aNeh. 13.26.
bDute. 17.17.
c10.29.
dEks. 34.16.
eJosh. 23.12,13.
f8.61.
g9.4.
h11.33. 2 Kho. 23.13. Hlu. 2.13. 1 Sam. 7.3. 12.10. 31.10.
i11.33. Nani 21.29.
jNani 33.52.
k2 Kho. 23.13.
l11.5,33. Levi 18.21. 20.2,3,4. 2 Kho. 23.10. Amos 5.26. Zef. 1.5. Seb. 7.43.
m11.2,3,4.
n3.5. 9.2.
o6.12. 9.6.
p11.31. 12.15,16.
q2 Sam. 7.15. Hlab. 89.33.
r11.32,36. 12.20.
sDute. 12.5.
t2 Sam. 8.14. 1 Lan. 18.12,13.
uHlu. 6.1.
vNani 10.12. Dute. 33.2.
w15.13. 2 Kho. 10.13. 2 Lan. 15.16. Jer. 13.18. 29. 2.
x2.10,34.
z2 Sam. 10.16.
aa2 Sam. 8.3. 10.8,18.
ab15.18. 19.15. 20.34. Gen. 14.15. 15.2. 2 Sam. 8.6. 2 Kho. 5.12. 8.7. 14.28. 16.9,10. 1 Lan. 18.5,6. 2 Lan. 24.23. 28.5,23. Isa. 7.8.
ac12.2. 2 Lan. 13.6.
adGen. 35.19. 1 Sam. 1.1. 17.12. Hlab. 132.6.
aeJosh. 3.16. 2 Lan. 4.17.
af2 Sam. 20.21.
ag2 Sam. 20.21.
ah9.24. 2 Sam. 5.9.
ai12.15. 14.2. 15.29. 2 Lan. 9.29.
ajJosh. 18.1.
ak2 Kho. 2.12. 1 Sam. 15.27.
al11.11,13.
am11.5.
an11.7.
ao11.5.
ap11.12.
aq12.15,16,17.
ar11.13,32. 12.21,23.
as11.32. 14.21. Dute. 12.5.
atJosh. 1.5.
au1 Sam. 2.35.
av14.25. 2 Lan. 12.2,5,7,9.
aw2 Lan. 9.29-31.
ax2.10. 14.20.
ay2.10. 14.20.
azMat. 1.7.

1 Kings 11

Ukuduha kukaSolomoni

1 Inkosi uSolomoni a  yayithanda-ke abafazi abanengi bezizweni b  , kanye lendodakazi kaFaro, amaMowabikazi, amaAmonikazi, amaEdomikazi, amaSidonikazi, amaHethikazi c  , 2ababevela ezizweni i Nkosi eyayithe ngabo kubantwana bakoIsrayeli: Kaliyikungena kibo, labo kabayikungena kini; isibili bazaphendula inhliziyo yenu ilandele onkulunkulu babo. Bona uSolomoni wabanamathela ngothando d  . 3Wayelabafazi abangamakhulu ayisikhombisa, amakhosazana, labafazi abancane abangamakhulu amathathu; abafazi bakhe basebephambula inhliziyo yakhe. 4Ngoba kwathi esikhathini sokuluphala kukaSolomoni, abafazi bakhe baphambulela inhliziyo yakhe ekulandeleni abanye onkulunkulu e  , lenhliziyo yakhe yayingaphelelanga kuJehova uNkulunkulu wakhe f  , njengenhliziyo kaDavida uyise g  . 5Ngoba uSolomoni wahamba emva kukaAshitarothi unkulunkulu wamaSidoni lemva kukaMilkomu isinengiso samaAmoni h  . 6USolomoni wasesenza okubi emehlweni e Nkosi, kayilandelanga ngokupheleleyo i Nkosi njengoDavida uyise. 7Ngalesosikhathi uSolomoni wakhela uKemoshi i  isinengiso sakoMowabi indawo ephakemeyo j  entabeni ephambi kweJerusalema k  , loMoleki isinengiso sabantwana bakoAmoni l  . 8Langokunjalo wabenzela bonke abafazi bakhe bezizweni abatshisa impepha bahlabela onkulunkulu babo.

9I Nkosi yasimthukuthelela uSolomoni, ngoba inhliziyo yakhe yayiphambukile e Nkosini, uNkulunkulu kaIsrayeli m  , eyayibonakele kuye kabili n  , 10yamlaya mayelana lalinto, ukuthi angalandeli abanye onkulunkulu; kodwa kagcinanga lokho i Nkosi eyamlaya khona o  . 11Ngakho i Nkosi yathi kuSolomoni: Ngenxa yokuthi lokhu kwenziwe nguwe, ungagcinanga isivumelwano sami lezimiso zami, engakulaya khona, ngizawudabula lokuwudabula umbuso kuwe, ngiwunike inceku yakho p  . 12Kanti kangiyikukwenza ensukwini zakho ngenxa kaDavida uyihlo; ngizawudabula usuke esandleni sendodana yakho. 13Loba kunjalo kangiyikudabula wonke umbuso q  ; ngizanika indodana yakho isizwe esisodwa ngenxa kaDavida inceku yami langenxa yeJerusalema r  engiyikhethileyo s  .

Izitha zikaSolomoni

14I Nkosi yasimvusela uSolomoni isitha, uHadadi umEdoma; wayengowenzalo yenkosi eEdoma. 15Ngoba kwathi uDavida eseEdoma, uJowabi induna yebutho wayenyukele ukungcwaba ababuleweyo, watshaya wonke owesilisa eEdoma. 16Ngoba uJowabi wahlala lapho inyanga eziyisithupha, loIsrayeli wonke, waze waquma wonke owesilisa eEdoma. 17Kodwa uHadadi wabaleka, yena lamaEdoma athile avela encekwini zikayise kanye laye, ukungena eGibhithe; njalo uHadadi wayengumfanyana t  . 18Basebesuka eMidiyani u  , bafika eParani v  , bathatha amadoda labo eParani, bafika eGibhithe, kuFaro inkosi yeGibhithe, owamnika indlu, wammisela ukudla, wamnika umhlabathi. 19UHadadi wasethola umusa omkhulu emehlweni kaFaro, waze wamendisela udadewabo womkakhe, udadewabo kaTapenesi indlovukazi w  . 20Udadewabo kaTapenesi wasemzalela uGenubathi indodana yakhe, uTapenesi amlumulela phakathi kwendlu kaFaro; njalo uGenubathi wayesendlini kaFaro phakathi kwabantwana bakaFaro. 21Kwathi uHadadi esezwile eseGibhithe ukuthi uDavida ulele laboyise lokuthi uJowabi induna yebutho usefile, uHadadi wathi kuFaro: Ngivumela ngisuke ukuthi ngiye elizweni lakithi x  . 22UFaro wasesithi kuye: Kodwa usweleni ulami ukuthi, khangela, udinge ukuya elizweni lakini? Wasesithi: Akulalutho
 akulalutho: Heb.  hatshi.
, loba kunjalo ngivumela lokungivumela ngihambe.

23UNkulunkulu wasemvusela isitha, uRezoni indodana kaEliyada owayebalekile enkosini yakhe uHadadezeri inkosi yeZoba z  . 24Wasezibuthela amadoda, waba ngumkhokheli weviyo, lapho uDavida ebabulala aa  ; basebesiya eDamaseko ab  , bahlala kuyo, babusa eDamaseko. 25Wasesiba yisitha kuIsrayeli insuku zonke zikaSolomoni, phezu kobubi uHadadi abenzayo; njalo wanengwa nguIsrayeli, wabusa phezu kukaSiriya.

26LoJerobowamu, indodana kaNebati ac  , umEfrayimi ad  weZereda ae  , inceku kaSolomoni, obizo likanina lalinguZeruwa, owesifazana ongumfelokazi, laye waphakamisa isandla emelene lenkosi af  . 27Yilolu-ke udaba lokuthi aphakamise isandla emelene lenkosi ag  . USolomoni wakha iMilo ah  , wavala isikhala somuzi kaDavida uyise. 28UJerobowamu wayeliqhawe elilamandla. Kwathi uSolomoni ebona lelijaha ukuthi likhuthele emsebenzini, walibeka phezu kwawo wonke umthwalo wendlu kaJosefa. 29Kwasekusithi ngalesosikhathi lapho uJerobowamu ephuma eJerusalema, uAhiya ai  umShilo aj  umprofethi wamfica endleleni. Njalo wayezigqokise isigqoko esitsha; bobabili babebodwa egangeni. 30UAhiya wasesibamba isigqoko esitsha esasikuye, wasidabula iziqa ezilitshumi lambili ak  , 31wathi kuJerobowamu: Zithathele iziqa ezilitshumi, ngoba itsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli: Khangela, ngizadabula umbuso usuke esandleni sikaSolomoni, ngikunike izizwe ezilitshumi al  . 32Kodwa yena uzakuba lesizwe esisodwa ngenxa yenceku yami uDavida langenxa yeJerusalema, umuzi engiwukhethileyo ezizweni zonke zakoIsrayeli. 33Ngenxa yokuthi bangitshiyile, bakhonza uAshitarothi unkulunkulu wamaSidoni am  , uKemoshi unkulunkulu wamaMowabi an  , loMilkomu unkulunkulu wabantwana bakoAmoni ao  , kabahambanga ngendlela zami, ukwenza okulungileyo emehlweni ami, lokulondoloza izimiso zami lezahlulelo zami, njengoDavida uyise. 34Loba kunjalo kangiyikuwususa umbuso wonke esandleni sakhe; kodwa ngizamenza abe ngumbusi zonke izinsuku zempilo yakhe ngenxa kaDavida inceku yami, engamkhethayo, owagcina imilayo yami lezimiso zami ap  . 35Kodwa ngizawususa umbuso esandleni sendodana yakhe, ngiwunike wena, izizwe ezilitshumi aq  . 36Lendodana yakhe ngizayinika isizwe sibe sinye ukuze uDavida inceku yami abe lesibane zonke izinsuku phambi kwami eJerusalema ar  , umuzi engizikhethele wona ukuze ngibeke ibizo lami khona as  . 37Wena-ke ngizakuthatha, uzabusa phezu kwakho konke umphefumulo wakho okuloyisayo, ube yinkosi phezu kukaIsrayeli. 38Kuzakuthi-ke, uba ulalela konke engikulaya khona, uhambe ngezindlela zami, wenze okulungileyo emehlweni ami, ukugcina izimiso zami lemilayo yami, njengokwenza kukaDavida inceku yami, ngizakuba lawe at  , ngikwakhele indlu eqinileyo, njengengayakhela uDavida, ngizakunika uIsrayeli au  , 39njalo ngihluphe inzalo kaDavida ngenxa yalokhu, kodwa kungabi kokuphela. 40Ngakho uSolomoni wadinga ukumbulala uJerobowamu, kodwa uJerobowamu wasuka wabalekela eGibhithe, kuShishaki inkosi yeGibhithe, wayeseGibhithe waze wafa uSolomoni av  .

Ukufa kukaSolomoni

41Ezinye-ke zezindaba zikaSolomoni, lakho konke akwenzayo, lenhlakanipho yakhe, kakubhalwanga yini egwalweni lwendaba zikaSolomoni aw  ? 42Isikhathi-ke uSolomoni abusa ngaso eJerusalema phezu kukaIsrayeli wonke saba yiminyaka engamatshumi amane. 43USolomoni waselala laboyise ax  , wangcwatshelwa emzini kaDavida uyise ay  . URehobowamu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe az  .

Copyright information for Ndebele