aJosh. 18.1.
b11.29,31.
c11.29,31.
d1 Sam. 9.7,8.
eJosh. 18.1.
f16.2. 2 Sam. 12.7-9.
g11.31.
h11.33,38; 15.5. 9.4.
i12.28.
jEks. 34.17.
kNeh. 9.26. Hez. 23.35. Hlab. 50.17.
l15.29.
m1 Sam. 25.22.
nDute. 32.36.
o16.3.
p16.4. 21.24.
q2 Lan. 19.3. 2 Lan. 12.12.
r15.27-29.
sLuka 12.49.
tDute. 29.28. Hlab. 52.5. Zaga 2.22.
uJosh. 23.15,16.
v2 Kho. 15.29.
wEks. 34.13.
x14.9. Dute. 31.29.
y15.26,30,34; 16.2,13,19,26; 21.22; 22.52. 2 Kho. 3.3; 10.29,31; 13.2,6; 14.24; 15.9,18,24,28; 23.15. 2 Kho. 17.21; 21.11,16.
z15.21,33; 16.6,8,15,23. Josh. 12.24. 2 Kho. 15.14,16.
aa14.12. Isa. 6.4.
ab14.13.
ac2 Lan. 13.2-20.
ad2 Lan. 12.13.
ae11.32,36.
af14.31. 11.1.
ag2 Lan. 12.1.
ahNani 25.11.
ai2 Kho. 16.4; 17.9.
aj2 Kho. 16.4; 17.10.
akJer. 2.20.
alDute. 12.2. 2 Kho. 16.4. Isa. 57.5.
amJer. 2.20.
anDute. 23.17.
ao11.40. 2 Lan. 12.2.
ap15.18. 2 Lan. 12.9-11.
aq10.17.
arHez. 40.7,33.
as2 Lan. 12.15,16.
at12.21-24; 15.6.
au14.20.
av14.21.

1 Kings 14

Ilizwi likaAhiya ngoJerobowamu

Ngalesosikhathi uAbhiya indodana kaJerobowamu wagula. UJerobowamu wasesithi kumkakhe: Akusuke uzifihle isimo ukuze bangakwazi ukuthi ungumkaJerobowamu, uye eShilo a ; khangela, kukhona lapho uAhiya umprofethi b  owangitshela ukuthi ngizakuba yinkosi phezu kwalababantu c . Uthathe izinkwa ezilitshumi esandleni sakho lamaqebelengwana alukhuni lodiwo loluju, uye kuye, yena uzakutshela okuzakwenzeka kulumntwana d . UmkaJerobowamu wasesenza njalo, wasuka waya eShilo e , wafika emzini kaAhiya. Kodwa uAhiya wayengelakubona ngoba amehlo akhe ayesenqundekile ngenxa yobudala bakhe.

I Nkosi yasisithi kuAhiya: Khangela, umkaJerobowamu uyeza ukubuza ulutho kuwe ngendodana yakhe, ngoba iyagula. Uzamtshela ukuthi lokuthi. Ngoba kuzakuthi ekungeneni kwakhe, uzazitshaya omunye. Kwasekusithi uAhiya esizwa izisinde zenyawo zakhe lapho engena emnyango wathi: Ngena mkaJerobowamu; uzitshayelani omunye? Ngoba ngithunywe kuwe ngento enzima. Hamba uthi kuJerobowamu: Itsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Njengoba ngakuphakamisa uphakathi kwabantu, ngakwenza umbusi phezu kwabantu bami uIsrayeli f , ngadabula umbuso ngawususa endlini kaDavida, ngawunika wena; kodwa kawubanga njengenceku yami uDavida, owagcina imilayo yami g , lowangilandela ngenhliziyo yakhe yonke, ukwenza okuhle kuphela emehlweni ami h ; kodwa wenzile ububi okwedlula bonke ababekhona phambi kwakho, kodwa uhambe wazenzela abanye onkulunkulu i  lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa, ukuze ungithukuthelise j , wangilahla emva komhlana wakho k . 10 Ngakho, khangela, ngizakwehlisela ububi endlini kaJerobowamu l , ngiqume asuke kuJerobowamu ochamela emdulini m , ovalelweyo lokhululekileyo koIsrayeli n , ngihugule okulandelayo kwendlu kaJerobowamu, njengomuntu ehugula umquba uze uphele o . 11 OkaJerobowamu ofela phakathi komuzi zizamudla izinja, lofela egangeni zizamudla inyoni zamazulu; ngoba i Nkosi ikhulumile p . 12 Ngakho wena suka, uye endlini yakho; ekungeneni kwenyawo zakho emzini umntwana uzakufa. 13 Njalo uIsrayeli wonke uzamlilela amngcwabe; ngoba nguye kuphela koJerobowamu ozakuza engcwabeni, ngoba kutholakala kuye into elungileyo ngase Nkosini uNkulunkulu kaIsrayeli endlini kaJerobowamu q .

14 Futhi uJehova uzazivusela inkosi phezu kukaIsrayeli, ezaquma indlu kaJerobowamu ngalolosuku r . Kodwa kuyini? Lakhathesi s . 15 Njalo i Nkosi izamtshaya uIsrayeli njengomhlanga uzunguzeka emanzini, iquphule uIsrayeli t  elizweni leli elihle u , eyalinika oyise, ibachithachithe ngaphetsheya komfula v , ngenxa yokuthi bazenzela izixuku w , bayithukuthelisa i Nkosi x . 16 Njalo izanikela uIsrayeli ngenxa yezono zikaJerobowamu, owonayo, wenza uIsrayeli one y .

17 UmkaJerobowamu wasesuka wahamba, wafika eTiriza z . Lapho efika embundwini wendlu aa , umfana wafa. 18 Basebemngcwaba; loIsrayeli wonke wamlilela, njengokwelizwi le Nkosi eyalikhuluma ngesandla senceku yayo uAhiya umprofethi ab .

Ukufa kukaJerobowamu

19 Ezinye-ke zezindaba zikaJerobowamu, ukuthi walwa njani ac , lokuthi wabusa njani, khangela, zibhaliwe egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli. 20 Lensuku uJerobowamu abusa ngazo zaziyiminyaka engamatshumi amabili lambili, walala laboyise, njalo uNadabi indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaRehobowamu

21 URehobowamu indodana kaSolomoni wabusa-ke koJuda. URehobowamu wayeleminyaka engamatshumi amane lanye lapho esiba yinkosi, wabusa iminyaka elitshumi lesikhombisa eJerusalema ad , umuzi i Nkosi eyayiwukhethile kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli, ukubeka khona ibizo layo ae . Lebizo likanina lalinguNahama umAmonikazi af . 22 UJuda wasesenza okubi emehlweni e Nkosi ag , bayivusa umona, okwedlula konke oyise ababekwenzile, ngezono zabo abazonayo ah . 23 Ngoba labo bazakhela izindawo eziphakemeyo ai , lezinsika eziyizithombe, lezixuku aj , phezu kwalo lonke uqaqa oluphakemeyo ak , langaphansi kwaso sonke isihlahla esiluhlaza al, am . 24 Kwakukhona-ke elizweni lezinkotshana. Benza njengokwezinengiso zezizwe i Nkosi eyayizixotshile elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayeli an .

25 Kwasekusithi ngomnyaka wesihlanu wenkosi uRehobowamu ao  uShishaki inkosi yeGibhithe wenyuka wamelana leJerusalema ap . 26 Wathatha amagugu endlu kaJehova lamagugu endlu yenkosi, yebo wakuthatha konke, wathatha zonke izihlangu zegolide uSolomoni ayezenzile aq . 27 Inkosi uRehobowamu yasisenza endaweni yazo izihlangu zethusi, yazinikela esandleni senduna yabalindi ababegcina umnyango wendlu yenkosi. 28 Njalo kwakusithi lapho inkosi ingena endlini kaJehova abalindi babezithwala, bazibuyisele endlini yabalindi ar .

29 Ezinye-ke zezindaba zikaRehobowamu, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda as ? 30 Kwakukhona-ke impi phakathi kukaRehobowamu loJerobowamu zonke izinsuku at . 31 URehobowamu waselala laboyise au , wangcwatshelwa kuboyise emzini kaDavida. Lebizo likanina lalinguNahama umAmonikazi av . UAbhiyamu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Copyright information for Ndebele