a2 Lan. 10.1. 11.4.
bJosh. 17.7.
c11.26.
d11.40.
e4.7.
f10.5.
g2 Lan. 10.7.
h10.5.
iZaga 26.3.
jDute. 8.15. Hlu. 8.16.
k12.5.
l12.11.
m12.24. Josh. 11.20.
n11.11,31.
o2 Sam. 20.1.
p2 Sam. 20.1.
q11.13,36.
r4.6.
s2 Kho. 17.21.
t12.21,23. 11.13,32,36.
u2 Lan. 12.5.7,15. 2 Lan. 11.2.
vHlu. 13.6.
w12.15.
xHlu. 9.45. Josh. 17.7.
yJosh. 24.33.
zGen. 32.31. Hlu. 8.17.
aaDute. 12.5.
ab14.9. 2 Kho. 10.29; 17.16. 2 Lan. 11.15; 13.8. Hos. 8.5,6; 10.5; 13.2.
acEks. 32.4,8.
adJosh. 16.2.
aeHlu. 18.29.
af13.34. 2 Kho. 17.21.
ag2 Lan. 13.19.
ahHlu. 18.29.
ai13.32.
aj13.33. 2 Kho. 17.32. 2 Lan. 11.14,15; 13.9. Nani 3.10. Hez. 44.7,8.
akLevi 23.33,34. Nani 29.12.
al13.2. Amos 7.13.
amNeh. 6.8.

1 Kings 12

Abantwana bakoIsrayeli bavukela indlu kaDavida

1 URehobowamu a  wasesiya eShekema b  ngoba uIsrayeli wonke wayefike eShekema ukumbeka abe yinkosi. 2Kwasekusithi uJerobowamu indodana kaNebati c  , owayelokhu eseGibhithe d  , ekuzwa lokhu (ngoba wayebaleke esuka phambi kukaSolomoni inkosi, uJerobowamu wahlala eGibhithe), 3bathuma bambiza. UJerobowamu lebandla lonke lakoIsrayeli basebesiza bakhuluma loRehobowamu besithi: 4Uyihlo wenza ijogwe lethu laba lukhuni; ngakho-ke wena yenza kube lula umsebenzi olukhuni kayihlo, lejogwe lakhe elinzima abesithwalise lona, njalo sizakukhonza e  . 5Wasesithi kibo: Hambani futhi okwensuku ezintathu, libe selibuya kimi. Basebehamba abantu.

6Inkosi uRehobowamu yasicebisana labadala ababesima phambi kukaSolomoni uyise esaphila, isithi: Licebisa njani ukubuyisela impendulo kulababantu f  ? 7Basebekhuluma kuyo besithi: Uba uzakuba yinceku yalababantu lamuhla ubasebenzele, ubaphendule, ukhulume kibo amazwi amahle, khona bezakuba zinceku zakho zonke izinsuku g  . 8Kodwa wasitshiya iseluleko sabadala ababemeluleke ngaso, wacebisana lamajaha ayeyintanga yakhe, ayemi phambi kwakhe h  . 9Wasesithi kuwo: Lipha seluleko bani ukuthi sibuyisele impendulo kulababantu abakhulume lami besithi: Yenza libe lulanyana ijogwe uyihlo alibeka phezu kwethu? 10Amajaha ayeyintanga yakhe asekhuluma kuye esithi: Uzakutsho njalo kulababantu abakhuluma kuwe besithi: Uyihlo wenza ijogwe lethu laba nzima, kodwa wena yenza libe lulanyana kithi; uzakutsho njalo kibo: Ucikilicane wami uqatha kulokhalo lukababa. 11Uba-ke ubaba walethwesa ijogwe elinzima, mina-ke ngizakwengezelela ejogweni lenu. Ubaba walijezisa ngeziswepu i  , kodwa mina ngizalijezisa ngabofezela j  .

12Ngakho uJerobowamu labo bonke abantu beza kuRehobowamu ngosuku lwesithathu njengokutsho kwenkosi isithi: Libuye kimi futhi ngosuku lwesithathu k  . 13Inkosi yasibaphendula abantu kalukhuni, yatshiya iseluleko sabadala ababeyeluleke ngaso. 14Yakhuluma kubo njengokweseluleko samajaha isithi: Ubaba wenza ijogwe lenu laba nzima, kodwa mina ngizakwengezelela ejogweni lenu; ubaba walijezisa ngeziswepu, kodwa mina ngizalijezisa ngabofezela l  . 15Ngalokho inkosi kayibalalelanga abantu; ngoba inguquko yayivela e Nkosini ukuze iqinise ilizwi layo m  eyayilikhulume ngesandla sikaAhiya umShilo kuJerobowamu indodana kaNebati n  .

16Lapho uIsrayeli wonke ebona ukuthi inkosi kayibalalelanga, abantu babuyisela impendulo enkosini besithi: Silesabelo bani kuDavida? Yebo, kasilalifa endodaneni kaJese o  . Emathenteni akho, Israyeli! Khathesi, zibonele indlu yakho, Davida p  . Ngakho uIsrayeli waya emathenteni akhe. 17Mayelana labantwana bakoIsrayeli ababehlala emizini yakoJuda, uRehobowamu wabusa phezu kwabo q  .

18Khona inkosi uRehobowamu yathuma uAdoniramu r  owayephezu kwezibhalwa; uIsrayeli wonke wasemkhanda ngamatshe waze wafa. Ngakho inkosi uRehobowamu yakhwela masinyane inqola yayo, ukubalekela eJerusalema. 19Ngokunjalo uIsrayeli wayihlamukela indlu kaDavida kuze kube lamuhla s  . 20Kwasekusithi uIsrayeli wonke esezwile ukuthi uJerobowamu ubuyile, bathuma bambizela enhlanganweni, bamenza inkosi phezu kukaIsrayeli wonke; kakubanga khona olandela indlu kaDavida ngaphandle kwesizwe sakoJuda sodwa t  .

21Kwathi uRehobowamu esefikile eJerusalema wabuthanisa yonke indlu yakoJuda lesizwe sakoBhenjamini, abakhethiweyo abayizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili, abalwa impi, ukulwa lendlu yakoIsrayeli, ukubuyisela umbuso kuRehobowamu indodana kaSolomoni. 22Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lafika kuShemaya u  umuntu kaNkulunkulu v  lisithi: 23Khuluma kuRehobowamu indodana kaSolomoni, inkosi yakoJuda, lakuyo yonke indlu yakoJuda leyakoBhenjamini, lensali yabantu, uthi: 24Itsho njalo i Nkosi: Lingenyuki njalo lingalwi labafowenu, abantwana bakoIsrayeli. Buyelani, ngulowo lalowo endlini yakhe; ngoba linto ivela kimi. Basebelilalela ilizwi le Nkosi, babuyela ukuhamba, njengokwelizwi le Nkosi w  .

UJerobowamu uduhisa abantwana bakoIsrayeli

25UJerobowamu wasesakha iShekema x  entabeni yakoEfrayimi y  , wahlala kuyo; wasephuma lapho wakha iPenuweli z  . 26UJerobowamu wasesithi enhliziyweni yakhe: Khathesi umbuso uzabuyela endlini kaDavida. 27Uba lesisizwe sisenyukela ukwenza imihlatshelo endlini ye Nkosi eJerusalema, khona inhliziyo yalesisizwe izabuyela enkosini yabo, kuRehobowamu inkosi yakoJuda, njalo bazangibulala babuyele kuRehobowamu inkosi yakoJuda aa  . 28Ngakho inkosi yathatha icebo, yenza amathole amabili egolide ab  , yathi kubo: Kunzima kakhulu kini ukwenyukela eJerusalema; khangela, onkulunkulu bakho, Israyeli, abakukhuphula elizweni leGibhithe ac  . 29Wasemisa elinye eBhetheli ad  , lelinye walifaka eDani ae  . 30Loludaba lwaselusiba yisono af  ; ngoba abantu baya phambi kwelinye ag  kuze kube seDani ah  . 31Wasesenza indlu yezindawo eziphakemeyo ai  , wenza abapristi ngabaphansi kakhulu babantu, ababengeyisiwo bamadodana amaLevi aj  . 32UJerobowamu wasesenza umkhosi ngenyanga yesificaminwembili ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga njengomkhosi owawukoJuda ak  , wanikela phezu kwelathi. Wenza njalo eBhetheli, ehlabela amathole ayewenzile. Wabeka eBhetheli abapristi bezindawo eziphakemeyo ayezenzile al  . 33Wasenikela phezu kwelathi ayelenzile eBhetheli ngosuku lwetshumi lanhlanu enyangeni yesificaminwembili, enyangeni ayeyiqambile evela enhliziyweni yakhe. Wenzela abantwana bakoIsrayeli umkhosi, wanikela phezu kwelathi etshisa impepha am  .

Copyright information for Ndebele