sobukhosi sasilezikhwelo eziyisithupha, lesihloko sesihlalo sobukhosi sasiyisigombolozi emuva, lezeyamelo zengalo ngapha langapha kuze kube sendaweni yokuhlala, lezilwane ezimbili zimi eceleni kwezeyamelo zezingalo. 20Lezilwane ezilitshumi lambili zazimi lapho ezikhwelweni eziyisithupha, ngapha langapha. Kakwenziwanga okunjalo kuwo wonke umbuso.

21Lazo zonke inkezo zokunatha zenkosi uSolomoni zazingezegolide, lazo zonke izitsha zendlu yegusu leLebhanoni zazingezegolide elicwengekileyo; kwakungelasiliva, lalingabalwa santo ensukwini zikaSolomoni s  . 22Ngoba inkosi yayilemikhumbi yeTharshishi olwandle kanye lemikhumbi kaHiramu; kanye ngeminyaka emithathu limikhumbi yeTharshishi yeza ithwele igolide lesiliva t  , impondo zezindlovu lezinkawu lamaphigaga. 23Ngakho inkosi uSolomoni yaba nkulu kulawo wonke amakhosi omhlaba enothweni lenhlakaniphweni u  .

24Umhlaba wonke wasudinga ubuso bukaSolomoni ukuzwa inhlakanipho yakhe uNkulunkulu ayeyinike enhliziyweni yakhe. 25Basebeletha, ngulowo isipho sakhe, izitsha zesiliva, lezitsha zegolide, lezembatho, lezikhali, lamakha, amabhiza, lezimbongolo; into yomnyaka ngomnyaka wayo v  .

26USolomoni wasebuthanisa izinqola labagadi bamabhiza w  ; wayelezinqola ezingamakhulu alitshumi lane, labagadi bamabhiza abazinkulungwane ezilitshumi lambili; wakubeka emizini yezinqola njalo kulenkosi eJerusalema x  . 27Inkosi yasisenza isiliva eJerusalema laba njengamatshe y  , lemisedari wayenza yaba njengemikhiwa yesikhamore esesihotsheni, ngobunengi z  .

28Lokukhutshwa kwamabhiza uSolomoni ayelawo evela eGibhithe lavela eKowa; abathengi benkosi babewathatha eKowa ngentengo aa  . 29Inqola yasisenyuka yaphuma eGibhithe ngamashekeli esiliva angamakhulu ayisithupha, lebhiza ngekhulu lamatshumi amahlanu. Langokunjalo bawakhuphela wonke amakhosi amaHethi lamakhosi eSiriya ngesandla sabo ab  .

Copyright information for Ndebele