a2 Lan. 10.1. 11.4.
bJosh. 17.7.
c11.26.
d11.40.
e4.7.
f10.5.
g2 Lan. 10.7.
h10.5.
iZaga 26.3.
jDute. 8.15. Hlu. 8.16.
k12.5.
l12.11.
m12.24. Josh. 11.20.
n11.11,31.
o2 Sam. 20.1.
p2 Sam. 20.1.
q11.13,36.
r4.6.
s2 Kho. 17.21.
t12.21,23. 11.13,32,36.
u2 Lan. 12.5.7,15. 2 Lan. 11.2.
vHlu. 13.6.
w12.15.
xHlu. 9.45. Josh. 17.7.
yJosh. 24.33.
zGen. 32.31. Hlu. 8.17.
aaDute. 12.5.
ab14.9. 2 Kho. 10.29; 17.16. 2 Lan. 11.15; 13.8. Hos. 8.5,6; 10.5; 13.2.
acEks. 32.4,8.
adJosh. 16.2.
aeHlu. 18.29.
af13.34. 2 Kho. 17.21.
ag2 Lan. 13.19.
ahHlu. 18.29.
ai13.32.
aj13.33. 2 Kho. 17.32. 2 Lan. 11.14,15; 13.9. Nani 3.10. Hez. 44.7,8.
akLevi 23.33,34. Nani 29.12.
al13.2. Amos 7.13.
amNeh. 6.8.

1 Kings 12

Abantwana bakoIsrayeli bavukela indlu kaDavida

URehobowamu a  wasesiya eShekema b  ngoba uIsrayeli wonke wayefike eShekema ukumbeka abe yinkosi. Kwasekusithi uJerobowamu indodana kaNebati c , owayelokhu eseGibhithe d , ekuzwa lokhu (ngoba wayebaleke esuka phambi kukaSolomoni inkosi, uJerobowamu wahlala eGibhithe), bathuma bambiza. UJerobowamu lebandla lonke lakoIsrayeli basebesiza bakhuluma loRehobowamu besithi: Uyihlo wenza ijogwe lethu laba lukhuni; ngakho-ke wena yenza kube lula umsebenzi olukhuni kayihlo, lejogwe lakhe elinzima abesithwalise lona, njalo sizakukhonza e . Wasesithi kibo: Hambani futhi okwensuku ezintathu, libe selibuya kimi. Basebehamba abantu.

Inkosi uRehobowamu yasicebisana labadala ababesima phambi kukaSolomoni uyise esaphila, isithi: Licebisa njani ukubuyisela impendulo kulababantu f ? Basebekhuluma kuyo besithi: Uba uzakuba yinceku yalababantu lamuhla ubasebenzele, ubaphendule, ukhulume kibo amazwi amahle, khona bezakuba zinceku zakho zonke izinsuku g . Kodwa wasitshiya iseluleko sabadala ababemeluleke ngaso, wacebisana lamajaha ayeyintanga yakhe, ayemi phambi kwakhe h . Wasesithi kuwo: Lipha seluleko bani ukuthi sibuyisele impendulo kulababantu abakhulume lami besithi: Yenza libe lulanyana ijogwe uyihlo alibeka phezu kwethu? 10 Amajaha ayeyintanga yakhe asekhuluma kuye esithi: Uzakutsho njalo kulababantu abakhuluma kuwe besithi: Uyihlo wenza ijogwe lethu laba nzima, kodwa wena yenza libe lulanyana kithi; uzakutsho njalo kibo: Ucikilicane wami uqatha kulokhalo lukababa. 11 Uba-ke ubaba walethwesa ijogwe elinzima, mina-ke ngizakwengezelela ejogweni lenu. Ubaba walijezisa ngeziswepu i , kodwa mina ngizalijezisa ngabofezela j .

12 Ngakho uJerobowamu labo bonke abantu beza kuRehobowamu ngosuku lwesithathu njengokutsho kwenkosi isithi: Libuye kimi futhi ngosuku lwesithathu k . 13 Inkosi yasibaphendula abantu kalukhuni, yatshiya iseluleko sabadala ababeyeluleke ngaso. 14 Yakhuluma kubo njengokweseluleko samajaha isithi: Ubaba wenza ijogwe lenu laba nzima, kodwa mina ngizakwengezelela ejogweni lenu; ubaba walijezisa ngeziswepu, kodwa mina ngizalijezisa ngabofezela l . 15 Ngalokho inkosi kayibalalelanga abantu; ngoba inguquko yayivela e Nkosini ukuze iqinise ilizwi layo m  eyayilikhulume ngesandla sikaAhiya umShilo kuJerobowamu indodana kaNebati n .

16 Lapho uIsrayeli wonke ebona ukuthi inkosi kayibalalelanga, abantu babuyisela impendulo enkosini besithi: Silesabelo bani kuDavida? Yebo, kasilalifa endodaneni kaJese o . Emathenteni akho, Israyeli! Khathesi, zibonele indlu yakho, Davida p . Ngakho uIsrayeli waya emathenteni akhe. 17 Mayelana labantwana bakoIsrayeli ababehlala emizini yakoJuda, uRehobowamu wabusa phezu kwabo q .

18 Khona inkosi uRehobowamu yathuma uAdoniramu r  owayephezu kwezibhalwa; uIsrayeli wonke wasemkhanda ngamatshe waze wafa. Ngakho inkosi uRehobowamu yakhwela masinyane inqola yayo, ukubalekela eJerusalema. 19 Ngokunjalo uIsrayeli wayihlamukela indlu kaDavida kuze kube lamuhla s . 20 Kwasekusithi uIsrayeli wonke esezwile ukuthi uJerobowamu ubuyile, bathuma bambizela enhlanganweni, bamenza inkosi phezu kukaIsrayeli wonke; kakubanga khona olandela indlu kaDavida ngaphandle kwesizwe sakoJuda sodwa t .

21 Kwathi uRehobowamu esefikile eJerusalema wabuthanisa yonke indlu yakoJuda lesizwe sakoBhenjamini, abakhethiweyo abayizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili, abalwa impi, ukulwa lendlu yakoIsrayeli, ukubuyisela umbuso kuRehobowamu indodana kaSolomoni. 22 Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lafika kuShemaya u  umuntu kaNkulunkulu v  lisithi: 23 Khuluma kuRehobowamu indodana kaSolomoni, inkosi yakoJuda, lakuyo yonke indlu yakoJuda leyakoBhenjamini, lensali yabantu, uthi: 24 Itsho njalo i Nkosi: Lingenyuki njalo lingalwi labafowenu, abantwana bakoIsrayeli. Buyelani, ngulowo lalowo endlini yakhe; ngoba linto ivela kimi. Basebelilalela ilizwi le Nkosi, babuyela ukuhamba, njengokwelizwi le Nkosi w .

UJerobowamu uduhisa abantwana bakoIsrayeli

25 UJerobowamu wasesakha iShekema x  entabeni yakoEfrayimi y , wahlala kuyo; wasephuma lapho wakha iPenuweli z . 26 UJerobowamu wasesithi enhliziyweni yakhe: Khathesi umbuso uzabuyela endlini kaDavida. 27 Uba lesisizwe sisenyukela ukwenza imihlatshelo endlini ye Nkosi eJerusalema, khona inhliziyo yalesisizwe izabuyela enkosini yabo, kuRehobowamu inkosi yakoJuda, njalo bazangibulala babuyele kuRehobowamu inkosi yakoJuda aa . 28 Ngakho inkosi yathatha icebo, yenza amathole amabili egolide ab , yathi kubo: Kunzima kakhulu kini ukwenyukela eJerusalema; khangela, onkulunkulu bakho, Israyeli, abakukhuphula elizweni leGibhithe ac . 29 Wasemisa elinye eBhetheli ad , lelinye walifaka eDani ae . 30 Loludaba lwaselusiba yisono af ; ngoba abantu baya phambi kwelinye ag  kuze kube seDani ah . 31 Wasesenza indlu yezindawo eziphakemeyo ai , wenza abapristi ngabaphansi kakhulu babantu, ababengeyisiwo bamadodana amaLevi aj . 32 UJerobowamu wasesenza umkhosi ngenyanga yesificaminwembili ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga njengomkhosi owawukoJuda ak , wanikela phezu kwelathi. Wenza njalo eBhetheli, ehlabela amathole ayewenzile. Wabeka eBhetheli abapristi bezindawo eziphakemeyo ayezenzile al . 33 Wasenikela phezu kwelathi ayelenzile eBhetheli ngosuku lwetshumi lanhlanu enyangeni yesificaminwembili, enyangeni ayeyiqambile evela enhliziyweni yakhe. Wenzela abantwana bakoIsrayeli umkhosi, wanikela phezu kwelathi etshisa impepha am .

Copyright information for Ndebele